SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 21 decembrie 2020prevăzută în cadrul Programului "ELECTRIC UP" privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 27 ianuarie 2021 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.581 din 21 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 86 din 27 ianuarie 2021.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis (denumită Schema de ajutor de minimis) prevăzută în cadrul programului aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP“.


  Articolul 2

  Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.


  Capitolul II Scopul și obiectivul schemei

  Articolul 4

  Programul „ELECTRIC UP“ reprezintă o măsură de natură economico-financiară pentru a ameliora repercusiunile negative asupra economiei și asupra cetățenilor, venind în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterii eficienței energetice, dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum și întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA, prin finanțarea proiectelor de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.


  Articolul 5
  (1) Programul „ELECTRIC UP“ este implementat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP“.(2) Cadrul specific al Programului „ELECTRIC UP“ se stabilește prin Ghidul de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.402/2020, având rolul de a furniza informații specifice referitoare la derularea Programului „ELECTRIC UP“.


  Articolul 6
  (1) Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea mediului antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, pentru compensarea unor pierderi de capital financiar și de resurse umane înregistrate în urma situației sanitare determinate de pandemia de COVID-19, în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA. (2) Obiectivul secundar îl reprezintă contribuția la atingerea obiectivelor asumate de România privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea capacității de producere de energie electrică din surse regenerabilă și creșterea eficienței energetice, dezvoltarea electromobilității reale la nivel național.


  Capitolul III Definiții

  Articolul 7

  În sensul prezentei scheme se aplică următoarele definiții:
  a) Autoritate - Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate de furnizor și administrator al schemei de minimis;
  b) aplicație informatică -aplicație administrată și pusă la dispoziție gratuit de către Autoritate, având rolul de a gestiona bugetul Programului „ELECTRIC UP“, de depunere, de stocare și verificare a informațiilor privind solicitanții înscriși și monitorizarea implementării Programului „ELECTRIC UP“;
  c) ajutor de minimis - măsură de sprijin care îndeplinește criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, și care se adresează categoriilor de beneficiari care se încadrează în prevederile art. 2 și ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007;
  d) aviz tehnic de racordare (ATR) - avizul de prosumator (Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, cu modificările ulterioare), valabil pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea, la cererea unui utilizator de rețea, asupra posibilităților și condițiilor tehnico-economice de racordare la rețeaua electrică a locului de consum și/sau de producere, întocmit conform reglementărilor tehnice în vigoare emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  e) beneficiar - solicitantul declarat eligibil pe baza îndeplinirii condițiilor prevăzute în schema de minimis, care a încheiat contractul de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea;
  f) ciclu de finanțare - sesiune de primire a solicitărilor de finanțare (înscrierea, depunerea proiectelor conținând specificațiile tehnice, semnarea contractului de finanțare și decontarea cheltuielilor eligibile de către Autoritate în cadrul Programului „ELECTRIC UP“; în cadrul fiecărei sesiuni se face dovada respectării cumulului de ajutor de minimis de către întreprinderea unică, până la plafonul de 200.000 EUR, echivalent lei, raportat la cursul Băncii Naționale a României valabil la data acordării ajutorului;
  g) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;
  h) cerere de finanțare nerambursabilă - formular completat și depus de către solicitant prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de către Autoritate;
  i) cerere de înscriere - formular completat și depus de către solicitant prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de către Autoritate în cadrul sesiunii de înscriere;
  j) cerere de decontare - formular completat și depus de beneficiar prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de către Autoritate, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile;
  k) contract de finanțare - actul juridic încheiat între beneficiar și Autoritate prin care se aprobă finanțarea unui proiect în scopul atingerii obiectivelor Programului și care stabilește drepturile și obligațiilor părților;
  l) data acordării ajutorului - ajutorul de minimis se consideră acordat la data semnării contractului de finanțare de către ambele părți;
  m) ghid de finanțare - suport informativ, având rolul de a furniza informații specifice referitoare la derularea Programului „ELECTRIC UP“;
  n) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
  o) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul de finanțare;
  p) întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.
  Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

  q) întreprinderi mici și mijlocii („IMM-uri“) - întreprinderi care au sub 250 de angajați și a căror cifră anuală de afaceri nu depășește 50 de milioane euro și/sau al căror total al bilanțului anual nu depășește 43 de milioane euro;
  r) microîntreprindere - o întreprindere care are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro);
  s) întreprindere în dificultate - întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care la data declarației de eligibilitate există de cel puțin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care la data declarației de eligibilitate există de cel puțin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;
  ș) operator economic solicitant - operatorul economic care a depus o cerere de finanțare, prin reprezentantul legal sau prin reprezentant împuternicit, dar care nu a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea;
  t) operator economic beneficiar - operatorul economic care a depus o cerere de finanțare, prin reprezentantul legal sau prin reprezentant împuternicit, și a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea;
  ț) Program „ELECTRIC UP“ - Programul „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in;
  u) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
  v) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
  w) unitate HORECA - persoană juridică română, care desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activități de alimentație, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a. (9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.);
  x) unitate HORECA cu activitate sezonieră - prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, în virtutea recunoașterii acestei forme de activitate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul IV Beneficiari

  Articolul 8

  Prevederile prezentei scheme se aplică următoarelor categorii de beneficiari care, la data acordării ajutorului, îndeplinesc cumulativ criteriile de mai jos:
  a) se constituie în întreprinderi conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau - în cazul operatorilor economici din domeniul HORECA - desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activități de alimentație, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform Clasificării activităților din economia națională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările și completările ulterioare;
  b) îndeplinesc criteriile privind întreprinderea unică, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
  c) dețin un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau pentru o perioadă de până la 6 luni pentru beneficiarii cu activitate sezonieră;
  d) operatorul economic face dovada achitării obligațiilor de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare și nu se află în situația încălcării prevederilor legislației financiare;
  e) operatorul economic are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situația validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;
  f) operatorul economic este înregistrat în registrul comerțului, are sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
  g) operatorul economic nu este sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, nu are suspendate/restricționate activitățile economice sau nu se află în situații similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desființare, închidere, radiere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;
  h) operatorul economic se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislația în vigoare, cerințele operatorilor de distribuție energie electrică și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;
  i) operatorul economic se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislația în vigoare și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;
  j) în situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
  k) operatorul economic nu este subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente.


  Capitolul V Domeniul de aplicare

  Articolul 9

  Prezenta măsură de sprijin se realizează pe întreg cuprinsul țării.


