DECIZIE nr. 227 din 19 aprilie 2016
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (2) şi alin. (5) în ce priveşte sintagma "şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 5 iulie 2016      Augustin Zegrean - preşedinte
      Valer Dorneanu - judecător
      Petre Lăzăroiu - judecător
      Mircea Ştefan Minea - judecător
      Daniel Marius Morar - judecător
      Mona-Maria Pivniceru - judecător
      Puskas Valentin Zoltan - judecător
      Simona-Maya Teodoroiu - judecător
      Tudorel Toader - judecător
      Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent

  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.
  1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (5) raportat la art. 271^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială Star Storage - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 172/43/2015 al Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.152D/2015.
  2. La apelul nominal se prezintă, pentru autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, avocat Alina Fetiţă, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.
  3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că partea Societatea Comercială Compania Aquaserv - S.A. din Târgu Mureş a depus o cerere prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca netemeinică.
  4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul apărătorului ales al autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, care arată că, prin Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015, Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile art. 271^2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 sunt neconstituţionale, însă, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 271^1 alin. (5) raportat la art. 271^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, consideră că menţinerea acestora încalcă prevederile constituţionale referitoare la accesul liber la justiţie şi la dreptul de proprietate privată. Astfel, prin decizia menţionată s-a dispus cu privire la neconstituţionalitatea reţinerii garanţiei de bună conduită cu orice titlu fără demonstrarea unui prejudiciu, însă constituirea garanţiei de bună conduită este lipsită de finalitate logică şi juridică. Petenţii sunt privaţi de dreptul de proprietate asupra unor sume de bani, iar reţinerea acestei garanţii de bună conduită este văzută şi prin prisma aplicării unui tratament inegal faţă de autoritatea contractantă care nu trebuie să constituie absolut nicio garanţie. În final, prezintă situaţia concretă a cauzei care a dus la ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi solicită admiterea acesteia.
  5. Reprezentantul Ministerului Public arată că există precedent constituţional şi, având în vedere faptul că nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
  6. Prin Încheierea din 16 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 172/43/2015, Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (5) raportat la art. 271^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială Star Storage - S.A. din Bucureşti într-o cauză întemeiată pe dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.
  7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile art. 271^1 alin. (5) raportat la cele ale art. 271^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 sunt neconstituţionale în măsura în care acestea condiţionează admisibilitatea contestaţiei de un anumit conţinut al scrisorii cu privire la garanţia de bună conduită, respectiv de faptul că în cuprinsul dovezii garanţiei de bună conduită trebuie prevăzute şi toate cazurile în care autoritatea contractantă poate să reţină această garanţie, respectiv plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia va fi respinsă. Totodată, menţionează Decizia Curţii Constituţionale nr. 5 din 15 ianuarie 2015 prin care s-a constatat că dispoziţiile art. 271^2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii sunt neconstituţionale, context în care arată că prevederile criticate în prezenta cauză au caracter accesoriu faţă de cele mai sus menţionate, astfel că se impune constatarea neconstituţionalităţii acestora. În final, consideră că dispoziţiile art. 271^1 alin. (5) raportat la art. 271^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 sunt neconstituţionale, deoarece, pe de o parte, încalcă dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Constituţie, având ca efect descurajarea formulării de contestaţii/cereri/plângeri, în condiţiile în care orice respingere a unei asemenea acţiuni poate ocaziona reţinerea necondiţionată a garanţiei, ceea ce echivalează practic cu sancţionarea autorului acesteia pentru un ipotetic comportament necorespunzător; pe de altă parte, încalcă dreptul de proprietate privată, putând conduce la diminuarea patrimoniului autorului acţiunii ca urmare a exercitării unui drept sau unei libertăţi fundamentale, în speţă a unui drept procesual.
  8. Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal arată că prevederile criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21. Astfel, garanţia de bună conduită trebuie să asigure exercitarea corespunzătoare şi neabuzivă a drepturilor procesuale cu toate consecinţele ce decurg din finalitatea urmărită pentru instituirea sa, iar forma de constituire, prevăzută de art. 271^1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, are tocmai menirea de a permite autorităţii contractante să sancţioneze comportamentul abuziv al contestatorului. De altfel, accesul liber la justiţie, instituit de prevederile art. 21 din Constituţie, nu înseamnă că acest acces nu este supus niciunei condiţionări.
