ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 mai 2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 4 iunie 2008  Având în vedere:
  - obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune;
  - necesitatea implementării prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 , adoptat la 21 iunie 2005, privind finanţarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, şi ale Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.698/2005 , adoptat la 20 septembrie 2005, privind sprijinul pentru dezvoltare rurală finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, precum şi necesitatea asigurării măsurilor financiare privind modul de alocare a prefinanţării şi a cofinanţării de la bugetul de stat în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea Fondului European pentru Pescuit, pentru accelerarea şi eficientizarea procesului de implementare a Politicii comune a pescuitului, conform prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.198/2006 din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006, pentru accelerarea şi eficientizarea procesului de implementare a Programului operaţional pentru pescuit 2007-2013;
  - obligaţia României de a desemna pentru fiecare program o autoritate de plată acreditată şi necesitatea absorbţiei fondurilor menţionate,
  se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ pentru modificarea şi stabilirea cadrului instituţional al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea pregătirii construcţiei instituţionale pentru gestionarea alocaţiilor financiare comunitare pentru gestionarea fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.
  În perioada 2007-2013 România va fi beneficiara unor importante transferuri financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.
  O astfel de măsură constă în asigurarea în regim de urgenţă a numărului de personal necesar structurii responsabile cu gestionarea acestor fonduri comunitare, precum şi luarea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, constând în accelerarea absorbţiei fondurilor comunitare derulate prin aceasta, respectiv şi prin posibilitatea prestării de către funcţionarii publici de execuţie a sarcinilor de serviciu peste durata normală de lucru, după caz, în condiţiile legii.
  Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ din care să reiasă faptul că România a luat toate măsurile necesare pentru consolidarea capacităţii administrative de gestionare a fondurilor postaderare destinate dezvoltării rurale a României, ca stat membru al Uniunii Europene.
  Totodată, caracterul de urgenţă este determinat de faptul că la această dată nu există un cadru legal care să stabilească modul de gestionare a fondurilor provenite din Fondul European pentru Pescuit, iar neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă neaccesarea acestor fonduri nerambursabile.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) La nivelul fiecărui judeţ se înfiinţează un oficiu judeţean de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, condus de un director adjunct subordonat direct directorului centrului regional de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit."
  2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În condiţiile delegării funcţiilor de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, principalele atribuţii pentru activitatea de implementare tehnică ale Agenţiei sunt:
  a) primirea cererilor de finanţare întocmite de potenţialii beneficiari ai proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR;
  b) verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, în raport cu criteriile eligibile stabilite prin programe;
  c) selectarea proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, în conformitate cu prevederile programelor;
  d) stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agenţie şi potenţialii beneficiari şi totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR;
  e) efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finanţate prin SAPARD şi FEADR, atât înainte, cât şi după aprobarea acestora;
  f) întreprinderea unor acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, controlul şi altele asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR;
  g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin SAPARD şi FEADR către organismele care asigură managementul şi coordonarea finanţării programului."
  3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. d), pentru măsura de asistenţă tehnică din cadrul cap. 16 "Operaţiuni de asistenţă tehnică" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, Agenţia va efectua plăţi direct către furnizorii selectaţi de:
  a) Autoritatea de Management pentru PNDR, în cazul proiectelor şi acţiunilor al căror beneficiar este Autoritatea de Management, inclusiv pentru activităţile desfăşurate de organismele implicate în derularea FEADR - direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, organismul de certificare, autoritatea competentă şi alte organisme implicate în derularea programului;
  b) Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în cazul proiectelor şi activităţilor al căror beneficiar este aceasta, inclusiv pentru proiectele aferente activităţilor desfăşurate de către organismul de coordonare, precum şi de către instituţiile cărora le-au fost delegate funcţii privind implementarea FEADR (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare) sau le vor fi delegate funcţii ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit."
  4. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Personalul de conducere de la nivel regional şi judeţean, aflat în posturi sensibile, este evaluat anual în baza indicatorilor de performanţă. Modalitatea de evaluare a personalului de conducere, organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a acestuia, precum şi indicatorii de performanţă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
  (2^2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin post sensibil se înţelege acel post al cărui titular participă la luarea deciziei finale asupra sistemului de implementare şi de plată, în următoarele situaţii:
  a) evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare şi a cererilor de plată;
  b) verificarea tehnică;
  c) verificarea cererilor de plată, autorizarea, contabilizarea şi efectuarea plăţii;
  d) administrarea sistemului informatic."
  5. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
  "(4) În vederea întăririi structurii organizatorice a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, începând cu data de 1 iunie 2008 numărul maxim de posturi se majorează cu 350.
  (5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze virări de credite în cadrul bugetului aprobat, pentru asigurarea necesarului de credite la titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" în vederea asigurării cheltuielilor de personal ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit."
  6. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 11^1. - (1) La semnarea contractului individual de muncă, salariatul Agenţiei va semna un angajament prin care se obligă că pe perioada desfăşurării activităţii în Agenţie nu va presta activităţi de consultanţă şi nu va cumula funcţii de natură să determine situaţii de conflict de interese.
  (2) În cazul nerespectării, cu vinovăţie, a angajamentului prevăzut la alin. (1), salariatul poate fi obligat, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs Agenţiei.
  (3) Refuzul semnării angajamentului prevăzut la alin. (1) are drept consecinţă neîncheierea contractului individual de muncă.
  (4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin conflict de interese se înţelege situaţia în care o persoană salariată în cadrul Agenţiei are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin potrivit postului ocupat.
  (5) Salariatul Agenţiei este în conflict de interese şi dacă se află în una dintre următoarele situaţii, fără ca enumerarea să fie limitativă:
  a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi/sau juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial ori se află în relaţii de rudenie de gradul I, cu privire la persoane fizice;
  b) participă în cadrul aceleiaşi comisii constituite conform legii cu salariaţi care au calitatea de soţ/soţie sau rudă de gradul I;
  c) interesele sale patrimoniale, ale soţului/soţiei sau ale rudelor sale de gradul I, pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei deţinute.
  Art. 11^2. - (1) În cazul existenţei unui conflict de interese, salariatul este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să îl informeze în scris, de îndată, pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru înlăturarea stării de conflict de interese, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.
  (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul Agenţiei, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct salariatul în cauză, va desemna un alt salariat care are aceeaşi pregătire şi acelaşi nivel de experienţă.
  (3) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii."


  Articolul II

  Funcţionarii publici numiţi în funcţii de execuţie din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) beneficiază de plată orelor prestate peste durata normală a orelor de lucru, în condiţiile legii, prin derogare de la prevederile art. 26 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare.


  Articolul III

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se vor stabili structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), atribuţiile şi responsabilităţile directorului general şi ale directorilor generali adjuncţi ai acesteia, precum şi identificarea posturilor sensibile pentru personalul de conducere de la nivel regional şi judeţean.


  Articolul IV

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 21 mai 2008.
  Nr. 65.
  ----