  Articolul 10
  (1) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepția:
  a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea de producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;
  b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 104/2000, al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, cu modificările și completările ulterioare;
  c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
  d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip de produse achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;
  e) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  f) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
  g) ajutoarelor destinate operatorilor economici care activează în sectorul carbonifer, așa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev. 2):
  051 - Extracția cărbunelui superior;
  052 - Extracția cărbunelui inferior;
  061 - Extracția petrolului brut;
  062 - Extracția gazelor naturale;
  0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu;
  0892 - Extracția turbei;
  091 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;
  099 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor;

  h) ajutoarelor destinate achiziționării vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.
  (2) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menționate mai sus), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate. (3) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.(4) Prevederile prezentei scheme se completează cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.


  Capitolul VI Bugetul schemei și instrumente de acordare a ajutorului de minimis pentru finanțarea Programului „ELECTRIC UP“

  Articolul 11

  Sumele necesare implementării Programului „ELECTRIC UP“ se asigură în limita sumelor virate Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012 cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 12
  (1) Schema este valabilă de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, și până la 31 decembrie 2022, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 30 noiembrie 2023.(2) Bugetul alocat schemei de minimis pentru primul ciclu de finanțare, începând cu anul bugetar 2020, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, este de 476 milioane lei. (3) Suma necheltuită, prevăzută prin alocare bugetară anuală în intervalul 2020-2022 în vederea finanțării programului și rămasă la sfârșitul fiecărui an, se va aloca în bugetul anului următor, cu același obiectiv.(4) Considerând sursa de finanțare a Programului „ELECTRIC UP“ și procedura de licitare a certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, desfășurată de către Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice, valoarea bugetară pentru perioada de finanțare 2020-2022 devine cuantificabilă în momentul valorificării acesteia de către Ministerului Finanțelor Publice, la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, fiind semnificativ influențată de numărul și valoarea certificatelor monetizate prin licitație prin platforma comună de la nivelul Uniunii Europene, în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(5) Bugetul estimativ al schemei este de 1.376 milioane lei, repartizat după cum urmează:
  AnAnul 1 2020Anul 2 2021Anul 3 2022TOTAL

  RON
  (milioane lei)
  4764504501.376
  (6) Măsura de ajutor de stat are în vedere un număr minim de trei cicluri de finanțare, corespunzătoare exercițiilor bugetare 2020, 2021 și 2022, cu un număr maxim de beneficiari de 1.500/ciclu de finanțare.(7) Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat este de 100.000 EUR/beneficiar, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de maximum 100 kWp și cel puțin o stație de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile, în cuantumul total al bugetului alocat pentru un ciclu de finanțare, cu respectarea regulilor de cumul pentru întreprinderea unică.(8) Contribuția proprie a beneficiarului va acoperi cel puțin cheltuielile pentru menținerea funcționalității sistemului de panouri fotovoltaice și punctele de reîncărcare achiziționate și instalate prin program, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de monitorizare a acestuia.(9) Contribuția menționată la alin. (8) va fi asigurată din resurse proprii sau atrase ale beneficiarului.(10) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, prin dobândirea calității de beneficiar în urma semnării contractului de finanțare între beneficiar și Autoritate, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.(11) Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentate de pragul de minimis, astfel: (i) valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 EUR, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene;(ii) pentru operatorii economici care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 EUR, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene;(12) Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește plafoanele de minimis menționate, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește aceste plafoane.(13) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție vor fi luate în considerare la determinarea plafonului total.(14) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. (15) Pentru ajutoarele de minimis acordate eșalonat, în mai multe tranșe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.(16) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, cu modificările și completările ulterioare, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv, de 500.000 EUR echivalent lei la cursul Băncii Naționale a României, în momentul dobândirii calității de beneficiar. Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 EUR (100.000 EUR pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent lei la cursul Băncii Naționale a României, în momentul dobândirii calității de beneficiar. (17) Prezentul ajutor de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice fiecărui caz în parte de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii, adoptată de Comisia Europeană. (18) O întreprindere nu poate avea în același ciclu de finanțare calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul Programului „ELECTRIC UP“. (19) O persoană fizică nu poate fi furnizor către societățile beneficiare de ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului „ELECTRIC UP“, societăți în care este asociat/acționar/administrator.


  Capitolul VII Activități eligibile

  Articolul 13
  (1) Prin Programul „ELECTRIC UP“ se finanțează implementarea proiectului de investiții supus cererii de finanțare care trebuie să conțină instalarea sistemului de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și minimum o stație de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare.(2) Proiectul de investiții se evaluează conform indicatorilor de performanță și criteriilor de departajare prevăzuți în anexa nr. 1 la prezenta schema de ajutor de minimis, precum și în ghidul de finanțare al Programului „ELECTRIC UP“, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.(3) Obiectul finanțării trebuie să se încadreze, în mod obligatoriu, în următoarele categorii de cheltuieli eligibile:
  a) cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp, având ca principale părți componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat și care permit colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
  b) cheltuielile cu achiziția a cel puțin unei stații de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare;
  c) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
  d) cheltuieli de consultanță și management de proiect de maximum 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
  e) cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea panoului de informare pentru sistemul de panouri fotovoltaice;
  f) cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare;
  g) cheltuieli pentru achiziția și instalarea unui sistem de stocare, de maximum 30% din valoarea acestora.
  (4) Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, cheltuielilor pentru consultanță și management al proiectului angajate, ulterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente.(5) Este considerată eligibilă taxa pe valoarea adăugată TVA, dacă aceasta este nedeductibilă fiscal.(6) Cheltuielile aferente branșamentului la rețeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanțarea din Programul „ELECTRIC UP“.(7) Beneficiarul poate solicita un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (8) Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.


