ORDIN nr. 852 din 13 iulie 2016
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 19 iulie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 91.796 din 11 iulie 2016, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR şi Avizul Consiliului Concurenţei nr. 8.811 din 28 iunie 2016,
  în baza prevederilor:
  - Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 17 iulie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Bucureşti, 13 iulie 2016.
  Nr. 852.

  Anexă

  (Anexa la Ordinul nr. 1.731/2015)
  SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS
  Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul
  rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole

  Capitolul I Prevederi generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole", denumită în continuare schemă.
  (2) Schema vizează acţiunile specifice şi beneficiarii eligibili conform fişelor tehnice ale submăsurii 6.2, "Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale" (întreprinderi nou-înfiinţate), denumită în continuare sm 6.2, şi submăsurii 6.4 "Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole", denumită în continuare sm 6.4, aferente măsurii 6 "Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor" din cadrul PNDR 2014-2020.


  Articolul 2

  Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 3

  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR (AM PNDR), are calitatea de furnizor de ajutor în cadrul prezentei scheme, iar Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) are calitatea de administrator al acestei scheme.


  Capitolul II Scopul schemei


  Articolul 4

  Scopul prezentei scheme este de a acorda sprijin pentru înfiinţarea în mediul rural de întreprinderi care realizează activităţi neagricole pentru prima dată (start-up) în baza unui plan de afaceri, respectiv pentru întreprinderi existente, în vederea dezvoltării şi diversificării activităţii neagricole în mediul rural.


  Capitolul III Obiectivele schemei


  Articolul 5

  Obiectivele schemei sunt:
  - diversificarea economiei rurale şi crearea de alternative ocupaţionale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural, conform fişelor tehnice ale sm 6.2 şi 6.4;
  - încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale;
  - absorbţia de forţă de muncă neremunerată, excedentară, din agricultură;
  - eradicarea sărăciei şi dezvoltarea economică a zonelor rurale.


  Capitolul IV Necesitatea implementării schemei


  Articolul 6

  (1) Implementarea schemei este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din mediul rural, contribuind la diminuarea disparităţilor profunde la nivel regional între zonele rurale şi urbane, prin asigurarea de resurse financiare corespunzătoare unei dezvoltări economice a întreprinzătorilor.
  (2) Avându-se în vedere excedentul de forţă de muncă implicată în sectorul agricol, se impune absorbţia acestuia în alte sectoare, neagricole, în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii nivelului de trai.
  (3) Sprijinul financiar acordat prin prezenta schemă este destinat beneficiarilor pentru investiţii în crearea şi/sau dezvoltarea de activităţi de producţie şi/sau prestării de servicii localizate îndeosebi în regiuni şi zone mai puţin dezvoltate ale României, pentru a impulsiona creşterea lor economică.


  Capitolul V Domeniul de aplicare


  Articolul 7

  (1) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul rural al României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
  (2) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor pentru întreprinderi din toate domeniile, cu excepţia:
  a) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000;
  b) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
  c) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
  (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
  (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
  d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
  f) ajutoarelor acordate universităţilor şi organizaţiilor de cercetare pentru activităţile de bază, care nu fac obiectul normelor în materie de ajutoare de stat, şi anume:
  (i) activităţile de formare în vederea sporirii şi îmbunătăţirii calificării resurselor umane. În conformitate cu jurisprudenţa şi practica decizională a Comisiei şi astfel cum s-a explicat în draftul de Comunicare privind noţiunea de ajutor de stat şi Comunicarea privind SIEG*1), învăţământul public organizat din cadrul sistemului naţional de învăţământ, cu finanţare predominant sau integral publică, şi controlat de către stat este considerat activitate neeconomică; Notă

  ──────────

  *1) Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensaţiei acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 8 din 11 ianuarie 2012.

  ──────────

  (ii) cercetare şi dezvoltare independentă în vederea dobândirii unor cunoştinţe mai vaste şi a unei înţelegeri mai bune, inclusiv proiectele de colaborare în domeniul cercetării şi dezvoltării în cadrul cărora organizaţia de cercetare sau infrastructura de cercetare se angajează în colaborare efectivă;
  (iii) diseminarea la scară largă a rezultatelor cercetării, în mod neexclusiv şi nediscriminatoriu, de exemplu prin predarea acestora, prin baze de date cu acces liber, publicaţii deschise sau programe informatice gratuite.
  (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (2) lit. a), b), c) sau f), cât şi în unul sau mai multe sectoare ori domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea în cauză să prezinte odată cu cererea de finanţare şi documente din care să rezulte separarea activităţilor sau o distincţie între costuri şi că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse potrivit prevederilor alin. (2) şi din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.


