ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 16 august 2002
privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 26 august 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă consta în accelerarea procesului de preluare integrală a reglementărilor comunitare privind transparenta în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice.


  Articolul 2

  Asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi în domeniul relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice se realizează de către Oficiul Concurentei în procesul de inventariere, monitorizare şi raportare a acestora.


  Articolul 3

  Guvernul este abilitat sa preia prin hotărâri definiţiile, termenii şi procedurile privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, stabilite prin reglementări comunitare care au fost adoptate ulterior Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.


  Articolul 4

  Articolul 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, se completează cu alineatele (6), (7) şi (8) cu următorul cuprins:
  "(6) Notificările privind schemele de ajutor de stat şi ajutoarele de stat individuale, întocmite în vederea autorizării de către Consiliul Concurentei, vor fi avizate în prealabil de către Oficiul Concurentei, în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de forma prevăzute de legislaţia în vigoare.
  (7) Proiectele de acte normative prin care se instituie măsuri de ajutor de stat vor fi avizate în prealabil de către Oficiul Concurentei, pentru verificarea realizării conformitatii acestor proiecte de acte normative cu deciziile Consiliului Concurentei privind respectivele măsuri de ajutor de stat.
  (8) La întocmirea notificărilor privind scheme de ajutor de stat sau ajutoare de stat individuale vor fi avute în vedere criteriile de evaluare a compatibilitatii acestora cu un mediu concurential normal sau cu tratatele internaţionale la care România este parte, astfel cum sunt ele definite în regulamentele Consiliului Concurentei."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  p. Şeful Oficiului Concurentei,
  Victor Patrulescu
  Bucureşti, 16 august 2002.
  Nr. 97.
  ---------