LEGE nr. 60 din 29 octombrie 1974 (*republicată*)
LEGEA SANITARĂ VETERINARA*)
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2003  --------------- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, introdus prin Legea nr. 758/2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, dându-se textelor o noua numerotare.
  Legea sanitară veterinara nr. 60/1974 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991 şi a fost modificată şi completată prin:
  - Ordonanţa Guvernului nr. 104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 254/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998;
  - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 13 aprilie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 62/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 28 aprilie 2000;
  - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 5 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 374/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002;
  - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 61/2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 7 mai 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 538/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 22 octombrie 2001;
  - Ordonanţa Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 758/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2002.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Apărarea sănătăţii animalelor şi prevenirea transmiterii de boli de la animale la om este o problemă de stat şi constituie o sarcina permanenta pentru toate unităţile, precum şi o îndatorire pentru toţi locuitorii tarii.


  Articolul 2

  Conducătorii unităţilor de stat, publice şi ai oricăror alte unităţi deţinătoare de animale, precum şi ai celor care prelucreaza, depozitează, transporta şi valorifica produse de origine animala, ca şi persoanele fizice deţinătoare de animale sau care valorifica produse de origine animala, poarta răspunderea pentru aplicarea şi respectarea întocmai a măsurilor care să asigure sănătatea animalelor şi salubritatea produselor de origine animala.


  Articolul 3

  Activitatea sanitară veterinara în România se desfăşoară după o conceptie unitară şi trebuie să contribuie la sporirea efectivelor de animale prin îmbunătăţirea indicilor de natalitate, prolificitate, creşterea potenţialului productiv şi la asigurarea salubritatii alimentelor de origine animala.


  Articolul 4

  Statul sprijină activitatea de apărare a sănătăţii animalelor şi de prevenire a bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin organizarea asistenţei tehnice de specialitate, asigurarea bazei tehnico-materiale necesare şi stabilirea de norme sanitare veterinare obligatorii pentru toate unităţile şi toţi cetăţenii tarii.


  Capitolul II Atribuţiile şi răspunderile medicilor veterinari


  Articolul 5

  (1) Medicii veterinari răspund de aplicarea măsurilor de apărare a sănătăţii animalelor la toate unităţile deţinătoare de animale şi în gospodăriile populaţiei, cat şi a celor de asigurare a salubritatii produselor de origine animala în unităţile producătoare, de prelucrare, de depozitare, de transport şi de valorificare, situate pe teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea.
  (2) Pentru aducerea la îndeplinire a acestor îndatoriri medicii veterinari au următoarele atribuţii şi raspunderi:
  a) sa organizeze efectuarea la timp şi în bune condiţii a operaţiunilor sanitare veterinare de depistare şi prevenire a bolilor infectioase şi parazitare la animale;
  b) sa organizeze depistarea animalelor cu tulburări de reproducţie şi să asigure aplicarea tratamentelor necesare pentru creşterea indicelui de natalitate;
  c) în cazul semnalarii unor boli epizootice sau al suspiciunii acestor boli, sa precizeze diagnosticul, sa stabilească şi sa controleze aplicarea măsurilor de combatere şi sa informeze asupra bolii şi măsurilor luate, în cel mult 12 ore de la constatare, autorităţile sanitare veterinare ierarhic superioare şi celelalte unităţi interesate;
  d) sa acorde asistenţa sanitară veterinara curenta animalelor de a căror sănătate răspund;
  e) să asigure controlul produselor alimentare de origine animala în toate fazele de prelucrare, depozitare, transport şi valorificare, în vederea prevenirii patrunderii în circuitul alimentar a unor produse contaminate cu germeni transmisibili la om.


  Articolul 6

  Medicii veterinari şi medicii umani răspund împreună de stabilirea şi aplicarea celor mai eficiente măsuri pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi animalelor, precum şi pentru prevenirea toxiinfectiilor la om prin consum de alimente de origine animala. În acest scop sunt obligaţi să se informeze reciproc, în mod operativ, despre orice situaţie care necesita măsuri comune şi sa întreprindă, fiecare în sectorul în care lucrează, toate acţiunile necesare potrivit obligaţiilor ce le revin.


  Articolul 7

  (1) Medicii veterinari stabiliţi de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara cu atribuţii de medic veterinar de stat au acces liber în unităţile deţinătoare de animale şi cele care prelucreaza, depozitează, transporta sau valorifica produse de origine animala.
  (2) Accesul medicilor veterinari de stat în unităţile Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului Administraţiei şi Internelor se va face în condiţiile stabilite de acestea, împreună cu Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara.
  (3) Medicii veterinari de stat pot dispune distrugerea produselor de origine animala insalubre, reţinerea celor suspecte de contaminare sau alterare, în vederea efectuării probelor necesare şi pot sa oprească, până la îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare, activităţi de producţie ale unor abatoare sau unităţi de prelucrare, depozitare, transport şi valorificare a produselor de origine animala.


  Articolul 8

  Măsurile stabilite de medicii veterinari de stat, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, sunt obligatorii pentru toate unităţile şi persoanele fizice de pe teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea.


  Capitolul III Obligaţiile deţinătorilor de animale şi ale unităţilor care prelucreaza, depozitează, transporta şi valorifica produse de origine animala