  Articolul 8

  (1) Domeniile acoperite de prezenta schemă vizează diversificarea activităţilor agricole spre activităţi neagricole, după cum urmează:
  a) domenii acoperite în cadrul sm 6.2, lista activităţilor nefiind exhaustivă:
  (i) activităţi productive - cum ar fi fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităţi de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricarea construcţiilor metalice, maşini, utilaje şi echipamente; fabricarea produselor electrice, electronice, producere de combustibil din biomasă în vederea comercializării; producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfăşurarea propriei activităţi, ca parte integrantă a proiectului etc.;
  (ii) activităţi meşteşugăreşti - cum ar fi activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole - olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.;
  (iii) activităţi turistice - servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică;
  (iv) furnizare de servicii - cum ar fi servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; consultanţă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terţilor, alte servicii destinate populaţiei din spaţiul rural;
  b) domenii acoperite în cadrul sm 6.4, lista activităţilor nefiind exhaustivă:
  (i) activităţi productive - cum ar fi fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităţi de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricarea construcţiilor metalice, maşini, utilaje şi echipamente; fabricarea produselor electrice, electronice etc.;
  (ii) activităţi meşteşugăreşti - activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole - olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.;
  (iii) activităţi turistice - servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică;
  (iv) furnizare de servicii pentru populaţia din mediul rural - servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; consultanţă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terţilor etc.;
  (v) construcţii, reconstrucţii şi/sau modernizarea spaţiilor şi zonelor aferente desfăşurării activităţilor eligibile în cadrul submăsurii.
  (2) Lista activităţilor cu codurile aferente în conformitate cu Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN), eligibile pentru finanţare în cadrul sm 6.2 şi 6.4, este prezentată ca anexă la ghidurile solicitantului pentru accesarea submăsurilor.


  Capitolul VI Definiţii


  Articolul 9

  (1) În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:
  a) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;
  b) ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
  c) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil;
  d) microîntreprindere - întreprindere din categoria IMM-urilor, care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 2 milioane euro;
  e) întreprindere mică - întreprindere din categoria IMM-urilor, care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 10 milioane euro;
  f) întreprindere nou-înfiinţată (start-up) - întreprindere care este înfiinţată în anul depunerii cererii de finanţare sau care nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali anteriori consecutivi;
  g) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfăşoară activitate economică şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat;
  h) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
  (i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
  (ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate, în sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
  (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
  (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
  i) întreprinderea unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
  (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
  (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
  (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;
  (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
  Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;
  j) fermier - o persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice sau o persoană juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, care desfăşoară o activitate agricolă;
  k) rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet;
  l) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
  m) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
  n) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării ori a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
  o) loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;
  p) crearea de locuri de muncă - creşterea netă a locurilor de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de finanţare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create, a locurilor de muncă desfiinţate faţă de medie; se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajaţi şi angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare;
  q) locuri de muncă create direct prin sprijinul acordat - locurile de muncă create în legătură cu activitatea care face obiectul sprijinului, respectiv locuri de muncă necesare derulării investiţiei nou-create, pentru persoane angajate în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă sau cu timp parţial de lucru conform reglementărilor legale în vigoare;
  r) cost salarial - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, salariul brut şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în vigoare;
  s) număr de salariaţi - numărul de unităţi de muncă anuale (UMA), şi anume numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an; persoanele care îşi desfăşoară activitatea cu timp parţial de lucru şi persoanele care desfăşoară o muncă sezonieră sunt contabilizate ca fracţiuni din UMA; în vederea monitorizării, calculul fracţiilor se efectuează în conformitate cu normele europene;
  ş) ghidul solicitantului - detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură PNDR 2014-2020, document care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
  t) planul de afaceri - document care va cuprinde cel puţin elementele descrise în fişa sm 6.2 din PNDR 2014-2020 şi din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea proiectului;
  ţ) spaţiul rural - totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială, comuna fiind cea mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5;
  u) fişa tehnică a măsurii/submăsurii - prevedere în cadrul PNDR 2014-2020 prin care se implementează o prioritate, asigurând cadrul cofinanţării proiectelor atât din FEADR, cât şi din bugetul naţional.
  (2) Prevederile prezentului articol se completează cu definiţiile din:
  a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
  b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
  c) Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;
  d) Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
  e) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;
  f) Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01);
  g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  h) Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
  i) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  j) Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
  k) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
  l) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 10

