METODOLOGIA din 8 octombrie 2003 (*actualizată*)
certificării formării profesionale a adulţilor
(actualizată până la data de 25 mai 2005*)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 5 noiembrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 25 mai 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta metodologie de certificare a formării profesionale a adulţilor, denumita în continuare metodologie, cuprinde procedurile de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a programelor de formare profesională a adulţilor, precum şi modalităţile de eliberare, gestionare şi arhivare a certificatelor de calificare şi de absolvire cu recunoaştere naţionala.
  (2) Prezenta metodologie se aplică programelor de formare profesională organizate de furnizorii de formare profesională autorizaţi în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, denumita în continuare ordonanţa.


  Articolul 2

  Furnizorul de formare profesională eliberează persoanei care a promovat examenul de absolvire a unui program de formare profesională următorul tip de certificat, după caz:
  a) certificat de calificare profesională pentru programele de calificare sau recalificare;
  b) certificat de absolvire pentru programele de iniţiere, perfecţionare, specializare, precum şi la absolvirea fiecărui modul, în cazul programelor de formare profesională structurate pe module.


  Articolul 3

  Absolvenţii care cumulează certificate de absolvire pentru toate modulele unui program de calificare se pot înscrie la examenul de absolvire pentru obţinerea certificatului de calificare la orice furnizor de formare autorizat pentru programul respectiv.
  -------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.


  Articolul 4

  (1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaştere naţionala se eliberează însoţite de o anexa denumita "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizează competentele profesionale dobândite.
  (2) Modelele certificatelor de calificare şi de absolvire, precum şi al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevăzute în anexele nr. 4, 5 şi 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000
  privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  -------------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.


  Articolul 5

  (1) La examenul de absolvire se pot înscrie, pe baza unei cereri, participanţii care au parcurs tematica programului de formare profesională.
  -------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.


  Articolul 6

  (1) Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii de examinare constituite din 3 persoane, dintre care, conform prevederilor art. 29 alin. (2) din ordonanţă, 2 specialişti din afara furnizorului de formare profesională şi un specialist care reprezintă furnizorul de formare profesională care a organizat programul de formare profesională.
  (2) La examenul de absolvire pot asista, ca observatori, şi reprezentanţi ai agenţilor economici sau ai beneficiarilor.
  -------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.


  Capitolul II Organizarea examenului de absolvire


  Articolul 7

  Examenul de absolvire este organizat de furnizorul de formare profesională sub coordonarea comisiei de autorizare judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumita în continuare comisie de autorizare.


  Articolul 8

  (1) La începerea unui program de formare profesională, furnizorul de formare profesională are obligaţia sa comunice comisiei de autorizare tipul programului şi data estimată a examenului de absolvire, în vederea selectării specialiştilor care vor face parte din comisia de examinare.
  (2) Membrii comisiei de examinare din afara furnizorului de formare profesională sunt selectaţi din listele de specialişti aprobate de comisiile de autorizare, de regulă alte persoane decât cele care au realizat evaluarea în vederea autorizării.
  -------------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.
  (2^1) În cazul ocupaţiilor reglementate, sunt desemnaţi de comisia de autorizare ca membri în comisia de examinare reprezentanţi ai autorităţii de reglementare.
  -------------
  Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.
  (3) Numele membrului comisiei de examinare care reprezintă furnizorul de formare profesională va fi comunicat comisiei de autorizare cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data începerii examenului de absolvire.
  (4) Cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data începerii examenului de absolvire, comisia de autorizare decide componenta comisiei de examinare, desemnează preşedintele acesteia din rândul specialiştilor din afară furnizorului de formare profesională şi stabileşte sarcinile membrilor comisiei de examinare. Decizia scrisă privind componenta comisiei de examinare este comunicată furnizorului de formare profesională cu cel puţin 48 de ore înaintea începerii examenului de absolvire.
  (5) În caz de indisponibilitate a unui membru al comisiei de examinare, preşedintele comisiei de autorizare desemnează un înlocuitor, cu respectarea prevederilor alin. (2).
  (6) Furnizorul de formare profesională numeşte o persoană care nu face parte din comisia de examinare, care să asigure lucrările de secretariat ale examenului de absolvire.


  Articolul 9

  (1) Comisia de examinare organizează şi efectuează examinarea şi notarea participanţilor la examenul de absolvire şi are următoarele atribuţii:
  a) verifica condiţiile tehnice de desfăşurare a examenului de absolvire şi, în cazul în care constata ca acestea nu sunt corespunzătoare, decide amânarea examenului până la remedierea situaţiei;
  b) aproba graficul de desfăşurare a examenului de absolvire şi îl afişează cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea acestuia;
  c) stabileşte modalitatea de desfăşurare a examenului;
  -------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.
  d) selectează subiectele pentru probele examenului de absolvire, pe baza variantelor de subiecte propuse de furnizorul de formare, pe care le verifică să acopere conţinutul integral al programului de formare profesională;
  -------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.
  e) stabileşte durata probei practice în funcţie de specificul acesteia, fără însă să depăşească 3 ore;
  f) afişează rezultatele examenului de absolvire;
  g) întocmeşte şi păstrează, pe toată durata desfăşurării examenului de absolvire, documentaţia aferentă acestuia, pe care în final o preda sub semnătura furnizorului de formare profesională;
  h) întocmeşte procesul-verbal cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, pe care îl înaintează comisiei de autorizare.
  (2) Activităţile comisiei de examinare se desfăşoară în prezenta tuturor membrilor acesteia.