  Capitolul VIII Criterii de eligibilitate privind proiectul

  Articolul 14
  (1) Este eligibil proiectul care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis și are ca scop instalarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, precum și cel puțin o stație de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare, cu sau fără acces public. Surplusul de energie produs din sistemul de panouri fotovoltaice instalat va fi livrat în rețeaua națională de distribuție.(2) Prin Program se finanțează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 kWp-100 kWp.(3) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordați la Sistemul energetic național va avea următoarea dimensionare:
  a) sistemul de panouri fotovoltaice cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp, fiecare panou cu o putere minim instalată de minimum 300 Wp;
  b) invertor/invertoare cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp;
  c) conexiuni - curent continuu și/sau curent alternativ;
  d) structura de susținere a sistemului capabilă să susțină tot sistemul și adaptată zonei unde va fi instalată, conform unor documentații de expertiză tehnică structurală, unde este cazul;
  e) tablou electric alternativ - pentru racordul la instalația existentă.
  (4) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SR EN/ISO 17065.(5) Schema electrică cu protecțiile aferente centralei fotovoltaice de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească cerințele tehnice impuse de reglementările Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare.(6) Echipamentele folosite trebuie să aibă capabilitatea de centralizare a datelor în format criptat sau nemodificabil pe platforma producătorului acestora și în memoria tampon (buffer). Platforma trebuie să permită accesul autorității finanțatoare prin intermediul credențialelor proprii, adică posibilitatea atașării contului autorității la interfața platformei producătorului echipamentelor fotovoltaice finanțate.(7) Platforma online a producătorului de echipamente fotovoltaice trebuie să dispună de opțiunea configurării raportărilor periodice (de exemplu, zilnice, săptămânale, lunare) din care să reiasă producția totală, consumul total, date despre utilizarea componentei de stocare a energiei și alte informații relevante pe baza cărora se poate analiza randamentul finanțării pe perioada de monitorizare.(8) Nu vor fi acceptate rapoartele transmise manual, în format nesecurizat sau asupra cărora există suspiciunea alterării datelor, precum și:
  a) descărcarea acestora de pe echipament sau de pe platforma producătorului și expedierea/încărcarea manuală;
  b) retransmiterea e-mail-urilor de raportare primite de la echipament sau de la platforma producătorului;
  c) rapoarte provenite de pe platforme de centralizare dezvoltate în regie proprie sau independente de producătorul echipamentelor;
  d) echipamente de monitorizare și raportare care permit alterarea datelor;
  e) echipamente care nu dețin certificări și omologări la nivel european;
  f) echipamente care rulează firmware customizat sau alterat;
  g) rapoarte ce provin din pagina producătorului, fără un certificat SSL valid și emis de către o autoritate de certificare recunoscută.
  (9) Cerințele tehnice minime ale sistemului de stocare energie sunt următoarele:
  a) acumulatori: tip Deep Cycle cu gel, NiMh sau Litiu;
  b) cicluri de descărcare la 50%: minimum 750;
  c) durata de viață: minimum 10 ani la 20°C;
  d) necesită întreținere: nu;
  e) acumulatorii se pot monta: atât vertical, cât și orizontal;
  f) sistemul va fi prevăzut cu: modul de monitorizare și vizualizare a încărcării.
  (10) Cerințele tehnice minime pentru punctul de reîncărcare sunt următoarele:
  a) stațiile de reîncărcare vor avea factori de protecție minimum IP54;
  b) stațiile de reîncărcare, atât normale, cât și rapide, trebuie să aibă protocol de comunicare certificat minimum OCPP 1.6, pentru a putea fi integrate în orice rețea prin platforme informatice specifice;
  c) se asigură un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu numărul stațiilor de reîncărcare solicitate și al conectorilor disponibili pentru reîncărcare destinați exclusiv încărcării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător.
  (11) Cerințele tehnice pentru stațiile de reîncărcare de pe domeniul public sau privat, cu acces public permanent, sunt următoarele:
  a) interfața de operare a utilizatorului (display-ul) trebuie să fie în limba română și cel puțin în alte două limbi de circulație internațională și să fie amplasată la maximum 1.500 mm de sol pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități;
  b) stațiile de reîncărcare rapidă trebuie să fie pregătite pentru sezonul rece, fiind prevăzute cu sisteme de ventilare forțată a aerului cald la conectori, pentru a evita condensul, înghețul (degradarea timpurie și imposibilitatea de folosire a stațiilor);
  c) ecranul trebuie să fie certificat antivandal, cu minimum IK10.
  d) standardul SR EN 62196-2:2017 pentru stațiile cu putere normală, SR EN 62196-3:2015 pentru stațiile cu putere ridicată de minimum 50 KW și SR EN 61851-23/DIN 70121 pentru minimum 75 KW;
  e) factorul de putere al stațiilor de reîncărcare rapidă - minimum 0,98;
  f) eficiența stațiilor de reîncărcare rapidă - minimum 95%;
  g) garanția pentru lucrări și produsele finanțate este de 5 ani;
  h) operatorul prevede semnalizarea corespunzătoare a spațiilor în care sunt instalate stațiile de reîncărcare.


  Capitolul IX Proceduri de înscriere, evaluare, analiză și aprobare, contractare, implementare și monitorizare în cadrul Programului „ELECTRIC UP“

  Articolul 15

  Un ciclu de finanțare în cadrul Programului „ELECTRIC UP“ are următoarele etape:
  a) publicarea pe pagina de internet a Autorității (www.energie.gov.ro) a informațiilor necesare demarării Programului;
  b) înscrierea solicitanților și validarea înscrierii acestora;
  c) depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea coeficientului de performanță al proiectului;
  d) solicitarea de informații suplimentare și clarificări;
  e) analiza și aprobarea proiectelor;
  f) publicarea listei proiectelor eligibile și respinse pe pagina de internet www.energie.gov.ro;
  g) depunerea și soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor;
  h) publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestațiilor pe pagina de internet www.energie.gov.ro;
  i) încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă;
  î) publicarea listei contractelor de finanțare semnate pe pagina de internet www.energie.gov.ro;
  j) acceptarea solicitărilor de avans și plata acestora;
  k) implementarea proiectelor de către beneficiari;
  l) decontarea sumelor solicitate de către beneficiari;
  m) monitorizarea implementării proiectului la beneficiari;
  n) monitorizarea durabilității proiectului la beneficiari.


