ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 4 februarie 2022
  În aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România s-au constatat unele inadvertențe în completarea formularului, fapt ce a dus la unele impedimente în aplicarea celor statuate prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1.212 a Comisiei de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/253 în ceea ce privește instituirea unui sistem de formulare digitale de localizare a pasagerilor ca parte a procedurilor de notificare a alertelor în cadrul sistemului de avertizare timpurie și răspuns instituit în legătură cu amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății.
  În scopul asigurării la nivel național a cadrului legal în acord cu recomandările Uniunii Europene care permit transmiterea de informații din sistemele naționale existente a formularelor de localizare a pasagerilor statelor membre către alte autorități competente, într-un mod interoperabil și automat,
  știut fiind faptul că schimbul de astfel de date este, de asemenea, necesar pentru o identificare eficientă a contacților în urma identificării unui caz pozitiv de COVID-19, prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din Decizia nr. 1.082/2013/UE,
  având în vedere că neadoptarea acestor măsuri ar avea impact direct asupra sănătății publice și ar conduce la afectarea intereselor cetățenilor,
  în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de inexistența la acest moment a unor soluții alternative care să stabilească și să asigure la nivel național măsurile necesare pentru instituirea unui sistem de formulare digitale de localizare a pasagerilor.
  În egală măsură, promovarea și adoptarea unei legi pentru crearea cadrului național pentru instituirea acestor măsuri implică o procedură îndelungată, soluție juridică care presupune că pe tot parcursul procesului normal de legiferare autoritățile și instituțiile publice ar fi lipsite de un astfel de sistem.
  Ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate putând avea consecințe negative din perspectiva participării României în cadrul procedurilor de notificare a alertelor în sistemul de avertizare timpurie și răspuns instituit în legătură cu amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății,
  luând în considerare faptul că asupra implicării României în cadrul acestui sistem de cooperare constituit la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, reglementarea operativă nu se poate realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,
  întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, ceea ce impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în consecință,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1190 din 15 decembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) În vederea identificării contacților unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 și pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, pe perioada pandemiei de SARSCoV-2 persoanele au obligația de a completa Formularul digital de intrare în România, denumit în continuare formular, cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României.
  2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Persoanele care folosesc la intrarea pe teritoriul României un document de călătorie emis de statul român au obligația introducerii în formularul menționat la alin. (1) a codului numeric personal (CNP), iar persoanele care folosesc la intrarea pe teritoriul României un document de călătorie emis de un alt stat, recunoscut la nivel național, au obligația introducerii în formular a seriei și numărului documentului de călătorie utilizat.3. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) serviciul web de verificare a existenței formularului, pe baza informațiilor transmise de Poliția de Frontieră;
  4. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Aplicația web prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. a) permite:
  a) completarea, în format digital, a formularului prin accesarea adresei web plf.gov.ro;
  b) descărcarea, în format digital, a formularului generat în urma completării;
  c) colectarea și schimbul de date între Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale, direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, Institutul Național de Sănătate Publică;
  d) completarea declarației pentru persoanele exceptate, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  (2) Ministerul Afacerilor Internelor, prin Poliția de Frontieră Română, în punctele de trecere a frontierei verifică existența formularului prin citirea codului numeric personal (CNP)/a seriei și numărului documentului de călătorie/documentului de călătorie utilizat de persoana care dorește să intre pe teritoriul României, prin integrarea serviciului prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b) în sistemul informatic al Poliției de Frontieră Române și transmiterea către SII-FDIR a următoarelor date la momentul intrării în România: numele și prenumele, CNP, data nașterii, seria și numărul documentului de călătorie, țara care a emis documentul de călătorie, denumirea punctului de trecere a frontierei, data și ora intrării persoanei pe teritoriul României. În situația în care, din diverse motive, persoanele renunță la călătorie, după transmiterea îndeplinirii condițiilor de intrare în România, Poliția de Frontieră Română retransmite, prin același serviciu web, datele cu privire la renunțarea intrării în România.
  5. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Obligația persoanelor de a completa formularul nu este considerată a fi îndeplinită în cazul introducerii în formular de date de identitate eronate sau incomplete.6. La articolul 2, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru minori și persoane lipsite de capacitate de exercițiu obligația de a completa formularul revine părinților, tutorelui sau reprezentantului legal, după caz.7. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Prin excepție de la prevederile alin. (4) referitoare la obligația fiecărei persoane de a completa individual formularul, pentru persoanele urmărite internațional, pentru persoanele transferate în vederea continuării executării pedepsei cu închisoarea, precum și pentru persoanele transferate temporar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care intră pe teritoriul României, obligația revine polițiștilor care răspund de misiunea de escortare. La completarea formularului, la rubrica destinată adresei de domiciliu/adresei temporare se înscrie locul de deținere unde va fi predată persoana.8. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 2^1
