LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (**republicată**)privind fondurile de pensii administrate privat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 18 iulie 2007
  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 23/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 25 ianuarie 2007, dându-se textelor o noua numerotare.
  Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 9 noiembrie 2004 și ulterior a mai fost modificata prin Legea nr. 313/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta lege reglementeaza:
  a) înființarea, organizarea și funcționarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat;
  b) organizarea și funcționarea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, precum și coordonarea activitații altor entitați implicate în acest domeniu.
  (2) Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distincta și care suplimenteaza pensia acordată de sistemul public, pe baza colectarii și investirii, în interesul participanților, a unei parți din contribuția individuala de asigurări sociale.


  Articolul 2
  (1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au urmatoarele semnificații:1. active ale unui fond de pensii administrat privat - instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanților;2. activ personal - suma acumulata în contul unui participant, egala cu numărul de unitați de fond deținute de acesta, înmulțite cu valoarea la zi a unei unitați de fond;3. activ net total al fondului de pensii administrat privat la o anumita data - valoarea care se obține prin deducerea valorii obligațiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data;4. act individual de aderare - un înscris prin care o persoană își manifesta actul de voința de a fi parte la contractul de societate civila și la prospectul schemei de pensii private;5. acționar semnificativ - persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane fizice și/sau juridice care acționeaza împreuna și care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți comerciale sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație, după caz;6. administrare speciala - exercitarea responsabilitații fiduciare de către administratorul special, pe o perioadă determinata, asupra activelor fondului de pensii, în scopul limitarii pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor;7. administrator special - persoana juridica autorizata sa administreze un fond de pensii administrat privat, desemnata sau selectata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, și care se subroga în drepturile și obligațiile administratorului pentru o perioadă determinata;8. administrator - societatea comerciala pe acțiuni constituita în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare și cu prevederile prezentei legi, denumita societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii și, opțional, furnizarea de pensii private;9. agent de marketing al fondului de pensii - persoana fizica sau juridica mandatata de administrator sa obțina acordul de aderare a participanților;10. beneficiar - moștenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;11. beneficii colaterale - orice avantaje, precum facilitați bănești sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private;12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita în continuare Comisia - autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 313/2005;13. Consiliul de Supraveghere Speciala - consiliul constituit din două sau mai multe persoane, în funcție de numărul de participanți la un fond de pensii administrat privat, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei și care asista și supervizeaza activitatea administratorului, pentru limitarea riscurilor și asigurarea redresarii fondului de pensii;14. contract de administrare - contractul încheiat între administrator și participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii;15. contract de depozitare - contractul încheiat între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat în relațiile cu terții, și depozitar, având ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii;16. contribuții - sumele platite de participanți și/sau în numele acestora la un fond de pensii administrat privat;17. depozitar - instituția de credit din România, autorizata de Banca Naționala a României, în conformitate cu legislația bancara, ori sucursala din România a unei instituții de credit, autorizata într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, avizata de Comisie pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, careia îi sunt încredințate spre pastrare, în condiții de siguranță, toate activele fiecarui fond de pensii administrat privat;18. fond de pensii administrat privat, denumit în continuare fond de pensii - fondul constituit prin contract de societate civila, încheiat între participanți, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civila particulara și cu dispozițiile prezentei legi;19. fond de garantare a pensiilor - fondul înființat din contribuții ale administratorilor și ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanților și ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii administrate privat, reglementat și supravegheat de Comisie;20. instituție de colectare - instituția care are ca atribuție legală colectarea contribuțiilor individuale de asigurări sociale, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală.
  -------------
  Pct. 20 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.
  21. instituție de evidență - instituția care are ca atribuție legală evidența asiguraților din sistemul public de pensii, respectiv Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
  -------------
  Pct. 21 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.
  22. instrumente financiare înseamnă:
  a) valori mobiliare;
  b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
  c) instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadența mai mica de un an și certificate de depozit;
  d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri;
  e) contracte forward pe rata dobânzii;
  f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb și pe acțiuni;
  g) opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; această categorie include și opțiuni pe curs de schimb și pe rata dobânzii;
  h) orice alt instrument admis la tranzacționare pe o piața reglementata într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piața;
  23. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 22 lit. d) și g), combinații ale acestora, precum și alte instrumente calificate astfel, potrivit legii, prin reglementari ale Comisiei Naționale de Valori Mobiliare;24. participant - persoana care contribuie sau/și în numele careia s-au platit contribuții la un fond de pensii și care are un drept viitor la o pensie privată;25. pensie privată - suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar și distinct de cea furnizata de sistemul public;26. platitor - persoana fizica sau juridica care, după caz, reține și virează contribuția individuala de asigurări sociale;27. pondere zilnica a unui fond - raportul dintre activul net total al fondului și suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectiva;28. ponderea medie a unui fond pe o anumita perioada - media aritmetica a ponderilor zilnice ale fondului pe perioada respectiva;29. prospect al schemei de pensii private - documentul care cuprinde termenii contractului de administrare și ai schemei de pensii;30. provizion tehnic - un volum adecvat de active corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiții care acopera riscurile biometrice și pe cele privind investițiile;31. rata de rentabilitate a unui fond de pensii - logaritm natural din raportul dintre valoarea unitații de fond din ultima zi lucratoare a perioadei și valoarea unitații de fond din ultima zi lucratoare ce precede perioada respectiva; randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezinta diferența dintre valoarea unitații de fond din ziua respectiva și valoarea unitații de fond din ziua precedenta, totul raportat la valoarea unitații de fond din ziua precedenta;32. rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor - suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecarui fond pe o perioadă și ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii pe aceeași perioadă;33. riscuri biometrice - riscurile legate de deces, invaliditate și longevitate;34. schema de pensii private - un sistem de termene, condiții și reguli pe baza cărora administratorul investește activele fondului de pensii în scopul dobândirii de către participanți a unei pensii private;35. stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în care administratorul își are sediul social și principala structura administrativa sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se afla principala sa structura administrativa;36. stat membru gazda - statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, a cărui legislație sociala și de muncă relevanta în domeniul schemelor de pensii private este aplicabila relației dintre angajator și participanți;37. stat terț - orice alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparține Spațiului Economic European;38. valoarea unitații de fond - raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumita data și numărul total de unitați ale fondului la aceeași dată.
  (2) Persoana afiliata, în raport cu o persoană fizica sau juridica, numita prima entitate, reprezinta:
  a) un acționar sau un grup de acționari care deține mai mult de 10% din acțiunile emise de prima entitate ori care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;
  b) orice entitate în care prima entitate deține, direct sau indirect, mai mult de 10% din acțiunile emise ori în care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;
  c) orice alta entitate în care un acționar deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din acțiunile emise și în același timp deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acțiunilor emise de prima entitate;
  d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entitați;
  e) orice membru al consiliului de administrație sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entitați;
  f) soțul/soția sau o ruda pâna la gradul al treilea ori un afin pâna la gradul al doilea, inclusiv, al oricarei persoane prevăzute la lit. a)-e).


  Capitolul II Fondul de pensii

  Articolul 3

  Resursele financiare ale fondului de pensii se constituie din:
  a) contribuțiile nete convertite în unitați de fond;
  b) drepturile cuvenite beneficiarilor și nerevendicate în termenul general de prescripție;
  c) dobânzile și penalitățile de întârziere aferente contribuțiilor nevirate în termen;
  d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c).


  Articolul 4

  Cheltuielile de administrare sunt suportate de administrator.


  Articolul 5
  (1) Un fond de pensii trebuie să aibă minimum 50.000 de participanți și se constituie prin contract de societate civila.(2) Numărul minim de participanți prevăzut la alin. (1) trebuie realizat în perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii.


  Articolul 6
  (1) Toți participanții și beneficiarii la un fond de pensii au aceleași drepturi și obligații și li se aplică un tratament nediscriminatoriu.(2) Participanții și beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament și în cazul schimbarii locului de muncă, domiciliului sau reședinței într-o alta țara, stat membru al Uniunii Europene ori stat aparținând Spațiului Economic European.(3) În cazul schimbarii locului de muncă, domiciliului sau reședinței într-o alta țara, participanții pot opta între a plati în continuare contribuțiile la un fond de pensii din România sau a plati contribuții la un alt fond de pensii aflat pe teritoriul țării respective, dacă aceasta nu contravine legislației acestei țări.(4) Nicio persoana care dorește sa devina participant nu poate fi supusă unui tratament discriminatoriu și nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este eligibila.(5) În aplicarea prezentei legi este interzisa orice discriminare directa sau indirecta după criteriul de sex, în special cu privire la aria de aplicare și condițiile schemelor de pensii private, contribuții și beneficii.


  Articolul 7
  (1) Denumirea fondului de pensii conține sintagma fond de pensii administrat privat.(2) Denumirea fondului de pensii nu trebuie să induca în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane.


  Articolul 8

  Un fond de pensii nu poate fi declarat în stare de faliment.


  Articolul 9
  (1) Fondul de pensii este reprezentat în raporturile cu terții, inclusiv în fața instanțelor judecatorești, numai de către administratorul acestuia.(2) Acțiunile și cererile introduse la instanțele judecatorești competente, în legătură cu administrarea fondului de pensii, sunt scutite de orice fel de taxe.(3) Sediul fondului de pensii va fi același cu cel al administratorului.


  Articolul 10

  Conținutul contractului-cadru de societate civila prin care se constituie un fond de pensii, precum și modalitățile de modificare a acestuia se stabilesc prin normele Comisiei.


  Capitolul III Autorizarea schemei de pensii private și a fondului de pensii

  Articolul 11
  (1) Prospectul schemei de pensii private este elaborat și propus de administrator.(2) Fiecare prospect al schemei de pensii private propus de administrator trebuie să obțina autorizarea Comisiei.(3) Prospectul schemei de pensii private poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei.(4) Pentru a obține autorizarea primului prospect al schemei de pensii private, societatea de pensii depune la Comisie o cerere, odata cu cererea de autorizare de administrare, prospectul schemei de pensii private, inclusiv proiectul contractului de depozitare și proiectul de contract de societate civila.(5) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii private se realizează odata cu autorizarea de administrare a fondului de pensii.(6) Procedura de autorizare și modificare a prospectului schemei de pensii private este prevăzută în normele Comisiei.(7) Administratorul procedeaza la publicitatea prospectului schemei de pensii private numai după autorizarea acestuia, sub sancțiunea retragerii autorizației de administrare.


  Articolul 12
  (1) Conținutul schemei de pensii private se stabilește prin normele Comisiei și cuprinde în mod obligatoriu cel puțin urmatoarele elemente:
  a) denumirea și sediul administratorului;
  b) condițiile de eligibilitate a participanților pentru aderarea la schema de pensii private;
  c) modalitatea de împarțire între participanți a sumelor rezultate din investirea activelor;
  d) principiile investiționale ale schemei de pensii private;
  e) riscurile financiare, tehnice și de alta natura implicate de schema de pensii private;
  f) natura și distribuția riscurilor prevăzute la lit. e);
  g) dreptul exclusiv de proprietate al participanților la schema de pensii private asupra sumei existente în conturile individuale;
  h) condițiile începerii și plații prestațiilor private;
  i) condițiile de acordare a prestațiilor private în caz de invaliditate;
  j) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii, defalcate pe categorii de comisioane;
  k) periodicitatea și procedura de raportare a informațiilor către participanți;
  l) condițiile și procedurile de încetare a participării și de transfer la un alt fond de pensii administrat privat.
  (2) Conținutul schemei de pensii private poate cuprinde orice alte elemente considerate necesare de Comisie.