  Articolul 16
  (1) Gestionarea informațiilor și comunicarea cu solicitanții, IMM-urile și operatorii economici din domeniul HORECA, în perioada derulării Programului „ELECTRIC UP“, se desfășoară prin aplicația informatică dedicată Programului, pusă la dispoziție de către Autoritate.(2) Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la Programul „ELECTRIC UP“ postate pe site-ul www.energie.gov.ro sau prin aplicația informatică dedicată Programului „ELECTRIC UP“, pe toată perioada de implementare (verificare, semnare contract de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți), monitorizare și raportare.(3) Contractul de finanțare se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:
  a) o perioadă de implementare de maximum 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data prevăzută în schema de ajutor de minimis;
  b) perioada de 5 (cinci) ani de monitorizare, în condițiile prevăzute în ghid.
  Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul de maximum 6 (șase) ani în care se desfășoară drepturile și obligațiile contractuale între cele două părți, respectiv beneficiar și Autoritate, conform schemei de ajutor de minimis.
  (4) Publicarea informațiilor necesare demarării Programului „ELECTRIC UP“ pe pagina electronică a Autorității se face cu minimum 30 de zile înainte de data programată pentru deschiderea perioadei de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării operatorilor economici. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina electronică a instituției cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii procesului de înscriere propriu-zis, în vederea aplicării cererilor de finanțare.(5) Perioada de înscriere este deschisă 60 de zile de la data activării sesiunii.(6) Dosarul de validare se va completa on-line de către operatorul economic solicitant și va cuprinde câmpurile obligatorii, iar solicitantul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și valabilitatea documentelor. Solicitanții, IMM-uri și operatori economici din domeniul HORECA, se înscriu în Program prin crearea profilului, userului, parolei și completarea cererii de înscriere în aplicația informatică. Cererea de înscriere se semnează electronic de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia, iar datele introduse de operatorul solicitant se validează automat de către aplicația informatică. În urma validării, solicitantului i se generează automat un număr de identificare (profil, user și parolă).(7) În următoarea etapă, operatorul economic solicitant va depune proiectele conținând specificațiile tehnice, iar Autoritatea va evalua și va opera validarea proiectelor. Operatorul economic solicitant va primi o recipisă electronică care asigură confirmarea recepționării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de depunere, pe care vor fi menționate coeficientul de performanță al proiectului (CPP) și numărul de ordine eliberat de aplicația informatică. Tabelul descriptiv al modului de calcul al coeficientului de performanță este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de minimis.(8) În cazul în care se constată neclarități în documentele depuse sau vreun document dintre cele cuprinse în dosarul de validare este incomplet, prezintă neconcordanțe sau a fost depus într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoștința operatorilor economici, prin publicarea pe site-ul propriu, motivele invalidării, iar aceștia, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele inițiale în forma corectă și/sau clarificările, cu condiția ca documentele și/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de înscriere. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.(9) Pentru încheierea contractelor, Autoritatea pune la dispoziția solicitanților validați contractele de finanțare nerambursabilă prin intermediul aplicației informatice. Contractele vor fi contrasemnate de Autoritate în format electronic.
  Până la data de 11.11.2022, beneficiarii au obligația de a introduce ATR-ul în aplicația informatică. Neprezentarea ATR-ului și neintroducerea acestui document în aplicația informatică în termenul prevăzut se consideră renunțare la finanțare și atrag rezoluțiunea contractului de finanțare.
  (la 30-09-2022, Paragraful 2 din Alineatul (9), Articolul 16, Capitolul IX a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 949 din 22 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 30 septembrie 2022 )

  Modelul contractului de finanțare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de minimis.
  (10) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
  a) nerespectarea termenelor prevăzute în prezenta schemă și în ghid;
  b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit în prezenta schemă și în ghid ori depășirea perioadei de valabilitate a acestuia;
  c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate sau a unor cerințe tehnice;
  d) solicitarea pentru instalare doar a sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, fără stația/stațiile de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in;
  e) solicitarea pentru instalare doar a stației/stațiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, fără sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp.
  (11) Răspunderea privind veridicitatea informațiilor furnizate de către operatorii economici beneficiari revine integral solicitantului/beneficiarului. Nerespectarea acestor prevederi identificate în perioada de implementare sau monitorizare a proiectului de către Autoritate atrage rezoluțiunea contractului de finanțare și recuperarea ajutorului de stat, în cuantumul decontat până la data respectivă, și a dobânzilor aferente, calculate conform normelor europene în materia recuperării ajutoarelor de stat.


  Articolul 17
  (1) În vederea aprobării listei operatorilor economici beneficiari, Autoritatea efectuează analiza documentelor depuse de către aceștia și introduse în aplicația informatică.(2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză, constituită în condițiile prevăzute în ghidul de finanțare.(3) Comisia de analiză verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și înaintează președintelui comisiei lista cuprinzând proiectele acceptate spre finanțare și lista cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.(4) Prin decizie, președintele comisiei aprobă lista cuprinzând proiectele acceptate spre finanțare și lista privind proiectele propuse spre respingere.(5) Autoritatea publică pe pagina proprie de internet, www.energie.gov.ro, lista proiectelor selectate cu menționarea coeficientului de performanță a proiectului (CCP), a puterii însumate a punctelor de reîncărcare solicitate spre instalare prin Program de către fiecare solicitant și a numărului de ordine al depunerii.


  Articolul 18

  Până la data de 11.11.2022, beneficiarii au obligația de a introduce ATR-ul în aplicația informatică. Neintroducerea acestui document în aplicația informatică în termenul prevăzut se consideră renunțare la finanțare și atrage rezoluțiunea contractului de finanțare.
  (la 30-09-2022, Articolul 18 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 949 din 22 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 30 septembrie 2022 )


  Articolul 19
  (1) Autoritatea pune la dispoziția solicitanților eligibili, în termen de 10 zile, contractele de finanțare nerambursabilă prin intermediul aplicației informatice. Contractele poartă semnătura electronică a Autorității.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), solicitantul eligibil semnează în aplicația informatică contractul de finanțare nerambursabilă.


  Articolul 20

  Documentele aferente recepției sistemului de panouri fotovoltaice, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și vehicule electrice plug-in depuse la Autoritate, în vederea decontării, sunt următoarele:
  a) facturi emise beneficiarului, în original;
  b) declarațiile de conformitate și certificatele de garanție emise de către producătorul echipamentelor conform art. 19 lit. c) din procedura aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020, cu modificările ulterioare, care să conțină inclusiv seriile componentelor principale (panouri fotovoltaice, contoare, invertor/invertoare, puncte de încărcare) ale sistemului de panouri fotovoltaice, precum și ale stațiilor de reîncărcare de minimum 22 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in;
  c) certificatul de racordare;
  d) procesul-verbal de recepție însoțit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale componentelor sistemului, conform specificațiilor tehnice din prezentul ghid.


  Articolul 21
  (1) Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul Programului se realizează prin depunerea cererii de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de minimis, însoțită de documentele justificative.(2) Dosarul de decontare se depune și se înregistrează la Autoritate cel mult o dată pe lună, cu excepția ultimului dosar, care poate fi depus până în ultima zi a duratei de valabilitate a contractului de finanțare.(3) Autoritatea analizează dosarele de decontare în ordinea depunerii acestora și stabilește cheltuielile eligibile conform documentelor depuse.(4) Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin virament în contul de trezorerie, în măsura în care cererile de decontare și documentele anexate acestora sunt complete și corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul aferent.(5) Termenul de decontare este 30 de zile de la depunerea completă a dosarului de decontare.(6) În situația în care nu se respectă obligațiile asumate prin contractul încheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată pentru decont.(7) Dosarul de decontare conține următoarele:
  a) cererea de decontare semnată electronic;
  b) dosarul de decontare al beneficiarului, care cuprinde următoarele documente:– facturi emise beneficiarului, în original;– procesul-verbal de recepție, însoțit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale componentelor sistemului, conform specificațiilor tehnice din prezentul ghid;– declarațiile de conformitate și certificatele de garanție emise de către producătorul echipamentelor conform art. 19 lit. c) din procedura aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020, cu modificările ulterioare, care să conțină inclusiv seriile componentelor principale (panouri fotovoltaice, contoare, invertor/invertoare, puncte de încărcare) ale sistemului de panouri fotovoltaice, precum și ale stațiilor de reîncărcare de minimum 22 KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in;– ATR, scanat;– certificat de racordare, scanat.