  Articolul 9

  În vederea desfăşurării activităţii în condiţiile stabilite prin normele sanitare veterinare, unităţile de stat, publice şi orice alte unităţi deţinătoare de animale, precum şi cele care prelucreaza, depozitează, transporta şi valorifica produse de origine animala au, după caz, următoarele obligaţii:
  a) să aplice regulile sanitare veterinare şi de zooigiena privind adăpostirea, hranirea, îngrijirea, reproductia şi exploatarea raţională a animalelor, precum şi măsurile stabilite de autorităţile sanitare veterinare;
  b) să execute măsurile sanitare veterinare pentru prevenirea introducerii în unităţile zootehnice a bolilor transmisibile, precum şi pentru lichidarea şi prevenirea difuzării acestor boli din unităţile contaminate, asigurând în acest scop toate condiţiile materiale şi organizatorice necesare;
  c) sa supună examenului medical personalul din unităţile zootehnice, interzicand persoanelor bolnave ori purtătoare de germeni infectiosi ce se pot transmite la animale sau ar putea contamina produsele alimentare de origine animala sa lucreze în aceste unităţi;
  d) sa întreţină, cu respectarea stricta a regulilor sanitare veterinare, locurile de prelucrare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animala, mijloacele pentru transportul animalelor şi produselor de origine animala, taberele de vara pentru animale, adapatorile şi păşunile pe care le folosesc;
  e) sa anunţe, fără întârziere, circumscripţiei sanitare veterinare şi consiliului local apariţia ori suspiciunea unei boli transmisibile la animale, iar până la sosirea medicului veterinar, sa izoleze animalele bolnave, moarte sau tăiate din necesitate, fiind interzisă folosirea sau vânzarea carnii şi a altor produse de la aceste animale fără aprobarea medicului veterinar de stat. Se exceptează de la obligaţia anunţării cazurile de îmbolnăviri provocate în scopul producţiei de biopreparate sau pentru efectuarea de cercetări ştiinţifice.


  Articolul 10

  Persoanele fizice deţinătoare de animale, pentru prevenirea apariţiei şi difuzării bolilor epizootice, au următoarele obligaţii:
  a) sa anunţe în maximum 24 de ore autorităţile sanitare veterinare locale atunci când dobândesc animale provenite din alte localităţi, aparţinând speciilor cabalina, bovina, ovina, caprina sau porcina şi sa nu introducă în turme sau cirezi timp de cel puţin 15 zile aceste animale;
  b) să permită personalului sanitar veterinar de stat verificarea stării de sănătate a animalelor din gospodăria proprie şi sa-l sprijine în efectuarea operaţiunilor sanitare veterinare;
  c) să prezinte animalele pentru efectuarea operaţiunilor sanitare veterinare la locul, data şi ora stabilite de autorităţile sanitare veterinare;
  d) sa anunţe fără întârziere circumscripţiei sanitare veterinare ori consiliului local apariţia cazurilor de boala la animale, moartea sau taierea din necesitate a acestora, iar până la sosirea personalului sanitar veterinar, sa izoleze animalele bolnave, cadavrele, carnea, organele şi alte produse rezultate din tăiere, fiind interzisă folosirea sau vânzarea carnii şi a altor produse de la aceste animale fără aprobarea medicului veterinar de stat.


  Articolul 11

  Orice persoană care prin activitatea pe care o desfăşoară vine în contact cu animale are obligaţia sa anunţe fără întârziere autorităţii sanitare veterinare sau consiliului local apariţia cazurilor de boli la animale.


  Articolul 12

  Unităţile Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt obligate sa anunţe fără întârziere medicului veterinar de stat local cazurile de boli transmisibile apărute la animalele pe care le poseda, sa-l informeze despre evoluţia acestor boli şi să aplice prin personalul sanitar veterinar propriu măsurile de combatere şi de prevenire a difuzării bolilor. La unităţile care nu dispun de personal sanitar veterinar propriu, aceste măsuri se aplică de către medicul veterinar de stat.


  Capitolul IV Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale


  Articolul 13

  (1) Pentru combaterea şi prevenirea extinderii epizootiilor, când se constata la animale boli transmisibile sau când acestea sunt suspecte de asemenea boli, se instituie măsuri obligatorii de carantina, diferenţiate în raport cu gravitatea bolii, gradul de difuzibilitate şi particularităţile căilor de transmitere, în condiţiile stabilite de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara.
  (2) Dacă bolile constatate au difuzibilitate mare şi prezintă un pericol deosebit, cu aprobarea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare se poate interzice intrarea sau ieşirea din zona de carantina şi a persoanelor. Despăgubirile ce pot fi acordate persoanelor în astfel de situaţii se reglementează prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 14

  (1) Instituirea şi ridicarea măsurilor de carantina se stabilesc, în raport cu extinderea şi pericolul de difuzare a bolii, de către consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, pe baza actului de constatare întocmit de medicul veterinar de stat.
  (2) La unităţile militare instituirea şi ridicarea măsurilor de carantina se stabilesc de către comandantii unităţilor, pe baza constatării medicilor veterinari proprii. La unităţile care nu dispun de medic veterinar propriu, constatarea se va face de medicul veterinar de stat.


  Articolul 15

  (1) Măsurile de carantina stabilite de consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza teritorial-administrativă în care-şi desfăşoară activitatea, sunt obligatorii pentru toate persoanele juridice şi fizice.
  (2) Pentru sprijinirea acţiunilor de lupta împotriva bolilor transmisibile, prin decizia consiliului local sau judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti se constituie comandamente antiepizootice, alcătuite din conducatori ai unităţilor de pe teritoriul respectiv şi alte persoane cărora le revin sarcini în aplicarea măsurilor transmise de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu privire al combaterea bolilor. Aceste comandamente răspund de aplicarea tuturor măsurilor pentru prevenirea şi lichidarea epizootiilor.
  (3) Dacă epizootia prezintă un pericol deosebit pentru economia naţionala, cu aprobarea Guvernului se constituie comandamentul antiepizootic central, alcătuit din conducatori ai ministerelor şi altor organe centrale interesate, care stabileşte măsurile ce se impun în toate sectoarele social-economice şi răspunde de aplicarea acestora în condiţiile legii.
  (4) La propunerea comandamentelor antiepizootice locale, consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti pot suspenda operaţiunile de încărcare şi descărcare a animalelor, produselor de origine animala şi furajelor în staţii de cale ferată, locuri de încărcare-descărcare în mijloacele de transport auto, porturi şi aeroporturi situate în zona de carantina, sau sa condiţioneze aceste operaţiuni de respectarea unor restrictii sanitare veterinare speciale. Aplicarea măsurii se va face cu anunţarea organelor centrale care coordonează activităţile de transport afectate.


  Articolul 16

  Consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, la propunerea medicului veterinar de stat, pot menţine şi după ridicarea măsurilor de carantina unele restrictii privind circulaţia animalelor şi produselor.


