HOTĂRÂREA nr. 77 din 11 octombrie 2017 (*republicată*)privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1131 din 14 decembrie 2023
  *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Parlamentului României nr. 37/2023 pentru completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1082 din 29 noiembrie 2023, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Parlamentului României nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 11 octombrie 2017.

  Articolul 1

  Principii generale(1) Codul de conduită al deputaților și senatorilor reglementează normele și principiile de conduită parlamentară în exercitarea mandatului încredințat.(2) În exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului.(3) Deputații și senatorii au obligația să acționeze cu onoare și disciplină, ținând cont de principiile separației și echilibrului puterilor în stat, transparenței, probității morale, responsabilității și respectării reputației Parlamentului.


  Articolul 2

  Independența(1) Mandatul imperativ este nul.(2) Deputații și senatorii nu trebuie să încheie nicio înțelegere prin care să condiționeze votul exprimat în exercitarea mandatului de vreun avantaj financiar.


  Articolul 3

  Obiectivitatea
  În exercitarea mandatului lor, deputații și senatorii trebuie să dea dovadă de obiectivitate. Deputații și senatorii au îndatorirea de a acționa cu competență și corectitudine în exercitarea atribuțiilor și în ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce le revin.


  Articolul 4

  Responsabilitatea
  Deputații și senatorii au obligația de a participa la activitățile parlamentare, de a fi în contact cu cetățenii și de a exercita într-o manieră transparentă mandatul lor.


  Articolul 5

  Probitatea
  Deputații și senatorii au obligația să facă cunoscut orice interes personal care ar putea influența acțiunile lor publice.


  Articolul 6

  Conduita(1) Deputații și senatorii trebuie să asigure prin atitudine, limbaj, conduită și ținută solemnitatea ședințelor parlamentare și bunul mers al activităților desfășurate în cadrul structurilor parlamentare.(2) Parlamentarii trebuie să aibă o ținută vestimentară decentă și să nu folosească expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase.


  Articolul 7

  Activități de curtoazie și de comemorare(1) Activitățile de curtoazie se desfășoară în ședințele Camerei Deputaților, ședințele Senatului sau în ședințele comune ale celor două Camere. Acestea constau în primirea delegațiilor oficiale interne și externe. Delegațiile oficiale asistă la ședințele menționate din loja oficială a sălii de plen a Camerei Deputaților sau din loja sălii de plen a Senatului. Delegațiile externe cu rang similar de reprezentare a autorității legislative sunt salutate de către deputați și senatori prin aplauze și ridicare în picioare în semn de respect pentru reprezentanții națiunii vizitatoare. Delegațiile cu rang inferior de reprezentare a autorității legislative sunt prezentate de președintele de ședință, iar deputații și senatorii iau act de prezență, fără aplicarea procedurii prevăzute la teza anterioară.(2) Activitățile de comemorare se desfășoară la începutul ședinței Camerei Deputaților, ședinței Senatului și ședinței comune a celor două Camere, numai cu aprobarea biroului permanent al fiecărei Camere și a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. Momentul de reculegere angajează la nivel reprezentativ poporul român și se poate solicita numai dacă a fost aprobat în prealabil de către biroul permanent și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare și dacă se referă la reculegerea în onoarea unui parlamentar decedat în anul în curs sau în memoria unui fost Președinte al României, a conducătorului uneia dintre instituțiile fundamentale ale statului sau a unor membri ai acestora ori a unei personalități naționale dintre cele decorate conform legii în vigoare, decedate în cursul anului în care se solicită momentul de reculegere. Momentele de reculegere pentru eroii națiunii române pot fi solicitate exclusiv în cadrul ședințelor comune de comemorare a evenimentelor pentru care aceștia și-au dat viața, cu respectarea dispozițiilor paragrafului anterior. Nu pot fi solicitate momente de reculegere pentru persoane care nu au locuit pe teritoriul actual al României.


  Articolul 8

  Informarea cetățenilor
  Deputații și senatorii au obligația să informeze cetățenii despre acțiunile pe care le întreprind și despre inițiativele legislative sau punctele de vedere pe care le susțin în exercitarea mandatului lor.


  Articolul 9

  Regimul declarațiilor(1) Deputații și senatorii au obligația de a depune declarații de avere și de interese în condițiile prevăzute de lege.(2) Deputații și senatorii au obligația să declare orice cadouri sau avantaje primite în exercițiul funcției, cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, cu respectarea pct. VI al anexei nr. 1 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 10

  Procedura de soluționare a sesizărilor(1) Orice sesizare în legătură cu nerespectarea prezentului cod de către deputați sau senatori revine spre soluționare comisiilor juridice ale celor două Camere, după caz.(2) Orice deputat sau senator poate sesiza în scris comisia prevăzută la alin. (1) cu privire la suspiciuni de încălcare a prezentului cod sau de neaplicare a prevederilor acestuia. Deputatul sau senatorul îl va informa și pe președintele Camerei Deputaților sau al Senatului asupra sesizării, după caz.(3) Comisia întocmește un raport în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii sesizării. În cazul în care se constată că un deputat sau un senator a încălcat prevederile prezentului cod, prin raport se propun măsuri de sancționare în conformitate cu Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau cu regulamentul fiecărei Camere, după caz.(4) Comisia are obligația să invite la audieri deputatul sau senatorul în cauză pentru a-și prezenta punctul de vedere.


  Articolul 11

  Sancțiuni
  Sfera incompatibilității ori a conflictelor de interese, a interdicțiilor și a abaterilor disciplinare parlamentare, procedurile în materie disciplinară și aplicarea sancțiunilor sunt cele stabilite exclusiv prin cap. IV și XII din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  ------