  Articolul 13

  Modelul contractului-cadru de administrare se stabilește prin normele Comisiei și conține în mod obligatoriu urmatoarele elemente:
  a) parțile contractante;
  b) principiile schemei de pensii private;
  c) principalele drepturi și obligații ale parților contractante și modalitatea de aplicare;
  d) modul de administrare a fondului de pensii;
  e) modalitățile de control al administratorului, exercitate de către auditori;
  f) obligațiile de informare ale administratorului față de participanți și autoritați;
  g) evidențele administratorului referitoare la participanți, contribuții, investiții și pensii private;
  h) modalitățile specifice de constatare, reclamare și remediere a deficiențelor;
  i) raspunderea contractuala a parților, incluzând și sancțiunile ce pot fi aplicate;
  j) durata contractului de administrare, modalitățile de modificare și încetare a contractului de administrare;
  k) informații privind depozitarul fondului de pensii.


  Articolul 14

  Auditorul și depozitarul își platesc fiecare taxa de avizare.


  Articolul 15
  (1) Modificarea prospectului schemei de pensii private se face de către administrator, cu avizul Comisiei și cu informarea ulterioară a participanților.(2) Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii private va fi stabilita prin normele Comisiei.


  Articolul 16
  (1) Comisia retrage autorizația administratorului de administrare a fondului de pensii, dacă se dovedește ca au fost încalcate regulile unui prospect al schemei de pensii private, dispozițiile prezentei legi sau ale normelor Comisiei.(2) De la data retragerii autorizației de administrare a administratorului se aplică prevederile privind administrarea speciala.(3) Administratorul poate ataca decizia de retragere a autorizației de administrare a fondului de pensii la instanța judecătorească competența, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.


  Articolul 17
  (1) Fondul de pensii trebuie autorizat de Comisie, după autorizarea administratorilor și a prospectului schemei de pensii private.(2) Autorizația se elibereaza pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexeaza urmatoarele documente:
  a) contractul de societate civila de constituire a fondului de pensii;
  b) actele individuale de aderare la contractul de societate civila prin care se înființeaza fondul de pensii și la prospectul schemei de pensii private;
  c) alte documente și informații potrivit cerințelor prevăzute în normele Comisiei.


  Articolul 18
  (1) Comisia poate solicita administratorului alte documente și informații, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare a fondului de pensii.(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii, fiind îndreptațita:
  a) să se adreseze autoritaților competente;
  b) să solicite documente și informații din alte surse.


  Articolul 19

  Comisia verifica dacă sunt întrunite condițiile de către membrii fondului de pensii pentru a fi participant conform prezentei legi, avizeaza contractul de societate civila și procedeaza, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivata a autorizarii fondului de pensii.


  Articolul 20
  (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii, dacă documentația prezentată:
  a) ramâne incompleta și după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informații sau documente suplimentare;
  b) nu este întocmita în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
  c) conține clauze care pot prejudicia interesele participanților sau nu le protejeaza în mod corespunzător.
  (2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii, scrisa și motivata, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.


  Articolul 21
  (1) În cazul în care se constata scaderea numarului de participanți și menținerea acestuia sub minimul legal, timp de un trimestru, Comisia retrage, prin decizie, autorizația unui fond de pensii.(2) Decizia de retragere a autorizației fondului de pensii, scrisa și motivata, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.(3) Administratorul este obligat sa înceteze orice activitate aferenta fondului de pensii, de la data luării la cunoștința despre retragerea autorizației acestuia.(4) De la data la care Comisia retrage autorizația unui fond de pensii se aplică prevederile referitoare la administrarea speciala.


  Articolul 22
  (1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii sau de retragere a autorizației, după caz, poate fi atacata la instanța de contencios administrativ competența, potrivit legii.(2) În termen de 10 zile calendaristice de la data ramânerii definitive a deciziei menționate la alin. (1) prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, după caz, de la data ramânerii definitive și irevocabile a hotarârii judecatorești prin care s-a respins contestația, Comisia publică anunțul privind retragerea autorizației în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în doua cotidiene centrale.


  Capitolul IV Investițiile fondului de pensii

  Articolul 23
  (1) Comisia verifica îndeplinirea obligației administratorilor de investire prudențială a activelor fondurilor de pensii administrate privat, cu respectarea, în principal, a urmatoarelor reguli:
  a) investirea în interesul participanților și beneficiarilor, iar în cazul unui conflict potențial de interese, administratorul care gestioneaza activele fondurilor de pensii administrate privat trebuie să adopte măsuri ca investirea să se faca numai în interesul acestora;
  b) investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea și profitabilitatea lor, iar cele deținute pentru acoperirea fondului de garantare și a provizioanelor tehnice se investesc, de asemenea, într-un mod adecvat naturii și duratei drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor;
  c) investirea să se efectueze preponderent în instrumente tranzacționate pe o piața reglementata, astfel cum este definita în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; investițiile în instrumente care nu sunt tranzacționate pe o piața reglementata trebuie să nu depășească niveluri prudențiale;
  d) investițiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scaderea riscurilor investiției sau faciliteaza gestionarea eficienta a portofoliului;
  e) activele se diversifica în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependența excesiva de un anumit activ, emitent sau grup de societăți comerciale și concentrari de riscuri pe ansamblul activelor.
  (2) Comisia poate decide sa nu aplice cerințele prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) pentru investițiile în titluri de stat.


  Articolul 24
  (1) Administratorul elaboreaza o declarație privind politica de investiții, în forma scrisa. Declarația privind politica de investiții conține:
  a) strategia de investire a activelor, în raport cu natura și durata obligațiilor;
  b) metodele de evaluare a riscurilor investiționale;
  c) procedurile de management al riscului;
  d) metoda de revizuire a principiilor de investiții;
  e) persoanele responsabile de luarea deciziilor și realizarea investițiilor, precum și procedurile pentru luarea deciziilor.
  (2) Administratorul revizuiește și completeaza declarația privind politica de investiții ori de câte ori intervine o schimbare importanța în politica de investiții sau cel puțin o dată la 3 ani, cu acordul Comisiei, informând participanții cu privire la noua politica investiționala.


  Articolul 25
  (1) Cu respectarea dispozițiilor art. 23, administratorul investește în:
  a) instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi și depozite în lei la o banca, persoana juridica româna, sau la o sucursala a unei instituții de credit straine autorizate sa funcționeze pe teritoriul României și care nu se afla în procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala sau a carei autorizație nu este retrasa, fără să depășească un procent mai mare de 20% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
  b) titluri de stat emise de Ministerul Economiei și Finanțelor din România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent de pâna la 70% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
  c) obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autoritățile administrației publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, în procent de pâna la 30% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
  d) valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate din România, statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent de pâna la 50% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
  e) titluri de stat și alte valori mobiliare, emise de state terțe, în procent de pâna la 15% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
  f) obligațiuni și alte valori mobiliare, tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate, emise de autoritățile administrației publice locale din state terțe, în procent de pâna la 10% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
  g) obligațiuni și alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate și dacă îndeplinesc cerințele de rating, în procent de pâna la 5% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
  h) titluri de participare, emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din alte țări, în procent de pâna la 5% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;
  i) alte forme de investiții prevăzute de normele Comisiei.
  (2) Investițiile prevăzute la alin. (1), după caz, sunt efectuate în conformitate cu reglementarile Băncii Naționale a României privind operațiunile valutare.(3) Comisia poate modifica, temporar, procentul maxim al activelor, care poate fi investit în categoriile de active prevăzute la alin. (1), și va emite norme în acest scop.(4) În funcție de natura emitentului de instrumente financiare în care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt:
  a) 5% din activele unui fond de pensii pot fi investite într-o singura societate comerciala sau în fiecare categorie de active ale acesteia, fără a depași în total 5%;
  b) 10% din activele unui fond de pensii pot fi investite în activele unui grup de emitenți și persoanele afiliate lor.


  Articolul 26

  Investițiile activelor fondurilor de pensii administrate privat și rezultatele investirii sunt scutite de impozit.


  Articolul 27
  (1) Administratorul exercita, în numele participanților, dreptul de vot în adunările generale ale acționarilor societaților comerciale în al caror capital social au fost investite activele fondului de pensii.(2) Votul este exercitat exclusiv în interesul participanților și al beneficiarilor la fondul de pensii.


  Articolul 28
  (1) Activele fondului de pensii nu pot fi investite în:
  a) active care, potrivit legii, nu pot fi înstrainate;
  b) active a caror evaluare este incerta, precum și antichități, lucrari de arta, autovehicule și altele asemenea;
  c) bunuri imobiliare;
  d) acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare emise de administrator;
  e) orice alte active stabilite prin normele Comisiei.
  (2) Activele fondului de pensii nu pot fi înstrainate:
  a) administratorului sau auditorului;
  b) depozitarului;
  c) administratorului special;
  d) membrilor Consiliului Comisiei și personalului Comisiei;
  e) persoanelor afiliate entitaților prevăzute la lit. a)-d);
  f) oricăror alte persoane sau entitați prevăzute prin normele Comisiei.
  (3) Activele fondului de pensii nu pot constitui garanții și nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancțiunea nulitații absolute a actelor prin care se constituie garanția sau se acordă creditul.


  Articolul 29
  (1) Comisia calculeaza și publică lunar pe site-ul propriu urmatoarele informații:
  a) rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private pentru ultimele 24 de luni;
  b) rata de rentabilitate a fiecarui fond de pensii private pentru ultimele 24 de luni;
  c) rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii, stabilita de Comisie.
  (2) În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii private este mai mica decât rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii din România pentru 4 trimestre consecutive, Comisia retrage autorizația de administrare a administratorului respectiv, aplicând procedura privind administrarea speciala.


  Capitolul V Participanți

  Articolul 30
  (1) Persoanele în vârsta de pâna la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, și care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii.(2) Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în vârsta de pâna la 45 de ani, care sunt deja asigurate și contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii.


  Articolul 31

  O persoana nu poate fi participant, în același timp, la mai multe fonduri de pensii reglementate de prezenta lege și poate avea un singur cont la fondul de pensii al cărui participant este, cu excepția persoanelor prevăzute la art. 38.


  Articolul 32
  (1) O persoana devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie inițiativă sau în urma repartizarii sale de către instituția de evidența.(2) La semnarea actului de aderare participanții sunt informați asupra condițiilor schemei de pensii private, mai ales în ceea ce privește: drepturile și obligațiile parților implicate în schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice și de alta natura, precum și despre natura și distribuția acestor riscuri.(3) Este interzisa delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de aderare.(4) Comisia aproba actul-cadru de aderare al fiecarui fond de pensii, precum și modificările acestuia, dacă sunt întrunite condițiile legale, în termen de 10 zile lucratoare de la momentul solicitarii.(5) Administratorul transmite Comisiei, în format electronic, copii ale actelor individuale de aderare.
  -------------
  Alin. (5) al art. 32 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.


  Articolul 33
  (1) Persoana care nu a aderat la un fond de pensii în termen de 4 luni de la data la care este obligata prin efectul legii este repartizata aleatoriu la un fond de pensii de către instituția de evidența.(2) Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectuează în cote egale pentru fiecare fond de pensii administrat privat, la data la care se face repartizarea.
  ---------
  Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 241 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010.
  (3) Instituția de evidență notifică, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în Registrul participanților, în format electronic, fiecărui administrator în parte lista conținând datele de identificare a persoanelor repartizate aleatoriu la fondul de pensii administrat de către acesta.
  -------------
  Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.
  (4) Fiecare administrator informează, în scris, în termen de 30 de zile de la notificare, participanții care au fost repartizați aleatoriu, la fondul aflat în administrarea sa, de către instituția de evidență cu privire la denumirea fondului de pensii administrat privat și a administratorului acestuia.
  -------------
  Alin. (4) al art. 33 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.


