ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 105 din 23 noiembrie 2023privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții "Anghel Saligny"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1065 din 24 noiembrie 2023
  Având în vedere obiectivul general al Programului național de dezvoltare locală, prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, de echipare a unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, pentru creșterea accesibilității la resurse și a calității vieții pentru toți locuitorii României,
  având în vedere scopul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, cu modificările ulterioare, de sprijinire a eforturilor autorităților administrației publice locale în dezvoltarea infrastructurii la nivelul tuturor localităților,
  ținând cont de faptul că prioritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este aceea de a finaliza obiectivele de investiții pentru care s-au alocat deja sume de la bugetul de stat, pentru a atinge indicatorii programelor pe care le derulează,
  luând în considerare faptul că, în ceea ce privește Programul național de dezvoltare locală, după suplimentarea sumelor alocate prin contractele de finanțare în conformitate cu prevederile actelor normative anterioare prin care s-a aprobat majorarea valorii contribuției de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investiții, în vederea asigurării finalizării acestora, încă există beneficiari care întâmpină dificultăți semnificative în finanțarea anumitor cheltuieli suplimentare absolut necesare pentru finalizarea și recepționarea obiectivelor, cheltuieli care nu pot fi suportate de la bugetul local,
  în vederea eficientizării utilizării fondurilor publice alocate Programului național de dezvoltare locală, este necesară stabilirea unor măsuri pentru beneficiarii care, până în prezent, nu au solicitat niciun transfer de la bugetul de stat și nici nu au demarat procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.
  Ținând cont de faptul că, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, cu modificările ulterioare, sumele economisite/dezangajate pe parcursul derulării programului au destinație specifică, motiv pentru care nu este permisă suplimentarea sumelor alocate prin contractele de finanțare și împiedică beneficiarii să aplice prevederile legale și contractuale privind ajustarea prețurilor, în lipsa unor fonduri suficiente de la bugetul local care să susțină ajustările, aspecte care generează dificultăți în implementarea obiectivelor de investiții și cauzează întârzieri în derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny“,
  astfel, este absolut necesară intervenția legislativă de urgență în vederea creării cadrului legal de implementare a Programului național de investiții „Anghel Saligny“, program aprobat în anul 2021, în vederea armonizării acestuia cu modificările legislative intervenite în ultimii 3 ani în ceea ce privește ajustarea prețului contractelor de achiziție publică, pentru a permite realizarea investițiilor publice în actualele condiții socioeconomice și geopolitice, caracterizate de creșteri semnificative ale costurilor, în special în domeniul tuturor costurilor din construcții.
  În vederea flexibilizării cadrului legal aplicabil Programului național de investiții „Anghel Saligny“, în ceea ce privește finanțarea unor obiective de investiții din categoria „drumuri publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților“, atunci când sistemele de alimentare cu apă și/sau canalizare ce fac obiectul unor investiții situate pe același amplasament cu drumul/drumurile sunt finanțate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare (POIM), având în vedere că soluțiile tehnice aferente obiectivelor finanțate prin POIM permit executarea lucrărilor la sistemul de alimentare cu apă/canalizare în paralel cu lucrările la drumul/drumurile finanțat/finanțate în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny“,
  consecința negativă a neadoptării prezentei ordonanțe de urgență decurge din imposibilitatea beneficiarilor de a finaliza obiectivele de investiții finanțate prin Programul național de dezvoltare locală și prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“ și constă în faptul că unele dintre serviciile esențiale pe care statul și unitățile administrativ-teritoriale trebuie să le asigure tuturor cetățenilor nu pot fi oferite la standarde de calitate și siguranță sau nu pot fi oferite deloc în anumite zone izolate, atrăgând afectarea stării de sănătate a populației, a condițiilor de trai, precum și depopularea comunităților subdezvoltate, fiind necesară o abordare integrată, strategică la nivel național în asigurarea finanțării de către stat, prin administrația publică locală, a unor proiecte prioritare care conduc la îmbunătățirea condițiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor programului.