  Articolul 22

  În sensul Programului „ELECTRIC UP“ se consideră că valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 23

  Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:
  a) termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului;
  b) termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare;
  c) termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până la prima zi lucrătoare.


  Articolul 24
  (1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul Programului, a investițiilor realizate, precum și a respectării condițiilor prevăzute în ghidul de finanțare se face de către Autoritate pe o perioadă de 5 ani de la data obținerii de către beneficiar a certificatului de racordare.(2) Beneficiarul va păstra 10 (zece) ani de la finalizarea proiectului în formă fizică dosarul cu toate documentele încărcate electronic în dosarul transmis prin intermediul aplicației electronice, în original sau în copie conform cu originalul, după cum este cazul.(3) Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt, dar fără a se limita la: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.(4) Beneficiarii au următoarele obligații pe perioada de monitorizare:
  a) să utilizeze și să conserve bunurile achiziționate prin Program cu diligențele unui bun proprietar;
  b) să mențină în funcțiune sistemul de panouri fotovoltaice și punctele de reîncărcare achiziționate și instalate prin Program minimum 10 ani;
  c) să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanților Autorității și ai instituțiilor abilitate să verifice și să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la fața locului;
  d) în perioada de monitorizare, beneficiarul va întocmi și va transmite anual în format electronic, de la finalizarea proiectului, un raport referitor la funcționalitatea sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, derularea activităților și un audit energetic; acesta va viza inclusiv raportul de funcționare a sistemului, cu obligativitatea menținerii în funcțiune optimă pe întreaga durată de monitorizare cu o curbă de depreciere de maximum 15%, iar în situația instalării unor sisteme de stocare, cu o curbă de depreciere a acestora de maximum 40%;
  e) să aducă la cunoștința organelor de executare, potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, obligația menținerii funcționalității investiției finanțate prin Program, în situația în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniu a sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare achiziționate în cadrul Programului;
  f) să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă și, după caz, livrată în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice și să se asigure că modulele de comunicare ale sistemului de panouri și ale punctelor de încărcare comunică fără dificultăți cu platforma informatică dezvoltată de Autoritate;
  g) să furnizeze și să transmită Autorității orice informație sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
  (5) Autoritatea analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea obiectivelor din Program prin:
  a) verificare documentară: rapoarte de progres și de audit energetic transmise de beneficiar;
  b) verificarea datelor introduse în platforma informatică la dispoziția Autorității;
  c) vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și pe perioada de monitorizare a durabilității proiectului.
  (6) Rapoartele de progres transmise anual au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la stadiul derulării proiectului și probleme întâmpinate pe parcursul derulării. (7) Rapoartele de progres vor conține suplimentar specificațiilor tehnice prevăzute în Program următoarele tipuri de date și informații:
  a) modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului;
  b) date privind stadiul activităților din proiect;
  c) modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului;
  d) date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în Program;
  e) date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/ obiectivelor proiectului/Programului;
  f) date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de Autoritate relevanți pentru monitorizarea și evaluarea programului operațional;
  g) informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare.
  (8) Autoritatea verifică și avizează raportul de progres transmis de către beneficiar, în vederea:
  a) colectării, revizuirii și verificării informațiilor furnizate de beneficiar;
  b) analizării gradului de realizare a indicatorilor;
  c) analizării evoluției implementării proiectului, raportat la graficul de activități stabilit prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;
  d) identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a cazurilor de succes și bunelor practici.
  (9) Vizita Autorității de monitorizare pe parcursul implementării proiectului are ca obiective:
  a) verificarea existenței fizice a proiectului sau a unui sistem de management performant al proiectului și verificarea corectitudinii, completitudinii și acurateței informației furnizate de beneficiar în rapoartele de progres și a gradului de realizare a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare;
  b) facilitarea contactului dintre reprezentanții Autorității și beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului;
  c) urmărește:– să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform contractului de finanțare;– să identifice, în timp util, posibilele probleme și să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum și îmbunătățirea activității de implementare;– să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici.
  (10) Analizarea durabilității proiectului se realizează de Autoritate pe baza rapoartelor de progres întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru a se asigura de sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuțiile din fondurile acordate se atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la încheierea implementării acestora, nu au fost afectate de nicio modificare, respectiv:
  a) o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale prevăzute în Program și asumate prin contractul de finanțare;
  b) încetarea sau delocalizarea unei activități în afara zonei eligibile.
  (11) Vizita de monitorizare a durabilității proiectului se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului și are ca scop verificarea faptului că beneficiarul a asigurat durabilitatea proiectului.(12) Beneficiarul are obligația de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a Autorității sau reprezentanților cu competențe delegate, împuterniciți de către aceasta, toate informațiile solicitate și de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obținute pe parcursul implementării.


  Capitolul X Prevederi finale

  Articolul 25
  (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către Autoritate, cu respectarea prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, iar dobânda se calculează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Decizia de recuperare a ajutorului se raportează Consiliului Concurenței, dar se recuperează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, de către Autoritate. Până la 31 martie a anului următor anului de raportare, Autoritatea trebuie să transmită situația ajutoarelor acordate Consiliului Concurenței.(4) Beneficiarul finanțării nerambursabile va da o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de minimis, cu privire la ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis, de care a beneficiat pe parcursul precedenților 2 ani fiscali și al anului în curs, privind faptul că nu se află în dificultate, precum și faptul că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.(5) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislația europeană și cu prevederile Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, și se încarcă în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen de maximum 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia, precum și contractele, în termen de șapte zile de la încheierea acestora.(6) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la adresa www.energie.gov.ro, iar în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația europeană în domeniul ajutorului de minimis. (8) Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.(9) Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.(10) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.(11) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.(12) Autoritatea va informa în scris beneficiarul prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanțare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului și caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, menționând titlul acestuia, și la referința de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(13) Autoritatea competentă va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse europene, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depășește la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 EUR, echivalentul în lei, respectiv 100.000 EUR pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri.(14) Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat și a registrului ajutoarelor de stat/de minimis.