  Articolul 34
  (1) Registrul participanților se constituie și se actualizeaza de către instituția de evidența.(2) Stabilirea și modificarea structurii Registrului participanților se fac pe baza unui protocol încheiat între instituția de evidență și Comisie.
  -------------
  Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.
  (3) În vederea actualizării Registrului participanților, administratorul transmite lunar instituției de evidență informațiile cuprinse în actele individuale de aderare, precum și orice alte informații necesare actualizării Registrului participanților.
  -------------
  Alin. (3) al art. 34 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.


  Articolul 35
  (1) După aderare sau repartizare, participanții sunt obligați să contribuie la un fond de pensii și nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toata perioada pentru care datorează contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, pâna la deschiderea dreptului la pensia privată.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) perioadele pentru care nu exista obligația de plată a contribuției de asigurări sociale în sistemul public.(3) În situația în care un participant înceteaza să contribuie, acesta ramâne participant cu drepturi depline la fondul de pensii.(4) Drepturile participantului pot fi transferate în alte țări în care acesta are domiciliul sau reședința, în condițiile reglementate prin acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, în moneda țărilor respective sau într-o alta moneda asupra careia s-a convenit.


  Articolul 36

  Participantul al cărui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei primește o plata unica sau plați eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.


  Articolul 37

  De la data pensionarii de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activitații, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, participantul poate obține:
  a) o plata unica sau plați eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă activul sau personal net, ca urmare a perioadei reduse de contribuție, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei;
  b) o pensie privată, dacă activul sau personal net este suficient.


  Articolul 38
  (1) În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensia privată, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transfera activele cuvenite fiecaruia.(2) Drepturile beneficiarilor prevazuți la alin. (1) sunt aceleași cu cele ale participanților la acel fond de pensii.(3) Beneficiarul are dreptul, după caz, la:
  a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, dacă are calitatea de participant la un alt fond de pensii;
  b) plata unica sau plați eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, fără a datora penalități, dacă nu are calitatea de participant.
  (4) Plata drepturilor beneficiarului se face în termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.


  Articolul 39
  (1) În situația în care un participant dorește sa adere la alt fond de pensii, acesta este obligat sa îi notifice în scris administratorului fondului de pensii de la care se transfera, cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectiva la noul fond de pensii, și sa îi trimita acestuia o copie de pe noul act de aderare.(2) Calitatea de participant la vechiul fond de pensii înceteaza la data la care se realizează transferul de disponibilități, iar calitatea de participant la noul fond de pensii începe la aceeași dată.


  Articolul 40
  (1) Transferul de disponibilități are loc în prima zi lucratoare după expirarea termenului prevăzut la art. 39 alin. (1) și cuprinde activul personal net existent în contul participantului la acea data, diminuat cu penalitatea de transfer, după caz.(2) Administratorul vechiului fond de pensii informeaza noul administrator despre contribuțiile participantului, despre transferurile de disponibilități efectuate în numele sau, precum și despre contribuțiile acestuia la fondurile de pensii al caror participant a fost anterior, existente la data informării.


  Articolul 41

  Comisia emite norme cu privire la:
  a) evidența participanților la fondul de pensii;
  b) transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat;
  -------------
  Litera b) a art. 41 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.

  c) modelul actului-cadru de aderare și procedura de modificare a acestuia;
  d) procedura de repartizare aleatorie;
  e) informarea privind repartizarea;
  f) procedura de plată și de evidența a plații contribuțiilor;
  g) evidența și declarația de plată referitoare la valoarea activelor participantului sau ale beneficiarului;
  h) suma necesară pentru obținerea unei pensii private minime;
  i) orice alte aspecte pe care le considera necesare.


  Capitolul VI Contribuția la fondul de pensii

  Articolul 42
  (1) Contribuția la fondul de pensii este parte din contribuția individuala de asigurări sociale datorata la sistemul public de pensii.(2) Contribuția la fondul de pensii se deduce din veniturile brute lunare care reprezintă bază de calcul pentru contribuția individuală de asigurări sociale, împreună și în aceeași modalitate de calcul cu contribuția obligatorie datorată conform Legii nr. 19/2000 , cu modificările și completările ulterioare.
  -------------
  Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.
  (3) Contribuția la fondul de pensii se constituie și se virează împreună și în aceleași condiții stabilite prin Legea nr. 19/2000 , cu modificările și completările ulterioare, pentru contribuția individuală de asigurări sociale.
  -------------
  Alin. (3) al art. 42 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.
  (4) Participantul care a fost detașat în alta țara are dreptul la continuarea plații contribuțiilor la fondul de pensii din România, pe toata durata detașării.(5) În situația continuarii plații contribuțiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, lucratorul detașat în România și angajatorul acestuia, după caz, vor fi exonerați de obligația de a contribui la un fond de pensii din România.


  Articolul 43
  (1) Baza de calcul, reținerea și termenele de plată a contribuției la fondul de pensii sunt aceleași cu cele stabilite pentru contribuția de asigurări sociale.(2) Din momentul începerii activității de colectare, cota de contribuție la fondul de pensii este de 2% din baza de calcul, stabilită potrivit art. 42 alin. (2).
  -------------
  Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.
  (3) În termen de 8 ani de la începerea activității de colectare, cota de contribuție la fondul de pensii se majorează la 6%, cu o creștere de 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an.
  -------------
  Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.


  Articolul 43^1
  (1) Instituția de evidență calculează, pentru fiecare participant, cuantumul contribuției datorate fondului de pensii, luând în considerare baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale înscrisă în declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în declarația de asigurare la sistemul public de pensii.(2) Instituția de evidență întocmește liste nominale de viramente, distinct, pentru fiecare fond de pensii, liste în care sunt înregistrați participanții și cuantumul contribuției datorate de către aceștia.(3) Listele prevăzute la alin. (2) se transmit fondurilor de pensii de către instituția de evidență, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei de depunere a declarației prevăzute la alin. (1).(4) În situația în care instituția de evidență constată că declarația prevăzută la alin. (1) nu a fost depusă în termenul legal, participanții pentru care nu s-a efectuat declararea sunt înscriși în listele nominale de viramente, care se transmit fondurilor de pensii fără a se completa rubrica referitoare la cuantumul contribuției.(5) Declarațiile depuse peste termenul legal sunt prelucrate de către instituția de evidență la următorul termen prevăzut la alin. (3), în funcție de data depunerii acestor declarații, participanții fiind înscriși în listele nominale de viramente și/sau cu sume restante, după caz.(6) În termenul prevăzut la alin. (3), instituția de evidență transmite instituției de colectare situația, pe plătitori, persoane juridice și persoane fizice care au calitatea de angajator sau entități asimilate angajatorului, a sumelor datorate cu titlu de contribuție de asigurări sociale, astfel cum au fost declarate, în vederea verificării plăților efectuate.(7) Instituția de evidență răspunde de întocmirea, actualizarea și păstrarea evidenței privind contribuțiile la fondurile de pensii, pe fiecare participant.(8) În vederea realizării evidenței contribuției la fondurile de pensii, precum și pentru asigurarea corelării conținutului propriilor baze de date, instituția de evidență și instituția de colectare își transmit reciproc informațiile referitoare la sumele reprezentând contribuția de asigurări sociale, declarate și, respectiv, plătite.
  -------------
  Art. 43^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.


  Articolul 44
  (1) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei de depunere a declarațiilor prevăzute la art. 43^1 alin. (1), instituția de evidență virează de la bugetul asigurărilor sociale de stat suma reprezentând contribuțiile la fondurile de pensii, pentru fiecare fond de pensii în parte.(2) Virarea contribuțiilor pentru fondurile de pensii se realizează de către instituția de evidență prin diminuarea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, pe baza informațiilor cuprinse în listele nominale de viramente, întocmite separat, pentru fiecare fond de pensii.(3) Pentru situațiile prevăzute la art. 43^1 alin. (4) nu se efectuează viramente pentru fondurile de pensii.(4) În cazul persoanelor asigurate la sistemul public de pensii pe bază de declarație de asigurare, contribuția pentru fondurile de pensii se virează numai pentru luna/lunile pentru care, conform legii, se realizează stagiu de cotizare.(5) În orice situație în care intervin elemente care conduc la modificarea unor date sau sume privind contribuțiile pentru fondurile de pensii, inclusiv în cazurile depunerii unor declarații nominale rectificative la sistemul public de pensii, instituția de evidență procedează la regularizarea acestora în termen de maximum 6 luni de la data constatării situațiilor.(6) Procedura de regularizare prevăzută la alin. (5) se stabilește prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului economiei și finanțelor.
  -------------
  Art. 44 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.


  Articolul 45
  (1) În cazul neachitării la termen a contribuției de asigurări sociale, instituția de colectare procedează la stabilirea cuantumului datorat și la aplicarea modalităților de executare silită și a celorlalte modalități de stingere a debitelor, conform dispozițiilor legale privind colectarea creanțelor bugetare.(2) Majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a contribuției de asigurări sociale se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.
  -------------
  Art. 45 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.


  Articolul 46
  (1) Comisia, cu avizul instituției de evidența și al instituției de colectare, emite norme privind:
  a) modalitatea de efectuare a plații contribuțiilor către fondurile de pensii;
  b) modalitatea transmiterii informațiilor legale;
  c) operațiunile care trebuie efectuate de instituția de evidența, de instituția de colectare sau de alte persoane, în cazul întârzierii plații contribuțiilor, în caz de neplata a acestora, precum și pentru remedierea erorilor aparute;
  d) activitatea instituției de evidența și a instituției de colectare, în vederea protejarii intereselor participanților și ale beneficiarilor;
  e) orice alte aspecte considerate necesare.
  (2) Comisia, împreuna cu instituția de evidența și cu instituția de colectare, poate propune măsuri privind îmbunătățirea activitații acestora.


  Capitolul VII Conturile participanților

  Articolul 47
  (1) Fiecare participant are un cont individual.(2) Contribuțiile și transferurile de disponibilități ale participantului, precum și accesoriile aferente acestora se virează în contul sau individual.


  Articolul 48
  (1) Participantul este proprietarul activului personal din contul sau.(2) Activul personal nu poate face obiectul unei executari silite sau al unei tranzacții, sub sancțiunea nulitații actelor respective.(3) Activul personal nu poate fi cesionat sau gajat, sub sancțiunea nulitații actelor respective.


  Articolul 49

  Contribuțiile și transferul de lichiditați bănești la un fond de pensii se convertesc în unitați de fond în maximum doua zile lucratoare de la data încasării acestora.


  Articolul 50

  La data intrarii în vigoare a prezentei legi, valoarea unitații de fond este de 10 lei.


  Articolul 51
  (1) Valoarea activelor nete și valoarea unitații de fond ale unui fond de pensii se calculeaza atât de către administrator, cât și de depozitar în fiecare zi lucratoare și se comunică Comisiei în aceeași zi.(2) În situația în care exista neconcordanțe între administrator și depozitar privind valoarea activului net și a unitații de fond, valorile corecte sunt convenite de către administrator și depozitar pe baza reglementarilor Comisiei.(3) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (2), cauzele neconcordanțelor și modul de soluționare se comunică Comisiei în ziua calendaristica urmatoare.(4) Valoarea activelor nete și valoarea unitații de fond ale unui fond de pensii private sunt supuse, anual, auditarii de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, avizat de Comisie, care nu poate fi persoana afiliata angajatorului, administratorului sau depozitarului.(5) Sunt exceptați de la cerința deținerii calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România auditorii care sunt stabiliți într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și exercită activități profesionale în România în contextul prestarii de servicii.(6) Auditorii care au fost autorizați, avizați ori supuși unei proceduri similare în vederea funcționarii ca auditor pe piața pensiilor într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința avizarii de către Comisie.


