HOTĂRÂRE nr. 770 din 1 iulie 2009
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 21 iulie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 8 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) administratorul drumului public pe care îşi desfăşoară activitatea utilizatorii, care transportă bunuri divizibile, chiar dacă accesul de la punctul de lucru al furnizorului se realizează prin intermediul unui drum de utilitate privată, pentru nerespectarea de către furnizor a obligaţiilor prevăzute la art. 2-4;".
  2. La articolul 8 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în cazul în care îşi desfăşoară activităţile specifice de control în lipsa personalului prevăzut la lit. b)."
  3. La anexa nr. 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) să fie amplasate la ieşirea din punctul de lucru al furnizorului. În mod excepţional, pentru exploatările temporare de nisip sau pietriş situate în albia cursului de apă sau pe terase, precum şi pentru alte exploatări temporare de bunuri divizibile, al căror amplasament se modifică frecvent, instalaţia de cântărire poate fi amplasată în zona de acces de la punctul de lucru al furnizorului la drumul public sau pot fi folosite instalaţii de cântărire montate pe cupa utilajului de încărcat ori alte tipuri de instalaţii de cântărire omologate, având posibilitatea emiterii tichetului de cântar;".
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Viceprim-ministru, ministrul
  administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 1 iulie 2009.
  Nr. 770.
  ----------