  Articolul 17

  (1) Pentru apărarea sănătăţii animalelor din unităţile zootehnice de tip industrial, amplasarea, proiectarea şi executarea construcţiilor şi a instalaţiilor aferente se vor face cu respectarea normativelor sanitare veterinare stabilite de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara.
  (2) Din comisia de recepţie a acestor obiective, în toate cazurile, va face parte şi un medic veterinar din cadrul autorităţii sanitare veterinare judeţene sau a municipiului Bucureşti.
  (3) Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara stabileşte tehnologiile sanitare veterinare pentru fiecare tip de exploatare din unităţile zootehnice de tip industrial, normativele de dotare cu aparatura şi utilajele necesare pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor, precum şi normativele privind echipamentul de protecţie antiepizootica.
  (4) La darea în funcţiune a unităţilor zootehnice de tip industrial, autorităţile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti stabilesc zone de protecţie antiepizootica în care se vor aplica măsuri speciale de profilaxie.


  Articolul 18

  (1) Se interzice accesul oricărei persoane în unităţile zootehnice de tip industrial, fără respectarea regimului de filtru sanitar.
  (2) De asemenea, se interzice introducerea şi scoaterea de animale, furaje, materiale, obiecte şi mijloace de transport, fără respectarea întocmai a regulilor şi restrictiilor specifice stabilite pentru astfel de unităţi.
  (3) Conducătorii unităţilor respective răspund de realizarea întocmai a acestor măsuri.


  Articolul 19

  (1) În cazul acţiunilor de importanţa deosebită ce se întreprind pentru lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile, prin sacrificarea unor animale şi prin alte măsuri ce se impun pentru prevenirea difuzării epizootiilor şi pentru apărarea sănătăţii efectivelor de animale, se acordă despăgubiri, proprietarilor animalelor sacrificate sau altfel afectate indiferent dacă animalele respective sunt asigurate sau nu.
  (2) Sacrificarea unor animale şi alte măsuri ce se impun pentru prevenirea epizootiilor şi apărarea sănătăţii efectivelor de animale, în cazul acţiunilor de importanţa deosebită prevăzute la alin. (1), se aproba în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Proprietarii de animale, care nu au anuntat fără întârziere îmbolnăvirea animalelor, nu au izolat animalele bolnave şi cei care nu au respectat măsurile stabilite de autorităţile sanitare veterinare nu au drept la despăgubiri.
  (4) Plata despăgubirilor se face din fondurile prevăzute pentru combaterea epizootiilor, la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalului sacrificat, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar prin redarea, indisponibilizarea ori afectarea în alt fel a animalului, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarelor de boala sau de asanare a acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (5) Constituirea şi reconstituirea stocului de siguranţă de material viral şi de vaccin antiaftos trivalent, pentru utilizare în caz de necesitate, se aproba în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  (6) Cheltuielile aferente producţiei, depozitarii, conservării materialului viral şi a vaccinului antiaftos trivalent, cele ocazionate de distrugerea acestuia după pierderea valorii imunizante, precum şi cele de refacere a stocului se suporta din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului la Capitolul "Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor".


  Articolul 20

  (1) Circulaţia animalelor şi produselor de origine animala în interiorul tarii este supusă controlului sanitar veterinar de stat.
  (2) Pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile prin circulaţia animalelor şi produselor de origine animala, se interzice:
  a) scoaterea din locurile contaminate cu boli epizootice a animalelor, produselor de origine animala sau vegetala şi a oricăror alte produse şi materiale care pot fi purtătoare de contagiu, fără aprobarea autorităţilor sanitare veterinare;
  b) transportul interurban de animale şi produse de origine animala sau deplasarea de animale în afară comunei, oraşului sau municipiului fără respectarea regulilor sanitare veterinare stabilite de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara;
  c) imbarcarea şi debarcarea animalelor în alte staţii de cale ferată, porturi şi aeroporturi, decât cele autorizate de către autorităţile sanitare veterinare judeţene sau a municipiului Bucureşti;
  d) imbarcarea animalelor fără controlul medicului veterinar de stat, ca şi efectuarea acestei operaţiuni în timpul nopţii, cu excepţia cazurilor când este asigurata o iluminatie artificiala corespunzătoare pentru efectuarea examenului sanitar veterinar în bune condiţii;
  e) efectuarea transportului de animale fără asigurarea personalului însoţitor instruit pentru îngrijirea şi supravegherea stării de sănătate a animalelor;
  f) folosirea de mijloace de transport - auto, feroviare, navale şi aeriene - care nu întrunesc toate condiţiile de igiena şi profilaxie stabilite de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara prin normative tehnice de proiectare, fabricare şi folosire;
  g) continuarea transportului fără acordul medicului veterinar de stat, dacă în lotul de animale se constata cazuri de imbolnavire.
  (3) De aplicarea măsurilor prevăzute în prezentul articol răspund deţinătorii de animale, primării, autorităţile sanitare veterinare, iar, după caz, şi unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor ori ale altor ministere sau organe centrale ale administraţiei de stat care au atribuţii cu privire la circulaţia şi transportul animalelor.


  Articolul 21

  (1) Autorităţile sanitare veterinare judeţene sau a municipiului Bucureşti vor elibera autorizaţie sanitară veterinara statiilor, porturilor şi aeroporturilor numai dacă acestea au rampe corespunzătoare şi asigura îndeplinirea condiţiilor de profilaxie pentru imbarcarea şi debarcarea animalelor.
  (2) Unităţile care deţin mijloace pentru transportul animalelor şi produselor de origine animala sunt obligate sa organizeze staţii sau puncte de spalare şi dezinfecţie, cu respectarea condiţiilor tehnice stabilite de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara.


  Articolul 22

  Transportul animalelor afectate de boli transmisibile, al produselor provenite de la aceste animale şi al produselor alimentare de origine animala improprii consumului uman este permis numai pentru destinaţia şi cu respectarea condiţiilor stabilite în certificatul sanitar veterinar însoţitor, eliberat de medicul veterinar de stat.


