ORDIN nr. 1.945 din 28 noiembrie 2023pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 6 decembrie 2023
  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) și ale art. 30 alin. (3) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 743.972 din 28.11.2023,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1051 din 3 noiembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la alin. (1) lit. a), nu sunt administrați de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili contribuabilii mari care:
  a) au fost declarați insolvabili potrivit art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, până la data selecției/actualizării;
  b) s-au aflat în procedura insolvenței deschisă prin sentință definitivă pronunțată până la data selecției/actualizării;
  c) au fost declarați în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii, până la data selecției/ actualizării;
  d) au fost declarați inactivi potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală, până la data selecției/actualizării;
  e) au fost selectați anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, conform criteriului participării directe;
  f) au fost selectați conform criteriului continuității, până la data selecției/actualizării.
  2. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se abrogă.3. La articolul 4, litera b) a alineatului (1) și alineatele (3) și (4) se abrogă.4. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării fiscale, contribuabilii nou-înființați prevăzuți la alin. (2) lit. b)-d) se preiau în administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire întocmit potrivit art. 9 alin. (2).5. Articolul 6 se abrogă.6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selecție și care, de la data selecției/actualizării listelor și până la data de 1 ianuarie a anului următor, se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-d), cu excepția celor prevăzuți la art. 4 alin. (2) și (6), se administrează de către organele fiscale centrale în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestora. În situația în care, la data selecției/actualizării, acești contribuabili se află în administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, se predau organelor fiscale centrale în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestora, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 9.7. La articolul 7, alineatele (2)-(4) și (11) se abrogă.


  Articolul II

  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1034 din 22 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la alin. (1), nu sunt administrați de către administrațiile județene ale finanțelor publice și de Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București contribuabilii mijlocii care:
  a) au fost declarați insolvabili potrivit art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, până la data selecției/actualizării;
  b) s-au aflat în procedura insolvenței deschisă prin sentință definitivă pronunțată până la data selecției/actualizării;
  c) au fost declarați în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii, până la data selecției/ actualizării;
  d) au fost declarați inactivi potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală, până la data selecției/actualizării;
  e) au fost selectați, până la data selecției/actualizării, conform criteriului continuității.
  2. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se abrogă.3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sunt contribuabili mijlocii contribuabilii care nu intră în categoria marilor contribuabili, stabiliți în ordine descrescătoare în funcție de criteriul de bază prevăzut la art. 5, selectați în limita unui număr maxim de 20.000 de contribuabili.4. Articolul 6 se abrogă.5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selecție și care, de la data selecției/actualizării listelor și până la data de 1 ianuarie a anului următor, se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1^1) lit. a)-d), cu excepția celor prevăzuți la art. 4 alin. (3), se administrează de către organele fiscale centrale în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestora. În situația în care, la data selecției/actualizării, acești contribuabili se află în administrarea administrațiilor județene ale finanțelor publice sau a Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, se predau organelor fiscale centrale în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestora, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 9.6. La articolul 7, alineatele (2)-(4) se abrogă.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Nicoleta-Mioara Cîrciumaru

  București, 28 noiembrie 2023.
  Nr. 1.945.
  -----