  (1) În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda sub forma de finanţare nerambursabilă şi se va plăti eşalonat, în tranşe, pe etape de implementare a proiectului.
  (2) Ajutorul care se plăteşte în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului.


  Capitolul VII Beneficiarii ajutorului


  Articolul 11

  Beneficiarii ajutorului de minimis acordat prin prezenta schemă sunt întreprinderile nou-înfiinţate (start-up) şi cele în activitate, care îndeplinesc cumulativ criteriile generale şi specifice de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă.


  Articolul 12

  (1) Solicitanţii sprijinului vor îndeplini cumulativ următoarele criterii generale de eligibilitate:
  a) se încadrează în categoria de microîntreprinderi sau întreprinderi mici în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; încadrarea întreprinderii solicitante se face la momentul înregistrării Cererii de finanţare conform declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului şi pe baza datelor din situaţiile financiare aferente anului anterior depunerii cererii de finanţare;
  b) nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale şi nefiscale, inclusiv nu au popriri pe conturile bancare;
  c) nu se află în procedură de închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;
  d) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderea cu activitate de transport rutier (ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri);
  e) nu sunt supuse unei proceduri de insolvenţă şi nici nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
  f) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.
  (2) Întreprinderea unică nu trebuie să fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse europene, care cumulat cu valoarea finanţării solicitate prin schemă, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro pentru întreprinderea care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor ori contra cost.
  (3) În cazul investiţiilor în agroturism, beneficiarul trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul depunerii cererii de finanţare.
  (4) Solicitantul va declara pe propria răspundere îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor ghidului solicitantului aferent fiecărei submăsuri.


  Articolul 13

  (1) În cadrul sm 6.2 se acordă sprijin financiar pentru următoarele categorii de solicitanţi:
  a) fermierii sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi nonagricole în spaţiul rural pentru prima dată;
  b) microîntreprinderi şi întreprinderi mici existente în spaţiul rural, care îşi propun activităţi nonagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  c) microîntreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii cererii de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-up).
  (2) Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
  a) să solicite sprijinul financiar în baza unui plan de afaceri;
  b) activităţile economice desfăşurate de întreprinderile nou-înfiinţate (start-up) să se regăsească în domeniile de diversificare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a);
  c) întreprinderile în activitate care au ca obiect activităţi agricole sau neagricole trebuie ca prin proiect să propună diversificarea cu una dintre activităţile economice din domeniile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), respectiv iniţierea unei astfel de activităţi;
  d) să îndeplinească celelalte condiţii specifice din fişa sm 6.2 din cadrul PNDR 2014-2020.
  (3) Pentru sm 6.4 sprijinul se acordă pentru investiţii următoarelor categorii de solicitanţi:
  a) microîntreprinderilor şi întreprinderilor nonagricole mici existente sau nou-înfiinţate din spaţiul rural, care creează ori dezvoltă activităţi neagricole în zonele rurale şi care au ca obiect activităţile economice din domeniile de diversificare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b);
  b) fermierilor sau membrilor unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea microîntreprinderii sau întreprinderii mici deja existente.
  (4) Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
  a) să asigure partea de cofinanţare din surse proprii;
  b) să îndeplinească condiţiile specifice de eligibilitate din fişa tehnică a sm 6.4.


  Articolul 14

  Persoanele fizice nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili în cadrul prezentei scheme.


  Articolul 15

  (1) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor pentru submăsura 6.2 solicitanţii prevăzuţi la art. 161 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Condiţiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se completează cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Acei solicitanţi/beneficiari care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate din proprie iniţiativă, respectiv solicitanţii/beneficiarii care au contracte de finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR şi pentru care furnizorul trebuie să dispună, dacă este cazul, recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis acordate, nu pot beneficia de finanţare în baza prezentei scheme decât după îndeplinirea integrală a obligaţiilor de rambursare.