  Articolul 23

  (1) Deţinătorii animalelor sunt obligaţi sa predea cadavrele de animale unităţilor autorizate de autorităţile sanitare veterinare judeţene sau a municipiului Bucureşti, iar în cazul când predarea sau preluarea acestora nu este posibila, şi se certifica aceasta de către autoritatea sanitară veterinara de stat, să le distruga, cu respectarea condiţiilor sanitare veterinare stabilite de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara.
  (2) Utilizarea în hrana animalelor a produselor de origine animala, improprii consumului uman, ca şi a resturilor culinare, este permisă numai după ce au fost sterilizate, în condiţiile tehnice stabilite de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara.


  Articolul 24

  (1) Importul, exportul şi tranzitul de animale, produse de origine animala şi furaje se efectuează numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, stabilite în acest scop de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara sau prin convenţiile sanitare veterinare încheiate cu alte tari. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, organizează la aceste puncte controlul sanitar veterinar.
  (2) Unităţile care răspund de administrarea clădirilor şi instalaţiilor de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sunt obligate sa ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii sanitare veterinare, precum şi baza materială şi forta de muncă necesare pentru efectuarea dezinfectiilor, distrugerea cadavrelor, produselor alterate şi a deşeurilor de origine animala. La punctele de frontieră rutiere, aceste obligaţii revin consiliilor judeţene.


  Articolul 25

  (1) Importul şi tranzitul de animale, produse de origine animala şi furaje se pot face numai cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare.
  (2) Unităţile importatoare sunt obligate să obţină avizul de import din partea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare, înainte de încheierea contractelor cu furnizorii externi.


  Articolul 26

  Animalele, produsele de origine animala şi furajele ce se importa sau se tranziteaza trebuie să fie însoţite de certificate sanitare veterinare, prin care să se ateste îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare stabilite de către Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara.


  Articolul 27

  (1) Dacă la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat se depisteaza boli transmisibile sau exista suspiciunea acestor boli, întregul lot de animale se va returna peste frontiera, iar dacă această măsură nu este posibila, Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara poate dispune taierea imediata şi valorificarea în condiţii speciale sau uciderea întregului lot de animale, precum şi distrugerea obiectelor şi materialelor aferente, anuntand autoritatea sanitară veterinara a tarii exportatoare despre constatările făcute şi măsurile luate.
  (2) Când prin convenţiile sau acordurile sanitare veterinare încheiate de România cu alte state s-a stabilit altfel, se va proceda potrivit prevederilor acestora.


  Articolul 28

  (1) Animalele importate se supun în mod obligatoriu carantinei profilactice, în locuri izolate şi special amenajate, stabilite de autorităţile sanitare veterinare judeţene sau a municipiului Bucureşti, care vor autoriza aducerea animalelor în aceste locuri numai după verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor pregătitoare necesare.
  (2) După expirarea perioadei de carantina profilactica, animalele importate vor fi supuse în continuare supravegherii sanitare veterinare, în condiţiile stabilite de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara.


  Capitolul V Asigurarea salubritatii produselor de origine animala


  Articolul 29

  Se interzice utilizarea produselor de origine animala care nu îndeplinesc condiţiile de salubritate corespunzătoare destinaţiei lor. Condiţiile de salubritate se stabilesc de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara. Pentru produsele de origine animala destinate consumului uman, acestea se stabilesc împreună cu Ministerul Sănătăţii.


  Articolul 30

  (1) Funcţionarea abatoarelor, punctelor de tăiere şi a unităţilor care prelucreaza, depozitează sau valorifica produse de origine animala, este permisă numai dacă sunt autorizate şi de autorităţile sanitare veterinare de stat.
  (2) Autorizaţia poate fi retrasă în cazul când conducătorii unităţilor nu asigura respectarea regulilor de igiena şi profilaxie şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii sanitare veterinare.
  (3) Funcţionarea unităţilor de tăiere a animalelor şi a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animala, unităţi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, este permisă numai dacă au asigurata asistenţa sanitară veterinara de stat, în condiţiile prezentei legi.
  (4) Asistenţa tehnica şi controlul sanitar veterinar al animalelor, produselor de origine animala şi altor produse şi materii supuse controlului sanitar veterinar în unităţile prevăzute la alin. (3) se asigura de personalul sanitar veterinar angajat, în condiţiile legii, pe perioada determinata, de către direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  (5) Stabilirea tarifelor se face conform prevederilor art. 33 alin. (4).
  (6) Valoarea operaţiunilor care se realizează în exercitarea activităţii de inspecţie şi control sanitar veterinar se virează lunar de către unităţile prevăzute la alin. (3) în contul direcţiilor sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, competente teritorial, şi constituie, pentru acestea, fonduri extrabugetare destinate în vederea finanţării cheltuielilor materiale şi de personal, care se înregistrează în contabilitate în mod distinct.


