ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 31 mai 2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 7 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar sunt denumite în continuare agenţi economici.


  Articolul 2

  (1) În scopul rentabilizarii activităţii economice şi intaririi disciplinei economico-financiare, încasării creanţelor şi plăţii obligaţiilor restante - arieratelor -, precum şi al evitării sau, după caz, reducerii pierderilor în economie agenţii economici prevăzuţi la art. 1 vor anexa la bugetele de venituri şi cheltuieli anuale programe de reducere a plăţilor restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alţi creditori, programe de reducere a creanţelor restante, precum şi programe anuale pentru reducerea pierderilor.
  (2) Programele de reducere a creanţelor şi plăţilor restante trebuie să cuprindă indicatorii respectivi, exprimati în preţuri curente şi comparabile, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor faţă de data de 31 decembrie a anului anterior.
  (3) În programele prevăzute la alin. (1) se stabilesc limite maxime ale creanţelor şi plăţilor restante.
  (4) Consiliile de administraţie ale agenţilor economici prevăzuţi la art. 1, indiferent de subordonarea acestora, vor lua măsurile corespunzătoare de punere în aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv la agenţii economici ale căror bugete de venituri şi cheltuieli au fost deja aprobate, şi răspund, potrivit legii, de realizarea acestora.


  Articolul 3

  (1) Înainte de aprobarea, în condiţiile legii, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ministerele, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organele administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, le prezintă spre avizare comisiilor de dialog social constituite, potrivit legii, la nivelul acestora. Indicele câştigului salarial mediu nu poate fi mai mare decât indicele productivitatii muncii, calculat în unităţi fizice sau, după caz, în unităţi valorice în condiţii comparabile, în funcţie de specificul activităţii. La stabilirea câştigului mediu nu se iau în calcul sumele reprezentând premiul anual acordat conducătorului agentului economic. Începând cu anul 2001 fondul de salarii se corecteaza cu influentele rezultate din aplicarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
  (2) Pentru anul 2001 bugetele de venituri şi cheltuieli se aproba sau, după caz, se modifica, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.


  Articolul 4

  (1) Conducerea agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 se asigura de către persoane fizice în baza unui contract de performanţă, anexa la contractul individual de muncă, încheiat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Contractul de performanţă este acordul de voinţa încheiat între agentul economic, printr-un reprezentant al acestuia, desemnat de adunarea generală a acţionarilor, în cazul societăţilor comerciale, sau, după caz, de consiliul de administraţie, în cazul regiilor autonome, şi conducătorul agentului economic, care are ca obiect îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de muncă.
  (3) La nivelul agentului economic, în contractul de performanţă, în afară indicatorilor de performanţă se prevăd în mod obligatoriu obiective şi criterii cuantificate privind reducerea creanţelor şi plăţilor restante, a pierderilor înregistrate, precum şi creşterea productivitatii muncii, calculată potrivit prevederilor art. 3 alin. (1). Contractul de performanţă se revizuieste anual.


  Articolul 5

  (1) Contractul de performanţă se poate încheia şi cu actualii conducatori ai agenţilor economici prevăzuţi la art. 1.
  (2) În cazul în care aceştia nu accepta indicatorii de performanţă, precum şi celelalte obiective prevăzute la art. 4 alin. (3), ministerele, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organele administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, stabilesc criteriile şi modul de selecţie a unui nou conducător.


  Articolul 6

  Contractul de performanţă prevăzut la art. 4 se încheie în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli, cu avizul ministerelor, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, al organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, referitor la obiectivele şi criteriile de performanţă aprobate prin acesta.


  Articolul 7

  (1) Drepturile salariale ale conducătorului agentului economic se evidenţiază distinct în cadrul fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli.
  (2) Conducătorul agentului economic va fi remunerat, ţinându-se seama de volumul şi importanţa activităţii, cu un salariu de baza lunar care nu poate depăşi indemnizaţia lunară pentru funcţia de secretar de stat prevăzută de lege. Lunar conducătorului agentului economic i se poate acorda, pe lângă salariul de baza, şi o sumă egala cu cel mult 50% din acesta, sub forma de sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala.
  (3) După aprobarea bilanţului contabil anual, condiţionat de realizarea criteriilor prevăzute în contractele de performanţă, inclusiv a programelor de reducere a creanţelor şi plăţilor restante, a pierderilor, precum şi a altor obiective, conducătorului agentului economic i se poate acorda un premiu anual de până la 12 salarii de baza lunare.
  (4) Premiul anual se reflecta distinct în execuţie, în fondul de salarii al anului următor, după aprobarea bilanţului contabil al anului expirat pe baza căruia se analizează realizarea criteriilor de performanţă. Cheltuiala respectiva este deductibilă fiscal pentru agentul economic.