  Articolul 10

  Furnizorul de formare profesională are următoarele obligaţii pentru organizarea examenului de absolvire:
  a) pune la dispoziţie comisiei de examinare lista persoanelor înscrise la examenul de absolvire, în ordine alfabetică, şi documentele care atestă parcurgerea programului de către acestea, inclusiv pentru cei care au absolvit cursul în alte serii sau la alţi furnizori de formare autorizaţi în condiţiile ordonanţei ori au dobândit certificate de competenţe care atestă că deţin toate competenţele prevăzute în standardul de pregătire profesională sau standardul ocupaţional;
  -------------
  Litera a) a art. 10 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.
  b) pregăteşte şi pune la dispoziţie comisiei de examinare minimum 5 variante de subiecte pentru fiecare dintre probele examenului de absolvire, acoperind integral conţinutul programului, conform metodologiei programului de formare profesională;
  c) pregăteşte şi pune la dispoziţie comisiei de examinare documentaţia tehnica, sălile, aparatele, instrumentele, sculele, dispozitivele, materialele necesare desfăşurării probelor de examen, în condiţii corespunzătoare;
  d) încheie protocol de colaborare cu agenţii economici, dacă proba practica se desfăşoară în spaţii aparţinând acestora;
  e) asigura respectarea normelor de igiena şi securitatea muncii pe perioada desfăşurării probei practice;
  f) primeşte documentaţia examenului de absolvire la finalizarea acestuia şi asigura păstrarea ei pentru o perioadă de 5 ani.


  Capitolul III Desfăşurarea examenului de absolvire


  Articolul 11

  În ziua examenului comisia de examinare preia catalogul participanţilor pentru programul de formare profesională al cărui model este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi stabileşte subiectele probelor de examen.


  Articolul 12

  (1) Examenul de absolvire pentru programele de calificare şi recalificare consta într-o proba teoretică şi o proba practica.
  (2) Modalitatea de sustinere a probei teoretice şi a celei practice se stabileşte prin programul de formare profesională şi este:
  a) la proba practica: lucrare practica;
  b) la proba teoretică: lucrare scrisă şi/sau examinare orala.
  (3) Probele examenului de absolvire pentru programele de iniţiere, de perfecţionare sau de specializare se stabilesc de către furnizorul de formare profesională prin programul de formare profesională.


  Articolul 13

  (1) Aprecierea rezultatelor la probele examenului de absolvire se face prin note de la 1 la 10.
  (2) Pentru fiecare proba notarea se face independent de cei 2 membri ai comisiei de examinare, cu excepţia preşedintelui, notele fiind consemnate în foaia de notare. Nota finala reprezintă media aritmetica a notelor acordate şi este consemnată în catalogul de examen, care se completează în dublu exemplar. Modelul foii de notare şi al catalogului cu rezultatele examenului sunt prezentate în anexa nr. 3 şi, respectiv, anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
  (3) Între notele acordate de membrii comisiei de examinare nu pot fi diferenţe mai mari de un punct, cazurile contrare fiind mediate de preşedintele comisiei de examinare, hotărârea sa fiind definitivă.


  Articolul 14

  (1) Lucrarea practica pentru programele de calificare/recalificare consta în executarea unei lucrări de specialitate, urmată de prezentarea şi argumentarea operaţiilor efectuate. Comisia de examinare stabileşte pentru fiecare participant, dintre temele anunţate, lucrarea de specialitate pe care acesta urmează sa o realizeze individual. În cazul în care programul de formare profesională prevede realizarea unui proiect, lucrarea practica se alege de comisia de examinare din tematica proiectului.
  (2) Lucrarea se realizează în faţa comisiei de examinare şi se desfăşoară în condiţii cat mai apropiate de condiţiile reale de muncă, de regula în aceleaşi spaţii în care s-a desfăşurat şi pregătirea practica. Prezentarea şi argumentarea lucrării practice nu pot depăşi 20 de minute.
  (3) Nota finala se stabileşte ca medie aritmetica a notelor acordate în foaia de notare de către cei doi membri ai comisiei de examinare, cu excepţia preşedintelui, şi se consemnează în catalogul cu rezultatele examenului. (4) Nota minima de promovare a probei practice este 6 (şase).
  (5) Nota de la proba practica nu poate fi contestată.