  Articolul 16

  Numărul estimat al beneficiarilor de sprijin prin prezenta schemă este de aproximativ 1.936 pentru acţiunile aferente sm 6.2, respectiv de aproximativ 974 pentru acţiunile aferente sm 6.4.


  Capitolul VIII Condiţii de eligibilitate


  Articolul 17

  (1) Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru sm 6.2 se verifică dacă:
  a) solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1);
  b) sprijinul se solicită în baza cererii de finanţare, documentelor justificative relevante, inclusiv a planului de afaceri, care trebuie să conţină cel puţin elementele obligatorii prevăzute de regulamentele de dezvoltare rurală; implementarea planului de afaceri şi modul de acordare a tranşelor de plată se detaliază în ghidul solicitantului pentru sm 6.2;
  c) sediul social, sediul profesional şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spaţiul rural, activitatea desfăşurându-se în spaţiul rural;
  d) investiţia trebuie să vizeze unul dintre domeniile de diversificare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a).
  (2) Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru sm 6.4 se verifică dacă:
  a) solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3);
  b) sprijinul se acordă în baza cererii de finanţare şi a documentelor justificative relevante; documentele relevante se detaliază în ghidul solicitantului pentru sm 6.4;
  c) solicitantul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective, inclusiv avizele/autorizaţiile de mediu necesare investiţiei, să respecte, după caz, cerinţele de mediu specifice investiţiilor în perimetrul ariilor protejate;
  d) punctul de lucru unde se implementează proiectul finanţat din fonduri publice trebuie să fie situat în spaţiul rural;
  e) investiţia trebuie să vizeze unul dintre domeniile de diversificare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), viabilitatea economică trebuie demonstrată pe baza prezentării unei documentaţii tehnico-economice;
  f) solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanţarea investiţiei;
  g) întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în înţelesul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.


  Articolul 18

  În funcţie de tipul investiţiei/proiectului, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau, după caz, dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani.


  Articolul 19

  (1) Condiţiile de eligibilitate şi documentele relevante pentru fiecare submăsură sunt detaliate în ghidul solicitantului specific sm 6.2 şi 6.4.
  (2) Verificarea condiţiilor de eligibilitate pentru beneficiar/ proiect/investiţie se realizează de către AFIR înainte de acordarea ajutorului.


  Capitolul IX Reguli, principii şi criterii de selecţie


  Articolul 20

  (1) Principiile de selecţie au în vedere asigurarea tratamentului egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală.
  (2) Selecţia proiectelor va fi organizată pe baza următoarelor reguli:
  a) organizarea de sesiuni anuale continue de depunere a proiectelor cu un buget anual predefinit, cu selecţie lunară/ trimestrială;
  b) prioritate în evaluare/selecţie pentru proiectele cu punctajul cel mai mare la începutul anului;
  c) respectarea pragului minim pe parcursul anului.
  (3) Criteriile de selecţie şi modul de acordare a punctajelor se detaliază în ghidul solicitantului pentru fiecare submăsură din cadrul prezentei scheme.


  Articolul 21

  Principiile de selecţie pentru sm 6.2 sunt:
  a) principiul diversificării activităţii agricole a fermierilor/ membrilor gospodăriei agricole către activităţi neagricole;
  b) principiul prioritizării sectoarelor cu potenţial de creştere (textile şi pielărie, industrii creative şi culturale, inclusiv meşteşuguri, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, agroturism, servicii pentru populaţia din spaţiul rural);
  c) principiul stimulării activităţilor turistice în sensul prioritizării activităţilor agroturistice desfăşurate în zonele cu potenţial turistic ridicat/destinaţii ecoturistice/arii naturale protejate, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009;
  d) principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcţie de producţia comercializată sau activităţile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranşe de plată.