  9. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  10. Guvernul consideră că excepţia neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că, faţă de motivarea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, pe lângă dispoziţiile art. 271^2 alin. (1) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, care prevedeau faptul că garanţia de bună conduită se reţine automat la respingerea contestaţiei şi care au fost declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015, această decizie a vizat şi dispoziţiile art. 271^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, acestea fiind considerate în acord cu prevederile Legii fundamentale. Astfel, având în vedere legătura existentă între aceste prevederi, precum şi art. 31 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit căruia "Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei", consideră că norma legală criticată a fost modificată implicit ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 5 din 15 ianuarie 2015.
  11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
  13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 271^1 alin. (5) raportat la cele ale art. 271^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Însă, având în vedere motivarea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, precum şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, Curtea reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile art. 271^1 alin. (2) şi alin. (5) în ce priveşte sintagma "şi să prevadă plata necondiţionată până la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care au următorul cuprins: "(2) Contestaţia/Cererea/Plângerea va fi respinsă în cazul în care contestatorul nu prezintă dovada constituirii garanţiei prevăzute la alin. (1).
  [...]
  (5) Garanţia de bună conduită trebuie (...) şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă."
  14. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (1) referitor la accesul liber la justiţie şi art. 44 privind dreptul de proprietate.
  15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că dispoziţiile criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, sens în care sunt, spre exemplu, Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2015, Decizia nr. 271 din 23 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 8 iulie 2015, Decizia nr. 400 din 28 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 4 august 2015, sau Decizia nr. 750 din 4 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2016.
  16. Cu privire la pretinsa neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 în raport cu dispoziţiile constituţionale privind accesul liber la justiţie, Curtea a reţinut faptul că prin instituirea garanţiei de bună conduită, astfel cum aceasta a fost introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014, se reglementează reguli procedurale specifice cu privire la judecarea contestaţiei în materia achiziţiilor publice, fără ca aceasta să poată fi apreciată ca o îngrădire a dreptului de acces liber la justiţie. Ca atare, Curtea a considerat că garanţia de bună conduită are semnificaţia unei cauţiuni menite să asigure exercitarea corespunzătoare şi neabuzivă a drepturilor procesuale, cu toate consecinţele procesuale care decurg din finalitatea urmărită prin instituirea acesteia (Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015, paragraful 41, sau Decizia nr. 400 din 28 mai 2015, paragraful 13).
  17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 urmând a fi respinsă ca neîntemeiată.
  18. Prin Decizia nr. 750 din 4 noiembrie 2015, anterior citată, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a constatat că sintagma "şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă" este neconstituţională.
  19. Ca atare, având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora "Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale", şi reţinând că acest caz de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate a intervenit între momentul sesizării Curţii Constituţionale (încheierea din 16 iunie 2015) şi momentul pronunţării instanţei de contencios constituţional asupra excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea va respinge ca devenită inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (5) cu privire la sintagma "şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/ cererea/plângerea va fi respinsă" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.
  20. Distinct de acestea, deşi în cauza de faţă se va pronunţa o soluţie de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (5) [în ce priveşte sintagma "şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă"] din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, se impune precizarea că atât prezenta decizie, cât şi Decizia nr. 750 din 4 noiembrie 2015 sau Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015 pot constitui motiv de revizuire, în condiţiile art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă.
  21. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi în privinţa excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi cu unanimitate de voturi în privinţa excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (5) în ce priveşte sintagma "şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,

  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

  În numele legii

  DECIDE:

  1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială Star Storage - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 172/43/2015 al Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 271^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
  2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (5) în ce priveşte sintagma "şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de aceeaşi autoare în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Decizia se comunică Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Pronunţată în şedinţa din data de 19 aprilie 2016.

  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  AUGUSTIN ZEGREAN

  Magistrat-asistent,

  Ioniţa Cochinţu

  -----