ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 20 septembrie 2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006  Având în vedere insuficienţa fondurilor destinate finanţării şi derulării programelor naţionale de sănătate în cadrul cărora sunt tratate afecţiuni cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei precum HIV/SIDA, TBC, afecţiuni oncologice, diabet zaharat, insuficienţă renală cronică, pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate, cu prioritate al bolnavilor cu diabet zaharat la care întreruperea medicaţiei poate determina consecinţe deosebit de grave constând în decesul bolnavilor; în considerarea necesităţii scurtării perioadei stabilite iniţial pentru introducerea cardului european, astfel încât acesta să poată fi implementat la data aderării României la Uniunea Europeană; aceste împrejurări obiective constituie situaţii extraordinare care impun măsuri imediate pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării şi derulării programelor naţionale de sănătate şi asigurarea premiselor pentru introducerea cardului european.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernului României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Se înfiinţează Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, instituţie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice, prin reorganizarea Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti, care se desfiinţează."
  2. La articolul 16, litera e) va avea următorul cuprins:
  "e) stabileşte priorităţile naţionale de sănătate publică, elaborează programele naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;".
  3. La articolul 16, după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:
  "x) coordonează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, prin comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice, reţeaua de asistenţă medicală."
  4. După alineatul (1) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Membrii comisiilor de specialitate prevăzuţi la alin. (1) lit. x) beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din indemnizaţia secretarului de stat, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe. Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de specialitate sunt suportate de instituţiile publice respective în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfăşoară activitate prin integrare clinică. Cheltuielile de deplasare din alte localităţi, ocazionate de participarea în comisia de specialitate de medicină de familie, sunt suportate de Ministerul Sănătăţii Publice. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii publice."
  5. Articolul 48 va avea următorul cuprins:
  "Art. 48. - Programele naţionale de sănătate publică sunt programele finanţate şi derulate de Ministerul Sănătăţii Publice şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Programele naţionale de sănătate cu scop curativ sunt programele derulate de către CNAS a căror finanţare se asigură din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui CNAS."
  6. La articolul 50, litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) aprobă necesarul de resurse financiare pentru realizarea programelor naţionale de sănătate publică;".
  7. Articolul 52 va avea următorul cuprins:
  "Art. 52. - CNAS asigură organizarea şi monitorizarea programelor naţionale de sănătate cu scop curativ, având următoarele atribuţii:
  a) implementează programele naţionale de sănătate cu scop curativ conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice;
  b) răspunde de asigurarea, urmărirea şi controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor de sănătate cu scop curativ, precum şi de monitorizarea, controlul şi analiza indicatorilor fizici şi de eficienţă, prin intermediul caselor de asigurări de sănătate, şi raportează Ministerului Sănătăţii Publice modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice;
  c) transmite Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate, trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie, analiza modului în care au fost derulate programele naţionale de sănătate cu scop curativ."
  8. Alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins:
  "Art. 54. - (1) Finanţarea programelor naţionale de sănătate se realizează cu fonduri de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii."
  9. După alineatul (1) al articolului 54 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Ministerul Sănătăţii Publice poate aloca, sub formă de transferuri, sume din bugetul propriu către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru realizarea unor programe naţionale de sănătate cu scop curativ."
  10. Litera f) a articolului 60 va avea următorul cuprins:
  "f) cabinetul de medicină de familie - cabinet specializat în furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, organizat în condiţiile legii;".
  11. La articolul 80, literele a), b) şi d) vor avea următorul cuprins:
  "a) contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile Contractului-cadru;
  b) contracte încheiate cu autorităţile teritoriale de sănătate publică, pentru servicii de planificare familială, servicii speciale de consiliere, servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în fază terminală şi postspitaliceşti;
  .............................................................................
  d) contracte încheiate cu autorităţile teritoriale de sănătate publică pentru servicii furnizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate publică;".
  12. Articolul 81 va avea următorul cuprins:
  "Art. 81. - Sumele alocate pentru finanţarea asistenţei medicale primare se stabilesc pe baza obiectivelor politicii naţionale de sănătate publică."
  13. Alineatul (5) al articolului 93 va avea următorul cuprins:
  "(5) Unităţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor de urgenţă sunt finanţate din bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice cu sumele aferente cheltuielilor de personal şi cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare. Sumele aferente acestor cheltuieli sunt prevăzute în mod distinct în bugetul spitalului."
  14. Alineatul (2) al articolului 110 va avea următorul cuprins:
  "(2) Activitatea de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi de transport sanitar neasistat poate fi realizată şi de furnizori privaţi prin relaţie contractuală directă cu casa de asigurări de sănătate."
  15. Partea introductivă a articolului 153 va avea următorul cuprins:
  "Art. 153. - Costul investigaţiilor, spitalizării, intervenţiilor chirurgicale, medicamentelor, materialelor sanitare, al îngrijirilor postoperatorii, costul medicamentelor şi serviciilor aferente stării posttransplant, precum şi cheltuielile legate de coordonarea de transplant se pot deconta după cum urmează:".
  16. La articolul 153, litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice, pentru pacienţii incluşi în programul naţional de transplant;".
  17. Articolul 192 va avea următorul cuprins:
  "Art. 192. - (1) În cazul existenţei unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea vor fi evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi lichidate în condiţiile legii.