  Articolul 52
  (1) Administratorul unui fond de pensii care a primit contribuții pe o perioadă de cel puțin 24 de luni calculeaza, în ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 24 de luni și o comunică în aceeași zi Comisiei.(2) Rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii se calculeaza și se publică trimestrial de Comisie.


  Articolul 53

  Comisia atenționeaza trimestrial administratorul în situația în care rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat este mai mica decât rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii.


  Articolul 54

  Comisia emite norme cu privire la:
  a) metoda de convertire a activelor personale în unitați de cont;
  b) metodologia de calcul al valorii activului net al fondului de pensii;
  c) metodologia de calcul al valorii unitații de cont și procedura de rotunjire;
  d) metodologia de calcul și de raportare a indicatorilor de rentabilitate ai fondului de pensii;
  e) revizuirea valorii unitații de cont prevăzute la art. 50;
  f) metodologia de stabilire a valorilor corecte în situațiile prevăzute la art. 51 alin. (2).


  Capitolul VIII Administratorul

  Articolul 55
  (1) Poate administra un fond de pensii societatea comerciala pe acțiuni constituita în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare și cu prevederile prezentei legi, care are obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii.(2) Un administrator poate administra în România un singur fond de pensii.(3) De la data aderarii României la Uniunea Europeana, poate fi administrator, în sensul prezentei legi, orice entitate autorizata pentru aceasta activitate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.(4) Administratorii care au fost autorizați, avizați ori supuși unei proceduri similare în vederea funcționarii ca administrator de scheme de pensii private într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința autorizarii de către Comisie.(5) De la data aderarii României la Uniunea Europeana, administratorii autorizați în România pot primi contribuții de la participanți și angajatori dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.(6) De la data aderarii României la Uniunea Europeana, persoanele care îndeplinesc condițiile pentru a deveni participanți la scheme de pensii private și angajatorii din România pot vira contribuții către fonduri de pensii administrate de administratori autorizați într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.(7) Administratorul din România care intenționeaza sa accepte contribuții de la un participant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European trebuie autorizat în prealabil de Comisie.(8) Administratorul prevăzut la alin. (7) notifica intenția sa Comisiei, indicând statul membru gazda, numele participantului și principalele caracteristici ale schemei de pensii private.(9) Comisia, notificata conform alin. (8), dacă nu are motive sa considere ca structura administrativa sau situația financiară a administratorului ori reputația și calificarile profesionale sau experiența persoanelor din conducerea acestuia sunt incompatibile cu activitățile propuse în statul membru gazda, comunică autorității competente din acest stat, în termen de 3 luni de la primire, toate informațiile prevăzute la alin. (8) și aduce aceasta la cunoștința administratorului.(10) Înainte ca un administrator dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sa înceapa sa administreze o schema de pensii private cu participanți din România, Comisia comunică autorității competente din statul membru de origine, în termen de doua luni de la primirea informațiilor prevăzute la alin. (8), cerințele stabilite de legislația româna privind pensiile administrate privat, în conformitate cu care trebuie gestionata schema de pensii private cu participanți din România, spre transmitere administratorului interesat.(11) La primirea informațiilor prevăzute la alin. (10) sau dacă nu primește nicio notificare din partea autorității competente a statului membru de origine la expirarea perioadei prevăzute la alin. (10), administratorul poate începe sa administreze schema de pensii private cu participanți din România, în conformitate cu cerințele stabilite de legislația româna privind pensiile administrate privat.(12) Administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European care administreaza o schema de pensii private cu participanți din România va respecta cerințele de furnizare de informații stabilite de Comisie, potrivit prevederilor prezentei legi.(13) Comisia informeaza autoritatea competentă din statul membru de origine asupra oricăror modificari semnificative survenite cu privire la cerințele legislației române privind pensiile administrate privat.(14) Comisia supraveghează permanent administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European care administreaza o schema de pensii private cu participanți din România, urmarind respectarea, în activitățile acestuia, a cerințelor stabilite de legislația româna privind pensiile administrate privat și a cerințelor de furnizare de informații, prevăzute la alin. (12).(15) În cazul în care, în urma supravegherii, se constata încalcari ale acestor cerințe în activitatea administratorului, Comisia notifica fără întârziere autoritatea competentă din statul membru de origine.(16) Comisia, în colaborare cu autoritatea competentă din statul membru gazda, adopta masurile necesare pentru a asigura ca administratorul din România pune capat încalcarii cerințelor stabilite de legislația sociala și de muncă relevanta în domeniul schemelor de pensii private din statul membru gazda.(17) Dacă, în ciuda masurilor luate de autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului sau pentru ca asemenea măsuri nu au fost adoptate în statul membru de origine, administratorul continua sa încalce legislația româna privind pensiile administrate privat, Comisia poate, după ce informeaza autoritatea competentă din statul membru de origine, sa ia masurile necesare pentru a preveni sau sancționa alte încalcari, inclusiv, dacă este strict necesar, prin interdicția aplicata administratorului de a desfașura activități în contul participanților în România.(18) Comisia poate solicita autorității competente din statul membru de origine al administratorului sa decida asupra separarii activelor și pasivelor corespunzătoare activitații desfășurate în România de celelalte active și pasive.(19) La solicitarea autorității competente din statul membru gazda, Comisia cere administratorului din România sa separe activele și pasivele corespunzătoare activitații desfășurate în statul gazda de celelalte active și pasive.


  Articolul 56
  (1) Denumirea administratorului conține sintagma fond de pensii.(2) Sintagma prevăzută la alin. (1) se utilizeaza numai în denumirea administratorilor care dețin o autorizație de administrare în conformitate cu prezenta lege.


  Articolul 57
  (1) Activitatea de administrare a unui fond de pensii cuprinde urmatoarele:
  a) administrarea și investirea activelor fondului de pensii;
  b) convertirea contribuțiilor în unitați de fond;
  c) plata drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor, conform legii;
  d) calculul zilnic al activului net al fondului de pensii și al unitații de fond;
  e) evidența conturilor individuale și actualizarea acestora, precum și furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodica sau transferul;
  f) gestionarea operațiunilor zilnice ale fondului de pensii;
  g) dispunerea efectuării plaților datorate entitaților implicate și Comisiei;
  h) mandatarea și monitorizarea agenților de marketing ai fondului de pensii;
  i) gestionarea relațiilor cu instituțiile implicate;
  j) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea și distribuirea către Comisie și participanți a situațiilor financiare și a rapoartelor prevăzute de prezenta lege;
  k) gestionarea, pastrarea și arhivarea documentelor privind fondul de pensii, participanții și beneficiarii săi;
  l) alte activități prevăzute în normele Comisiei.
  (2) Activele și pasivele fiecarui fond de pensii administrat privat sunt organizate, evidențiate și administrate distinct, separat de celelalte fonduri de pensii facultative pe care le gestioneaza același administrator și de contabilitatea proprie administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri și administrator.(3) Toate activele și pasivele corespunzătoare activitații de administrare a fondurilor de pensii sunt restricționate, gestionate și organizate separat de alte activități ale administratorului, fără posibilitatea de transfer.(4) Activele și pasivele restricționate, gestionate și organizate separat, prevăzute la alin. (3), sunt limitate la operațiunile legate de fondurile de pensii și activități conexe.(5) Contabilitatea operațiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectueaza în conformitate cu reglementarile contabile în vigoare.(6) Comisia elaboreaza și emite norme și reglementari în domeniul contabilitații și în domeniul arhivarii, pentru domeniul supravegheat de acesta, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor.


  Articolul 58
  (1) Administratorul nu poate delega raspunderea privind administrarea fondului de pensii.(2) Încredințarea executarii anumitor obligații către un terț nu îl exonereaza de raspundere pe administrator.


  Articolul 59
  (1) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit și nici majorat prin subscripție publică.(2) Acțiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate în acțiuni la purtator și nu pot fi acțiuni preferențiale.(3) Actul constitutiv al administratorului trebuie să prevada ca acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și ca este interzisa limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare.


  Articolul 60
  (1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data constituirii, al sumei de 4 milioane euro.(2) Capitalul social al administratorului este subscris și varsat integral, exclusiv în numerar, la momentul constituirii acestuia.(3) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit și nici majorat prin subscripție publică, nu poate proveni din împrumuturi sau credite și nu poate fi grevat de sarcini.(4) La constituire, aportul de capital trebuie varsat într-un cont deschis la o banca, persoana juridica româna, sau la o sucursala a unei bănci straine autorizate sa funcționeze pe teritoriul României.


  Articolul 61
  (1) Administratorul este obligat sa notifice Comisiei, fără întârziere, orice reducere a capitalului social sub valoarea minima. Capitalul social nu are voie sa scada cu mai mult de 20% din valoarea minima.(2) În situația prevăzută la alin. (1), administratorul este obligat la reîntregirea capitalului social în termenul precizat de Comisie, care nu poate fi mai mic de 3 luni, nici mai mare de 6 luni.


  Articolul 62
  (1) O persoana fizica sau juridica poate fi acționar la un singur administrator.(2) Participația cumulata a persoanelor fizice nu poate depași 5% din capitalul social al administratorului.(3) Calitatea acționarilor trebuie să răspundă nevoii garantarii unei gestiuni prudente și sanatoase a fondului de pensii și să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul protejarii intereselor participanților și ale beneficiarilor.(4) Acționarii administratorului trebuie să îndeplineasca cel puțin urmatoarele condiții:
  a) sa dispună de o situație financiară stabila, apta sa susțina entitatea în caz de necesitate;
  b) să justifice în mod satisfacator proveniența fondurilor destinate participației la capitalul social;
  c) sa furnizeze toate informațiile necesare pentru identificarea relațiilor de afiliere cu alte persoane;
  d) sa fi funcționat, în cazul acționarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate în urma fuziunii sau a divizarii unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau divizare, a funcționat minimum 3 ani.


  Articolul 63
  (1) Tranzacțiile cu acțiunile unui administrator sunt supuse aprobării prealabile a Comisiei, sub sancțiunea nulitații.(2) Comisia aproba tranzacționarea acțiunilor într-un termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii, dacă persoana care intenționeaza sa achiziționeze sau sa tranzacționeze acțiuni îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acționarii unui administrator.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul tranzacționarii acțiunilor efectuate de către un acționar al respectivului administrator care nu devine în acest fel acționar semnificativ, cumparatorul este obligat sa înștiințeze Comisia în termen de 14 zile lucratoare de la data încheierii tranzacției.


  Articolul 64
  (1) Consiliul de administrație decide asupra politicii de investiții și asupra politicii financiare a fondului de pensii, precum și asupra oricăror alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare avizat de Comisie și prevăzut în legislația în vigoare privind societațile comerciale.(2) Administratorii, directorii, respectiv membrii ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să îndeplineasca condițiile cerute de legislația privind societațile comerciale, precum și urmatoarele condiții:
  -------------
  Partea introductivă a alin. (2) al art. 64 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului".
  a) să fie absolvenți ai unei instituții de învațamânt superior;
  b) să aibă experiența profesionala de cel puțin 3 ani în domeniul financiar, bancar sau de asigurări;
  c) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmeaza sa o îndeplineasca.
  (3) Cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație trebuie să fie licențiați în științe economice sau juridice.(4) Administratorii, directorii, respectiv membrii ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să aibă conduita morala și profesionala corespunzătoare funcției și sa îndeplineasca cel puțin urmatoarele cerințe:
  -------------
  Partea introductivă a alin. (4) al art. 64 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului".
  a) sa nu fi fost sancționați de către autoritați române sau straine din domeniul financiar cu interdicția de a desfașura activități în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdicția temporara de a desfașura astfel de activități;
  b) sa nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau straine, aflata în curs de reorganizare judiciara sau declarata în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșarii procedurii falimentului;
  c) sa nu fi facut parte din conducerea unei societăți care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetarii activitații societații respective;
  d) sa nu aiba cazier judiciar și fiscal.