  Capitolul VI Organizarea şi funcţionarea serviciilor sanitare veterinare


  Articolul 31

  (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, stabileşte normele sanitare veterinare unice şi obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice deţinătoare de animale, pentru cele care prelucreaza, depozitează, transporta şi valorifica produse de origine animala, participa la elaborarea proiectelor sau avizează, în condiţiile legii, convenţiile şi acordurile sanitare veterinare internaţionale. Aproba omologarea metodelor şi metodologiilor de diagnostic paraclinic medical veterinar, metode şi tehnici pentru expertiza produselor de origine animala şi a furajelor, precum şi pentru controlul medicamentelor şi produselor biologice şi al altor produse de uz veterinar.
  (2) De asemenea, stabileşte lista bolilor transmisibile în cazul cărora se instituie măsuri obligatorii de prevenire şi combatere.
  (3) Împreună cu Ministerul Sănătăţii răspunde de organizarea şi aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi animalelor, precum şi pentru asigurarea salubritatii produselor de origine animala. Organele centrale de specialitate ale celor două ministere vor analiza periodic şi ori de câte ori este nevoie rezultatele acţiunilor întreprinse în acest scop, stabilind măsurile ce se impun.
  (4) Acţiunile cuprinse în Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, se finanţează din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului la capitolul "Cheltuieli materiale pentru combaterea expizootiilor".
  (5) Activităţile sanitare veterinare de interes public naţional din Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului se pot concesiona de medicii veterinari cu drept de libera practica, în baza contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
  (6) Certificatele sanitare veterinare de sănătate şi cele de transport pe teritoriul tarii se eliberează de medicii veterinari oficiali.
  (7) În cadrul acţiunii de supraveghere a sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice autoritatea sanitară veterinara de stat emite: autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare a obiectivelor şi activităţilor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, autorizaţii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare şi construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport animale, produse de origine animala, furaje de origine animala şi alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum şi certificate de sănătate pentru export animale şi certificate sanitare veterinare pentru exportul produselor, al subproduselor comestibile şi necomestibile de origine animala, certificate pentru înregistrarea şi reinregistrarea medicamentelor, produselor biologice şi a altor produse de uz veterinar, certificate de abilitare şi acorduri sanitare veterinare pentru import.
  (8) Autorizaţia sanitară veterinara de funcţionare pentru obiectivele, activităţile şi mijloacele de transport supuse controlului sanitar veterinar, prevăzute în prezenta lege, se eliberează de către direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, după caz, de către Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, conform prevederilor legale în vigoare.
  (9) Pentru eliberarea autorizaţiilor, avizelor şi certificatelor prevăzute la alineatul precedent se stabilesc taxele cuprinse în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege, care se plătesc anticipat, se constituie ca venit la bugetul de stat şi se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului.
  (10) Certificatele sanitare veterinare pentru intern se eliberează şi de medicul veterinar oficial.
  (11) Medicul veterinar oficial este medicul veterinar împuternicit de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, în condiţiile legii, sa îndeplinească unele atribuţii publice.


  Articolul 32

  (1) Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara organizează şi răspunde de producţia de preparate biologice necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor la animale; aproba introducerea în practica a produselor biologice, medicamentelor, dezinfectantelor, insecticidelor, raticidelor şi altor produse de uz veterinar, fabricate în ţara sau din import şi asigura controlul sanitar veterinar de stat al acestora; stabileşte norme sanitare veterinare privind producerea, circulaţia şi folosirea furajelor combinate, suplimentelor proteino-minerale, iar împreună cu Ministerul Sănătăţii stabileşte norme privind folosirea biostimulatorilor, tranchilizantelor, substanţelor hormonale şi altor aditivi la furaje.
  (2) Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, împreună cu Ministerul Economiei şi Comerţului şi celelalte organe centrale care au în subordine unităţi în care se fabrica produse de uz veterinar, răspund de realizarea programului de producere a acestora în cantităţi necesare şi la nivelul calitativ al produselor similare pe plan mondial.


  Articolul 33

  (1) Reţeaua sanitară veterinara de stat se organizează ca sector distinct şi autonom în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, este coordonata de către ministru şi are următoarea structura:
  - Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, care se organizează ca direcţie generală în structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;
  - instituţiile publice de specialitate cu personalitate juridică, precum şi instituţiile fără personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi în coordonarea tehnica a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare, prevăzute în anexa nr. 5.
  (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale unităţilor prevăzute în anexa nr. 5 se asigura din alocaţii de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare.
  (3) Veniturile extrabugetare se constituie din tarifele de manopera pentru activităţi sanitare veterinare şi de laborator, din consultanţa şi din alte prestaţii specifice: acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, examene şi lucrări de laborator, precum şi alte activităţi din domeniul sanitar veterinar.
  (4) Cuantumul tarifelor pentru veniturile extrabugetare se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, la propunerea directorului general al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare.


  Articolul 34

  (1) Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara este condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, potrivit legii.
  (2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii.
  (3) Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara coordonează şi controlează producţia de biopreparate strategice, activitatea de cercetare finanţată de la bugetul administraţiei publice centrale, aprovizionarea cu produse şi materiale de uz veterinar, avizează şi controlează producţia de medicamente de uz veterinar.


  Articolul 35

  Poliţia sanitară veterinara controlează aplicarea şi respectarea prevederilor Legii sanitare veterinare şi a normelor unitare emise, în toate domeniile de activitate.


  Articolul 36

  (1) Formatiile de asistenţa sanitară veterinara din cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale, asociaţiilor şi societăţilor agricole, precum şi serviciile medicale veterinare particulare, realizate prin cabinete, clinici, spitale, farmacii şi altele, îşi desfăşoară activitatea cu avizul şi sub îndrumarea tehnica a reţelei sanitare veterinare de stat.
  (2) Formatiile sanitare veterinare şi serviciile prevăzute la alin. (1) se organizează şi funcţionează în baza unui regulament elaborat de către Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara.


  Articolul 37

  (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale şi celelalte organe centrale care au în subordine unităţi încadrate cu medici veterinari proprii răspund de aplicarea în aceste unităţi a normelor sanitare veterinare şi a măsurilor stabilite de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara pentru apărarea sănătăţii animalelor şi asigurarea salubritatii produselor de origine animala.
  (2) Medicii veterinari din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor fac parte din sistemul veterinar unic de stat, având aceleaşi obligaţii şi raspunderi în cadrul unităţilor în care funcţionează ca şi medicii veterinari de stat.
  (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin unităţile silvice locale, răspunde de aplicarea măsurilor stabilite de autorităţile sanitare veterinare pentru apărarea sănătăţii animalelor sălbatice şi pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile de la acestea la animalele domestice sau la om.


  Articolul 38

  Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi toate unităţile teritoriale ale acestora răspund direct de aplicarea şi controlul respectării prevederilor prezentei legi cu privire la circulaţia animalelor şi produselor de origine animala, instituirea şi respectarea măsurilor de carantina şi a altor măsuri cu caracter republican sau local necesare pentru prevenirea difuzării bolilor la animale şi de la animale la om.


