LEGE Nr. 81 din 21 iulie 1992
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 173 din 22 iulie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţie, se abiliteaza Guvernul României ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi pînă la reluarea lucrărilor Parlamentului în sesiunea de toamna, sa emita ordonanţe privind:
  a) stabilirea sau modificarea următoarelor impozite şi taxe: impozitul pe cîştigul din capital; taxe de timbru faţă de persoane fizice şi juridice pentru acţiuni în justiţie sau notariale, altele decît cele existente; taxa pe valoarea adăugată, începînd cu data de 01.01.1993; taxe în vederea eliberării deciziilor de autorizare prevăzute de Legea audiovizualului; taxe de studiu la învăţămîntul superior de stat faţă de studenţii admişi peste planul de şcolarizare aprobat prin hotărîrea Guvernului; regimul juridic al impozitelor şi taxelor locale; impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizele; impozitul pe spectacole; cuantumul majorărilor de întîrziere pentru nevărsarea în termen la buget a veniturilor datorate acestuia; sistemul de impunere a veniturilor realizate din activitatea de "taximetre" şi alte impozite şi taxe forfetare; taxe pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie; taxe consulare; taxe vamale;
  b) adoptarea măsurilor necesare privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei cu suma de 2,5 miliarde lei, necesară aplicării în anul 1992 a prevederilor Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, precum şi majorarea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor prevăzută de Legea nr. 71/1991, de la 200 lei/ha la 400 lei/ha, în vederea asigurării resurselor financiare necesare în acest scop;
  c) stabilirea, pentru contravenţiile săvîrşite de persoanele juridice, a unor amenzi de pînă la 1.000.000 lei;
  d) reglementarea unor măsuri urgente privind activitatea în domeniile: finanţării ocrotirii sănătăţii, asigurarea calităţii produselor şi serviciilor prin reorganizarea activităţii de standardizare, metrologie şi calitate, asigurarea de subvenţii pentru producătorii agricoli, înstrăinarea bunurilor din patrimoniul naţional, intrarea şi ieşirea acestora din ţara şi stabilirea competentei Comisiei Naţionale a Monumentelor, îmbunătăţirea sistemului de informare statistica;
  e) măsuri de asigurare a condiţiilor tehnico-materiale şi organizatorice pentru funcţionarea Fondurilor Proprietăţii Private;
  f) adoptarea unor măsuri urgente privind prevenirea şi intervenţia în caz de calamitati naturale sau provocate, pentru înlăturarea urmărilor acestora;
  g) aprobarea programului şi reglementărilor privind condiţiile, competentele şi criteriile de acordare a fondurilor prevăzute în art. 13 din Legea bugetului de stat pe anul 1992, pentru stimularea exportului;
  h) suplimentarea fondurilor alocate autorităţilor publice locale pentru realizarea unor obiective de investiţii vizind alimentari cu apa, staţii de epurare, staţii de pompare, canalizari şi alte lucrări de gospodărie comunală şi a unor măsuri de protecţie socială privind acoperirea diferenţelor de preţ la energia termica livrata populaţiei şi a diferenţelor de tarif la transportul urban de călători; fondurile necesare se vor asigura prin folosirea sumei de 26 miliarde lei, reprezentind diferenţe rezultate din reevaluarea în anul 1991 a stocurilor şi prin majorarea unor venituri ale bugetului statului;
  i) finanţarea deficitului bugetar pe anul 1992.


  Articolul 2

  În baza art. 114 alin. (3) din Constituţie, pînă la reluarea lucrărilor Parlamentului în sesiunea de toamna, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi înaintate Parlamentului spre aprobare, sub sancţiunea încetării efectelor lor.


  Articolul 3

  Se autoriza Guvernul şi Banca Naţionala a României sa contracteze şi sa garanteze, în semestrul II 1992, credite financiare externe, în limita sumei de 2,5 miliarde dolari S.U.A., în scopul asigurării resurselor valutare necesare aprovizionarii cu materii prime de baza - combustibil, energie, produse agricole şi alte bunuri -, pentru finanţarea investiţiilor şi relansarea economiei şi pentru creşterea rezervelor valutare ale statului.
  Guvernul va informa, trimestrial, Parlamentul asupra creditelor contractate potrivit alin. 1, precum şi asupra condiţiilor obţinute în ce priveşte termenele de rambursare, nivelul dobinzii şi alte costuri, precum şi asupra destinaţiilor acestor credite, garanţiilor acordate şi modului de folosire.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  IONEL ROMAN
  ---------------------