  Anexa nr. 1*)

  *) Anexa nr. 1 la schemă este reprodusă în facsimil.
  la schemă


  Anexa nr. 2

  la schemă
  CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ - PROIECT
  Nr. [..................] din [....../....../............] generate de aplicația informatică
  1. Părțile
  Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202 E, sectorul 6, cod poștal [...............], cod de identificare fiscală [.....................................], cont nr. [..................] deschis la Trezoreria Statului [..................], București, reprezentată legal prin [........................] prenume [............................] nume - ministru, în calitate de finanțator/autoritate competentă în privința gestionării și finanțării Programului „ELECTRICUP“ pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, denumit în continuare Autoritate,
  și

  [Persoana juridică] .........................., cod de identificare fiscală .................., înregistrată la ............ cu nr. ....../.........../................, cu sediul în localitatea .........................................., str. ........................... nr. ........., sector/județul ................., România, telefon ................., fax ................, poștă electronică .................., reprezentată legal prin .................... (funcția deținută), identificat prin ......................, în calitate de beneficiar al finanțării,
  Aplicația informatică va autocompleta datele pentru beneficiar definite anterior.
  Se actualizează datele? 

  au convenit încheierea prezentului contract de finanțare nerambursabilă (contract de finanțare), în următoarele condiții:
  2. Precizări prealabile2.1. În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
  a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
  b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
  c) termenul „zi“ reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel.
  2.2. Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.2.3. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor rămâne neafectate, iar părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii prezentului contract de finanțare.2.4. Finanțarea nerambursabilă acordată beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare și se completează corespunzător cu prevederile ghidului de finanțare al Programului, care constituie parte integrantă din Program și produce aceleași efecte juridice.

  Articolul 1

  Obiectul prezentului contract de finanțare(1) Obiectul prezentului contract de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritate, pentru implementarea Proiectului nr. ....... (Aplicația informatică va prelua cifra din lista de proiecte aprobate.), denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta.(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare al Programului „ELECTRIC UP“ și cele cuprinse în prezentul contract, precum și în legislația europeană și națională aplicabile acestuia.(3) Autoritatea se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.


  Articolul 2

  Durata prezentului contract de finanțare și perioada de monitorizare a proiectului(1) Prezentul contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ambele părți.(2) Prezentul contract de finanțare produce efecte pe perioada a 6 (șase) ani de la data semnării acestuia, respectiv 12 luni (1 an) corespunzător perioadei de implementare și 5 ani corespunzător perioadei de monitorizare a durabilității proiectului.(3) Prezentul contract de finanțare își încetează valabilitatea la data expirării perioadei de monitorizare a durabilității proiectului.


  Articolul 3

  Valoarea prezentului contract de finanțare(1) Autoritatea acordă beneficiarului finanțare nerambursabilă în valoare de [................................] lei, reprezentând maximum 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în cadrul Programului de finanțare.
  Valoarea totală Cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de ....
  Cheltuielile cu achiziția unei stații de reîncărcare
  de …. kW

  Cheltuieli cu achiziția unui sistem de stocare de ..... kW
  (maximum 30%)

  Cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare
  (maximum 10%)

  Cheltuieli de consultanță și management de proiect
  (maximum 7%)
  Cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea panoului de informareCheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcareTVA, dacă aceasta este nedeductibilă
  (2) Finanțarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în Programul de finanțare și numai în limita sumei prevăzute la alin. (1).(3) Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea prezentului contract de finanțare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, cheltuielilor pentru consultanță și management al proiectului angajate ulterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP“, dovedite cu înscrisurile aferente.(4) În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, care se încadrează în acțiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile și limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice prevăzute la pct. I subpct. 1 - Lucrări de investiții din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) În cazul în care valoarea totală amortizată după decontarea ultimei cereri de plată la sfârșitul perioadei de implementare este mai mică decât valoarea prevăzută la alin. (1), finanțarea nerambursabilă prevăzută în prezentul contract de finanțare se va reduce corespunzător acestei sume.


  Articolul 4

  Eligibilitatea cheltuielilor(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
  a) legislația națională și europeană aplicabilă;
  b) schema de ajutor de minimis, precum și ghidul Programului de finanțare.
  (2) Cheltuielile aferente Proiectului prevăzut în prezentul contract de finanțare sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare.


  Articolul 5

  Decontarea cheltuielilor(1) Decontarea cheltuielilor se va realiza de către Autoritate în conformitate cu legislația în vigoare, pe baza cererilor beneficiarului înaintate la Autoritate.(2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a cererilor de decontare, însoțite de documentele justificative, Autoritatea va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de decontare. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 zile lucrătoare.(3) După autorizarea cheltuielilor, Autoritatea va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care Autoritatea dispune de resurse în conturile sale și va informa beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de decontare.(4) Autoritatea va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile Autorității sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării Proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada Programului de finanțare.(5) În situația în care nu se respectă condițiile impuse de ghid și obligațiile asumate prin prezentul contract încheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată, aferentă decontării solicitate.


