LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (**republicată**)privind alocația pentru susținerea familiei*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012
  ----------
  **) Republicată în temeiul art. VII din Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 11 octombrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010 și a mai fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr. 111/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 iunie 2011, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 30 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2012.

  Capitolul I Alocația pentru susținerea familiei

  Articolul 1
  (1) Prin prezenta lege se instituie alocația pentru susținerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, denumită în continuare alocație.(2) Acordarea alocației prevăzute la alin. (1) are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii.


  Articolul 2
  (1) Beneficiază de alocația prevăzută la art. 1 familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în continuare familie.(2) Beneficiază de alocație și familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală.(3) Se consideră familie în înțelesul prevederilor alin. (1) și bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.


  Articolul 3

  Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:
  a) este necăsătorită;
  b) este văduvă;
  c) este divorțată;
  d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
  e) are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
  f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e);
  g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-c).


  Articolul 4
  (1) Sunt considerați ca făcând parte din familia definită la art. 2 și copiii încredințați în vederea adopției, cei aflați în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.(2) Asistentul maternal profesionist beneficiază de alocație doar pentru copiii săi, luându-se în considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu excepția celor provenite din alocațiile de plasament și alte sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea cheltuielilor lunare, în condițiile legii.


  Articolul 5
  (1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
  a) 0,1640 ISR pentru familia cu un copil;
  b) 0,3280 ISR pentru familia cu 2 copii;
  c) 0,4920 ISR pentru familia cu 3 copii;
  d) 0,6560 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.
  (la 20-10-2014, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014. )
  (2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR și până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocației este stabilit după cum urmează:
  a) 0,1500 ISR pentru familia cu un copil;
  b) 0,3000 ISR pentru familia cu 2 copii;
  c) 0,4500 ISR pentru familia cu 3 copii;
  d) 0,6000 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.
  (la 20-10-2014, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014. )
  (3) Dacă din calculul în lei al alocației rezultă fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului."
  (la 01-07-2013, Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 21 mai 2013. )


  Articolul 6
  (1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, după cum urmează:
  a) 0,214 ISR pentru familia cu un copil;
  b) 0,428 ISR pentru familia cu 2 copii;
  c) 0,642 ISR pentru familia cu 3 copii;
  d) 0,856 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.
  (la 20-10-2014, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014. )
  (2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR și până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocației este stabilit după cum urmează:
  a) 0,204 ISR pentru familia cu un copil;
  b) 0,408 ISR pentru familia cu 2 copii;
  c) 0,612 ISR pentru familia cu 3 copii;
  d) 0,816 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.
  (la 20-10-2014, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014. )
  (3) Dacă din calculul în lei al alocației rezultă fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului.
  (la 01-07-2013, Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 21 mai 2013. )


  Articolul 7
  (1) Beneficiază de alocație familiile ai căror membri sunt cetățeni români care au domiciliul sau reședința în România, precum și cetățeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române.(2) Beneficiază de alocație și persoanele fără domiciliu sau reședință și fără locuință, pe baza declarației pe propria răspundere că nu au solicitat alocația de la alte primării.


  Articolul 8
  (1) Familiile definite la art. 2, care au în întreținere copii de vârstă școlară, beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale, și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.(2) Pentru familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară cu handicap grav sau accentuat și care nu frecventează o formă de învățământ, organizată în condițiile legii, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap și a dovezii eliberate de către secretariatele comisiilor pentru protecția copilului din cadrul direcțiilor generale de asistență socială pentru protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare direcții de asistență socială, sau de către Serviciul de evaluare complexă din cadrul direcțiilor de asistență socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învățământ, prevăzută de lege.


  Capitolul II Stabilirea și plata drepturilor de alocație

  Articolul 9

  Alocația se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere.


  Articolul 10
  (1) Cererile pentru stabilirea și acordarea alocației se întocmesc de reprezentantul familiei și se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia.(2) Pentru cetățenii altor state sau apatrizi, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia.(4) În sensul prezentei legi, prin familii care nu au locuință de domiciliu sau reședință stabilită ori fără locuință se înțelege persoanele care nu dețin o locuință principală sau, după caz, o locuință secundară, în condițiile legii.(5) Locuința de domiciliu sau reședința este construcția aflată în proprietate personală sau închiriată ori asupra căreia titularul sau un membru al familiei exercită un drept de folosință în condițiile legii, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă condițiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educație și igienă ale persoanei singure sau ale familiei, conform anexei nr. 1 la Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor aceleiași legi.