  Articolul 15

  (1) Lucrarea scrisă durează maximum doua ore şi are la baza tematica parcursă în cadrul programei de pregătire. Subiectul poate cuprinde mai multe puncte/subpuncte sau mai multe întrebări tip grila. Comisia de examinare asigura confidenţialitatea subiectului până la comunicarea sa participanţilor la examenul de absolvire.
  (2) La comunicarea subiectului se precizează timpul acordat pentru realizare şi baremul de notare.
  (3) Lucrările scrise se realizează sub supravegherea celor doi membri ai comisiei de examinare, utilizându-se hârtie stampilata de către furnizorul de formare profesională şi semnată de preşedintele comisiei de examinare. La finalizare lucrările sigilate se predau preşedintelui comisiei de examinare, pe bază de semnătura în tabelul nominal de predare a lucrărilor scrise, al cărui model este prezentat în anexa nr. 5 la prezenta metodologie, cu precizarea numărului de pagini.
  (4) Lucrările sigilate se numeroteaza şi se transmit celor doi membri ai comisiei de examinare, desemnaţi sa realizeze corectarea lor. Aceştia le verifica şi le noteaza independent, respectând baremul de notare pentru fiecare punct sau subpunct al lucrării ori utilizând grila de corectare.
  (5) Nota finala pentru proba scrisă se calculează în condiţiile art. 14 alin. (3) şi este consemnată pe lucrare şi în catalogul cu rezultatele examenului, după desigilarea lucrărilor.
  (6) Nota minima pentru promovarea probei scrise este 5 (cinci).
  (7) Contestaţiile la proba scrisă se depun în termen de 24 de ore după afişarea rezultatelor obţinute, rezolvarea lor fiind de competenţa comisiei de examinare. În cazul în care este necesară recorectarea, aceasta se va efectua de către preşedintele comisiei de examinare.


  Articolul 16

  (1) Proba orala se susţine în faţa comisiei de examinare, pe baza biletelor de examen ce conţin 2-3 întrebări din tematica prevăzută în programa de pregătire.
  (2) Nota minima de promovare la proba orala este 5 (cinci).
  (3) Nota de la proba orala nu poate fi contestată.


  Articolul 17

  (1) În cazul în care programul de formare profesională prevede realizarea unui proiect, acesta se executa pe parcursul programului de formare profesională sub coordonarea unui îndrumător de proiect, iar susţinerea sa înlocuieşte proba orala a examenului de absolvire.
  (2) Proiectul este pus la dispoziţie comisiei de examinare cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea examenului de absolvire.
  (3) Proiectul este susţinut de participantul la examenul de absolvire într-un interval de timp de 15-20 de minute, în faţa membrilor comisiei de examinare, care pot adresa întrebări.
  (4) Comisia de examinare consulta referatul indrumatorului de proiect, nota acordată de acesta având caracter orientativ în aprecierea proiectului.
  (5) Nota minima de promovare a acestei probe este 6 (şase).
  (6) Nota acordată la susţinerea proiectului nu poate fi contestată.


  Articolul 18

  Media finala la examenul de absolvire o constituie media aritmetica a notelor obţinute la cele doua probe de examen, calculată cu doua zecimale, fără rotunjire.


  Articolul 19

  (1) După terminarea ultimei probe a examenului de absolvire, comisia de examinare încheie, în termen de 48 de ore, un proces-verbal redactat conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
  (2) Procesul-verbal se întocmeşte în doua exemplare: un exemplar rămâne la furnizorul de formare profesională şi unul se preda la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, având anexat un exemplar al catalogului de examen.


  Articolul 20

  După încheierea examenului de absolvire se comunică rezultatele finale ale acestuia, prin afişarea listelor nominale care cuprind: numele şi prenumele persoanelor înscrise la examenul de absolvire, notele finale obţinute la fiecare proba a examenului de absolvire, media finala şi rezultatul final, respectiv "promovat" sau "nepromovat".


  Articolul 21

  Lucrările scrise se păstrează în arhiva furnizorului de formare profesională timp de 12 luni.


  Articolul 22

  În cazul participării persoanelor cu nevoi speciale la examenele de absolvire, comisia de examinare va lua toate măsurile pentru ca acestea sa nu fie dezavantajate la susţinerea probelor de examen, verificand asigurarea facilităţilor corespunzătoare.


  Articolul 23

  (1) Participanţii care nu se prezintă la examenul de absolvire sau nu îl promovează primesc o adeverinţa de participare la programul de formare profesională, în baza căreia se pot înscrie, pentru susţinerea unui alt examen de absolvire, în aceleaşi condiţii.
  (2) În cazul în care furnizorul de formare profesională nu mai organizează un nou examen de absolvire în termenul dorit de participanţii la program, aceştia pot solicita comisiei de autorizare susţinerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesională, pe baza adeverinţei menţionate la alin. (1).
  -------------
  Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.


  Capitolul IV Eliberarea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire


  Articolul 24

  Evidenta eliberării certificatelor de calificare sau de absolvire pentru persoanele cuprinse în programele de formare profesională se tine prin următoarele documente:
  1. La furnizorul de formare:
  a) registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta metodologie; acest registru se completează de către furnizorul de formare profesională pentru toate programele pe care le are în desfăşurare;
  b) catalogul participanţilor pentru fiecare program de formare profesională; acest catalog se completează de formatori pentru pregătirea teoretică/practica şi evidenţiază disciplinele/modulele pentru care se face pregătirea, prezenta la program a persoanelor, precum şi notele/calificativele obţinute pe întreg parcursul pregătirii profesionale;
  c) catalogul cu rezultatele examenului şi foile de notare;
  d) procesul-verbal al comisiei de examinare;
  e) registrul de evidenta nominală a eliberării certificatelor de calificare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7 la prezenta metodologie;
  f) registrul de evidenta nominală a eliberării certificatelor de absolvire, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezenta metodologie;
  g) tabelul nominal cu persoanele care au încheiat contract de formare profesională;
  h) documentele care atesta parcurgerea programului de formare profesională pentru persoanele care au solicitat înscrierea la examenul de absolvire în baza prevederilor art. 3 şi ale art. 23 alin. (2).
  2. La comisia de autorizare:
  a) registrul de gestionare a certificatelor de calificare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 9 la prezenta metodologie;
  b) registrul de gestionare a certificatelor de absolvire, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10 la prezenta metodologie;
  c) registrul de evidenta a contractelor de formare profesională; acesta cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numărul şi data contractului, datele de identificare a furnizorului de formare profesională şi a programului de formare respectiv, datele de identificare a participantului la program, numărul şi seria certificatului eliberat, data aplicării timbrului sec pe certificat, menţiuni;
  d) documentele persoanelor care au solicitat înscrierea la examenul de absolvire în baza prevederilor art. 3 şi ale art. 23 alin. (2).


