ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 12 decembrie 2018
  Având în vedere necesitatea adoptării de urgență a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operaționale finanțate din instrumente structurale 2007-2013 și fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020 și asigurarea capacității de absorbție a acestor fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României de către Comisia Europeană, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor finanțate din aceste fonduri,
  luând în considerare necesitatea stabilirii unor măsuri în cadrul programelor operaționale finanțate prin instrumente structurale 2007-2013, în sensul clarificării operațiunilor necesar a fi efectuate pentru reîntregirea bugetului de stat și pentru stabilirea fluxului financiar în vederea achitării creanțelor bugetare datorate Uniunii Europene la închiderea programelor operaționale 2007-2013,
  având în vedere necesitatea adoptării de urgență a unor măsuri care să conducă la degrevarea bugetului de stat ca urmare a finanțării din fonduri europene nerambursabile a proiectelor nefinalizate finanțate inițial din fonduri externe rambursabile,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după litera c) se introduc două noi litere, literele c^1) și c^2), cu următorul cuprins:
  c^1) sumele necesare restituirii fondurilor din instrumente structurale utilizate temporar de către Autoritatea de Certificare și Plată de la alte programe operaționale pentru onorarea cererilor de fonduri ale respectivului program operațional și/sau regularizarea sumelor utilizate temporar de la bugetul de stat conform prevederilor art. 11 lit. b) și c);
  c^2) sumele necesare plății diferenței dintre valoarea creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene la închiderea programelor operaționale și disponibilul rămas în conturile proprii deschise la bănci comerciale și la Trezoreria Statului;
  2. La articolul 9, după litera c) se introduc două noi litere, literele c^1) și c^2), cu următorul cuprins:
  c^1) sumele necesare restituirii fondurilor din instrumente structurale utilizate temporar de către Autoritatea de Certificare și Plată de la alte programe operaționale pentru onorarea cererilor de fonduri ale respectivului program operațional și/sau regularizarea sumelor utilizate temporar de la bugetul de stat conform prevederilor art. 11 lit. b) și c);
  c^2) sumele necesare plății diferenței dintre valoarea creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene la închiderea programelor operaționale și disponibilul rămas în conturile proprii deschise la bănci comerciale și la Trezoreria Statului;
  3. La articolul 10, după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) și a^2), cu următorul cuprins:
  a^1) sumele necesare restituirii fondurilor din instrumente structurale utilizate temporar de către Autoritatea de Certificare și Plată de la alte programe operaționale pentru onorarea cererilor de fonduri ale respectivului program operațional și/sau regularizarea sumelor utilizate temporar de la bugetul de stat conform prevederilor art. 11 lit. b) și c);
  a^2) sumele necesare plății diferenței dintre valoarea creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene la închiderea programelor operaționale și disponibilul rămas în conturile proprii deschise la bănci comerciale și la Trezoreria Statului;
  4. La articolul 14, alineatele (2) și (2^1) se abrogă.5. După articolul 14^2 se introductrei noi articole, articolele 14^3-14^5, cu următorul cuprins:

  Articolul 14^3

  Disponibilitățile rămase în conturile deschise la Banca Națională a României și la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Finanțelor Publice, după efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 14^1, provenite din sumele rambursate României pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, se virează în conturile de disponibil de fonduri externe nerambursabile deschise la Trezoreria Statului pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, în vederea reîntregirii cofinanțării programelor operaționale, asigurată în conformitate cu prevederile art. 8 lit. a), art. 9 lit. a) și art. 11 lit. a), potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 14^4

  În vederea achitării contravalorii creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene la închiderea programelor operaționale se întreprind operațiunile de mai jos, în următoarea ordine:
  a) Autoritatea de Certificare și Plată transferă în conturile autorităților de management deschise în euro/lei, după caz, sumele disponibile, pe fiecare program operațional, existente în conturile deschise la Banca Națională a României și la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Finanțelor Publice, după efectuarea operațiunii prevăzute la art. 14^5;
  b) autoritatea de management care are o obligație de plată către alte programe operaționale transferă sumele alocate de la bugetul de stat, în aplicarea prevederilor art. 8 lit. c^1), în contul de disponibil al autorității de management care gestionează programul operațional de unde au fost utilizate temporar disponibilitățile din instrumente structurale;
  c) autoritatea de management pe numele căreia a fost emisă creanța bugetară utilizează sumele alocate conform prevederilor art. 8 lit. c^2), art. 9 lit. c^2) și art. 10 lit. a^2), în vederea achitării integrale către Comisia Europeană, în euro, a creanței bugetare.