  În cazul neadoptării măsurilor preconizate, eforturile susținute ale Guvernului de a realiza investiții publice prin care să se asigure dezvoltarea infrastructurii locale de care să beneficieze cetățenii nu vor avea rezultatul așteptat, beneficiarii fiind în imposibilitatea de a implementa, finaliza și recepționa investițiile. Aceste măsuri sunt necesare, ținând cont de faptul că în piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea prețului materialelor de construcții, precum și creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale, al combustibilului, transporturilor de mărfuri, la nivel internațional, cu impact direct în producția și distribuția tuturor produselor utilizate în realizarea proiectelor de investiții.
  Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență conduce la nefinalizarea de către beneficiari a obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de dezvoltare locală și, implicit, la netransmiterea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor în termenul de valabilitate a contractelor de finanțare, ceea ce atrage obligativitatea din partea beneficiarilor programului de a restitui întreaga sumă transferată de la bugetul de stat prin program pentru realizarea respectivului obiectiv de investiții, întrucât nu și-a atins finalitatea, la care se adaugă accesoriile legale, fapt ce împovărează semnificativ bugetele locale, la angajarea unor sume suplimentare din bugetele locale în vederea conservării și pazei obiectivelor, până la identificarea unor noi surse de finanțare pentru finalizare, precum și la degradarea și pierderea valorii construcțiilor, toate acestea în detrimentul comunităților locale pe care le deservesc. Costurile pentru autoritățile administrației publice locale generate de cele menționate anterior sunt mult mai mari decât efortul suplimentar al statului determinat de aplicarea prezentului act.
  Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență conduce la întârzieri semnificative în angajarea fondurilor publice pentru anumite obiective incluse în Programul național de investiții „Anghel Saligny“ și la nerealizarea obiectivelor din lipsa fondurilor necesare pentru ajustarea prețurilor în contractele de achiziție publică/sectoriale.
  De asemenea, poate interveni blocarea procesului investițional, cu impact major asupra atingerii scopului și indicatorilor programului, din cauza restricțiilor de utilizare a sumelor alocate programului prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, cu modificările ulterioare, și conflictului dintre clauzele din contractele de achiziție publică și standardele de cost stabilite pentru investițiile publice care se realizează prin program, fapt ce impune autorităților administrației publice locale angajarea unor sume mult mai mari din bugetele locale, crescând presiunea asupra acestora, ceea ce schimbă semnificativ cadrul investițional inițial prin asumarea sarcinii implementării investițiilor de către autoritățile administrației publice locale într-o măsură mult mai mare decât cea stabilită inițial de statul român.
  Este necesară adoptarea de urgență a prezentului act normativ în vederea fundamentării unui buget previzionat, realist și în acord cu necesitățile beneficiarilor pentru anul următor, având în vedere faptul că anul 2024 este ultimul an de implementare pentru obiectivele de investiții incluse în Programul național de dezvoltare locală în perioada 2015-2024 și 2017-2024.
  Ținând cont de faptul că deja există astfel de situații, pentru a preîntâmpina crearea altora și pentru a asigura cetățenilor serviciile esențiale, se impune intervenția legislativă de urgență.
  În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a putea finaliza obiectivele de investiții pentru care s-au decontat fonduri de la bugetul de stat, în condițiile legii,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii Programului național de dezvoltare locală, cărora li se aplică ipoteza normativă prevăzută la art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, aprobată prin Legea nr. 176/2022, precum și cei cărora li se aplică ipoteza normativă prevăzută la art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/2020 privind modificarea și completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I, aprobată prin Legea nr. 76/2021, pot depune o nouă solicitare de suplimentare, o singură dată, cu cel puțin trei luni înainte de data expirării contractului de finanțare.(2) Nedepunerea în termen a solicitării prevăzute la alin. (1) atrage decăderea beneficiarilor din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.(3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se depune de beneficiari în forma și însoțită de documentele prevăzute la art. I alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2021, aprobată prin Legea nr. 176/2022, și la art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/2020, aprobată prin Legea nr. 76/2021.