  Articolul 25

  (1) Documentele prevăzute la art. 24, cu excepţia celor prevăzute la pct. 1 lit. h) şi pct. 2 lit. c) şi d), sunt formulare tipizate, se completează conform instrucţiunilor în vigoare, se numerotează, se parafează şi se certifică pentru conţinut şi număr de pagini de către conducerea furnizorului de formare profesională, în cazul documentelor prevăzute la pct. 1, şi de către preşedintele comisiei de autorizare, pentru cele prevăzute la pct. 2.
  -------------
  Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.
  (2) Documentele se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea furnizorului de formare profesională, respectiv de preşedintele comisiei de autorizare.
  -------------
  Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.
  (3) Aceste documente se păstrează în arhiva furnizorului de formare profesională, respectiv a comisiei de autorizare, în dulapuri metalice care prezintă siguranţa, pe timp nelimitat, cu excepţia cataloagelor care se păstrează o perioadă de 5 ani.
  (4) Distrugerea acestor cataloage se poate face numai după ce conducerea furnizorului de formare profesională a constatat ca datele privind situaţia participanţilor la programele de formare profesională au fost trecute în registrele de evidenta nominală a eliberării certificatelor.


  Articolul 26

  (1) Certificatele de calificare şi de absolvire, precum şi anexele acestora sunt tipărite de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pe hârtie specială, având elemente de securizare, şi poartă antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
  -------------
  Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.
  (2) Comisiile de autorizare preiau de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei certificatele şi anexele acestora, pe bază de delegaţie specială şi comanda, precizând numărul de exemplare solicitat, le păstrează în casa de fier sau în dulap metalic şi ţin evidenta lor, pe fiecare tip de certificat, în registrele de gestiune a certificatelor.
  (3) Furnizorii de formare profesională preiau de la comisiile de autorizare, contra cost, certificatele şi anexele acestora pe bază de proces-verbal de predare-primire, le păstrează în casa de fier sau în dulap metalic şi ţin evidenta lor, pe fiecare tip de certificat.
  (4) Sumele obţinute de la furnizorii de formare profesională, reprezentând contravaloarea certificatelor de calificare sau de absolvire şi a anexelor la acestea, se fac venit la bugetul statului.


  Articolul 27

  (1) Completarea certificatelor de calificare sau de absolvire se face de către persoana desemnată de furnizorul de formare profesională în acest scop, pe baza datelor din registrul matricol general şi din catalogul de examen, pentru persoanele care au promovat examenul de absolvire.
  (2) Certificatele de calificare sau de absolvire se completează prin dactilografiere, prin scriere la calculator sau de mana, cu tus sau cerneala neagra, corect, citeţ şi fără ştersături. Numele şi prenumele titularului se scriu fără prescurtări, cu litere mari de tipar.
  (3) Anexa la certificatul de calificare sau de absolvire se completează o dată cu certificatul respectiv, de către aceeaşi persoana desemnată de furnizorul de formare profesională.


  Articolul 28

  (1) Înainte de a fi eliberate absolvenţilor, certificatele de calificare vor fi prezentate la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, însoţite de un borderou în doua exemplare, în vederea aplicării timbrului sec.
  (2) Un exemplar din borderou rămâne la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, iar al doilea exemplar, vizat la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, se păstrează în arhiva furnizorului de formare profesională.
  (3) Borderoul cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numele absolventului, initialele prenumelui tatălui/mamei, prenumele absolventului, seria şi numărul certificatului, data absolvirii, menţiuni.
  (4) Pe borderouri se face menţiunea: "S-a aplicat timbrul sec pe un număr de ... certificate de calificare", după care urmează data, numele şi semnătura persoanei care aplica timbrul sec.
  (5) După aplicarea timbrului sec, secretariatul tehnic completează rubricile corespunzătoare din registrul de evidenta a contractelor de formare profesională.


  Articolul 29

  (1) Certificatul de calificare sau de absolvire, însoţit de anexa, se eliberează sub semnătura titularului, pe baza actului de identitate, de către furnizorul de formare profesională, după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire.
  (2) În situaţii excepţionale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite pe bază de procura autentificată de notariat/consulat. Procura se păstrează în arhiva furnizorului de formare profesională.


  Articolul 30

  (1) Cel puţin o dată pe an preşedintele comisiei de autorizare verifica situaţia certificatelor de calificare sau de absolvire, a anexelor la acestea şi a formularelor tipizate gestionate de comisia de autorizare.
  (2) La eliberarea sau schimbarea din funcţie a preşedintelui comisiei de autorizare, formularele certificatelor de calificare sau de absolvire şi anexele acestora se predau pe bază de proces-verbal, specificându-se numărul şi seria lor.