  Articolul 65
  (1) Administratorii, directorii, respectiv membrii ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, al unui administrator nu pot fi membri în consiliul de administrație:
  -------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 65 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului".
  a) al altor administratori sau persoanelor afiliate acestora;
  b) al depozitarului fondului sau persoanelor afiliate acestuia.
  (2) Interdicția prevăzută la alin. (1) se aplică și persoanelor care au raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu entitațile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 66
  (1) Administratorul are în structura sa organizatorica o direcție de audit intern și o direcție distincta responsabila cu analiza oportunitaților investiționale și plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilita de consiliul de administrație.(2) Administratorul este obligat sa pastreze documentele și evidențele referitoare la fondurile de pensii, în conformitate cu prevederile legale privind arhivarea și cu normele Comisiei.


  Articolul 67
  (1) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru:
  a) acordarea de împrumuturi sau garanții;
  b) garantarea de împrumuturi sau credite, inclusiv emiterea de obligațiuni care depașesc cumulat 10% din valoarea capitalului social;
  c) tranzacționarea sau dobândirea în orice alt mod de acțiuni, de alte valori mobiliare sau drepturi în orice alta entitate, cu excepția situației prevăzute la art. 68.
  (2) De la data aderarii României la Uniunea Europeana administratorii pot desemna:
  a) pentru conservarea activelor lor, depozitari stabiliți în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și autorizați corespunzător pentru aceasta activitate;
  b) pentru gestionarea portofoliilor lor de investiții, gestionari de investiții stabiliți în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și autorizați corespunzător pentru aceasta activitate.
  (3) La solicitarea autorității competente din statul de origine al administratorului, Comisia poate interzice depozitarului din România sa dispună liber de activele fondului de pensii.


  Articolul 68
  (1) Administratorul poate dobândi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabila a Comisiei și cu respectarea legislației din domeniul concurenței.(2) Comisia respinge solicitarea prevăzută la alin. (1) atunci când:
  a) nu este în interesul participanților;
  b) unul sau ambii administratori nu mai îndeplinesc cerințele legale.


  Articolul 69
  (1) Administratorii pot sa organizeze o asociație profesionala care să le reprezinte interesele colective față de autoritățile publice, sa studieze problemele de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociației și publicul și sa organizeze servicii de interes comun.(2) Asociația profesionala a administratorilor colaboreaza cu Comisia și poate adera la asociațiile internaționale de profil.


  Articolul 70

  Comisia emite norme privind:
  a) contractul-cadru de administrare;
  b) atribuțiile principale ale consiliului de administrație;
  c) cerințele pe care trebuie să le îndeplineasca administratorii, directorii, respectiv membrii ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului;
  -------------
  Litera c) a art. 70 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului".

  d) cerințele privind capitalul social minim și metodologia de notificare și reîntregire a acestuia;
  e) tranzacțiile privind capitalul social al administratorului;
  f) cerințele privind calitatea acționarilor și condițiile pe care trebuie să le îndeplineasca aceștia;
  g) organizarea și conducerea contabila a fondului de pensii, precum și situațiile financiare care se întocmesc de administrator, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor;
  h) arhivarea.


  Capitolul IX Autorizarea administratorilor

  Articolul 71
  (1) Administratorul nu poate fi înmatriculat la registrul comerțului fără autorizația de constituire emisa de Comisie.(2) După înmatriculare, administratorul trebuie să obțina o autorizație de administrare, eliberata de Comisie în condițiile prezentei legi.(3) În caz de fuziune sau de divizare a administratorilor, noii administratori reiau procedura de autorizare prevăzută la art. 72.


  Articolul 72
  (1) Administratorul adreseaza Comisiei cererile pentru autorizare de constituire și autorizare de administrare.(2) Cererea pentru autorizarea de constituire este însoțita de urmatoarele documente:
  a) proiectul actului constitutiv;
  b) dovada ca fondatorii dețin resursele financiare necesare varsarii capitalului social, precum și proveniența acestora;
  c) cazierele judiciare și cazierele fiscale ale fondatorilor;
  d) documente privind fondatorii, cu informații referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum și natura legaturilor dintre ei;
  e) documente din care să reiasă situația financiară a fondatorilor în ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar;
  f) declarația pe propria raspundere a fondatorilor, a candidaților pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, care să cuprindă toate deținerile individuale și deținerile în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comerciala și care reprezinta cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot;
  g) documente privind candidații pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, după caz, curriculum vitae datat și semnat, care să specifice calificarea și experiența profesionala, copia actului de identitate, copia diplomei de studii, un plan organizatoric și financiar pentru urmatorii 5 ani, documentația referitoare la depozitarul fondului de pensii;
  h) cazierele judiciare și fiscale ale candidaților pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, dacă este cazul;
  i) proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societații de pensii;
  j) dovada varsarii integrale și în forma baneasca a capitalului social;
  k) dovada plații taxei pentru cererea de autorizare de constituire.


  Articolul 73
  (1) Comisia poate solicita fondatorilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare de constituire, documente și informații suplimentare, pe care aceștia trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii.(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea pentru autorizare de constituire, fiind îndreptațita să se adreseze autoritaților competente și sa obțina de la acestea orice documente și informații pe care le considera relevante.


  Articolul 74

  Comisia analizeaza cererea pentru autorizare de constituire și procedeaza, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații, la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisa și motivata.


  Articolul 75

  Comisia aproba cererea pentru autorizare de constituire dacă constata ca sunt îndeplinite, cumulativ, urmatoarele condiții:
  a) proiectul actului constitutiv și planul organizatoric și financiar pentru urmatorii 5 ani garanteaza gestiunea corecta și prudenta a fondului de pensii;
  b) fondatorii nu au datorii către bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;
  c) calitatea acționarilor și a membrilor propuși de consiliul de administrație și comitetul de direcție garanteaza gestiunea corecta și prudenta a fondului de pensii;
  d) fondatorii, membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție nu sunt în procedura de reorganizare judiciara sau de faliment și nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, și nu au fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare;
  e) membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție au onorabilitatea, pregătirea și experiența profesionala necesare funcției pe care urmeaza sa o îndeplineasca;
  f) denumirea administratorului nu este de natura sa induca în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane;
  g) fondatorii fac dovada varsarii integrale și în forma baneasca a capitalului social;
  h) se face dovada achitarii taxei pentru cererea de autorizare de constituire.


  Articolul 76
  (1) Comisia respinge cererea pentru autorizare de constituire în urmatoarele situații:
  a) documentația prezentată ramâne incompleta sau nu este întocmita în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
  b) neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 75;
  c) exista posibilitatea ca administrarea sa nu respecte principiile prudențiale prevăzute în prezenta lege și în normele Comisiei.
  (2) Comisia informeaza fondatorii despre respingerea motivata a cererii, în termen de 5 zile lucratoare de la decizia de respingere a acesteia.


  Articolul 77
  (1) Fondatorii înregistreaza societatea la Oficiul Național al Registrului Comerțului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire.(2) Depașirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilitații autorizației de constituire.(3) Autorizația de constituire a unei societăți de pensii nu garanteaza și obținerea autorizației de administrare.


  Articolul 78
  (1) Administratorul trebuie să obțina autorizație de administrare a fondurilor de pensii administrate privat de la Comisie.(2) În vederea obținerii autorizației de administrare, societatea de pensii depune la Comisie o cerere însoțita de urmatoarele documente:
  a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  b) dovada varsarii sau a reîntregirii capitalului social, după caz;
  c) proiectul contractului de depozitare;
  d) proiectul de contract de societate civila;
  e) declarația privind politica de investiții;
  f) planul de afaceri pe 3 ani;
  g) proiectul prospectului schemei de pensii;
  h) dovada plații taxei pentru cererea de autorizare de administrare;
  i) orice alte documente și informații suplimentare prevăzute în normele Comisiei.
  (3) Comisia poate solicita societații de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente și informații suplimentare, pe care aceasta trebuie să le furnizeze în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii.(4) Comisia analizeaza cererea pentru autorizație de administrare și, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații, procedeaza la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisa și motivata.


  Articolul 79

  Decizia de respingere a autorizarii de constituire ori de administrare sau decizia de retragere a autorizației de administrare, scrisa și motivata, se comunică în ziua lucratoare urmatoare adoptarii acesteia, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia, și poate fi atacata la instanța judecătorească competența, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.


  Articolul 80
  (1) Modificarea conținutului documentelor care au stat la baza autorizației de administrare trebuie aprobata prealabil de Comisie, cu excepția cazului în care o astfel de modificare este în afara controlului administratorului.(2) Comisia analizeaza modificările în conformitate cu prevederile art. 75 și aproba sau respinge modificările solicitate. Decizia se comunică potrivit prevederilor art. 79.


  Articolul 81
  (1) Comisia retrage autorizația de administrare a administratorului, în una dintre urmatoarele situații:
  a) nerespectarea prevederilor art. 62, art. 64 alin. (2) și (3), art. 65, art. 66 alin. (1) și ale art. 80 alin. (1);
  b) rentabilitatea fondului de pensii s-a situat sub rentabilitatea minima a tuturor fondurilor de pensii din România în 4 trimestre consecutive;
  c) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligațiilor care rezultă din prezenta lege, din normele Comisiei sau din prospectul schemei de pensii private;
  d) administratorul nu a început operațiunile pentru care a fost autorizat, în termen de un an de la primirea autorizației, sau nu și-a exercitat de mai mult de 6 luni activitatea de administrare;
  e) acționarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului;
  f) administratorul se afla în incapacitate de plată;
  g) administratorul nu mai îndeplinește condițiile de funcționare;
  h) administratorul nu asigura apararea corespunzătoare a intereselor participanților și beneficiarilor;
  i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind întreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice;
  j) în cazul desfașurarii activitații în condițiile prevăzute la art. 55 alin. (5), atunci când administratorul nu respecta cerințele stabilite de legislația sociala și de muncă relevanta în domeniul schemelor de pensii private din statul membru gazda;
  k) orice alte situații prevăzute în normele Comisiei.
  (2) Decizia de retragere a autorizației de administrare, scrisa și motivata, se comunică în termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii acesteia.(3) Procedura de retragere a autorizației de administrare se stabilește prin normele Comisiei.(4) În termen de 10 zile calendaristice de la data ramânerii definitive a deciziei menționate la alin. (2), prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, după caz, de la data ramânerii definitive și irevocabile a hotarârii judecatorești prin care s-a respins contestația, Comisia publică anunțul privind retragerea autorizației în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în doua cotidiene centrale.


  Articolul 82
  (1) În cazul în care Comisia procedeaza la retragerea autorizației de administrare, administratorul este obligat să prezinte Comisiei situația financiară a fondului de pensii la data retragerii, auditata de un auditor financiar.(2) În cazul în care decizia de retragere a autorizației de administrare ramâne definitivă, Comisia hotaraște instituirea administrarii speciale.


  Articolul 83

  Decizia de respingere a autorizarii de constituire, de administrare sau de retragere a autorizației de administrare poate fi atacata la instanța de contencios administrativ competența să soluționeze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 22.


  Articolul 84

  Comisia emite norme privind:
  a) conținutul documentelor prevăzute la art. 72;
  b) metodologia de autorizare a constituirii, precum și de autorizare a administrarii și de retragere a autorizației de administrare a administratorului;
  c) reglementarea situației fondului de pensii, în cazul retragerii autorizației de administrare a administratorului.