  Articolul 2
  (1) Beneficiarii Programului național de dezvoltare locală care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, nu au solicitat niciun transfer de sume de la bugetul de stat în baza contractelor de finanțare își pot exercita dreptul prevăzut la art. 1 alin. (1) până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv sau pot solicita încetarea contractelor de finanțare prin acordul părților, prin transmiterea unei notificări în acest sens Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(2) În situația în care, la expirarea termenului de 31 decembrie 2023 inclusiv, beneficiarii prevăzuți la alin. (1) nu au solicitat niciun transfer de sume de la bugetul de stat în baza contractelor de finanțare și nu sunt în procedură de atribuire a contractului de achiziție publică, nu au solicitat suplimentarea sumelor în temeiul prezentei ordonanțe de urgență sau încetarea contractului de finanțare, contractele de finanțare în care aceștia sunt parte încetează de drept.


  Articolul 3
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) și art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, cu modificările ulterioare, sumele rămase disponibile din alocarea totală a Programului național de investiții „Anghel Saligny“ sunt utilizate și pentru suplimentarea sumelor din contractele de finanțare cu sumele rezultate ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale încheiate pentru realizarea obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“, exclusiv pentru cele aferente contribuției din bugetul de stat prevăzute în contractele de finanțare.(2) Pentru suplimentarea sumelor alocate prin contractele de finanțare, potrivit alin. (1), beneficiarii Programului național de investiții „Anghel Saligny“ pot depune cereri de suplimentare, prin intermediul platformei digitale „investitii.mdlpa.ro“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțite de nota justificativă prevăzută în anexa nr. 2, de documentele actualizate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) și f) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, la art. 10 alin. (1) lit. d) și e) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și de contractele de achiziție publică/contractele sectoriale sau actele adiționale la acestea, după caz.(3) Beneficiarii încarcă cererea de suplimentare după transferul integral al sumelor alocate prin contractul de finanțare. Cererea de suplimentare cuprinde următoarele sume:
  a) sumele reprezentând ajustarea prețurilor aferente contribuției din bugetul de stat, conform contractului de finanțare, pentru plata cărora au fost transferate sume de la bugetul de stat anterior depunerii cererii de suplimentare;
  b) sumele reprezentând ajustarea prețurilor aferente contribuției din bugetul de stat, conform contractului de finanțare, plătite din bugetul local al beneficiarului anterior depunerii cererii de suplimentare;
  c) suma reprezentând estimarea ajustării corespunzătoare contribuției din bugetul de stat, conform contractului de finanțare, aferentă restului de executat.
  (4) Sumele prevăzute la alin. (3) pot fi solicitate doar dacă acestea reprezintă contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate și/sau lucrărilor executate după aprobarea listei prevăzute la art. 7 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, la art. 8 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022, cu modificările și completările ulterioare.(5) În perioada de valabilitate a contractului de finanțare, după înregistrarea ultimei situații de lucrări, beneficiarii pot depune o nouă cerere de suplimentare conform alin. (2), cuprinzând suma ce reprezintă ajustarea prețurilor aferente contribuției din bugetul de stat prevăzute în contractele de finanțare, dacă aceasta depășește estimarea prevăzută la alin. (3) lit. c).(6) Pentru alocarea sumelor prevăzute la alin. (1), distribuirea sumelor totale alocate Programului național de investiții „Anghel Saligny“ pe categorii de investiții, prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, cu modificările ulterioare, nu se aplică.(7) Sumele alocate potrivit alin. (1)-(5) nu se cuprind în valoarea obiectivelor de investiții în raport cu care se determină încadrarea în standardele de cost aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“ și prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 1.330/947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“.(8) În perioada de derulare a Programului național de investiții „Anghel Saligny“, cererile de suplimentare depuse potrivit alin. (2) și (5) care determină depășirea limitei maxime prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, cu modificările ulterioare, se centralizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și sunt avute în vedere la momentul identificării creditelor de angajament disponibile din valoarea totală alocată programului, în ordinea cronologică de depunere a acestora.