  Articolul 22

  Principiile de selecţie pentru sm 6.4 sunt:
  a) principiul diversificării activităţii agricole a fermelor existente către activităţi neagricole;
  b) principiul prioritizării sectoarelor cu potenţial de creştere (textile şi pielărie, industrii creative şi culturale - inclusiv meşteşuguri, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, agroturism etc.);
  c) principiul stimulării activităţilor turistice în sensul prioritizării activităţilor agroturistice desfăşurate în zonele cu potenţial turistic ridicat/destinaţii ecoturistice/arii naturale protejate, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009;
  d) principiul derulării activităţilor anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activităţii economice;
  e )principiul localizării întregii activităţi a solicitantului în spaţiul rural.


  Articolul 23

  Evaluarea cererilor de finanţare sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie se realizează de către AFIR, în baza procedurilor proprii specifice, înainte de acordarea ajutorului de minimis.


  Capitolul X Costuri şi cheltuieli eligibile


  Articolul 24

  (1) Sprijinul în cadrul sm 6.2 se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru şi capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepţia achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
  (2) Se vor respecta prevederile capitolului 8.1 din PNDR 2014-2020, disponibil pe site-ul MADR www.madr.ro, aplicabile sm 6.2.


  Articolul 25

  (1) În cadrul sm 6.4 sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
  a) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
  b) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi, achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, drepturi de autor, licenţe, mărci.
  (2) Cheltuielile legate de achiziţia în leasing a activelor, altele decât terenurile şi clădirile, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar şi prevede obligaţia beneficiarului de a cumpăra bunurile respective la expirarea contractului de leasing.


  Capitolul XI Cheltuieli neeligibile


  Articolul 26

  Reprezintă cheltuieli neeligibile pentru sm 6.4:
  a) cheltuieli specifice activităţilor de prestări servicii agricole, precum şi celor de prelucrare şi comercializare rezultate din produsele ce se regăsesc în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului - codurile de clasificare a activităţilor din economia naţională (CAEN) aferente, fiind excluse de la finanţare;
  b) costurile de exploatare, inclusiv cheltuielile specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor, cum ar fi obţinerea avizelor de funcţionare, taxele de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative etc.;
  c) cheltuielile cu instalaţiile pentru producerea de electricitate din biomasă, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii;
  d) achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.


  Articolul 27

  Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis.


  Articolul 28

  Investiţia realizată în condiţiile prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi activitatea sau întreprinderea nou-înfiinţată trebuie menţinute pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul finalizării/ultimei plăţi aferente proiectului de investiţii.


  Capitolul XII Regula cumulului ajutoarelor


  Articolul 29

  (1) Administratorul/Furnizorul prezentei scheme va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica declaraţia pe propria răspundere, respectiv faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului ori ale autorităţilor locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene, cumulate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei, şi că se respectă toate condiţiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
  (2) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi (anul fiscal în curs şi cei 2 ani fiscali anteriori), cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în baza prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
  (3) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere sau o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. g), respectivele structuri vor fi tratate ca o singură "întreprindere unică", iar valoarea ajutorului de minimis acordată tuturor structurilor constituente, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, împreună cu suma solicitată, nu va depăşi suma de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost).
  (4) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.
  (5) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.
  (6) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la alin. (1).


  Capitolul XIII Modalitatea de acordare a ajutoarelor


  Articolul 30

  (1) Ajutoarele financiare în cadrul sm 6.2 pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale se vor acorda, sub formă de sumă forfetară, în două tranşe, astfel:
  - 70% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanţare;
  - 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăşi 5 ani de la încheierea deciziei de finanţare.
  (2) Cuantumul maxim al sprijinului este de:
  - 70.000 euro/proiect în cazul activităţilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică);
  - 50.000 euro/proiect în cazul altor activităţi neagricole.
  (3) Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%.


  Articolul 31

  (1) Asistenţa financiară în cadrul sm 6.4 se acordă sub formă de grant pentru rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite.
  (2) În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) şi art. 63 ale Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 beneficiarii sprijinului acordat prin prezenta schemă pot primi avans în procent de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Plata avansului este condiţionată de prezentarea unei garanţii eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a României, reglementat de legislaţia naţională în domeniu, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.
  (3) Garanţia prevăzută la alin. (2) poate fi prezentată de beneficiarii privaţi şi sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare.
  (4) Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
  (5) Intensitatea prevăzută la alin. (4) se poate majora la 90% în următoarele cazuri:
  a) pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism;
  b) pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.