  Articolul 39

  Consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, răspund de buna desfăşurare a activităţii sanitare veterinare pe raza teritorial-administrativă respectiva, în care scop au următoarele atribuţii principale:
  a) asigura fondurile necesare pentru finanţarea acţiunilor sanitare veterinare care se suporta din bugetele locale;
  b) eliberează documentele necesare pentru adeverirea proprietăţii asupra animalelor şi a stării sanitare veterinare din localitate, potrivit normelor stabilite de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara;
  c) iau măsuri pentru întreţinerea şi folosirea, conform regulilor sanitare veterinare, a pasunilor, adapatorilor publice, drumurilor de trecere a turmelor de animale, a locurilor de aglomerare a animalelor în târguri, mori, abatoare, puncte de tăiere, pieţe şi a locurilor aflate în administrarea consiliilor locale unde se prelucreaza, depozitează şi valorifica produse de origine animala;
  d) asigura strângerea şi distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unităţile de ecarisaj; organizează acţiuni de strangere a cainilor fără stăpân şi asigura aplicarea în acest scop a tehnicilor admise de normele sanitare veterinare internaţionale; amenajeaza şi întreţin locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit regulilor sanitare veterinare. Sumele necesare pentru realizarea acţiunilor menţionate la prezenta litera vor fi asigurate din fondurile prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetele locale ale administraţiei de stat;
  e) îndeplinesc orice alte atribuţii cu privire la activitatea sanitară veterinara, prevăzute de actele normative în vigoare, şi răspund de aplicarea măsurilor stabilite de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara pentru apărarea sănătăţii animalelor şi asigurarea salubritatii produselor de origine animala.


  Capitolul VII Sancţiuni


  Articolul 40

  Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală.


  Articolul 41

  (1) Nerespectarea măsurilor privitoare la declararea, prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli sau alte urmări grave, se pedepseşte, potrivit art. 310 din Codul penal, cu închisoare de la o luna la un an sau cu amendă.
  (2) Dacă fapta a avut urmări deosebit de grave, pedeapsa este închisoare de la 1 la 5 ani.
  (3) Aceleaşi pedepse se aplică şi celor care ascund, cu buna ştiinţa, apariţia unei boli molipsitoare la animale sau se opun aplicării măsurilor pentru lichidarea focarelor epizootice şi prevenirea difuzării bolilor.


  Articolul 42

  (1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli de la animal la om, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 2 ani.
  (2) Dacă fapta a avut urmări deosebit de grave, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.


  Articolul 43

  Încălcarea cu ştiinţa a unei îndatoriri de serviciu în activitatea sanitară veterinara, săvârşită în condiţiile art. 248 alin. 1 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, iar dacă fapta este săvârşită în condiţiile art. 248 alin. 2 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţială a averii.


  Articolul 44

  Încălcarea din culpa a unei îndatoriri de serviciu în activitatea sanitară veterinara, săvârşită în condiţiile art. 249 alin. 1 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă, iar dacă fapta este săvârşită în condiţiile art. 249 alin. 2 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani.


  Articolul 45

  În cazul în care fapta prevăzută la art. 43 şi 44 este săvârşită în condiţiile arătate la art. 258 din Codul penal, pedeapsa se stabileşte potrivit dispoziţiei din acest articol.


  Articolul 46

  Faptele care constituie contravenţii la normele sanitare veterinare, precum şi persoanele care pot să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. În condiţiile stabilite de Guvern, sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice.


  Articolul 47

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.


  Capitolul VIII Dispoziţii finale


  Articolul 48

  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al României*).
  (2) Pe aceeaşi dată se abroga Decretul nr. 167/1955 privind organizarea apărării sănătăţii animalelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 9 din 19 mai 1955.
  ----------- Notă *) Fac excepţie prevederile art. 31 alin. (1) şi art. 33-36, care au intrat în vigoare la data de 16 decembrie 1991.
  NOTĂ:
  Reproducem mai jos art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 758/2001, care nu a fost cuprins în forma republicabila a Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată:
  "Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor vor fi aprobate instrucţiunile1) pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor efectuate de personalul sanitar veterinar în unităţile prevăzute la art. 30 alin. (3) din Legea nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă."
  ------------
  1) Instrucţiunile au fost aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 400/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare.


  Anexa 1

  OBIECTIVE, ACTIVITĂŢI ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT
  pentru care se eliberează autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare
    Nr. crt.Obiectiv/Activitate
    1.Staţie de incubaţie tip gospodăresc
    2.Tabără de vară pentru animale
    3.Stână
    4.Stupină
    5.Menajerie
    6.Punct de însămânţări artificiale la animale
    7.Genoteca de animale
    8.Expoziţie de animale şi grădină zoologică
    9.Magazin pentru comercializare animale de companie, păsări şi peşti exotici şi/sau hrană, momeli şi altele asemenea
    10.Fermă de animale
    11.Târg de animale
    12.Staţiune de montă naturală la animale
    13.Institute sanitare veterinare de referinţă
    14.Punct farmaceutic veterinar
    15.Cabinet medical veterinar
    16.Laborator de control furaje
    17.Laborator sanitar veterinar
    18.Dispensar sanitar veterinar
    19.Canisă, adăpost pentru câini
    20.Şcoală pentru dresaj câini
    21.Clinici veterinare universitare
    22.Bazine piscicole pentru creşterea materialului piscicol
    23.Staţie (punct) de spălare şi dezinfecţie mijloace de transport
    24.Staţie de incubaţie tip industrial
    25.Bazine piscicole pentru material biologic
    26.Farmacie veterinară
    27.Unităţi de tehnică medicală veterinară
    28.Herghelie
    29.Depozit de material seminal
    30.Bază de achiziţie a animalelor
    31.Clinică veterinară sau spital veterinar
    32.Pensiune pentru animale de companie
    33.Frizerie pentru animale de companie
    34.Depozit de produse de uz veterinar
    35.Fermă de carantină, centre de colectare animale
    36.Unităţi de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
    37.Unităţi de reproducţie şi de selecţie animală
    38.Fabrică pentru hrana animalelor
    39.Unităţi de cercetare ştiinţifică, inclusiv cele care utilizează animale de experienţă
    40.Unităţi specializate pentru producerea unor biostimulatori, premixuri şi nutreţuri medicamentate
    41.Unităţi pentru producerea unor biopreparate sau medicamente de uz veterinar
    42.Unităţi de recoltare a materialului seminal
    43.Fabrică de nutreţuri combinate
    44.Fabrică producătoare de medicamente, biopreparate şi alte produse de uz veterinar
    45.Puţuri seci, cimitire de animale, crematorii
    46.Centru colectare lapte
    47.Centru colectare ouă
    48.Centru colectare miere
    49.Cantină
    50.Unităţi prelucrare industrială a cadavrelor, a produselor de origine animală confiscate, a subproduselor necomestibile
    51.Incineratoare pentru produse de origine animală confiscate, subproduse necomestibile
    52.Centru de tăiere
    53.Depozit subproduse necomestibile
    54.Centru colectare peşte
    55.Centru colectare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare
    56.Centru colectare, prelucrare lapte
    57.Carmangerie, măcelărie
    58.Unităţi porţionare, preambalare carne şi produse din carne
    59.Atelier prelucrare peşte, produse din peşte
    60.Unităţi porţionare, preambalare produse lactate
    61.Unităţi colectare-depozitare ouă
    62.Unităţi de colectare şi prelucrare miere, alte produse apicole
    63.Atelier preparate carne
    64.Catering
    65.Depozit alimentar, depozit frigorific
    66.Restaurant, indiferent de specific
    67.Hală pentru desfacerea produselor de origine animală
    68.Fabrică de îngheţată
    69.Laborator cofetărie şi/sau laborator patiserie
    70.Unităţi prelucrare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare
    71.Fabrică produse din carne: conserve, semiconserve, preparate din carne, salamuri crude
    72.Fabrică semipreparate culinare din carne şi mixte
    73.Unităţi de tranşare carne
    74.Unităţi prelucrare membrane naturale
    75.Unităţi fabricaţie membrane artificiale
    76.Fabrică conserve, semiconserve peşte
    77.Fabrică produse lactate
    78.Fabrică produse din ouă
    79.Abator
    80.Antrepozit frigorific
    81.Supermarket
    82.Combinat de carne
     