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), următoarele categorii de personal au obligația de a completa formularul înainte de intrarea pe teritoriul României, o singură dată, prin bifarea opțiunii «personal exceptat» de pe formular:
  a) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
  b) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane;
  c) personalul navigant maritim și fluvial, precum și personalul de deservire a platformelor maritime;
  d) personalul navigant îmbarcat la bordul navelor, elicopterelor și personalul de deservire a platformelor maritime situate în zona economică exclusivă a României și care nu se deplasează pe teritoriul altui stat;
  e) polițiștii care participă la misiuni de aducere în România, sub escortă, a persoanelor urmărite internațional, a persoanelor transferate în vederea continuării executării pedepsei cu închisoarea, precum și a persoanelor transferate temporar în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții autorității judecătorești, polițienești și ai altor autorități competente, ai organelor agențiilor UE sau ai tribunalelor internaționale care participă pe teritoriul României la executarea unor cereri de asistență juridică internațională sau la echipe comune de anchetă în condițiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  f) personalul implicat în executarea misiunilor de transport pacienți al serviciului medical la și din unități sanitare aflate în afara teritoriului României;
  g) persoanele care în vederea deplasării la locul de muncă tranzitează frontiera de stat cel puțin o dată în 24 de ore.
  (2) Datele cu caracter personal ale personalului prevăzut la alin. (1) nu fac obiectul colectării în vederea efectuării anchetelor epidemiologice de către direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București și sunt stocate pe durata existenței obligației de completare a formularului potrivit alin. (1) sau până la încetarea calității de persoană exceptată și notificarea acestui lucru în condițiile alin. (3) și (4).(3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) nu se mai încadrează în categoria de personal exceptat conform prezentului articol, acestea au obligația de a șterge din SII-FDIR formularul completat conform alin. (1).(4) În situația în care, în urma verificărilor efectuate de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, se constată că persoanele care au completat formularul prin bifarea opțiunii «personal exceptat» de pe formular nu se încadrează în excepțiile prevăzute la alin. (1), reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București dezactivează formularele și înștiințează persoanele despre dezactivarea acestora.
  9. La articolul 3, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale, direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București și Institutul Național de Sănătate Publică prelucrează date cu caracter personal, în calitate de operatori asociați, prin intermediul SIIFDIR, în conformitate cu responsabilitățile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.
  .......................................................................................(5) Datele cu caracter personal prevăzute în anexă sunt stocate pe o perioadă de 6 luni de la data completării formularului. Accesul la aceste date se face de către entitățile prevăzute la alin. (2). Pe perioada stocării, ștergerea datelor cu caracter personal nu poate fi realizată. La expirarea perioadei de 6 luni, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt șterse automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile.
  10. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), datele cu caracter personal prevăzute în anexă sunt stocate pe o perioadă de 15 zile de la data completării formularului pentru persoanele care la momentul intrării pe teritoriul României, conform SIIFDIR, aveau formularul completat conform condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Pe perioada stocării, ștergerea datelor cu caracter personal nu poate fi realizată. La expirarea perioadei de 15 zile, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt șterse automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile.11. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligației de a completa formularul în termen de 24 de ore de la intrarea în țară constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează, pe baza datelor și informațiilor din SII-FDIR, de către personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, împuternicit să efectueze activități de inspecție sanitară de stat. Procesul-verbal de constatare și aplicare a contravenției poartă semnătura persoanei care l-a întocmit din cadrul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București.(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 16 alin. (1) referitoare la menționarea în procesul-verbal a locului în care a fost săvârșită fapta.(4) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București emitentă a procesului-verbal.
  12. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 4^1

  Centrul de preluare a apelurilor prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, asigură suport pentru utilizatorii SII-FDIR la numărul de telefon 0214144425 sau pe baza Formularului pentru semnalarea problemelor legate de completarea/generarea/verificarea/ștergerea formularului digital de intrare în România, disponibil pe site-ul web al Ministerului Sănătății.
  13. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.


  Articolul II

  Litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt supuse dispozițiilor legale în vigoare la momentul săvârșirii faptei contravenționale.


  Articolul III

  Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat

  București, 3 februarie 2022.
  Nr. 5.

  ANEXĂ*)

  (Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021)
  FORMULAR

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

  ----