  Articolul 32

  (1) AFIR va informa în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
  (2) Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin prezenta schemă de ajutor de minimis este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
  (3) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme, solicitantul va da o declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite de acesta şi, dacă este cazul, de celelalte întreprinderi cu care se află într-o relaţie de tipul celor enumerate la art. 9 alin. (1) lit. g) în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene.
  (4) AFIR acordă un ajutor de minimis după ce verifică, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de acesta şi, dacă este cazul, de celelalte întreprinderi cu care se află într-o relaţie de tipul celor enumerate la art. 9 alin. (1) lit. g) pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru beneficiarii care activează în domeniul transportului rutier de mărfuri, echivalent în lei.


  Capitolul XIV Durata


  Articolul 33

  Prezenta schemă se va aplica de la data adoptării acesteia până la 31 decembrie 2020.


  Capitolul XV Bugetul schemei


  Articolul 34

  Bugetul schemei este de 294.309.090 euro contribuţie publică, din care 117.772.552 euro pentru sm 6.2 şi 176.536.538 euro pentru sm 6.4, cu posibilitate de majorare a bugetului cu maximum 10% pentru fiecare submăsură, cu condiţia creşterii alocării din cadrul PNDR a acestor submăsuri.


  Capitolul XVI Procedura de implementare a schemei


  Articolul 35

  (1) Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, solicitantul va depune on-line, la AFIR, o cerere de finanţare, însoţită de documentele prevăzute în ghidul solicitantului.
  (2) AFIR organizează sesiuni anuale continue de depunere a cererilor de finanţare, cu respectarea regulilor prevăzute la art. 20 alin. (2). Pragurile de calitate lunare/trimestriale, pragul minim şi alocările financiare anuale se stabilesc potrivit prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Detalierea modalităţii de derulare a procedurilor specifice de evaluare-selectare şi contractare aferente submăsurilor din prezenta schema se regăseşte în ghidul solicitantului pentru fiecare dintre submăsuri, acesta fiind publicat pe site-urile www.madr.ro şi www.afir.info, care completează prevederile prezentei scheme de minimis.
  (4) Acordarea ajutorului de minimis prevăzut în cadrul acestei scheme se face în baza unui contract de finanţare încheiat între AFIR, în numele furnizorului, şi beneficiar.


  Articolul 36

  (1) În vederea acordării ajutorului de minimis întreprinderea solicitantă va trebui să prezinte la AFIR documentaţia prevăzută în ghidul solicitantului.
  (2) AFIR nu achită ajutorul de minimis sau solicită recuperarea ajutorului de minimis deja acordat, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse în susţinerea cererii de finanţare se dovedesc a fi incorecte şi/sau false.


  Articolul 37

  (1) Nerespectarea contractului de finanţare încheiat în baza prevederilor prezentei scheme de către întreprinderea care a beneficiat de ajutor atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de minimis proporţional cu gradul de nerealizare sau integral, în funcţie de caz.
  (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării.
  (3) În cazul în care întreprinderea solicitantă nu este eligibilă pentru a primi o alocare specifică în cadrul schemei, AFIR va transmite acesteia o notificare în acest sens.


  Capitolul XVII Monitorizarea ajutoarelor acordate în cadrul prezentei scheme


  Articolul 38

  Monitorizarea, raportarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.


  Articolul 39

  (1) AFIR păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.
  (2) AFIR transmite în timp util la MADR toate informaţiile necesare raportării către Consiliul Concurenţei/Comisia Europeană a ajutoarelor de minimis acordate.


  Articolul 40

  (1) MADR şi AFIR au obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
  (2) MADR, pe baza datelor şi informaţiilor primite de la AFIR, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.


  Articolul 41

  (1) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
  (2) În cazul în care MADR nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
  (3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
  (4) MADR va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.


  Articolul 42

  În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MADR va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme.


  Articolul 43

  (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia AFIR şi/sau MADR, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate AFIR şi/sau MADR.
  (2) Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, costurile/cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.


  Capitolul XVIII Recuperarea ajutorului de minimis


  Articolul 44

  (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către AFIR, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.


  Capitolul XIX Dispoziţii finale


  Articolul 45

  Textul prezentei scheme este publicat integral pe pagina web a MADR la adresa: www.madr.ro

  ----------