  Capitolul X Veniturile administratorului

  Articolul 85

  Veniturile administratorului se constituie din:
  a) comision de administrare;
  b) penalități de transfer;
  c) tarife pentru servicii la cerere, furnizate potrivit art. 113 alin. (5).


  Articolul 86
  (1) Comisionul de administrare se constituie prin:
  a) deducerea unui cuantum din contribuțiile platite, dar nu mai mult de 2,5%, cu condiția ca aceasta deducere să fie facuta înainte de convertirea contribuțiilor în unitați de fond;
  b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,05% pe luna, stabilit prin prospectul schemei de pensii private.
  (2) Penalitatea de transfer reprezinta suma suportata de participant în cazul în care transferul la alt administrator se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii precedent, limita maxima a acesteia fiind stabilita prin normele Comisiei.(3) Administratorul utilizeaza aceeași metoda de calcul și de percepere a comisioanelor pentru toți participanții la același fond de pensii.(4) Abrogat.
  -------------
  Alin. (4) al art. 86 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.
  (5) Se exceptează de la plata comisionului prevăzut la alin. (1) lit. a) urmatoarele:
  a) transferul de disponibilități în cazul aderarii participantului la un alt fond de pensii;
  b) drepturile cuvenite beneficiarilor care au calitatea de participant;
  c) accesoriile aferente contribuțiilor.
  (6) Comisionul de administrare stabilit în contractul de administrare poate fi redus prin decizie a administratorului.


  Articolul 87

  Cuantumul tarifului pentru serviciu la cerere nu poate depași costul efectiv al punerii la dispoziție a informațiilor.


  Articolul 88

  Comisia emite norme cu privire la:
  a) calculul și plata comisioanelor de administrare;
  b) procedura de stabilire a tarifului pentru serviciu la cerere.


  Capitolul XI Supravegherea speciala

  Articolul 89

  Supravegherea speciala are drept scop aplicarea unor măsuri suplimentare pentru limitarea riscurilor și asigurarea redresarii fondului de pensii în vederea protejarii intereselor participanților și ale beneficiarilor, în situația în care se constata deficiențe în urma controalelor efectuate de Comisie și care nu sunt situații de natura a institui administrarea speciala.


  Articolul 90

  Instituirea supravegherii speciale, precum și desemnarea Consiliului de supraveghere speciala se fac de către Comisie.


  Articolul 91

  Comisia notifica administratorilor, în termen de 5 zile de la luarea deciziei, instituirea supravegherii speciale, împreuna cu documentele privind motivele și procedura de contestare.


  Articolul 92

  Membrii Consiliului de supraveghere speciala au acces la toate documentele și evidențele fondului de pensii și ale administratorului, fiind obligați sa pastreze confidențialitatea informațiilor.


  Articolul 93

  Consiliul de supraveghere speciala nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.


  Articolul 94

  Consiliul de supraveghere speciala asista și supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii.


  Articolul 95
  (1) Consiliul de supraveghere speciala are urmatoarele atribuții:
  a) analizeaza situația financiară a fondului de pensii și a administratorului și prezinta Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;
  b) urmărește modul în care administratorul aplica masurile de remediere a deficiențelor constatate în actele de control întocmite de organele de control ale Comisiei;
  c) urmărește realizarea planului de remediere a deficiențelor sau de redresare financiară a fondului de pensii, propus de administrator;
  d) suspenda sau desființează actele de decizie ale administratorului, contrare reglementarilor prudențiale sau care determina deteriorarea situației financiare a fondului de pensii;
  e) propune Comisiei aplicarea de sancțiuni în situația în care administratorul nu respecta masurile dispuse de Consiliul de supraveghere speciala;
  f) alte atribuții stabilite de Comisie.
  (2) În perioada exercitarii supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere speciala avizeaza deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului.


  Capitolul XII Administrarea speciala

  Articolul 96
  (1) Administrarea speciala are drept scop exercitarea responsabilitații fiduciare de a pastra valoarea activelor fondurilor de pensii și de a limita pierderile în vederea protejarii drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor.(2) Administrarea speciala se instituie în cazul suspendarii sau retragerii autorizației de administrare, precum și în cazul retragerii autorizației fondului de pensii.


  Articolul 97

  În ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii deciziei de suspendare sau de retragere a autorizației de administrare ori a autorizației fondului de pensii, Comisia notifica administratorul cu privire la suspendarea sau retragerea autorizației și solicita oferte celorlalți administratori autorizați pentru administrarea fondurilor de pensii, pentru preluarea în administrare temporara a fondurilor de pensii și a prospectelor schemei de pensii private.


  Articolul 98
  (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data notificarii, administratorii transmit ofertele de administrare temporara.(2) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Comisia selecteaza administratorii dintre ofertele primite.(3) Principalele criterii de selecție a ofertelor constau în performanța administratorilor, politica investiționala și nivelul cheltuielilor legate de administrare.


  Articolul 99
  (1) Administratorul selectat potrivit prevederilor art. 98 alin. (2) preia în administrare activele fondurilor de pensii.(2) În cazul în care administratorii nu transmit oferte, Comisia desemneaza un administrator special pentru administrarea temporara a fondului de pensii respectiv, după expirarea termenului prevăzut la art. 98 alin. (1), dintre administratorii autorizați.(3) În ziua lucratoare urmatoare desemnarii administratorului special, Comisia anunța public participanții fondului de pensii respectiv despre necesitatea de a adera la un alt fond de pensii, în termen de 90 de zile calendaristice.


  Articolul 100

  După efectuarea repartizarii, Comisia notifica administratorul special desemnat cu privire la noul administrator al fondului de pensii ales de participant, la care trebuie transferat activul personal al acestuia într-un termen de 30 de zile calendaristice de la notificare.


  Articolul 101

  Administratorul special desemnat administreaza activele fondurilor de pensii, inclusiv contribuțiile primite în această perioadă într-un termen de pâna la 12 luni, în vederea transferarii activelor personale la administratorul ales.


  Articolul 102

  În situația în care, la sfârșitul termenului prevăzut la art. 99 alin. (3), participanții nu au ales un alt fond de pensii, Comisia îi repartizeaza la alți administratori, în termen de 30 de zile calendaristice, luând în considerare criteriile prevăzute la art. 98 alin. (3).


  Articolul 103
  (1) Măsura de instituire a administrarii speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestata la instanța de contencios administrativ competența, potrivit legii.(2) Anunțul privind instituirea sau revocarea administrarii speciale, precum și administratorul special desemnat se publică de Comisie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în doua cotidiene centrale.


  Articolul 104

  Comisia emite norme privind:
  a) criteriile de selectare și condițiile pe care trebuie să le îndeplineasca administratorul special;
  b) atribuțiile administratorului special;
  c) procedura de administrare a fondului de pensii pâna la data ramânerii definitive și irevocabile a hotarârii instanței de contencios administrativ competente.


  Capitolul XIII Auditorul financiar

  Articolul 105
  (1) Situațiile financiar-contabile ale oricarei entitați supuse autorizarii, supravegherii și controlului Comisiei, conform prevederilor prezentei legi, vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România.(2) Modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol se va stabili în baza unui protocol încheiat între Comisie și Camera Auditorilor Financiari din România.


  Articolul 106

  Auditorul financiar întocmește un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit și cu normele profesionale emise de Camera Auditorilor Financiari din România.


  Articolul 107

  În termen de 30 de zile calendaristice de la pierderea calității de membru activ al unui auditor financiar, Camera Auditorilor Financiari din România informeaza Comisia despre aceasta.


  Articolul 108
  (1) Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a administratorului se suporta de către acesta.(2) Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a fondului de pensii sunt cheltuieli de exploatare, care se suporta din fondul respectiv.(3) Raportul de audit financiar al fondului de pensii nu poate fi întocmit de același auditor financiar mai mult de 5 ani consecutivi.


  Articolul 109
  (1) Auditorul financiar nu poate delega raspunderea privind activitatea specifică.(2) Încredințarea executarii anumitor obligații către un terț nu exonereaza de raspundere auditorul financiar.


  Articolul 110

  Pentru deficiențele semnificative constatate în activitatea profesionala desfășurată de un auditor financiar în legătură cu entitați supuse autorizarii, controlului și supravegherii Comisiei, aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din România și va solicita adoptarea masurilor corespunzătoare, potrivit reglementarilor în vigoare.


  Capitolul XIV Obligații de transparența

  Articolul 111
  (1) Administratorul publică cel mai târziu la data de 31 mai a fiecarui an un raport anual cu informații corecte și complete despre activitatea desfășurată în anul calendaristic precedent.(2) Administratorul pune raportul anual la dispoziția oricarei persoane care solicită dobândirea calității de participant.(3) Anual, administratorul pune raportul la dispoziția Comisiei și a oricărui participant la un fond de pensii.(4) Raportul anual conține urmatoarele informații cu privire la administrator și la fondul de pensii administrate privat pe care le administreaza:
  a) componența consiliului de administrație și, dacă este cazul, a comitetului de direcție;
  b) numele acționarilor care dețin mai mult de 5% din totalul acțiunilor și procentul deținut de aceștia din totalul acțiunilor;
  c) denumirea și sediul depozitarului;
  d) informații cu privire la situația financiară a fondului de pensii;
  e) orice alte informații cerute de normele Comisiei.


  Articolul 112
  (1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investițiile fiecarui fond de pensii.(2) Comisia elaboreaza raportul-cadru care trebuie să conțină cel puțin:
  a) structura portofoliului de investiții din perioada de raportare;
  b) procentul activelor unui fond de pensii investit într-o singura societate comerciala sau în fiecare clasa de active ale acesteia;
  c) procentul activelor unui fond de pensii investit, în cazul activelor unui singur emitent;
  d) modul de transmitere și publicare a acestuia.
  (3) Comisia poate să solicite administratorilor, membrilor consiliilor de administrație ale acestora și altor manageri sau directori ori persoane însărcinate cu controlul acestora sa furnizeze informații privind toate aspectele activitații sau să le puna la dispoziție toate documentele.(4) Comisia poate controla relațiile dintre administratori și alți administratori sau societăți comerciale, atunci când administratorul transfera atribuții acestora din urma, care influențeaza situația financiară a administratorului ori care sunt relevante pentru o supraveghere eficienta.(5) Comisia poate obține periodic declarația privind politica de investiții, conturile și rapoartele anuale, precum și toate documentele necesare supravegherii. Acestea pot include documente cum ar fi:
  a) rapoarte interne intermediare;
  b) evaluari actuariale și previziuni detaliate;
  c) studii privind activele și pasivele;
  d) dovezi ale respectarii principiilor politicii de investiții;
  e) dovezi ale plații contribuțiilor conform planificarii;
  f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale.
  (6) Comisia poate efectua inspecții la fața locului la sediul administratorului și, dacă este cazul, cu privire la funcțiile externalizate, pentru a verifica dacă activitățile se deruleaza în conformitate cu normele de control.