  (2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1) stingerea obligaţiilor de plată ale spitalelor, înregistrate până la data de 31 decembrie 2005 faţă de furnizorii de medicamente, materiale sanitare, alţi furnizori de bunuri şi servicii, se realizează eşalonat. Plata obligaţiilor se efectuează din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice şi în completare de la bugetul de stat, prin transferuri către bugetul fondului, din sumele prevăzute în bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii Publice în Programul de administraţie sanitară şi politici de sănătate. Condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui CNAS."
  18. La articolul 213 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;".
  19. La articolul 223 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:
  "e) servicii de planificare familială, indiferent de statutul de asigurat al femeii, cu excepţia celor prevăzute la art. 237 alin. (1) lit. s);".
  20. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 237 va avea următorul cuprins:
  "Art. 237. - (1) Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt:".
  21. La articolul 237 alineatul (1), literele i) şi o) vor avea următorul cuprins:
  "i) transplantul de organe şi ţesuturi, cu excepţia cazurilor prevăzute în Contractul-cadru;
  .............................................................................
  o) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţi medico-sociale;".
  22. La articolul 237 alineatul (1), după litera q) se introduc patru noi litere, literele r), s), t) şi u), cu următorul cuprins:
  "r) cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici dentişti pe perioada rezidenţiatului;
  s) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie şi în cabinete de planning din structura spitalului;
  t) cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii.
  u) activităţi de interes deosebit în realizarea obiectivelor strategiei de sănătate publică, definite prin Contractul-cadru."
  23. După alineatul (2) al articolului 237 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Cheltuielile pentru activităţile prevăzute la alin. (1) lit. o), r), s), t) şi u) se suportă din bugetul de stat."
  24. La articolul 256 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice."
  25. Alineatul (3) al articolului 256 va avea următorul cuprins:
  "(3) Sumele colectate în contul fondului potrivit alin. (2) sunt în permanenţă la dispoziţia CNAS şi se repartizează de ordonatorul principal de credite, proporţional cu sumele aprobate pe subcapitole de cheltuieli prin legile bugetare anuale, pe fiecare domeniu de asistenţă medicală."
  26. Alineatul (3) al articolului 257 va avea următorul cuprins:
  "(3) În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) şi f), contribuţia se calculează asupra tuturor acestor venituri."
  27. La articolul 262 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) cheltuieli de administrare, funcţionare şi de capital în limita a maximum 3% din sumele colectate. Prin legile bugetare anuale se poate aproba depăşirea limitei de 3%;".
  28. După alineatul (2) al articolului 265 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Sumele alocate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice pentru realizarea programelor naţionale de sănătate cu scop curativ, rămase neutilizate, se virează de CNAS până la sfârşitul anului în contul bugetului din care provin."
  29. La articolul 272 alineatul (2), litera d) se abrogă.
  30. Alineatul (3) al articolului 285 va avea următorul cuprins:
  "(3) Personalului CNAS, caselor de asigurări, Ministerului Sănătăţii Publice şi al autorităţilor de sănătate publică îi pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu această destinaţie, în cotă de 5% din sumele încasate la bugetul fondului prin executare silită desfăşurată de casele de asigurări şi 2,5% din sumele încasate la bugetul fondului prin executare silită desfăşurată de ANAF. Modalitatea de constituire şi utilizare a acestui fond se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui CNAS."
  31. Alineatul (4) al articolului 298 va avea următorul cuprins:
  "(4) Organizarea şi funcţionarea Comisiei de arbitraj se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui CNAS. Comisia este condusă de un consiliu de conducere format din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice, CNAS, CMR, CFR, CMDR."
  32. Alineatul (1) al articolului 299 va avea următorul cuprins:
  "Art. 299. - (1) Arbitrii sunt desemnaţi de către părţi, respectiv de Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj, dintr-o listă de arbitrii atestaţi de Ministerul Sănătăţii Publice pe baza unui examen desfăşurat în condiţiile şi potrivit procedurilor stabilite printr-un regulament aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii publice şi înregistrat la Comisia de arbitraj."
  33. La articolul 306, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
  "a) cele prevăzute la lit. a) şi c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
  b) cele prevăzute la lit. b) şi d), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei."
  34. Articolul 313 va avea următorul cuprins:
  "Art. 313. - (1) Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.
  (2) Furnizorii de servicii care acordă asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) realizează o evidenţă distinctă a acestor cazuri şi au obligaţia să comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală această evidenţă, în vederea decontării, precum şi cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate pentru cazurile respective."
  35. La articolul 339, litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) coplata pentru asigurări voluntare de sănătate de tip complementar - diferenţa între tariful decontat de casa de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi tariful maximal stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice, ca autoritate naţională în politica de preţuri a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale;".
  36. Alineatul (3) al articolului 350 se abrogă.
  37. Articolul 359 va avea următorul cuprins:
  "Art. 359. - Lista coplăţilor şi preţul de referinţă pentru serviciile din pachetul de servicii medicale de bază acoperite parţial se stabilesc prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate."
  38. Articolul 362 va avea următorul cuprins:
  "Art. 362. - Veniturile prevăzute la art. 361 gestionate de Ministerul Sănătăţii Publice sunt folosite pentru investiţii în infrastructură şi dotări în sistemul sanitar public, finanţarea programelor naţionale de sănătate şi pentru rezerva Ministerului Sănătăţii Publice pentru situaţii speciale."
  39. La articolul 367 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Disponibilităţile temporare din contribuţiile constituite ca venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice se păstrează la trezoreria statului şi sunt purtătoare de dobândă în condiţiile stabilite prin convenţia încheiată între Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Finanţelor Publice."
  40. La articolul 863, litera e) va avea următorul cuprins:
  "e) la data aderării României la Uniunea Europeană: art. 320-329;".


  Articolul II

  Art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2007.


  Articolul III

  Art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 26 aprilie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 41/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2007.


  Articolul IV

  Dispoziţiile din cuprinsul art. I pct. 15, 24 şi 25 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 septembrie 2006.
  Nr. 72.
  -------