ORDONANȚĂ nr. 105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999
  (la 08-11-2000, Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 189 din 2 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000. )
  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art.1 lit. N pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanța:

  Articolul 1
  (1) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe persoana, cetățean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează:
  a) a fost deportată în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate;
  b) a fost privată de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare;
  c) a fost refugiată, expulzată sau strămutată în alta localitate;
  (la 07-11-2002, Lit. c) a art. 1 a fost modificată de art. I din LEGEA nr. 586 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 7 noiembrie 2002. )

  d) a făcut parte din detașamentele de muncă forțată;
  e) a fost supraviețuitoare a trenului morții;
  f) este soțul sau soția persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
  (la 16-07-2004, Lit. f) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004. )

  g) a fost evacuată din locuința pe care o deținea.
  (la 16-07-2004, Lit. g) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004. )
  (2) De aceleași drepturi beneficiază, la cerere, și persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile românești vremelnic ocupate de către alte state, indiferent dacă localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau strămutate se afla sub administrație românească ori sub administrația acelor state, ale căror cereri anterioare au fost soluționate prin hotărâri de respingere ale comisiei prevăzute la art. 7 alin. (1) și alin. (1^1).
  (la 05-10-2009, Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 296 din 28 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 2 octombrie 2009. )

  ----------
  Art. unic a devenit art. 1 conform pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 189 din 2 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000.


  Articolul 2
  (1) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) au dreptul la o indemnizație lunară de 400 lei pentru fiecare an de deportare ori de detenție.(2) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c), d) și g) au dreptul la o indemnizație lunară de 250 lei pentru fiecare an de strămutare, de muncă forțată sau de evacuare din propria locuință.(3) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. e) au dreptul la o indemnizație lunară de 400 lei.
  (la 09-06-2017, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 126 din 30 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 06 iunie 2017 )


  Articolul 3

  Soțul supraviețuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) și g), precum și persoana care s-a aflat în situația prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f) beneficiază începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea, în condițiile prezentei ordonanțe, de o indemnizație lunară de 200 lei, dacă ulterior nu s-au recăsătorit.
  (la 09-06-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 126 din 30 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 06 iunie 2017 )


  Articolul 4

  Nivelul indemnizațiilor acordate potrivit art. 2 și 3 vor fi indexate prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția prețurilor și a tarifelor.
  (la 08-11-2000, Art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 189 din 2 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000. )


  Articolul 5

  Persoanele prevăzute la art. 1 și 3 vor beneficia de prevederile prezentei ordonanțe cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusa cererea și de următoarele drepturi:
  a) asistență medicală și medicamente, în mod gratuit și prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizărilor;
  b) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparținând unităților cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
  c) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, clasa I, cu mijloace de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, la alegere; în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titular acesta poate oferi gratuitatea călătoriei și pentru o persoana care să îl însoțească și să îl ajute pe timpul călătoriei;
  ----------
  Lit. c) și d) ale art. 5 au fost modificate de art. unic din LEGEA nr. 367 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001.

  e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o stațiune balneoclimaterică;
  f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio și televizor;
  g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum și scutire de plata taxei de abonament;
  h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.
  (la 08-11-2000, Art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 189 din 2 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000. )


  Articolul 6

  Perioada în care persoana persecutată din motive etnice nu s-a putut încadra în muncă, ca urmare a unei invalidități de gradul I sau II survenite ca urmare a persecuției, constituie vechime în muncă și se ia în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se acorda în funcție de vechimea în muncă.
  (la 08-11-2000, Art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 189 din 2 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000. )


  Articolul 6^1

  Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face de către persoanele interesate, cu acte oficiale, eliberate în termen de 30 de zile, la cerere, de către organele competente, sau prin orice mijloc de probă prevăzut de lege. În cazul persoanelor cu domiciliul în străinătate dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se poate face și cu documente oficiale emise de către organele competente din statul de reședință.
  (la 29-07-2019, Articolul 6^1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 159 din 25 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019 )


  Articolul 7
  (1) Stabilirea și plata drepturilor prevăzute în prezenta ordonanță se fac de casa județeană de pensii sau, după caz, de Casa de pensii a municipiului București. Pentru stabilirea situațiilor prevăzute la art. 1 se înființează, în cadrul fiecărei case județene de pensii, o comisie alcătuită din președinte și 3 membri. Președintele trebuie să fie jurist. În luarea hotărârilor referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de lege, comisia solicită avizul organizațiilor minorităților naționale legal constituite. Comisia lucrează în prezența a două treimi din numărul total al persoanelor care o alcătuiesc și adoptă hotărâri cu acordul majorității membrilor prezenți.
  (la 16-07-2004, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004. )
  (1^1) La nivelul Casei de pensii a municipiului București, comisia prevăzută la alin. (1) este formată din președinte și 10 membri.
  (la 16-07-2004, Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004. )
  (1^2) Avizul organizațiilor minorităților naționale se va elibera în 30 de zile de la solicitare.
  (la 16-07-2004, Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004. )
  (2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute în prezenta ordonanță se depun la casa județeană de pensii sau, după caz, la Casa de Pensii a Municipiului București. În cazul persoanelor cu domiciliul în străinătate, cererile pot fi transmise și prin alte mijloace de comunicare, inclusiv în format electronic, cu confirmare de primire.
  (la 29-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 159 din 25 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019 )
  (3) Comisia este obligată să se pronunțe asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată.(4) Împotriva hotărârii, persoana interesată poate face contestație la secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea tribunalului este definitivă. Contestațiile sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
  (la 02-06-2012, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de art. 33 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. )

  (la 08-11-2000, Art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 189 din 2 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000. )


  Articolul 8

  Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra păcii și omenirii, celor care înainte de 23 august 1944 au desfășurat o activitate fascistă în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel, precum și celor care în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 au făcut parte din aparatul de represiune, securitate, miliție și din instanțele militare care au instrumentat și au judecat procese politice ale opozanților regimului comunist.
  (la 08-11-2000, Art. 8 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 189 din 2 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000. )


  Articolul 9

  Membrilor comisiei constituite în baza art. 7 li se acordă o indemnizație lunară de 150 lei. Plata indemnizațiilor pentru membrii comisiei se face de casa județeană de pensii sau, după caz, de Casa de Pensii a Municipiului București din bugetul de stat.
  (la 21-10-2019, Articolul 9 a fost modificat de Articolul II din LEGEA nr. 185 din 17 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 )


  Articolul 10
  (1) Casa județeana de pensii sau, după caz, Casa de pensii a municipiului București, atunci când este sesizată sau din proprie inițiativă, va verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei ordonanțe, până la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (la 16-07-2001, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 367 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001. )
  (2) În cazul în care se constata încălcări ale prevederilor legale se va emite decizie de revizuire.(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condițiile alin. (1) și (2) persoana interesată poate introduce contestație în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990*). Contestațiile sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
  (la 16-07-2001, Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 367 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001. )

  (la 08-11-2000, Art. 10 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 189 din 2 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000. )


  Articolul 11

  Ministerul Finanțelor Publice va introduce în structura bugetului de stat sumele necesare care decurg din aplicarea prezentei ordonanțe.
  (la 16-07-2001, Art. 11 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 367 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001. )


  Articolul 12

  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cu consultarea Ministerului Informațiilor Publice, Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale, va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.
  (la 05-06-2002, Art. 12 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 319 din 27 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2002. )

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru
  pentru minorități naționale,
  Peter Eckstein-Kovacs
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș

  -------------