  Articolul 8

  Conducătorii ministerelor, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, au următoarele obligaţii:
  a) să prezinte Guvernului spre aprobare sau sa aprobe, după caz, bugetele de venituri şi cheltuieli;
  b) sa dispună măsuri pentru urmărirea lunară a bunei executii a contractelor de performanţă, precum şi pentru urmărirea modului de realizare a programelor prevăzute la art. 2;
  c) sa dispună măsuri de sancţionare, mergand până la mandatarea celor în drept pentru schimbarea din funcţie a conducătorilor agenţilor economici care nu îndeplinesc criteriile de performanţă;
  d) sa aprobe nivelul drepturilor băneşti cuvenite conducătorilor agenţilor economici, în limita prevăzută la art. 7 alin. (2);
  e) sa aprobe acordarea premiilor anuale în limita prevăzută la art. 7 alin. (3).


  Articolul 9

  (1) Pentru conducătorul agentului economic şi pentru celelalte persoane care ocupa funcţii de conducere în cadrul agenţilor economici drepturile salariale se acordă integral, în fiecare luna, numai dacă criteriile de performanţă, inclusiv programul de reducere a plăţilor restante în preţuri comparabile, sunt îndeplinite cumulat de la începutul anului.
  (2) Drepturile salariale stabilite în condiţiile legii se diminuează proporţional cu gradul de neîndeplinire a condiţiilor prevăzute la alin. (1), dar nu mai mult de 30% din salariul de baza.


  Articolul 10

  Urmărirea modului de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite, inclusiv încadrarea în fondul de salarii aprobat, stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se asigura astfel:
  a) de către ministere, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organele administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, pentru conducătorul agentului economic;
  b) de către conducătorul agentului economic pentru celelalte persoane cu funcţii de conducere prevăzute la art. 9 alin. (1).


  Articolul 11

  (1) Conducătorii agenţilor economici au obligaţia de a transmite lunar ministerelor, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, până la data de 25 a fiecărei luni, situaţia privind cheltuielile cu salariile realizate în luna anterioară şi cumulat de la începutul anului, structura fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru conducătorul agentului economic, situaţia indicatorilor privind evoluţia creanţelor şi plăţilor restante şi a pierderilor, însoţite de o analiza a cauzelor nerealizarii programelor prevăzute la art. 2, precum şi de măsuri pentru realizarea acestora.
  (2) Ministerele, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organele administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, au obligaţia de a transmite lunar Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 30 a fiecărei luni, situaţiile centralizate privind cheltuielile cu salariile realizate în luna anterioară şi cumulat de la începutul anului, structura fondului de salarii, respectiv situaţia indicatorilor privind evoluţia creanţelor şi plăţilor restante, precum şi a pierderilor înregistrate pentru agenţii economici. Situaţiile de raportare întocmite în structura şi formatul solicitate de aceste ministere vor fi însoţite de o analiza a cauzelor nerealizarii programelor respective pe fiecare agent economic, precum şi de măsuri pentru realizarea acestora. Aceste măsuri se aproba de către conducătorii ministerelor, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organele administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz.
  (3) Lista cuprinzând agenţii economici pentru care ministerele, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organele administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, au obligaţia de a transmite Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice situaţiile prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, cu consultarea comisiilor de dialog social constituite, potrivit legii, la nivelul acestora.


  Articolul 12

  (1) Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă:
  a) de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei nerespectarea termenului prevăzut la art. 6;
  b) de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei nerespectarea obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 11 alin. (1);
  c) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 9.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi ai organelor administraţiei publice locale.
  (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 25-27.
  (4) Drepturile salariale plătite fără respectarea prevederilor art. 8 şi 9 sunt venituri ilicite care se recuperează potrivit legii.


  Articolul 13

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică societăţilor financiar-bancare şi de asigurări, precum şi agenţilor economici la care stabilirea tarifelor, facturarea şi încasarea prestaţiilor se fac de organismele internaţionale abilitate în baza unor convenţii internaţionale la care România a aderat.


  Articolul 14

  Organele de control abilitate de lege vor verifica, până la data de 31 decembrie 2001, agenţii economici beneficiari ai facilităţilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat şi care, potrivit art. 15 alin. (3) din ordonanţa, au depus în termen la organele fiscale teritoriale la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe situaţia privind majorările de întârziere calculate şi neplătite, pe feluri de impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat.


  Articolul 15

  (1) Angajatorii care înregistrează obligaţii bugetare neachitate la scadenta, dar pentru care au obţinut înlesniri la plata acestora de la Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, pot acorda salariaţilor tichete de masa, în condiţiile legii, începând cu luna următoare celei în care şi-au achitat obligaţiile bugetare restante sau au obţinut înlesniri la plata acestora.
  (2) Începând cu luna în care înregistrează obligaţii bugetare restante sau pierd înlesnirile la plata acestora angajatorii nu mai pot acorda tichete de masa salariaţilor pe perioada în care înregistrează obligaţii bugetare restante, în condiţiile legii.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi pentru anul 2001.


  Articolul 16

  Contractele de administrare încheiate în baza dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome, precum şi contractele de management încheiate în baza Legii nr. 66/1993, cu modificările şi completările ulterioare, la regiile autonome încetează la data încheierii contractelor de performanţă.


  Articolul 17

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga alin. (2) al art. 52 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale,
  Marian Sarbu
  -------