  Articolul 14^5

  Soldul conturilor de disponibil aferente fondurilor europene deschise la Banca Națională a României și la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Finanțelor Publice, pentru programele operaționale pentru care au fost declarate la Comisia Europeană cheltuieli a căror valoare totală este cel puțin egală cu totalul cumulat al prefinanțărilor și rambursărilor plătite de Comisia Europeană, se virează ca venit la bugetul de stat.


  Articolul II
  (1) Sumele prevăzute la art. 11 lit. b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, utilizate temporar din bugetul de stat, neregularizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se regularizează din sumele disponibile din instrumente structurale aferente Programului operațional sectorial „Transport“ existente în contul deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Finanțelor Publice.(2) Regularizarea prevăzută la alin. (1) se realizează de către Autoritatea de Certificare și Plată prin virarea sumelor respective la bugetul de stat, corespunzător poziției bugetare de venituri pentru sume provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale.


  Articolul III

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:
  o) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru operatorii regionali de apă definiți în baza art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru autorități ale administrației publice locale, care implementează proiecte finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 în domeniul gestionării deșeurilor, siturilor poluate istoric și modernizării sistemelor de termoficare și în domeniul transporturilor, pentru regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit stabilite conform art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările ulterioare, precum și pentru beneficiarii din cadrul Programului operațional regional 2014-2020 axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii de importanță regională, precum și a sistemelor de transport durabile, axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat;
  2. La articolul 13, alineatul (1) se abrogă.3. La articolul 15, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis li se poate acorda prefinanțare în una sau mai multe tranșe de până la maximum 40% din contribuția publică eligibilă a proiectului.4. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii nu restituie autorităților de management sumele calculate în aplicarea prevederilor art. 15 alin. (5) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a prefinanțării pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, după caz, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.5. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 21
  (1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează la art. 20 alin. (8), în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare.
  6. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin excepție de la alin. (1), pentru proiectele nefinalizate finanțate inițial din fonduri externe rambursabile, aprobate la finanțare din fonduri europene, ai căror beneficiari sunt prevăzuți la art. 6 alin. (1), după autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform legislației Uniunii Europene și celei naționale, sumele din fonduri europene cuvenite a fi rambursate în condițiile art. 21 beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, conform contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management în contul de venituri 20A46.04.00 «Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020», deschis pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor la Trezoreria Statului.7. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 29^1

  Pentru neregulile constatate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, titlurile de creanță se emit potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pe numele liderului de parteneriat și/sau a partenerului din a cărui acțiune sau inacțiune a rezultat o abatere de la legalitate, conformitate și regularitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene.


  Articolul IV

  Sumele utilizate din bugetul de stat, conform prevederilor art. 10 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se reîntregesc de către autoritatea de certificare din fonduri europene, prin virarea la bugetul de stat, la poziții bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, fără a se ține cont de programul operațional pentru care a fost efectuată operațiunea, după cum urmează:
  a) din disponibilitățile de fonduri europene existente în contul deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, pentru sumele utilizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
  b) din sumele primite de la Uniunea Europeană, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încasarea acestora, după onorarea obligațiilor privind transferul de fonduri către unitățile de plată din cadrul autorităților de management.


  Articolul V

  Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiectele nefinalizate finanțate inițial din fonduri externe rambursabile, aprobate la finanțare din fonduri europene, ai căror beneficiari sunt prevăzuți la art. 6 alin. (1) din ordonanță de urgență, se derulează în continuare conform prevederilor acordurilor de împrumut și actelor normative de aprobare/ratificare a acestora, propunerile de credite de angajament și bugetare fiind cuprinse la titlul din clasificația bugetară inițială.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat

  București, 7 decembrie 2018.
  Nr. 105.
  -----