  Articolul 11
  (1) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (1), reprezentantul familiei se stabilește de către soți sau, în caz de neînțelegere între aceștia, de către autoritatea tutelară.(2) În cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singură.(3) În cazul persoanei prevăzute la alin. (2) care are copii în întreținere și nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singură, dacă are capacitate deplină de exercițiu, sau, după caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.(4) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (3), pentru stabilirea reprezentantului familiei prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 12
  (1) Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentanții legali se dovedesc cu livretul de familie.(2) Pentru situațiile în care nu este eliberat livretul de familie sau pentru cele care nu sunt evidențiate în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, în mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.


  Articolul 13
  (1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocația se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, așa cum acestea sunt prevăzute de art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care familia definită la art. 2 locuiește și gospodărește împreună cu alte familii sau persoane, la stabilirea dreptului la alocație se iau în considerare numai partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie, precum și sumele reprezentând obligații legale de întreținere față de copiii pentru care se solicită dreptul și/sau, după caz, față de părinții acestora.


  Articolul 14

  Formularul de cerere, declarația pe propria răspundere pentru solicitarea alocației, precum și lista actelor doveditoare privind membrii familiei și veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


  Articolul 15
  (1) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de acordare a alocației, primarul dispune, în mod obligatoriu, evaluarea socioeconomică a familiei, prin anchetă socială.(2) Ancheta socială se efectuează, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului.(3) Răspunderea asupra conținutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat ancheta socială și primarului.(4) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a alocației.


  Articolul 16
  (1) Stabilirea dreptului la alocație și a cuantumului acesteia se face prin dispoziție scrisă a primarului.(2) În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligația să comunice solicitanților dispoziția de acordare a dreptului sau respingerea cererii.


  Articolul 17

  Dreptul la alocație se acordă începând cu luna înregistrării/depunerii cererii.


  Articolul 18

  Titularul alocației este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.


  Articolul 19

  Plata drepturilor pentru alocație se asigură de către agențiile pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, începând cu luna următoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, prin decizie a directorului.


  Articolul 20

  Emiterea deciziei directorului agenției teritoriale are la bază dispoziția primarului privind acordarea dreptului la alocație, însoțită de cererea prevăzută la art. 10 alin. (1).


  Articolul 21

  Pentru familiile care îndeplinesc condițiile de acordare a alocației, primarul are obligația de a transmite agenției teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou, documentele prevăzute la art. 20.


  Articolul 22
  (1) Plata alocației se realizează de către agențiile teritoriale pe bază de mandat poștal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card.(2) În cazul achitării drepturilor la alocație în cont curent personal sau cont de card, agențiile teritoriale efectuează plata prin unitățile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar. Comisionul bancar nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între agențiile teritoriale și unitățile bancare.(3) În cazul achitării drepturilor la alocație prin mandat poștal, agențiile teritoriale efectuează plata prin intermediul Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., cu plata unui comision care nu poate fi mai mare decât cel utilizat în cazul altor drepturi de asistență socială.(4) Pentru situația prevăzută la alin. (3), Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială încheie convenție cu Compania Națională "Poșta Română" - S.A., cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(5) Fondurile necesare achitării comisionului prevăzut la alin. (2) și (3) se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, din aceleași fonduri din care se suportă plata drepturilor la alocație.


  Articolul 23
  (1) În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocației are obligația ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.(2) În situația în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocație, titularul solicită modificarea cuantumului dreptului printr-o nouă cerere însoțită de actele doveditoare privind modificările intervenite.(3) Primarul are obligația să dispună verificarea, prin anchetă socială, a modificărilor intervenite și să emită dispoziție scrisă referitoare la noul cuantum.(4) Primarul transmite agenției teritoriale documentele prevăzute la art. 20, în termenul prevăzut la art. 21.(5) Acordarea noului cuantum al alocației se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.


  Articolul 24
  (1) Titularul alocației depune la primăria comunei, orașului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia, din 3 în 3 luni după stabilirea dreptului la alocație, o declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, al cărei model este stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Neîndeplinirea de către titularul alocației a obligației prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plății dreptului începând cu luna următoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea obligației, prin dispoziție a primarului.(3) Suspendarea prevăzută la alin. (2) se menține până la îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1), dar nu mai mult de 3 luni. Dacă în termenul de 3 luni titularul nu îndeplinește obligația, se consideră că nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare.(4) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) titularul îndeplinește obligația prevăzută la alin. (1), plata se va relua în baza dispoziției primarului, începând cu luna următoare celei în care titularul a prezentat declarația pe propria răspundere.