  Articolul 6

  Drepturile și obligațiile beneficiarului(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile ghidului de finanțare al Programului și ale prezentului contract de finanțare, ale legislației europene și naționale aplicabile.(2) Beneficiarul are obligația să respecte graficul de implementare și monitorizare și termenele prevăzute în Program.(3) Beneficiarul are obligația să folosească finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată, conform cererii de finanțare aprobate de Autoritate.(4) Beneficiarul are obligația să asigure contribuția proprie pentru realizarea Proiectului, precum și orice alte cheltuieli suplimentare, atât în perioada de implementare, cât și în perioada de monitorizare, în vederea menținerii funcționalității Proiectului.(5) Beneficiarul are următoarele obligații specifice perioadei de implementare a Proiectului:
  a) să deschidă un cont de proiect la Trezoreria Statului;
  b) să respecte formalitățile Programului, în vederea decontării cheltuielilor, respectiv să depună, în original, facturile corespunzătoare achiziției bunurilor finanțate, certificatele de garanție, precum și documentele emise de către producătorul echipamentelor menționate la art. 19 lit. c) din Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020, cu modificările ulterioare, care să conțină inclusiv seriile componentelor principale (panou fotovoltaic, invertor, contor, puncte de încărcare) ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice, precum și ale stațiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, precum și procesul-verbal de recepție însoțit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale componentelor sistemului, conform specificațiilor tehnice din Program;
  c) să respecte regulile privind întocmirea facturii;
  d) să depună toate diligențele pentru a se asigura că bunurile achiziționate sunt noi, sunt conforme cu specificațiile tehnice și beneficiază de condiții de garanție conform prevederilor Programului;
  e) să respecte condițiile de decontare a avansului de 30% din valoarea contractului, în cazul solicitării acestuia.
  (6) Beneficiarul are următoarele obligații specifice perioadei de monitorizare a Proiectului:
  a) să păstreze o perioadă de 10 (zece) ani de la finalizarea proiectului, în formă fizică, dosarul cu toate documentele încărcate electronic în dosarul transmis prin intermediul aplicației electronice, în original sau în copie conform cu originalul, după caz;
  b) să utilizeze și să conserve bunurile achiziționate prin Program cu diligențele unui bun proprietar;
  c) să mențină funcțional sistemul de panouri fotovoltaice și punctele de reîncărcare achiziționate și instalate prin Program minimum 10 ani;
  d) să întocmească și să transmită anual, în format electronic, un raport referitor la funcționalitatea sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, derularea activităților și un audit energetic. Acesta va viza inclusiv raportul de funcționare a sistemului, cu obligativitatea menținerii în funcțiune optimă pe întreaga durată de monitorizare cu o curbă de depreciere de maximum 15%, iar în situația instalării unor sisteme de stocare, cu o curbă de depreciere a acestora de maximum 40%;
  e) să realizeze măsurile de informare și publicitate, în conformitate cu specificațiile Programului.
  (7) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Autorității sau a oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.(8) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (7), beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin. (7) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile de la transmiterea solicitării de către Autoritate/organismul abilitat, și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.(9) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la Proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Autoritate/organisme abilitate cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor publice naționale.(10) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația națională. Toate documentele vor fi păstrate timp de 10 (zece) ani de la data la care a fost acordată suma cu titlu de ajutor, în baza schemei de ajutor de minimis. (11) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă a proiectului, utilizând conturi distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului.(12) Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării prezentului contract de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca Autoritatea să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.(13) Beneficiarul are obligația de a informa Autoritatea în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care vor face obiectul confirmării Autorității:
  a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului principal sau secundar al beneficiarului, după caz;
  b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
  c) înlocuirea reprezentantului legal.
  (14) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata prezentului contract de finanțare. Autoritatea va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acesteia.(15) Prin prezentul contract de finanțare, beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea de către Autoritate a datelor obținute pe parcursul desfășurării prezentului contract de finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale.(16) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) lit. b), c) și d), beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă fiecărei acțiuni pentru care nu au fost respectate prevederile Programului, decontată în cadrul Proiectului, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (3), (4), (6), (7), (8), (10), (11) și (12), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă decontată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.(17) Beneficiarul are obligația de a restitui Autorității orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.(18) Beneficiarul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese și va informa imediat Autoritatea despre orice situație care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.


  Articolul 7

  Drepturile și obligațiile Autorității(1) Autoritatea are obligația să asigure finanțarea proiectului în condițiile menționate în prezentul contract de finanțare și în ghidul de finanțare al Programului, în limita fondurilor disponibile cuprinse în bugetul anual al acesteia.(2) Autoritatea are obligația de a informa beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.(3) Autoritatea are obligația să transmită prin intermediul siteului www.energie.gov.ro formatul pentru auditul energetic anual, până în data de 31 decembrie a fiecărui an.(4) Autoritatea are obligația de a informa beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă națională.(5) Autoritatea are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite în Program, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.(6) Autoritatea are obligația de a procesa cererile de decontare și a efectua transferul în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare al Programului și ale prezentului contract de finanțare. (7) Autoritatea are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor Programului și prevenirii neregulilor, conform legislației naționale și comunitare.(8) Autoritatea are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării și monitorizării Proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare, conform prevederilor Programului.(9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată cu competențe în domeniu.(10) Autoritatea are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.(11) Autoritatea are obligația de a notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă și, în cazul în care deficiențele menționate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, Autoritatea are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile și, dacă au fost efectuate plăți, să recupereze sumele virate către beneficiar, în condițiile art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Codului de procedură fiscală și Codului de procedură civilă. (12) Autoritatea este exonerată de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației de către beneficiar, angajații acestuia ori de persoanele care răspund de acești angajați, precum și ca urmare a încălcării drepturilor aparținând terțelor părți.(13) Autoritatea va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul platformei informatice a Programului, pe pagina electronică www.energie.gov.ro sau prin intermediul oricăror alte mijloace publice de informare.


  Articolul 8

  Contractarea, cesiunea și transmiterea obligațiilor din prezentul contract de finanțare către terți(1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale. (2) Prezentul contract de finanțare, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor din contractul de finanțare de către beneficiar.(3) Oricare situație care obligă transmiterea și/sau transformarea obligațiilor și drepturilor din contractul de finanțare va fi notificată Autorității de către beneficiar sau orice terți interesați/implicați în Proiect, urmând a se semna un nou contract de finanțare între Autoritate și noile părți în contract.(4) Orice acțiune contrară prevederilor alin. (3) nu poate produce efecte juridice între/față de părțile prezentului contract de finanțare sau terți dobânditori ai unor drepturi/interese în contract, situație în care Autoritatea are dreptul de a decide rezoluțiunea prezentului contract, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți.


  Articolul 9

  Modificări și completări(1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și prezentul contract de finanțare și cu respectarea prevederilor Programului.(2) În cazul în care propunerea de modificare a prezentului contract de finanțare aparține beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite Autorității cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de Autoritate. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare analizei.(3) Autoritatea răspunde solicitării de modificare a prezentului contract de finanțare prin act adițional, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional.(5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.(6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în prezentul contract de finanțare, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv.(7) Prin derogare, Autoritatea va decide, conform fiecărei notificări a beneficiarului, posibilitatea, beneficiul și procentajul/ întinderea derogării.


  Articolul 10

  Conflictul de interese(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, și Codului penal.(2) Faptele constatate se vor sancționa conform legislației naționale în vigoare.


  Articolul 11

  Cauze exoneratoare de răspundere între părți(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării prezentului contract de finanțare, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.(3) Prin caz fortuit se înțelege orice eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către părțile care îl invocă și care ar fi fost chemate să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.(4) Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră sau situația cazului fortuit, în termen de 5 zile de la data apariției, și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia sau de la data constatării sau luării la cunoștință despre intervenția cazului fortuit. De asemenea are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile.(5) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.(6) Executarea contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.(7) Executarea contractului va fi suspendată de la data apariției cazului fortuit doar prin decizia Autorității, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.(8) În cazul în care forța majoră sau cazul fortuit și/sau efectele acestora obligă la suspendarea executării prezentului contract de finanțare pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a prezentului contract de finanțare.