  Articolul 113
  (1) Administratorul informeaza anual, în scris, fiecare participant, la ultima adresa comunicata, despre activul personal, respectiv numărul de unitați de fond și valoarea acestora, precum și despre situația administratorului.(2) Administratorul este obligat sa transmita participantului și beneficiarului sau, după caz, reprezentanților acestora, în termen de 10 zile calendaristice, orice informație relevanta privind schimbarea regulilor schemei de pensii private.(3) Administratorul pune, la cerere, la dispoziția participanților și beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților acestora declarația privind politica de investiții prevăzută la art. 78 alin. (2) lit. e), conturile și rapoartele anuale.(4) Fiecare participant sau beneficiar primește, de asemenea, la cerere, informații detaliate și de substanța privind: riscul investiției, gama de opțiuni de investiții, dacă este cazul, portofoliul existent de investiții, precum și informații privind expunerea la risc și costurile legate de investiții.(5) În cazul în care participantul sau beneficiarul solicita, pe lânga informarile la care are dreptul potrivit alin. (1)-(4), informații suplimentare privind participarea sa la un fond de pensii, administratorul este obligat, contra cost, să-i ofere aceste informații.(6) Tariful serviciului prevăzut la alin. (5) se stabilește anual de Comisie.(7) În cazul în care un participant la o schema de pensii private din România își schimba locul de muncă, domiciliul sau reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, administratorul îi va comunică, în scris, informații adecvate referitoare la drepturile sale de pensie privată și opțiunile sale posibile în acest caz.


  Articolul 114
  (1) Administratorul este obligat sa elaboreze și sa transmita Comisiei pâna la data de 15 aprilie un raport anual, care ofera o imagine reala și corecta a fondurilor de pensii administrate, care să cuprindă:
  a) situațiile activelor și pasivelor, ale veniturilor și cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii;
  b) contul de profit și pierdere privind activitatea proprie;
  c) situația comisioanelor platite pentru depozitar, administrator și alte situații privind cheltuielile solicitate de Comisie;
  d) numărul de participanți la fiecare schema de pensii administrate privat;
  e) alte informații solicitate de Comisie.
  (2) Raportul anual prevăzut la alin. (1) va fi aprobat de un auditor avizat de Comisie, care va prezenta inclusiv concluzii privind respectarea strategiei investiționale prezentate de administrator. Prevederile art. 51 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.(3) Informațiile cuprinse în raportul anual prevăzut la alin. (1) trebuie să fie coerente, complete și clar prezentate.


  Capitolul XV Marketingul fondurilor de pensii

  Articolul 115
  (1) Activitatea de marketing a fondului de pensii este condusa de administrator.(2) Obținerea acordului de aderare se face de către administrator sau agenți de marketing.(3) Administratorul este răspunzător pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea și plata agenților de marketing.


  Articolul 116
  (1) Agentul de marketing este persoana juridică sau, după caz, persoana fizică ce își desfășoară activitatea în acest scop, în temeiul autorizației sau avizului, după caz, emisă/emis de către Comisie.
  -------------
  Alin. (1) al art. 116 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.
  (2) Agentul de marketing are urmatoarele atribuții:
  a) prezinta potențialului participant aspectele relevante ale fondului de pensii;
  b) obține acordul de aderare a participantului la fondul de pensii;
  c) transmite administratorului actul de aderare semnat de participant, în original, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea acestuia.
  (3) Activitatea agentului de marketing se desfașoara pe bază de comision suportat de administrator.


  Articolul 117
  (1) Administratorului, agenților de marketing și persoanelor afiliate acestora le este interzis:
  a) sa transmita informații false, înșelatoare sau care pot crea o impresie falsa despre fondul de pensii și administratorul acestuia;
  b) sa faca afirmații sau previziuni despre evoluția unui fond de pensii altfel decât în forma și modul prevăzute în normele Comisiei;
  c) să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană sa adere la un fond de pensii sau sa rămână participant la acesta;
  d) sa acorde foloase pentru facilitarea aderarii potențialilor participanți.
  (2) În situația în care materialele publicitare sunt susceptibile sa induca în eroare, Comisia poate interzice publicarea și distribuirea acestora și obliga la publicarea rectificarii în termen de 7 zile lucratoare de la notificare.


  Articolul 118

  Comisia emite norme privind:
  a) activitatea de marketing a fondurilor de pensii, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, după caz, a agenților de marketing;
  -------------
  Litera a) a art. 118 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.

  b) raspunderea administratorului în relația cu agenții de marketing.


  Capitolul XVI Depozitarul

  Articolul 119
  (1) Administratorul desemneaza un singur depozitar, caruia îi încredințeaza pastrarea activelor fondului de pensii, pe baza unui contract de depozitare, avizat în prealabil de Comisie.(2) Depozitarul poate pastra activele mai multor fonduri de pensii, cu condiția de a evidenția operațiunile și înregistrarile fiecarui fond de pensii separat de ale sale proprii și de cele ale celorlalte fonduri de pensii.


  Articolul 120

  Depozitarul nu poate deține acțiuni ale administratorului sau ale oricarei entitați afiliate acestuia și nu poate avea nicio relație de capital cu aceste entitați.


  Articolul 121
  (1) Pentru desfășurarea activitații de depozitare, depozitarul trebuie să dețina un aviz valabil eliberat de Comisie.(2) Pentru obținerea avizului, depozitarul depune la Comisie o cerere de avizare însoțita de documente din care să rezulte ca:
  a) obiectul de activitate autorizat de Banca Naționala a României cuprinde activitatea de depozitare a fondurilor de pensii;
  b) nu se afla în procedura de supraveghere speciala sau de administrare speciala bancara;
  c) nu este persoana afiliata;
  d) taxa de avizare a fost plătită;
  e) îndeplinește alte cerințe prevăzute în normele Comisiei.
  (3) De la data aderarii României la Uniunea Europeana, poate fi depozitar, în sensul prezentei legi, și orice entitate autorizata în aceasta calitate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European. Depozitarii care au fost autorizați, avizați ori supuși unei proceduri similare în vederea funcționarii ca depozitar al activelor fondurilor de pensii într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința avizarii de către Comisie.


  Articolul 122
  (1) Comisia poate solicita depozitarului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de avizare, documente și informații suplimentare, pe care acesta trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii.(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de avizare, fiind îndreptațita să se adreseze autoritaților competente și sa obțina de la acestea orice documente și informații pe care le considera relevante, în condițiile legii.


  Articolul 123

  Comisia analizeaza cererea de avizare și procedeaza, în termen de 30 de zile calendaristice, la aprobarea sau la respingerea, prin decizie, a acesteia.


  Articolul 124

  Comisia aproba cererea de avizare dacă constata ca sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile de avizare.


  Articolul 125
  (1) Comisia respinge cererea de avizare în urmatoarele situații:
  a) documentația prezentată este incompleta la primirea ultimului set de documente și informații sau nu este întocmita în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
  b) neîndeplinirea uneia dintre condițiile de avizare.
  (2) Comisia informeaza depozitarul despre respingerea motivata a cererii, în termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.


  Articolul 126

  Modificarea conținutului documentelor care au stat la baza avizarii trebuie aprobata în prealabil de Comisie, în conformitate cu procedura de avizare.


  Articolul 127
  (1) Comisia retrage avizul depozitarului în una dintre urmatoarele situații:
  a) pentru aceleași motive pentru care respinge cererea de avizare;
  b) avizul a fost obținut pe baza unor declarații false sau prin orice alt mijloc ilegal;
  c) neexercitarea activitații de depozitare pe o perioadă de un an;
  d) la cererea depozitarului respectiv;
  e) acționarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea depozitarului;
  f) depozitarea unui fond de pensii neautorizat;
  g) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligațiilor care rezultă din prezenta lege, din normele Comisiei sau din contractul de depozitare;
  h) situații care prejudiciaza grav interesele participanților.
  (2) Comisia informeaza depozitarul, administratorul și Banca Naționala a României despre retragerea motivata a avizului, în termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.(3) În situația retragerii avizului depozitarului, acesta este obligat să prezinte Comisiei raportul privind activele fondului de pensii care i-au fost încredințate, auditat de un auditor financiar, pe cheltuiala depozitarului.


  Articolul 128

  În exercitarea atribuțiilor sale, depozitarul este obligat:
  a) sa primeasca și sa pastreze în siguranța înregistrarile referitoare la toate activele fondului de pensii;
  b) sa pastreze înregistrarile referitoare la valorile mobiliare în forma dematerializata care constituie activele fondului de pensii;
  c) sa calculeze și sa înștiințeze, în fiecare zi lucratoare, administratorul despre valoarea neta a activelor fondului de pensii;
  d) sa actualizeze înregistrarile în conturi;
  e) sa transmita administratorului informații privind activele fondurilor de pensii administrate privat;
  f) sa îndeplineasca instrucțiunile administratorului, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare, ori actele constitutive ale acestuia;
  g) sa transmita Comisiei informațiile și raportarile privind activele fondului de pensii, în condițiile și la termenele stabilite prin normele acesteia.


  Articolul 129

  Activele fondului de pensii nu pot face obiectul executarii silite a depozitarului și nici al unei tranzacții.


  Articolul 130
  (1) Depozitarul este responsabil față de administrator, participanți și beneficiari în privința oricărui prejudiciu suferit de aceștia ca rezultat al neîndeplinirii obligațiilor sau al îndeplinirii necorespunzatoare a acestora.(2) Depozitarul nu poate fi exonerat de raspundere și raspunderea sa nu poate fi limitata prin încredințarea obligațiilor sale unei alte entitați, sub sancțiunea nulitații actelor juridice în cauza.(3) Comisia poate obliga administratorul sa înlocuiasca depozitarul dacă structura financiară și organizatorica a acestuia s-a deteriorat substanțial și activele fondului de pensii sunt puse în pericol.


  Articolul 131
  (1) În situația rezilierii contractului de depozitare, administratorul notifica imediat Comisiei și desemneaza un nou depozitar.(2) Înlocuirea depozitarului se face astfel încât să fie asigurată continuitatea activitații de depozitare.(3) Fostul depozitar transmite noului depozitar, în termen de 30 de zile calendaristice de la desemnarea acestuia, activele fondului de pensii și copii de pe documentele privind activitatea sa în legătură cu acesta.(4) Comisia publică anunțul privind retragerea avizului depozitarului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în doua cotidiene centrale, în termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei de retragere a avizului depozitarului.


  Articolul 132

  Decizia de respingere a cererii de avizare sau retragerea avizului poate fi atacata la instanța de contencios administrativ competența să soluționeze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 22.


  Articolul 133
  (1) Comisia emite norme privind criteriile de avizare și de retragere a avizului pentru depozitar, cu consultarea Băncii Naționale a României.(2) Comisia emite norme privind:
  a) obligațiile depozitarului în domeniul reglementat de prezenta lege;
  b) contractul-cadru de depozitare;
  c) calculul și plata comisionului de depozitare.


  Capitolul XVII Pensia privată

  Articolul 134
  (1) Participantul alege furnizorul pensiei private.(2) Furnizorul de pensii nu poate refuza o cerere de pensie privată dacă persoana îndeplinește condițiile legale.(3) Furnizorul de pensii stabilește cuantumul pensiei private pe baza calculului actuarial și a activului personal net aflat în contul participantului.(4) Penalitatea de transfer nu se aplică în situația transferului de disponibilități dintre administrator și furnizorul de pensii.


  Articolul 135
  (1) Participantul are dreptul la o pensie privată de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limita de vârsta în sistemul public.(2) Suma totala cuvenita pentru pensia privată nu poate fi mai mica decât valoarea contribuțiilor platite, diminuate cu penalitățile de transfer și comisioanele legale.


  Articolul 136
  (1) Activul personal net este folosit exclusiv pentru achiziționarea unei pensii private.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) urmatoarele categorii:
  a) beneficiarii care nu au calitatea de participant;
  b) persoanele pensionate de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activitații, definite prin prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și al caror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privată;
  c) persoanele al caror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privată.
  (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea încadrarii în una dintre situațiile prevăzute la alin. (2), persoana îndreptațita primește o plata unica sau plați eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.(4) În cazul nerespectarii termenului prevăzut la alin. (3), administratorul datorează majorări de întârziere în același cuantum cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor bugetare.