    Nr. crt.Mijlocul de transport
    1.Şlep
    2.Vagon pentru transport animale
    3.Vagon frigorific şi izoterm pentru produse de origine animală
    4.Navă pescador, aeronavă cargo
    5.Mijloace auto specializate pentru transport animale, produse de origine animală, furaje de origine animală, produse de uz veterinar şi alte produse supuse controlului sanitar veterinar

  NOTĂ:
  Obiectivele, activităţile şi mijloacele de transport care fac obiectul controlului sanitar veterinar şi care nu sunt cuprinse în prezenta anexa se supun inspecţiei sanitare veterinare, conform reglementărilor sanitare veterinare în vigoare, şi funcţionează pe baza declaraţiei pe propria răspundere a comerciantului.


  Anexa 2

  TARIFE
  pentru eliberarea avizului sanitar
  veterinar de import, export, tranzit, a acordului
  sanitar veterinar pentru import, a
  certificatului de abilitare şi a certificatului de înregistrare
  şi reinregistrare a medicamentelor,
  produselor biologice şi a altor produse de uz veterinar
    Nr. crt.SpecificaţieU.M.Lei/U.M./produs
    1.AVIZ SANITAR VETERINAR DE IMPORT:    
      - materii prime furajere, furaje concentrate, bumbac, premixuri, aditivi furajeri, făinuri proteice, medicamente pulvis şi altele;tonă300
      - animale mici pentru reproducţie, animale mici pentru măcelărie, animale mici pentru concurs, expoziţii, păsări exotice;cap300
      - animale mijlocii pentru măcelărie, animale mijlocii pentru reproducţie;cap300
    2.- ouă pentru incubaţie;1.000 bucăţi1.000
    3.- animale mari pentru măcelărie, animale mari pentru concurs, animale mari pentru reproducţie;cap2.500
      - păsări pentru carne;cap500
      - păsări pentru reproducţie, porumbei pentru concurs, expoziţii, alte manifestări;cap500
    4.- pui de o zi;1.000 cap.1.000
      - pui reproducţie şi/sau creştere;1.000 cap.  
    5.- animale de companie (câini, pisici, maimuţe şi altele)cap5.000
    6.- medicamente, produse biologice, kituri de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, până la 1.000 flacoane;lot15.000
    7.- medicamente de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, între 1.000-5.000 flacoane;lot20.000
    8.- medicamente de uz veterinar, ale produse de uz veterinar, peste 5.000 flacoane;lot40.000
    9.- familii de albine;familienu se taxează
    10.- ouă pentru consum1.000 buc.2.500
    11.- lapte, lapte condensat100 litri2.500
    12.- slănină crudă, grăsimi tehnice;tonă4.000
    13.- subproduse comestibile (cap, creier, limbă, burtă, organe, membrane etc.);tonă5.000
      - untură, cochilii de melci, organe necomestibile, coarne, copite, unghii, ongloane, aditivi şi emulgatori alimentari, clei de oase, enzime pentru industria alimentară, adezivi pentru industria alimentară, izolat proteic alimentar, gelatină alimentară şi tehnică;    
    14.- produse lactate proaspete (iaurt, frişcă etc.), lapte praf, unt, brânzeturi, caşcaval, îngheţată, inclusiv praf de îngheţată, ingredienţi şi arome pentru îngheţată, subproduse lactate (zer, cazeină), cheag, gogoşi de mătase, condimente, lână, piei brute, pene, păr;tonă10.000
    15.- produse apicole (ceară, polen, venin etc.);kg1.500
    16.- ouă de viermi de mătase;kg15.000
    17.produse din ouă (praf, maioneză, melanj etc.), miere de albine, membrane artificiale;tonă15.000
    18.- peşte viu, peşte proaspăt, refrigerat, congelat, produse din peşte, inclusiv icre, pulpe de broască, carne melci, stridii, scoici, raci, fructe de mare, vânat mare, vânat mic (în blană, în pene);tonă20.000
      - căzătură coarne, conserve şi concentrate pentru hrana animalelor, carne (toate speciile), conserve, semiconserve, preparate din carne, inclusiv supe şi sosuri concentrate, piei semiprelucrate, subproduse de abator pentru industria farmaceutică;-''--''-
    19.- trofee vânătoare şi blănuribucată tonă,60.000
    20.- alte produse nenominalizate;kg, hl, sau alte unităţi de măsură5.000
    21.- mostre până la 100 kg total;   nu se
      - produse de uz veterinar pentru înregistrare;   taxează
      - ajutoare umanitare;    
      - donaţii în cadrul ajutoarelor umanitare de orice fel;    
    22.CERTIFICAT DE ABILITARE;bucată250.000
    23.CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ŞI REÎNREGISTRARE MEDICAMENTE, PRODUSE BIOLOGICE ŞI ALTE PRODUSE DE UZ VETERINAR;produs7.000.000
    24.ACORD SANITAR VETERINAR DE IMPORT;bucată30.000
    25.AVIZ SANITAR VETERINAR PENTRU EXPORT:   nu se taxează
      - animale, produse de origine animală, furaje şi alte produse supuse controlului sanitar veterinar;    
    26.AVIZ SANITAR VETERINAR DE TRANZIT:   nu se taxează
      - animale, produse de origine animală, furaje şi alte produse supuse controlului sanitar veterinar.    