  Articolul 31

  (1) Formularele certificatelor de calificare sau de absolvire deteriorate ori completate greşit, cu ştersături, adăugări suplimentare, cu ştampila aplicată necorespunzător se anulează cu aprobarea conducerii furnizorului de formare profesională, prin scrierea cu litere mari, format de tipar, pe toată diagonala imprimatului, a cuvântului "ANULAT" atât pe certificat, cat şi pe cotor.
  (2) Menţiunea respectivă se face în mod corespunzător şi în registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor.
  -------------
  Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.


  Articolul 32

  (1) Dispariţia unor formulare de certificate de calificare sau de absolvire ori a anexelor acestora este anunţată imediat de către furnizorul de formare profesională comisiei de autorizare, care are obligaţia sa ia de urgenta măsurile ce se impun.
  (2) Formularele certificatelor prevăzute la alin. (1) sunt declarate "nule" prin publicarea unui anunţ de către furnizorul de formare profesională, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  (3) Certificatele pot fi anulate şi în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, definitive şi irevocabile. În acest caz se face menţiunea în registrul matricol şi în registrul de evidenta a certificatelor, precizându-se numărul şi data hotărârii, precum şi instanţa care a pronunţat-o.
  (4) Seria şi numărul certificatelor de calificare sau de absolvire anulate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3) sunt comunicate comisiei de autorizare.


  Articolul 33

  (1) Modificarea unor înscrisuri din documentele prevăzute la art. 24, cu excepţia celor prevăzute la pct. 1 lit. h) şi pct. 2 lit. c) şi d), se face prin bararea textului greşit printr-o linie orizontala trasa cu cerneala roşie, înscriindu-se deasupra noul text tot cu cerneala roşie.
  (2) Modificarea este semnată de către persoana care a efectuat modificarea şi se autentifică cu ştampilă.
  -------------
  Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.


  Articolul 34

  (1) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de calificare sau de absolvire original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, furnizorul de formare profesională eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva furnizorului de formare profesională.
  (2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:
  a) declaraţia scrisă data de titularul certificatului de calificare sau de absolvire în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care acesta a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia certificatului respectiv;
  b) dovada publicării pierderii certificatului de calificare sau de absolvire, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
  c) copie de pe actul de identitate.


  Articolul 35

  (1) Duplicatul certificatelor de calificare sau de absolvire se întocmeşte pe un formular identic cu cel original şi se eliberează după procedura prevăzută în prezenta metodologie.
  (2) În situaţia în care formularul certificatului de calificare sau de absolvire s-a schimbat, se eliberează un duplicat redactat după modelul certificatului original, în care se înscriu datele existente în arhiva furnizorului de formare profesională.
  (3) Pe duplicat se completează în clar numele şi prenumele preşedintelui comisiei de examinare, al directorului şi al persoanei care a completat certificatul de calificare sau de absolvire original; în cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor menţionate mai sus, se completează (ss) "indescifrabil".
  (4) Pe duplicat se face menţiunea: "duplicat", sub care se aplică ştampila furnizorului de formare profesională şi semnătura directorului.
  (5) În registrul de evidenta nominală a eliberării certificatelor, pe duplicat se înscrie cu cerneala roşie menţiunea "duplicat", precizându-se seria şi numărul certificatului original.
  (6) În registrul de evidenta nominală a eliberării certificatelor, la rubrica certificatului original se menţionează cu cerneala roşie seria şi numărul duplicatului.
  (7) În registrul matricol şi pe cotorul certificatului de calificare sau de absolvire original se consemnează seria şi numărul duplicatului eliberat.
  (8) În cazul în care un furnizor de formare profesională şi-a încetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului se adresează comisiei de autorizare care a făcut autorizarea furnizorului de formare profesională respectiv şi care a primit de la acesta toată documentaţia. Completarea şi eliberarea duplicatului se realizează de comisia de autorizare, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(7); în acest caz se aplică ştampila comisiei de autorizare şi semnătura preşedintelui comisiei de autorizare sub menţiunea «duplicat».
  -------------
  Teza a II-a a alin. (8) al art. 35 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.


  Articolul 36

  (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
  (2) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoştinţa titularilor.


  Articolul 37

  Comisia de autorizare verifica anual situaţia formularelor certificatelor de calificare şi de absolvire şi a anexelor la acestea, pe care le gestionează furnizorii de formare profesională autorizaţi.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 38

  Examenul de absolvire la furnizorul de formare profesională care a organizat un program de formare profesională pentru persoanele cu handicap se organizează şi se desfăşoară cu asigurarea de sanse egale pentru aceştia, prin adaptarea procedurilor de examinare în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficientei respective.


  Articolul 39

  Preşedintele comisiei de examinare răspunde de corectitudinea datelor înscrise în certificatele de calificare profesională sau de absolvire.


  Articolul 40

  (1) Furnizorul de formare profesională suporta plata tarifelor cuvenite membrilor comisiilor de examinare din afară furnizorului de formare profesională.
  (2) Cuantumul tarifului pe oră pentru activitatea desfăşurată de membrii comisiei de examinare este echivalent cu suma plătită în sistemul de plată cu ora în unităţile de învăţământ public unui profesor cu gradul didactic I, având o vechime de 20 de ani în învăţământ.
  -------------
  Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005.