  Articolul 137
  (1) Pensia privată se plătește participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia.(2) Cheltuielile ocazionate de plată pensiilor private se suporta de către participant.(3) În cazul schimbarii locului de muncă, a domiciliului sau a reședinței în alta țara, stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, participantul și beneficiarul păstrează dreptul la pensia privată câștigată în cadrul schemelor de pensii private din România și aceasta se plătește în acel stat, în cuantumul ramas după scaderea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente plații.


  Capitolul XVIII Provizioane tehnice și garanții reglementate și supravegheate de Comisie

  Articolul 138
  (1) Administratorul trebuie să mențina permanent un volum al provizioanelor tehnice corespunzător obligațiilor financiare rezultate din prospectele schemelor de pensii private administrate.(2) Administratorul care administreaza scheme de pensii private în care sunt prevăzute măsuri de protecție împotriva riscurilor biometrice și/sau garanții cu privire la performanțele investițiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie să calculeze și sa mențina provizioane tehnice pentru toate aceste scheme.(3) Administratorul trebuie să mențina permanent la nivelul fondului un nivel suficient și corespunzător de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate schemele de pensii private administrate.(4) Calculul provizioanelor tehnice se efectueaza anual. Calculul poate fi efectuat o dată la 3 ani, dacă administratorul prezinta Comisiei și/sau participanților un raport asupra modificarilor survenite în anii respectivi. Raportul trebuie să reflecte modificările provizioanelor tehnice și schimbările survenite în riscurile acoperite.(5) Calculul provizioanelor tehnice se efectueaza și se certifica de către un actuar sau de un alt specialist în acest domeniu, inclusiv de către un auditor, în conformitate cu legislația naționala, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele Comisiei și cu respectarea urmatoarelor principii:
  a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculeaza printr-o evaluare actuariala suficient de prudenta, luându-se în considerare toate angajamentele pentru plata beneficiilor și a contribuțiilor, așa cum reies din prospectul schemei de pensii private a fondului;
  b) ratele maxime ale dobânzii utilizate se aleg în mod prudent și se determina în conformitate cu legislația naționala. Aceste rate prudente ale dobânzii se calculeaza luându-se în considerare randamentul activelor corespunzătoare deținute de fond și randamentul viitor al investițiilor și/sau randamentele obligațiunilor de înalta calitate ori guvernamentale;
  c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazeaza pe principii prudente, ținându-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanți și ale schemelor de pensii private, în special de evoluția prevăzută pentru riscurile relevante;
  d) metodele și baza de calcul pentru provizioanele tehnice rămân în general constante de la un exercițiu financiar la altul. Discontinuitațile pot fi justificate de schimbarea legislației, a condițiilor economice sau demografice pe care se bazeaza provizioanele.
  (6) Comisia poate stabili cerințe suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice, în cazul în care considera această măsură necesară pentru protejarea corespunzătoare a intereselor participanților.(7) Comisia poate permite administratorului sa mențina temporar active sub nivelul provizioanelor tehnice, cu condiția realizării unui plan concret și fezabil de acoperire a provizioanelor, în conformitate cu prevederile alin. (3). Cerințele pe care trebuie să le îndeplineasca planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin normele Comisiei.(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul desfașurarii activităților în condițiile prevăzute la art. 55 alin. (5).


  Articolul 139
  (1) În vederea protejării interesului participanților și al beneficiarilor, administratorii și furnizorii de pensii contribuie la Fondul de garantare a pensiilor private, care se constituie în temeiul unei legi speciale.
  -------------
  Alin. (1) al art. 139 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.
  (2) Abrogat.
  -------------
  Alin. (2) al art. 139 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.


  Capitolul XIX Raspunderea juridica

  Articolul 140
  (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale normelor emise în aplicarea acesteia atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.
  -------------
  Alin. (1) al art. 140 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.
  (2) Administratorul și auditorul financiar raspund față de participanți și beneficiari, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligațiilor care le revin, cu excepția cazurilor de forța majoră.(3) Orice persoană care se considera vatamata ca urmare a neaplicarii sau a aplicarii necorespunzatoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanțelor judecatorești competente, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.


  Articolul 141
  (1) Constituie contravenții următoarele fapte:
  a) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control ale Comisiei;
  b) nerespectarea prevederilor art. 6 referitoare la egalitatea de tratament a participanților și a beneficiarilor;
  c) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 38 alin. (4), art. 63 alin. (3), art. 113 alin. (2), art. 114 alin. (1) și la art. 131 alin. (3);
  d) nerespectarea prevederilor art. 61 alin. (2) referitoare la reîntregirea capitalului social de către administrator;
  e) nerespectarea prevederilor art. 65 privind interdicțiile prevăzute pentru administratorii, directorii, respectiv membrii ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz;
  -------------
  Litera e) a alin. (1) al art. 141 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului".

  f) nerespectarea obligației administratorului de a furniza informații participanților și beneficiarilor, prevăzută la art. 111;
  g) nerespectarea celorlalte obligații prevăzute în cuprinsul prezentei legi, în normele emise în aplicarea acesteia, precum și în actele adoptate de Comisie.
  (2) Săvârșirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu:
  a) avertisment scris;
  b) amendă contravențională;
  c) anularea votului exprimat sau suspendarea temporară a dreptului de vot al acționarilor semnificativi;
  d) retragerea autorizației sau avizului altor entități decât administratorul, căruia i se aplică măsura administrativă prevăzută la art. 81;
  e) restrângerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active;
  f) interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 și 180 de zile, a desfășurării unor activități reglementate de prezenta lege.
  (3) Sancțiunile principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sancțiunile complementare prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).(4) Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:
  a) între 0,5% și 5% din capitalul social pentru persoanele juridice;
  b) între 1.000 lei și 100.000 lei, pentru persoanele fizice.
  --------------
  Litera b) a alin. (4) al art. 141 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.
  (5) Amenzile contravenționale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.
  --------------
  Alin. (5) al art. 141 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.
  (6) Comisia poate aplica sancțiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând în drept ori în fapt funcții de conducere sau exercitând cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenție.(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt ținute, potrivit legii, și la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenție. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ținute solidar la repararea prejudiciului cauzat.(8) La individualizarea sancțiunii se va ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului.(9) Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții, sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție.(10) În cazul în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, sancțiunea se va aplica fiecăreia separat.(11) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și/sau controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private din cadrul Comisiei ori de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a președintelui Consiliului Comisiei.
  -------------
  Alin. (11) al art. 141 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.
  -------------
  Art. 141 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.


  Articolul 142
  (1) În ceea ce privește sancțiunile contravenționale, prevederile art. 141 se completeaza cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) În ceea ce privește procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor, prevederile prezentei legi deroga de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  -------------
  Alin. (2) al art. 142 a revenit la forma anterioară ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, prin abrogarea pct. 18 al art. I din această ordonanță de urgență de către pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.
  (3) Abrogat.
  -------------
  Alin. (3) al art. 142 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.


  Articolul 143

  Contravențiile prevăzute în prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.


  Articolul 144

  Fapta persoanei din a carei vina se desfașoara fără autorizație sau aviz o activitate pentru care prezenta lege prevede obligația deținerii unei autorizații sau a unui aviz valabil din partea Comisiei constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.


  Articolul 145
  (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă:
  a) fapta persoanei de a nu declara și de a nu vira contribuția de asigurări sociale datorată de angajat la bugetul asigurărilor sociale de stat, astfel încât să nu se poată vira contribuția la fondurile de pensii administrate privat;
  b) fapta de a nu efectua transferul de disponibilități bănești ale unui participant la un alt fond de pensii.
  (2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani:
  a) fapta de a utiliza contribuția la fondul de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;
  b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea și înstrăinarea activelor fondului de pensii de către administrator;
  c) fapta de a utiliza disponibilitățile bănești ale unui participant la un fond de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;
  d) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii private;
  e) administrarea unui fond de pensii neautorizat;
  f) desfășurarea de către administrator a altor activități decât cele pentru care a fost autorizat;
  g) încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 117.
  (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au produs consecințe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani.(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracțiuni mai grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile prevăzute de acestea.
  --------------
  Art. 145 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.


  Articolul 146

  Fapta agentului de marketing de a prezenta cu rea-credința acte de aderare cu informații care nu corespund realității constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.


  Articolul 147

  Fapta persoanei de a folosi fără drept sintagma fond de pensii prevăzută la art. 56 alin. (1) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă.


  Articolul 148

  Cererile participanților sau ale beneficiarilor îndreptate împotriva administratorului, angajatorului sau Comisiei, adresate instanței în a carei raza teritoriala își are domiciliul reclamantul, sunt scutite de taxa de timbru.


  Capitolul XX Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 149
  (1) În termen de 4 luni de la acordarea autorizațiilor administratorilor, Comisia organizeaza și urmărește desfășurarea și încheierea procedurii de alegere și aderare la fondurile de pensii de către participanți.(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea procedurii de alegere, se repartizeaza din oficiu participanții care nu și-au definit opțiunea la fondurile de pensii.(3) Contribuțiile pentru fondurile de pensii se virează începând cu luna următoare celei în care s-a definitivat procedura de repartizare aleatorie prevăzută la alin. (2).
  -------------
  Alin. (3) al art. 149 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.


  Articolul 149^1

  Autoritățile și instituțiile publice furnizează în mod gratuit Comisiei, instituției de evidență și instituției de colectare, după caz, informațiile solicitate în scopul îndeplinirii de către acestea a atribuțiilor care le revin potrivit prevederilor prezentei legi.
  -------------
  Art. 149^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.


  Articolul 150

  În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia va adera cu amendamente specifice la Protocolul de colaborare încheiat între Banca Naționala a României, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor și Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.


  Articolul 151

  În perioada pentru care au fost efectuate viramente în contul participantului la un fond de pensii, numărul lunar de puncte stabilit pentru acesta, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se corectează cu raportul dintre cota de contribuție datorată la sistemul public de pensii, din care s-a dedus cota de contribuție aferentă fondului de pensii administrat privat, și cota de contribuție de asigurări sociale stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
  -------------
  Art. 151 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007.


  Articolul 152

  Prevederile prezentei legi se completeaza cu:
  a) legislația privind societațile comerciale și concurența neloiala;
  b) legislația privind societatea civila particulara;
  c) legislația privind raporturile de muncă;
  d) legislația privind asigurarile sociale de stat;
  e) legislația privind activitatea bancara;
  f) legislația privind tranzacționarea valorilor mobiliare;
  g) legislația privind regimul juridic al contravențiilor;
  h) legislația privind contenciosul administrativ.


  Articolul 153

  Toți solicitanții care au depus documentația de autorizare a constituirii pâna la termenul stabilit de Comisie și care au obținut autorizație de administrare încep activitatea, inclusiv publicitatea și marketingul, la aceeași dată stabilita prin normele Comisiei.


  Articolul 154

  Organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor reglementate și supravegheate de Comisie se stabilesc prin lege speciala, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 155

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2006.

  NOTĂ:
  Reproducem mai jos prevederile art. II, precum și ale mențiunii privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 23/2007, care nu au fost încorporate în forma republicată a Legii nr. 411/2004 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale Legii nr. 23/2007.
  Articolul II
  În aplicarea dispozițiilor prezentei legi, în termen de 6 luni de la intrarea sa în vigoare, Comisia elaboreaza norme, care se aproba prin hotărâre a președintelui Consiliului Comisiei și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  *
  Prezenta lege transpune prevederile Directivei Consiliului 98/49/CE din 29 iunie 1998 privind protecția drepturilor la pensie suplimentara ale salariaților și persoanelor care desfașoara activități independente, care se deplaseaza în cadrul Comunitații, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitaților Europene (JOCE) nr. L 209 din 25 iulie 1998.

  -------------