LEGE nr. 206 din 8 iulie 2022pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 11 iulie 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vor stabili, prin ordin comun, un formular unitar de facturare a energiei electrice și a gazelor naturale, care să fie ușor de înțeles de către consumatorul mediu și să cuprindă informații relevante pentru acesta cu privire la depășirea consumului estimat în mod distinct pe facturi, astfel încât consumatorii să poată fi în cunoștință de cauză față de toate elementele de facturare într-un mod clar și precis.(4) Pentru clienții prevăzuți la art. 1 alin. (2), prețul final facturat de către fiecare furnizor de gaze naturale este valoarea minimă dintre:
  a) prețul final maxim prevăzut la art. 1 alin. (2);
  b) prețul contractual;
  c) prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6.
  2. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul în care prețul din contractul de furnizare în vigoare încheiat cu clienții finali prevăzuți la alin. (1) este mai mic decât prețul final rezultat prin aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, se aplică prețul contractual.3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 5^1

  Prin excepție de la prevederile art. 3 și 5, în cazul producătorilor care transferă energie electrică/gaze naturale din portofoliul de producție către portofoliul de furnizare, prețul facturat clienților finali este:
  a) prețul contractual în cazul în care acesta asigură încadrarea în plafoanele de la art. 1 alin. (1) și (2);
  b) prețul stabilit potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) în cazul în care prețul contractual este mai mare decât valoarea plafoanelor.
  4. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Capacităților de producție puse în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și companiilor care furnizează servicii publice de termie care produc energie electrică prin cogenerare nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1).5. La articolul 21 punctul 2, după alineatul (2) al articolului 11^1 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În urma derulării procedurii de decontare, sumele declarate neeligibile în conformitate cu regulile din materia ajutorului de stat și/sau de minimis, precum și din sfera IMM-urilor se notifică de către Ministerul Energiei furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, în vederea recuperării de către aceștia a sumelor acordate necuvenit drept compensație în facturile clienților finali.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU

  București, 8 iulie 2022.
  Nr. 206.
  ------