  Articolul 41

  În cazul încetării activităţii autorizate, furnizorul de formare profesională este obligat sa predea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare, pe bază de proces-verbal, toate documentele privind evidenta certificatelor eliberate, precum şi formularele rămase necompletate, având obligativitatea de a respecta prevederile legale de gestionare şi arhivare a certificatelor şi documentelor prevăzute în prezenta metodologie.


  Articolul 42

  Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Anexa 1

  PROCES-VERBAL
  Încheiat astăzi ........... cu ocazia sustinerii examenului de absolvire a programului de formare profesională ............ organizat de ........ în perioada ............ la sediul .............
  Comisia de examinare s-a întrunit în data de ... la ora ... şi a stabilit graficul de desfăşurare a examenului de absolvire, după cum urmează:
  ......................................................................
  ......................................................................
  Graficul de desfăşurare a fost afişat cu .... ore înainte de începerea examenului de absolvire.
  Au fost verificate condiţiile tehnice de desfăşurare a examenului de absolvire care au fost găsite corespunzătoare/necorespunzătoare.
  Au fost stabilite subiectele pentru probele examenului de absolvire, după cum urmează:
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  Situaţia statistica privind rezultatele examenului de absolvire:
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
  │ Numar participanţi examen de absolvire │Promovabilitate │
  ├───────────┬───────────┬─────────┬───────────┬──────────────┼────────────────┤
  │ Înscrişi │ Prezenţi │ Absenţi │ Promovati │ Nepromovati│ % │
  ├───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴───────────┴─────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘
      Observaţii/probleme apărute: .........................................
      ......................................................................
      ......................................................................
      ......................................................................
      ......................................................................
      ......................................................................
      ......................................................................
      PREŞEDINTELE COMISIEI DE EXAMINARE ..................... ............
                                         (numele şi prenumele) (semnătura)
      Membru în comisia de examinare ......................... ............
                                         (numele şi prenumele) (semnătura)
      Membru în comisia de examinare ......................... ............
                                         (numele şi prenumele) (semnătura)


  Anexa 2

  ...................................
  (Furnizorul de formare profesională)
  CATALOGUL PARTICIPANŢILOR
  pentru programul de ...............
  pentru calificarea/ocupaţia/grupul de competenţe
  ....................................................
  Cod N.C./COR ................ Durata ................. ore
  Coordonator ................................................
  Perioada ...................................................
  Formatori:
  Disciplina/Modulul ...........................................
  Disciplina/Modulul ...........................................
  Disciplina/Modulul ...........................................
  ┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. matricol │ Discipline/Module pentru pregătirea teoretică │
  │..............├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────┤
  │Numele │ │ │ │ │
  │..............├───────┬──────────┼───────┬──────────┼───────┬──────────┤Obser-│
  │Prenumele │Absenţe│ Note/Ca- │Absenţe│ Note/Ca- │Absenţe│ Note/Ca- │vaţii │
  │..............│ │lificative│ │lificative│ │lificative│ │
  │Cod numeric ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┤
  │personal │ │ │ │ │ │ │ │
  │..............│ ├──────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤ │
  │Părinţi │ │Media: │ │Media: │ │Media: │ │
  │Tatăl ........├───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴──────┤
  │Mama .........│Media la pregătirea teoretică: │
  │Locul şi ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │data naşterii │ Discipline/Module pentru pregătirea practică │
  │..............├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────┤
  │Studii .......│ │ │ │ │
  │Meseria/ ├───────┬──────────┼───────┬──────────┼───────┬──────────┤Obser-│
  │profesia │Absenţe│ Note/Ca- │Absenţe│ Note/Ca- │Absenţe│ Note/Ca- │vaţii │
  │..............│ │lificative│ │lificative│ │lificative│ │
  │Locul de ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┤
  │muncă.........│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤ │
  │ │ │Media: │ │Media: │ │Media: │ │
  │ ├───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴──────┤
  │ │Media la pregătirea practică: │
  ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Media la exa- │Media generală: │
  │menul de │ │
  │absolvire: │ │
  └──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

  --------------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005, conform pct. 16 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 3

  .....................................
  (Furnizorul de formare profesională)
  FOAIA DE NOTARE LA PROBA .....................
  la examenul de absolvire a programului
  de formare profesională ...................
  pentru calificarea/ocupaţia/grupul de competenţe
  ................, organizat în data de ..............
  ┌────┬──────────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┐
  │Nr. │ Numele şi │ Subiectul/ │ │ │ │ │
  │crt.│ prenumele │ Lucrarea │ Nota 1 │ Nota 2 │ Media │ Observaţii │
  ├────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┘
      Comentarii ................................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      Preşedintele comisiei de examinare,
      ................................... .................
           (numele şi prenumele) (semnătura)
      Membrii comisiei de examinare:
      ................................... .................
            numele şi prenumele) (semnătura)
      ................................... .................
           (numele şi prenumele) (semnătura)

  --------------
  Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005, conform pct. 16 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 4

  .........................................
  (Furnizorul de formare profesională)
  CATALOG
  cu rezultatele examenului de absolvire a programului
  de ................... pentru calificarea/ocupaţia/grupul
  de competenţe ................., organizat în data de .............
  Comisia de examinare:
  1. Preşedinte ................ ................
  2. Membru .................... ................
  3. Membru .................... ................
  (semnătura)
  --------------
  Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005, conform pct. 16 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 5