  Articolul 4

  În vederea suplimentării sumelor alocate de la bugetul de stat, în temeiul prevederilor art. 1 și 3, se încheie între părți acte adiționale la contractele de finanțare, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin legile bugetare anuale.


  Articolul 5

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se pot încheia contracte de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“ pentru obiectivele de investiții din categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, cu modificările ulterioare, care se află pe amplasamente din interiorul localităților, fără a fi necesară îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (6) și (7) din aceeași ordonanță de urgență, în situația în care sistemele de alimentare cu apă și/sau canalizare ce fac obiectul unor investiții situate pe același amplasament cu obiectivul de investiții sunt finanțate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, iar operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare declară pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că soluția tehnică aplicată pentru sistemele finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare nu implică intervenții asupra drumului finanțat în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny“.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Ministrul energiei,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 23 noiembrie 2023.
  Nr. 105.

  Anexa nr. 1

  CERERE DE SUPLIMENTARE

  Programul național de investiții „Anghel Saligny“
  1. Înregistrarea cererii de suplimentare

  U.A.T:
  Județul:
  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Numărul/Data înregistrării:
  (Se completează numărul de către U.A.T.)
  (Se completează numărul de înregistrare de la registratura MDLPA.)
  2. Datele de identificare ale obiectivului de investiții
  Beneficiar (U.A.T./A.D.I):...........................
  Denumirea obiectivului de investiții...........................
  Categoria de investiție:
  a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei (construcție nouă/extindere/reabilitare/modernizare);
  b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale (construcție nouă/extindere/reabilitare/modernizare);
  c) drumuri publice (construcție nouă/extindere/reabilitare/ modernizare);
  d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale (construcție nouă/extindere/reabilitare/modernizare);
  e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.
  Date de identificare contract de finanțare
  Număr Contract MDLPA ..............
  Număr Contract U.A.T. ...................
  Actul normativ în baza căruia este calculată/estimată ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale
  Ordonanța Guvernului nr. 15/2021
  Ordonanța de urgență Guvernului nr. 47/2022
  Hotărârea Guvernului nr. 1/2018
  alte clauze de ajustare conform Legii nr. 98/2016
  Valoarea totală suplimentară rezultată ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale, din care:
  (Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.)
  ...........................
  Valoarea suplimentară solicitată pentru ajustare aferentă contribuției de la bugetul de stat:
  (Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.)
  ...........................
  Valoarea suplimentară a ajustării aferentă contribuției de la bugetul local (dacă este cazul):
  (Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.)
  ...........................
  Valoarea totală a obiectivului de investiții (inclusiv valoarea ajustării), din care:
  (Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.)
  ...........................
  Valoarea finanțată de la bugetul de stat (inclusiv valoarea ajustării):(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) ...........................
  Valoarea finanțată de la bugetul local (inclusiv valoarea ajustării): (Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) ...........................
  Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/Hotărârea A.D.I.(Număr/Dată)

  Subsemnatul, ..............., având funcția de ........., în calitate de reprezentant legal al U.A.T./A.D.I. ........., județul ...........,
  confirm că informațiile și datele incluse în această cerere de suplimentare sunt corecte.
  De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se finalizeze sau ar putea fi întârziat.
  Reprezentant legal,
  Primar/Președinte,
  Nume/Prenume, .................
  Semnătura ..........................