  Articolul 25
  (1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocație, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.(2) În situația în care beneficiarii de alocație sunt și beneficiari ai ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, ancheta socială se efectuează o singură dată, pentru ambele beneficii de asistență socială acordate.(3) În situația în care se constată schimbări ce conduc la modificarea cuantumului alocației sau, după caz, la încetarea dreptului la alocație, primarul emite dispoziție scrisă, pe care o comunică agenției teritoriale, însoțită de ancheta socială.(4) În situația modificării cuantumului alocației, în condițiile prevăzute la alin. (3), acesta se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială sau, după caz, celei în care au intervenit modificările.(5) În situația în care în urma efectuării anchetei sociale prevăzute la alin. (1) se constată modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (1), sumele încasate cu titlu necuvenit se vor recupera de la titularul alocației, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.(6) În cazul în care titularul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevăzute la alin. (1), se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a alocației și, în baza unui referat motivat, se emite dispoziția primarului de încetare a acordării dreptului.


  Articolul 26

  Ancheta socială prevăzută la art. 15 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (3), art. 25 alin. (1) și art. 28 alin. (2) se întocmește potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi și constituie probă legală pentru instanțele judecătorești, în legătură cu dreptul la alocație.


  Articolul 27
  (1) Pentru copiii de vârstă școlară din familiile prevăzute la art. 8 alin. (1), inspectoratul școlar are obligația să transmită agenției teritoriale, în luna următoare încheierii semestrului școlar, situația privind frecventarea cursurilor de către acești copii. Situația se transmite electronic în formatul convenit cu agențiile teritoriale și va conține, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor și reprezentanților familiei, adresa de domiciliu sau reședință și numărul de absențe înregistrate.(2) În cazul în care se constată absențe nemotivate pe parcursul unui semestru școlar, cuantumul alocației se diminuează proporțional cu numărul absențelor, după cum urmează:
  a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 și 19 absențe;
  b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absențe.
  (3) În situația în care unul dintre copii finalizează cursurile învățământului general obligatoriu și nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul dintre copii repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocația se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.(4) Diminuarea prevăzută la alin. (2) se aplică începând cu luna următoare celei în care inspectoratul școlar a transmis situația prevăzută la alin. (1), în baza căreia se constată neîndeplinirea condiției prevăzute la art. 8 alin. (1), și se menține pe o perioadă de 3 luni.(5) După perioada de 3 luni prevăzută la alin. (4), alocația se acordă în cuantumul aprobat anterior.(6) Agenția teritorială comunică primarului tabelul nominal cu familiile beneficiare pentru care se aplică diminuarea prevăzută la alin. (2), precum și cu cele pentru care se produce modificarea cuantumului în condițiile prevăzute la alin. (3).


  Articolul 28
  (1) Plata alocației se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre următoarele situații:
  a) pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgență într-un serviciu de tip rezidențial;
  b) agenția teritorială constată că dreptul la alocație a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componența familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;
  c) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate pentru titularul alocației;
  d) absențele înregistrate și nemotivate de un copil din familia beneficiară depășesc numărul de 20;
  e) familiile beneficiare nu au îndeplinit obligația prevăzută la art. 24 alin. (1);
  f) familiile beneficiare nu au îndeplinit obligația prevăzută la art. 29;
  g) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componența familiei sau a veniturilor beneficiarilor.
  (2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b) și c), directorul agenției teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuiește familia verificarea situației, prin anchetă socială. După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia pe bază de cerere înregistrată la agenția teritorială.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d), plata alocației se suspendă până la următoarea situație transmisă de inspectoratul școlar, dar nu mai mult de 6 luni. Dacă din situația transmisă de inspectoratul școlar se constată un număr mai mic de 20 de absențe, plata alocației se reia în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (2) și (3). Agenția teritorială comunică primarului tabelul nominal cu familiile pentru care s-a suspendat plata alocației.