  NOTĂ:
  Taxa pentru cantităţile exprimate în fracţiuni faţă de unitatea de măsura prevăzută în prezenta lege se calculează proporţional cu cantitatea avizată.


  Anexa 3

  TARIFE
  pentru eliberarea avizului sanitar veterinar
  privind amplasarea, proiectarea şi construirea
  obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar
  Taxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea şi construirea de noi obiective supuse controlului sanitar veterinar sunt în valoare de 50% din taxa prevăzută pentru autorizarea sanitară veterinara de funcţionare a acestora.


  Anexa 4

  TARIFE
  pentru eliberarea certificatelor sanitare
  veterinare pentru transportul intern al animalelor,
  produselor de origine animala, furajelor şi
  altor mărfuri supuse controlului sanitar veterinar,
  precum şi a certificatelor de sănătate pentru
  export animale şi certificatelor sanitare veterinare
  pentru export produse, subproduse
  comestibile şi necomestibile de origine animala
    Nr. crt.SpecificaţieU.M.Taxa (lei/U.M.)
    1.A. Pentru intern:    
      Certificat sanitar veterinar pentru transport animale;   nu se taxează
    2.Certificat sanitar veterinar pentru transport ouă de viermi de mătase   nu se taxează
    3.Certificat sanitar veterinar pentru transport puiet de peşti fitofagi, icre embrionate şi puiet de peşte sau peşte destinat repopulării;   nu se taxează
    4.Certificat sanitar veterinar pentru transport gunoi de grajd în scopul comercializării;   nu se taxează
    5.Certificat sanitar veterinar pentru transport cadavre, deşeuri de abator;   nu se taxează
    6.Certificat sanitar veterinar pentru transport furaje;tonă5.000
    7.Certificat sanitar veterinar pentru transport ouă pentru incubaţie;   nu se taxează
    8.Certificat sanitar veterinar de transport produse de origine animală:    
      - carne toate speciile, inclusiv vânat împuşcat destinat consumului public;   nu se taxează
      - slănină, seu, subproduse comestibile: organe, intestine, stomace;    
      - grăsimi tehnice, oase, păr, piei, coarne, unghii, copite;    
      - alte produse de origine animală nenominalizate;    
      - produse din carne (preparate din carne, conserve, semiconserve carne, alte produse din carne);    
      - lapte lichid şi lapte condensat;    
      - produse lactate proaspete;    
      - brânzeturi, unt, îngheţată, lapte praf, praf de îngheţată, cazeină;    
      - alte produse din lapte nenominalizate;    
      - peşte viu, peşte refrigerat, peşte congelat, peşte sărat, peşte afumat;    
      - conserve, semiconserve peşte;    
      - icre de sturion;    
      - icre tarama;    
      - alte produse din peşte nenominalizate;    
      - miere de albine;    
      - produse apicole (ceară albine, lăptişor de matcă, polen etc.);    
      - alte produse apicole nenominalizate;    
      - ouă pentru consum;    
      - produse din ouă (melanj, praf de ouă, maioneză);    
      - alte produse din ouă nenominalizate.    
    9.Certificat sanitar veterinar de sănătate animală pentru intern;   nu se taxează
      B. Pentru export:    
    10.Certificat sanitar veterinar pentru sănătate pentru export animale şi certificat de transport internaţional;   nu se taxează
    11.Certificat sanitar veterinar pentru export produse, subproduse comestibile şi necomestibile de origine animală, cu excepţia trofeelor;   nu se taxează
    12.Certificat sanitar veterinar de sănătate pentru export trofee:    
      - urşi, cerbi;trofeu300.000
      - capre negre;trofeu200.000
      - mistreţi, căpriori, cerb;trofeu100.000
      - alte animale sălbatice (lup, vulpe, pisică sălbatică, viezure, jder etc.);trofeu100.000
      - blănuri;bucată100.000
      - coarne cerbi, colţi mistreţ;trofeu50.000
      - cocoşi de munte;trofeu25.000
      - iepuri, fazani, raţe, gâşte sălbatice, potârnichi;trofeu10.000
      - alte păsări sălbatice (prepeliţe, porumbei, turturele, sitari, grauri, sturzi etc.).trofeu5.000

  NOTĂ:
  Taxa pentru cantităţile exprimate în fracţiuni faţă de unitatea de măsura prevăzută în prezenta lege se calculează proporţional cu cantitatea avizată.


  Anexa 5


                                      UNITĂŢI
       care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare
    Nr. crt.Denumirea unităţiiFinanţare
      I. Instituţii publice cu personalitate juridică- alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
    1.Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală- alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
    2.Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară- alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
    3.Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar- alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
    4.Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, inclusiv laboratoarele sanitare veterinare de stat- alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
      II. Instituţii publice fără personalitate juridică- alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
    1.Circumscripţiile sanitare veterinare zonale- alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
    2.Circumscripţiile sanitare veterinare pentru controlul produselor de origine animală- alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare
    3.Inspectorate de control sanitar veterinar de frontieră- alocaţii de la bugetul de stat şi venituri extrabugetare

  --------------