  ......................................
  (Furnizorul de formare profesională)
  TABEL NOMINAL
  de predare a lucrărilor scrise la examenul de
  absolvire a programului de ...................
  pentru calificarea/ocupaţia/grupul de competenţe
  ................., organizat în data de ............
  Proba ................................
  ┌─────┬────────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┐
  │Nr. │ Numele şi prenumele │ Nr. │ Semnătura │ │
  │crt. │ participantului │ de pagini │participantului│ Observaţii │
  ├─────┼────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├─────┼────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├─────┼────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├─────┼────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├─────┼────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├─────┼────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├─────┼────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├─────┼────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├─────┼────────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  └─────┴────────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────────────────┘

  Preşedintele comisiei de examinare,
  ................................... .................
  (numele şi prenumele) (semnătura)
  Membrii comisiei de examinare:
  ................................... .................
  numele şi prenumele) (semnătura)
  ................................... .................
  (numele şi prenumele) (semnătura)
  --------------
  Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005, conform pct. 16 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 6

                           REGISTRUL MATRICOL GENERAL
           cu persoanele admise la programele de formare profesională
  ┌───┬──────┬───────────────┬──────┬───────┬─────┬────┬───┬────┬─────┬──────┬───┐
  │Nr │Numele│ Codul Nume │Locul │ Tip │Denu-│Du- │Pe-│Cod │Medie│Medie │ │
  │crt│ şi │numeric părinţi│ şi │pro- │mire │rata│ri-│COR/│gene-│exa- │ O │
  │ │prenu-│perso- │data │gram*1)│pro- │în │oa-│No- │rala │men │ b │
  │ │mele │nal │naşte-│ │gram │ore │da │men-│ │absol-│ s.│
  │ │ │ │rii │ │ │ │ │cla-│ │vire │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │tor │ │ │ │
  ├───┼──────┼───────────────┼──────┼───────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼───┤
  │ 1 │ 2 │ 3 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13│
  ├───┼──────┼───────────────┼──────┼───────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼───┤
  ├───┼──────┼───────────────┼──────┼───────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼───┤
  ├───┼──────┼───────────────┼──────┼───────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼───┤
  └───┴──────┴───────────────┴──────┴───────┴─────┴────┴───┴────┴─────┴──────┴───┘
  ------------
      *1) Tip program
      C - Calificare
      I - Iniţiere
      P - Perfecţionare
      R - Recalificare
      S - Specializare


  Anexa 7

  ....................................
  (Furnizorul de formare profesională)
  REGISTRU DE EVIDENŢĂ NOMINALĂ
  a eliberării certificatelor de calificare
  ┌─┬───────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─────┬────┬─────┬──────┬──────┬────┐
  │N│Numele │Codul│ │Cali-│Codul│Peri-│Me-│Seria│Data│Sem- │Numele│Sem- │Men-│
  │r│şi pre-│nume-│Tip │fica-│no- │oada │dia│ şi │eli-│natu-│per- │nătura│ţi- │
  │ │numele │ric │pro-│rea │men- │ │ │ nu- │be- │ra de│soa- │per- │uni │
  │c│absol- │per- │gram│ │cla- │ │ │mărul│ră- │pri- │nei │soanei│ │
  │r│ventu- │sonal│*) │ │toru-│ │ │cer- │rii │mire │care │care │ │
  │t│lui │ │ │ │lui │ │ │tifi-│ │ │elibe-│elibe-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │catu-│ │ │rează │rează │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │lui │ │ │certi-│certi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fica- │fica- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tul │tul │ │
  ├─┼───────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─┴───────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─────┴────┴─────┴──────┴──────┴────┘

  *) Tip program:
  C - Calificare
  R - Recalificare
  --------------
  Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005, conform pct. 16 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 8

  ...................................
  (Furnizorul de formare profesională)
  REGISTRU DE EVIDENŢĂ NOMINALĂ
  a eliberării certificatelor de absolvire
  ┌──┬───────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───┬─────┬────┬─────┬──────┬────┐
  │Nr│Numele │Codul│ │Denu-│Ocu- │ Cod │Peri-│Me-│ Nu- │Data│Sem- │Numele│Men-│
  │c │şi pre-│nume-│Tip │mirea│paţia│COR/ │oada │dia│mărul│eli-│natu-│ şi │ţi- │
  │r │numele │ric │pro-│pro- │/ca- │N.C. │ │ │ şi │be- │ra de│semnă-│uni │
  │t │absol- │per- │gram│gra- │lifi-│ │ │ │seria│ră- │pri- │tura │ │
  │ │ventu- │sonal│*) │mului│carea│ │ │ │cer- │rii │mire │per- │ │
  │ │lui │ │ │ │ │ │ │ │tifi-│ │ │soanei│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catu-│ │ │care │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui │ │ │elibe-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rează │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │certi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fica- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tul │ │
  ├──┼───────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼──────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──┴───────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───┴─────┴────┴─────┴──────┴────┘

  *) Tip program:
  I - Iniţiere
  P - Perfecţionare
  S - Specializare
  C - Calificare
  R - Recalificare
  --------------
  Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa 6 din ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005, conform pct. 16 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 9