  Anexa nr. 2

  Nr. .../Data ...
  NOTĂ JUSTIFICATIVĂ
  privind sumele solicitate suplimentar de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile
  art. III alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. .../..., prin Cererea de suplimentare înregistrată
  cu nr. .../.... (se vor indica numărul și data de înregistrare de la beneficiar), pentru obiectivul de investiții „...“
  (Se va indica denumirea conform contractului de finanțare/ultimului act adițional la contractul de finanțare, după caz),
  finanțat în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny“, prin Contractul de finanțare înregistrat la
  MDLPA cu nr. .../... (Se vor indica numărul și data de înregistrare la MDLPA)
  I. Sumele reprezentând ajustarea prețurilor aferente contribuției din bugetul de stat, conform contractului de finanțare, pentru plata cărora au fost transferate sume de la bugetul de stat anterior depunerii cererii de suplimentare:
  Factură (număr și dată)
  Suma totală aferentă facturii
  - lei - (cu TVA)

  Contribuție de la bugetul de statAjustare aferentă contribuției de la bugetul de statCofinanțare de la bugetul localAjustare cofinanțare de la bugetul local

  II. Sumele reprezentând ajustarea prețurilor aferente contribuției din bugetul de stat, conform contractului de finanțare, plătite din bugetul local al beneficiarului anterior depunerii cererii de suplimentare:
  Factură (număr și dată)
  Suma totală aferentă facturii
  - lei - (cu TVA)

  Contribuție de la bugetul de statAjustare aferentă contribuției de la bugetul de statCofinanțare de la bugetul localAjustare cofinanțare de la bugetul local


  Subsemnatul, ... (numele și prenumele reprezentantului legal al beneficiarului), în calitate de ..... (funcția reprezentantului legal, respectiv primar/președinte) al ... (denumirea beneficiarului, respectiv a unității administrativ-teritoriale/asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că suma totală de ... lei (rezultată prin adunarea sumelor de la pct. I și II) a fost calculată doar pentru contribuția de la bugetul de stat, conform contractului de finanțare, prin aplicarea formulei de ajustare prevăzute în Contractul de achiziție publică/sectorial nr. .../... (Se vor indica nr. și data de înregistrare la beneficiar a contractului de achiziție publică.) și/sau, după caz, în Actul adițional nr. .../... (Se vor indica nr. și data de înregistrare la beneficiar a actului adițional.) la Contractul de achiziție publică/sectorial nr. .../... .../... (Se vor indica nr. și data de înregistrare la beneficiar a contractului de achiziție publică.), în conformitate cu prevederile ...... (Se va indica actul normativ în temeiul căruia a fost introdusă clauza de ajustare în contractul de achiziție publică/sectorial/acordul-cadru.).
  Reprezentant legal,
  Primar/Președinte,
  .........................
  III. Suma reprezentând estimarea ajustării corespunzătoare contribuției din bugetul de stat, conform contractului de finanțare, aferentă restului de executat .................... lei.
  Rest de executat fără aplicarea formulei de ajustare ................. lei
  Rest de executat după aplicarea formulei de ajustare ................ lei
  Subsemnatul, ... (numele și prenumele reprezentantului legal al beneficiarului), în calitate de ..... (funcția reprezentantului legal, respectiv primar/președinte) al ... (denumirea beneficiarului, respectiv a unității administrativ-teritoriale/asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că în suma de ... lei (de la pct. III) am inclus doar ajustarea prețurilor pentru restul de executat aferent contribuției de la bugetul de stat, conform contractului de finanțare, iar estimarea a rezultat prin raportare la formula de ajustare prevăzută în Contractul de achiziție publică/sectorial nr. .../... (Se vor indica nr. și data de înregistrare la beneficiar a contractului de achiziție publică.) și/sau, după caz, în Actul adițional nr. .../... (Se vor indica nr. și data de înregistrare la beneficiar a actului adițional.) la Contractul de achiziție publică/sectorial nr. .../... .../... (Se vor indica nr. și data de înregistrare la beneficiar a contractului de achiziție publică.), în conformitate cu prevederile ...... (Se va indica actul normativ în temeiul căruia a fost introdusă clauza de ajustare în contractul de achiziție publică/sectorial/acordul-cadru.).
  Reprezentant legal,
  Primar/Președinte,
  .........................

  ------