  Articolul 12

  Încetarea prezentului contract de finanțare și recuperarea sumelor plătite(1) Oricare dintre părți poate decide rezoluțiunea prezentului contract, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor asumate prin prezentul contract de finanțare.(2) Autoritatea poate decide rezoluțiunea prezentului contract de finanțare fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
  a) în situația în care beneficiarul nu a început executarea prezentului contract de finanțare într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestuia, în cazul în care Autoritatea șia respectat obligațiile legale/contractuale;
  b) în situația în care, ulterior încheierii prezentului contract de finanțare, se constată că beneficiarul nu a îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
  c) beneficiarul încalcă prevederile art. 8;
  d) dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare, pentru aceleași activități în ultimii 3 ani.
  (3) Prezentul contract de finanțare poate înceta anterior perioadei prevăzute în acesta, prin acordul părților, cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.(4) În situația încălcării prevederilor art. 6 alin. (3), alin. (5) lit. a), alin. (6), (7), (8), (10) și (11), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă decontată aferentă Proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.(5) Prezentul contract de finanțare încetează conform dispozițiilor oricărei autorități judiciare/judecătorești sau cu competențe echivalente sau similar în domeniu, în cazul constatării anumitor fapte care contravin legislației naționale în vigoare.


  Articolul 13

  Soluționarea litigiilor(1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanțare.(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.


  Articolul 14

  Corespondența(1) Întreaga corespondență legată de prezentul contract de finanțare se va face prin platforma informatică la dispoziția Autorității.(2) În cazul în care aceasta devine indisponibilă temporar sau din orice alte motive, corespondența se va realiza la adresele de e-mail comunicate de fiecare parte.(3) Comunicarea pe parcursul derulării prezentului contract de finanțare se poate realiza prin pagina electronica a Autorității www.energie.gov.ro sau orice alte mijloace media de largă audiență.


  Articolul 15

  Confidențialitate(1) Autoritatea și beneficiarul se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor, materialelor, datelor și informațiilor în legătură cu Proiectul și care sunt stabilite de către părți, de comun acord, ca fiind confidențiale, fără a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate în acest sens.(2) Nu pot fi declarate confidențiale documentele, materialele, datele și informațiile folosite în scop publicitar pentru informarea și promovarea în scopul și condițiile Programului.


  Articolul 16

  Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor
  Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală, atât industrială (de exemplu, brevetele de invenție, desenele și modelele industriale, mărcile), cât și dreptul de autor asupra creațiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi exclusive ale beneficiarului, cu respectarea legislației în vigoare.


  Articolul 17

  Dispoziții finale
  Prezentul contract de finanțare este semnat electronic, în două exemplare, de către toate părțile și produce efecte juridice egale între părți de la obținerea ultimei semnături.

  Pentru Autoritatea
  Nume: ................................
  Funcție: .............................
  Semnătura (electronică):
  Data ..................................
  Pentru beneficiar
  Nume: ............................
  Funcție: ..........................
  Semnătura (electronică):
  Data ..............................


  Anexa nr. 3

  la schemă
  CERERE DE DECONTARE
  Nr. [............................] din [....../....../.............] generate de aplicația informatică

  Beneficiar: .......................... Adresa beneficiarului: .......................
  Contract nr. ................ Valoarea totală eligibilă a contractului: ..............
  Suma solicitată: .......................
  Subsemnatul/a, ...................................... (numele și prenumele reprezentantului legal),
  în calitate de reprezentant legal al beneficiarului finanțării acordate prin Programul de finanțare ELECTRIC^UP pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin prezenta cerere de decontare solicit suma de .............. lei, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate în vederea implementării Proiectului, în baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. ....... din data de ................... .
  Plata va fi efectuată în contul bancar: ........................... deschis la: ..................................... .
  În calitate de beneficiar declar următoarele:
  A. Proiectul pentru care solicit decontarea nu este finanțat prin alte instrumente naționale sau ale Comisiei Europene.
  B. Suma solicitată este în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.
  C. Facturile depuse în vederea decontării respectă prevederile contractului de finanțare și ale Programului de finanțare, precum și legislația națională.
  D. Declar că prezenta cerere de decontare a fost completată cunoscând prevederile art. 322, 323 și 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals și falsul în declarații.
  E. Cunosc faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat prin prezenta cerere de decontare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat inclusiv la următoarea cerere de rambursare, cu plata dobânzilor și penalităților aferente, conform prevederilor contractului de finanțare, iar în cazul în care nu sunt prevăzute, conform prevederilor legale în vigoare.

  [nume și prenume][funcția][semnătura][ștampila]

  A se completa de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri:
  Observații:
  Nume și prenume/Semnătura:
  Responsabil
  .......................................................
  (data ................................................)
  Bun de plata pentru suma de .......................................................
  Se vor consemna numele și funcția persoanei legal împuternicite.
  Semnătura


  Anexa nr. 4

  la schemă
  Prezenta declarație se completează prin intermediul platformei informatice pentru implementarea Programului ELECTRIC UP, pusă la dispoziție de către Autoritate.
  DECLARAȚIE
  de ajutor de stat/de minimis

  Subsemnatul(a), ................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ......... nr. ................, eliberat(ă) de ......................... la data de ....................., cu domiciliul în localitatea ..............................., str. .................... nr. ......., bl. ........., sc. ............, ap. ............., sectorul/județul ....................., funcția ...................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ....................., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt corecte și complete.I. Declar pe propria răspundere că activitățile pentru care solicit finanțarea nu fac obiectul altui ajutor de minimis/de stat sau oricărui alt tip de subvenție în cadrul altor programe/subprograme cu finanțare publică nerambursabilă, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene.
  DA [ ]
  NU [ ]
  De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, nu am beneficiat de ajutoare de minimis sau de stat, cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiția din schemă.
  DA [ ]
  NU [ ]

  În cazul în care ați beneficiat, completați tabelul de mai jos:
  Nr. crt.Beneficiarul ajutorului de minimis sau de stat (pentru toate întreprinderile care constituie întreprindere unică)
  Tipul ajutorului
  (de minimis/ajutor de stat)
  Anul acordării ajutorului
  Furnizorul
  de ajutor
  Programul prin care s-a beneficiat de finanțare
  Cuantumul ajutorului
  acordat
  (euro/lei)

  DenumireC.U.I.  eurolei
  1.


  2.


  II. Declar pe propria răspundere că întreprinderea pe care o reprezint nu se încadrează în categoriile întreprinderilor aflate în dificultate, conform legislației naționale-cadru.
  De asemenea se declară pe propria răspundere următoarele:
  a) nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale și nefiscale, inclusiv nu are popriri pe conturile bancare;
  b) nu se află în procedură de reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activitățile suspendate sau alte situații similare reglementate de lege;
  c) nu se află în procedură de insolvență și nici nu îndeplinește criteriile prevăzute de lege pentru a fi supusă unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor săi.
  III. Declar pe proprie răspundere că nu există împotriva mea sau a întreprinderii pe care o reprezint decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate.IV. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu Codul penal, declar pe propria răspundere că datele din această declarație sunt conforme cu realitatea.
  Numele și semnătura reprezentantului legal al instituției:
  Data:
  Toate declarațiile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

  -----