  Articolul 29
  (1) Începând cu anul 2012, pentru menținerea dreptului la alocație familiile beneficiare cu drepturi stabilite de cel puțin 6 luni au obligația să își achite obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Verificarea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligațiile de plată către bugetul local aferente anului anterior, pentru familiile aflate în plată la această dată și care au drepturi stabilite de cel puțin 6 luni.(3) Pentru beneficiarii alocației prevăzuți la alin. (1) care nu și-au achitat impozitele și taxele locale în termenul prevăzut la alin. (2), serviciul de specialitate al primarului are obligația să comunice acestora suma de plată, iar în cazul în care prin hotărâre a autorității administrației publice locale s-a stabilit eșalonarea, reducerea sau scutirea obligațiilor legale de plată, se va comunica și termenul scadent pentru acestea.(4) În situația în care, până la data de 31 martie a fiecărui an, primarul constată că nu a fost îndeplinită obligația prevăzută la alin. (1), acesta suspendă, prin dispoziție, dreptul la alocație pe o perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii aprilie.(5) Achitarea obligațiilor legale față de bugetul local în perioada prevăzută la alin. (4) atrage reluarea prin dispoziția primarului a dreptului la alocație, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligația, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.(6) În situația în care, până la sfârșitul perioadei prevăzute la alin. (4), nu a fost îndeplinită obligația prevăzută la alin. (1), dreptul la alocație încetează prin dispoziția primarului.(7) Dispozițiile primarului privind suspendarea/reluarea/încetarea dreptului la alocație în condițiile alin. (3)-(5) se transmit agențiilor teritoriale în termenul prevăzut la art. 21.(8) Pentru persoanele singure care se ocupă de creșterea și îngrijirea unuia sau mai multor copii, menținerea drepturilor reglementate de prezenta lege nu este condiționată de obligația prevăzută la alin. (1).


  Articolul 30
  (1) În baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 125 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot aproba scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări la obligațiile de plată față de bugetele locale pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta lege.(2) În situația în care au fost aprobate eșalonări sau amânări la plata obligațiilor față de bugetele locale, suspendarea prevăzută la art. 29 alin. (4) se aplică numai familiilor care până la termenele de verificare nu și-au achitat obligațiile, inclusiv în condițiile alin. (1).


  Articolul 31

  În situația în care pe perioada suspendării prevăzută la art. 29 alin. (4) intervine o altă situație de suspendare, iar titularul aduce în această perioadă dovada prin care se confirmă plata obligațiilor față de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada în care nu se suprapun perioadele de suspendare, cu excepția celei prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 27. Dacă intervine o situație de încetare, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsă între data suspendării și data încetării acordării acestora.


  Articolul 32

  Dreptul la alocație încetează în luna următoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege.


  Articolul 33
  (1) Diminuarea cuantumului alocației în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (2) și (3), precum și suspendarea plății alocației prevăzute la art. 28 se fac prin decizie a directorului agenției teritoriale, iar încetarea dreptului se stabilește prin dispoziție scrisă a primarului.(2) Decizia directorului agenției teritoriale, precum și dispoziția primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.


  Articolul 34
  (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocație se recuperează de la titularul dreptului la alocație în termenul de prescripție, stabilit de lege pentru creanțele bugetare.(1^1) Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
  (la 20-10-2014, Alin. (1^1) al art. 34 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014. )
  (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocație se face de către agenția teritorială, prin decizie a directorului, care se comunică debitorului în termen de 15 zile.(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.(4) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, reprezentantul legal semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului.(5) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în condițiile legii.


  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 35
  (1) Nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 21, art. 23 alin. (3) și (4), art. 25 alin. (1) și (2), art. 29, art. 33 alin. (2) și ale art. 34 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin organele de control.(3) Cuantumul amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) se modifică prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 36

  Prevederilor art. 35 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 37

  În baza controlului intern Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială verifică, prin sondaj, la nivelul agențiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse și stabilirea plății drepturilor la alocație. Neregulile constatate se sancționează în condițiile legii.


  Articolul 38

  Alocația este o formă de sprijin cu destinație specială, acordată din bugetul de stat, și nu se ia în considerare la stabilirea obligațiilor legale de plată sau a altor beneficii de asistență socială și se supune executării silite, în condițiile dispozițiilor privind executarea silită a creanțelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.


  Articolul 39
  (1) Fondurile pentru plata alocației, precum și pentru cheltuielile cu transmiterea dreptului la alocație se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condițiilor și stabilirea drepturilor la alocație se suportă din bugetul local al unităților administrativ-teritoriale.


  Articolul 40

  Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi.


  Articolul 41
  (1) Dispoziția scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocație și decizia directorului de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cererile, acțiunile și căile de atac privind dreptul la alocație sunt scutite de taxa de timbru.


