ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 62 din 30 august 2017privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 5 septembrie 2017
  Având în vedere faptul că prin Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu completările ulterioare, a fost majorat cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție ale cadrelor militare în activitate, precum și cele ale soldaților și gradaților voluntari, inclusiv cele ale personalului civil din Ministerul Apărării Naționale și instituțiile aflate în subordinea sa,
  luând în considerare faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare a fost acordată o creștere de 10% a cuantumului brut al salariilor de funcție ale polițiștilor din Ministerul Afacerilor Interne și de 15% a cuantumului brut al salariilor de bază ale personalului civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională,
  ținând cont de faptul că lipsa unei reglementări privind eliminarea discrepanțelor salariale și în ceea ce privește stabilirea salariilor lunare ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care nu au beneficiat de aplicarea majorărilor prevăzute de Legea nr. 152/2017 și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2017 ar genera menținerea unor inechități salariale între funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și celelalte categorii de personal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională pe toată perioada de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
  având în vedere faptul că accentuarea diferențierilor salariale între categorii profesionale din rândul aceleiași familii ocupaționale, respectiv „Apărare și ordine publică și securitate națională“, poate determina, pe cale de consecință, intensificarea evenimentelor negative, cu consecințe asupra desfășurării în condiții normale a activității în sistemul penitenciar, consecințe care se pot răsfrânge inclusiv asupra modului de acordare a drepturilor persoanelor private de libertate,
  ținând seama de faptul că prin adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se înlătură, în perspectivă, și situațiile potențial litigioase din actele normative care reglementează salarizarea acestor categorii de personal, ceea ce presupune un impact financiar redus asupra bugetului general consolidat,
  având în vedere faptul că stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională constituie la acest moment cea mai bună soluție pentru evitarea unui sistem paralel și inegal de salarizare a acestui personal,
  luând în considerare faptul că măsurile adoptate prin prezenta ordonanță de urgență se aplică începând cu data de 1 octombrie 2017, se impune adoptarea unei completări a art. II din Legea nr. 152/2017, cu completările ulterioare.
  În considerarea faptului că această completare vizează un interes general în cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare „Apărare, ordine publică și securitate națională“ și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  La articolul II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 27 iunie 2017, cu completările ulterioare, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Prevederile alin. (5) și (7) se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa

  București, 30 august 2017.
  Nr. 62.
  ----