      COMISIA DE AUTORIZARE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI/JUDEŢULUI ...........
               REGISTRU DE GESTIONARE A CERTIFICATELOR DE CALIFICARE
      1. Intrari
  ┌───┬─────┬────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │Data │Nr. │ Nr./ │ Datele de identificare a│ Datele de identificare a │
  │Nr.│în- │do- │ Serie │persoanei care a ridicat │ persoanei care a preluat │
  │crt│trare│cu- │ certi-│ certificatele │ certificatele │
  │ │ │ment│ficate │ de la MMSSF │ la Comisia de autorizare │
  │ │ │în- ├──┬────┼──────┬──────┬───────────┼────────┬──────┬─────────────┤
  │ │ │tra-│De│Până│Numele│ Act │ Semnătura │ Numele │ Act │ Semnătura │
  │ │ │re │la│ la │ şi │iden- │ │ şi │iden- │ │
  │ │ │ │ │ │prenu-│titate│ │ prenu- │titate│ │
  │ │ │ │ │ │mele │ │ │ mele │ │ │
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼─────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼─────────────┤
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼─────────────┤
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼─────────────┤
  └───┴─────┴────┴──┴────┴──────┴──────┴───────────┴────────┴──────┴─────────────┘
      2. Iesiri
  ┌───┬─────┬────┬───────┬───────────────────┬──────────────────┬───────┬────────┐
  │ │Data │Nr. │ Nr./ │ Datele de identi- │Datele de identi- │Furni- │ Docu- │
  │Nr.│ │do- │ Serie │ficare a persoanei │ficare a persoanei│zorul │ mentul │
  │crt│ieşi-│cu- │ certi-│care a predat │ care a preluat │ de │ de │
  │ │re │ment│ficate │certificatele de │certificatele │formare│ plata │
  │ │ │ │ │ la Comisia │pentru furnizorul │profe- │ │
  │ │ │ie- │ │ de autorizare │ de formare │sionala│ │
  │ │ │şi- │ │ │ profesională │ │ │
  │ │ │re ├──┬────┼──────┬─────┬──────┼──────┬─────┬─────┼───┬───┼───┬────┤
  │ │ │ │De│Până│Numele│ Act │Semna-│Numele│ Act │Sem- │De-│Nr.│Nr.│Su- │
  │ │ │ │la│ la │ şi │iden-│tura │ şi │iden-│na- │nu-│R │/ │ma │
  │ │ │ │ │ │prenu-│tita-│ │prenu-│tita-│tura │mi │N │Da-│ │
  │ │ │ │ │ │mele │te │ │ mele │te │ │re │F │ta │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │F │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │*) │ │ │
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11 │12 │13 │ 14 │
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
  └───┴─────┴────┴──┴────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴────┘
  -------------
      *) Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor


  Anexa 10

      COMISIA DE AUTORIZARE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI/JUDEŢULUI .........
               REGISTRU DE GESTIONARE A CERTIFICATELOR DE ABSOLVIRE
      1. Intrari
  ┌───┬─────┬────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │Data │Nr. │ Nr./ │ Datele de identificare a│ Datele de identificare a │
  │Nr.│în- │do- │ Serie │persoanei care a ridicat │ persoanei care a preluat │
  │crt│trare│cu- │ certi-│ certificatele │ certificatele │
  │ │ │ment│ficate │ de la MMSSF │ la Comisia de autorizare │
  │ │ │în- ├──┬────┼──────┬──────┬───────────┼────────┬──────┬─────────────┤
  │ │ │tra-│De│Până│Numele│ Act │ Semnătura │ Numele │ Act │ Semnătura │
  │ │ │re │la│ la │ şi │iden- │ │ şi │iden- │ │
  │ │ │ │ │ │prenu-│titate│ │ prenu- │titate│ │
  │ │ │ │ │ │mele │ │ │ mele │ │ │
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼─────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼─────────────┤
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼─────────────┤
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼─────────────┤
  └───┴─────┴────┴──┴────┴──────┴──────┴───────────┴────────┴──────┴─────────────┘
      2. Iesiri
  ┌───┬─────┬────┬───────┬───────────────────┬──────────────────┬───────┬────────┐
  │ │Data │Nr. │ Nr./ │ Datele de identi- │Datele de identi- │Furni- │ Docu- │
  │Nr.│ │do- │ Serie │ficare a persoanei │ficare a persoanei│zorul │ mentul │
  │crt│ieşi-│cu- │ Certi-│care a predat │ care a preluat │ de │ de │
  │ │re │ment│ficate │certificatele de │certificatele │formare│ plata │
  │ │ │ │ │ la Comisia │pentru furnizorul │profe- │ │
  │ │ │ie- │ │ de autorizare │ de formare │sionala│ │
  │ │ │şi- │ │ │ profesională │ │ │
  │ │ │re ├──┬────┼──────┬─────┬──────┼──────┬─────┬─────┼───┬───┼───┬────┤
  │ │ │ │De│Până│Numele│ Act │Semna-│Numele│ Act │Sem- │De-│Nr.│Nr.│Su- │
  │ │ │ │la│ la │ şi │iden-│tura │ şi │iden-│na- │nu-│R │/ │ma │
  │ │ │ │ │ │prenu-│tita-│ │prenu-│tita-│tura │mi │N │Da-│ │
  │ │ │ │ │ │mele │te │ │ mele │te │ │re │F │ta │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │F │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │*) │ │ │
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11 │12 │13 │ 14 │
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
  ├───┼─────┼────┼──┼────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
  └───┴─────┴────┴──┴────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴────┘
  -----------
      *) Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor

  ---------------