  Articolul 42
  (1) Familiile care au stabilit până la 31 decembrie 2010 dreptul la alocația familială complementară ori alocația de susținere pentru familia monoparentală, în vederea asigurării plății începând cu anul 2011 a alocației prevăzute de prezenta lege, au obligația să depună cererea și documentele doveditoare pentru stabilirea dreptului, în perioada 1-30 ianuarie 2011.(2) Pentru familiile prevăzute la alin. (1) primarii nu au obligația să dispună efectuarea anchetei sociale.(3) Pentru familiile prevăzute la alin. (1), veniturile care se iau în calcul la stabilirea dreptului la alocația prevăzută de prezenta lege sunt cele realizate în luna anterioară depunerii cererii.


  Articolul 43

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.


  Articolul 44

  Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
  ----------
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 21 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 45

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

  NOTĂ:
  Reproducem mai jos prevederi care nu au fost incluse în forma republicată a Legii nr. 277/2010 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale actelor modificatoare:
  1. Art. VI, VII, VIII, IX și X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2011:
  Art. VI. - În tot cuprinsul Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, al Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, și al Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările ulterioare, denumirea «Agenția Națională pentru Prestații Sociale» se înlocuiește cu denumirea «Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială», denumirea «direcția de muncă și protecție socială» se înlocuiește cu denumirea «agenția pentru plăți și inspecție socială», iar denumirea «direcții teritoriale» se înlocuiește cu denumirea «agenții teritoriale».
  Art. VII. - (1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 12-14, precum și art. 58 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice altă prevedere contrară.
  (3) Prevederile art. II pct. 3, precum și ale art. V pct. 4 se aplică după cum urmează:
  a) începând cu data de 1 ianuarie 2012, pentru cererile depuse cu această dată;
  b) începând cu data la care se împlinește termenul prevăzut la art. 14^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 25 alin. (1)**) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările ulterioare, în cazul drepturilor stabilite prin dispoziție a primarului până la data de 31 decembrie 2011, dar nu mai târziu de 31 martie 2012.
  ----------
  **) Art. 25 alin. (1) a devenit în forma republicată a Legii nr. 277/2010 art. 24 alin. (1).

  (4) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3) lit. b), drepturile de ajutor social, respectiv de alocație pentru susținerea familiei se mențin în cuantumurile stabilite anterior.
  (5) Pentru drepturile reevaluate în condițiile alin. (3) primarul emite o nouă dispoziție.

  Art. VIII. - Prevederile referitoare la constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor intră în vigoare în conformitate cu reglementările art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  Art. IX. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale elaborează hotărârile pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011.
  Art. X. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială are obligația de a lua măsurile necesare pentru modificarea programului informatic în vederea implementării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

  2. Art. II, III, IV, V și VI din Legea nr. 166/2012:
  Art. II
  Modificările aduse prin prezenta lege la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (2) și (3), art. 7, 9 și art. 30 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu drepturile lunii octombrie 2012, inclusiv pentru persoanele ale căror drepturi au fost stabilite până la această dată.
  Art. III. - (1) Modificările aduse prin prezenta lege la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu luna octombrie 2012.
  (2) Pentru drepturile de ajutor social, respectiv de alocație pentru susținerea familiei stabilite până la data prevăzută la alin. (1), noile cuantumuri, calculate potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică de la data la care se împlinește termenul de verificare prevăzut la art. 14^1 din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 25*) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare.
  ----------
  *) Art. 25 a devenit în forma republicată a Legii nr. 277/2010 art. 24.

  Art. IV. - (1) În situația în care drepturile reglementate de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare, au încetat ca urmare a neachitării impozitelor și taxelor locale, acestea pot fi solicitate din nou, prin depunerea unei noi cereri și, respectiv, acte doveditoare la primarul localității de domiciliu ori reședință sau, în cazul drepturilor reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.
  (2) În situația drepturilor reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, dreptul se acordă de la data la care a fost depusă cererea și pot fi luate în considerare documentele existente.

  Art. V. - (1) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi se află în cele 4 luni de concediu fără plată pentru creșterea copilului, astfel cum au fost acordate în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, anterior modificărilor aduse prin prezenta lege, sau care au finalizat acest concediu, dar copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap, au dreptul la concediu pentru creșterea copilului și indemnizația aferentă, de la data depunerii cererii.
  (2) Angajatorii au obligația de a aproba concediul pentru creșterea copilului, în condițiile art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, în caz contrar fiindu-le aplicabile sancțiunile prevăzute la art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  Art. VI. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale elaborează modificările și completările Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  -----