HOTĂRÂRE nr. 21 din 16 ianuarie 2013
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii"
  2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Ministerul Culturii, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor în domeniul culturii."
  3. La articolul 2, litera e) se abrogă.
  4. La articolul 3, litera j) se abrogă.
  5. La articolul 4, litera y) se abrogă.
  6. La articolul 5 alineatul (1), punctul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "29. propune Guvernului recunoaşterea statutului de utilitate publică pentru organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii, cu respectarea normelor legale;"
  7. La articolul 6 alineatul (1), după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu următorul cuprins:
  "19^1. organizează, direct sau prin instituţiile publice din subordine, târguri şi expoziţii de carte;"
  8. La articolul 6 alineatul (1), punctele 24 - 27 se abrogă.
  9. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului culturii, precum şi cele stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului."
  10. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  11. La anexa nr. 2, la punctul I, numărul curent 4 se abrogă.
  12. La anexa nr. 2, la punctul I, nota din final se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "NOTĂ:
  Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 432 de posturi."
  13. La anexa nr. 2, la punctul IV, numărul curent 3 se abrogă.
  14. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "direcţii judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma "direcţii judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti".


  Articolul II

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Încadrarea în noua structură organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit procedurilor legale specifice fiecărei categorii de personal.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul culturii,
  Daniel-Constantin Barbu
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Georgeta Bratu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 ianuarie 2013.
  Nr. 21.


  Anexa
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  A MINISTERULUI CULTURII
  Numărul maxim de posturi - 146
  (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)
  *Font 8
  ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐
  │DIRECŢIA PATRIMONIU├────────────────────┤ MINISTRU ├─────────────┐┌───────────────────────┐
  │CULTURAL │ └─────────┬─────────┘ ├┤ARTELE SPECTACOLULUI *)│
  └┬──────────────────┘ ┌─────────┴─────────┐ │└───────────────────────┘
   │ │ CABINET │ │┌───────────────────────┐
   │ └─────────┬─────────┘ ││CINEMATOGRAFIE ŞI │
   │ │ ├┤AUDIOVIZUAL *) │
   │┌───────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │└───────────────────────┘
   ├┤PATRIMONIU CONTRUIT│ │UNITATEA DE MANAGEMNET A├─┼─┤DIRECŢIA RELAŢII │ │┌───────────────────────┐
   ││*) │ │PROIECTULUI │ │ │INTERNAŢIONALE ŞI │ ││BIROUL CULTURĂ SCRISĂ │
   ││ │ │ │ │ │AFACERI EUROPENE │ ├┤BIBLIOTECI │
   │└───────────────────┘ └────────────────────────┘ │ └┬──────────────────┘ │└───────────────────────┘
   │┌───────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ │ ┌────────────────┐ │┌───────────────────────┐
   ├┤ ARHEOLOGIE *) │ │COMUNICARE ŞI RELAŢII ├─┤ ├─┤RELAŢII *) │ ├┤DIALOG SOCIAL *) │
   ││ │ │PUBLICE *) │ │ │ │INTERNAŢIONALE │ │└───────────────────────┘
   │└───────────────────┘ └────────────────────────┘ │ │ └────────────────┘ │┌───────────────────────┐
   │┌───────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ │ ┌────────────────┐ ├┤INTERCULTURALITATE *) │
   ├┤PATRIMONIU MOBIL *)│ │INFORMAŢII ├─┤ └─┤AFACERI │ │└───────────────────────┘
   ││ │ │CLASIFICATE *) │ │ │EUROPENE *) │ │┌───────────────────────┐
   │└───────────────────┘ └────────────────────────┘ │ └────────────────┘ └┤MONUMENTE DE FOR PUBLIC│
   │┌───────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │ŞI ARHITECTURĂ │
   ├┤PATRIMONIU │ │SERVICIUL LEGISLATIV ŞI ├─┼─┤AUDIT PUBLIC INTERN│ │CONTEMPORANĂ *) │
   ││IMATERIAL *) │ │RELAŢIA CU PARLAMENTUL │ │ │*) │ └───────────────────────┘
   │└───────────────────┘ └────────────────────────┘ │ └───────────────────┘
   │┌───────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐
   └┤PROGRAME, FORMARE, │ │SERVICIUL JURIDIC ├─┼─┤CORPUL DE CONTROL │
    │ATESTARE *) │ │ │ │ │AL MINISTRULUI *) │
    └───────────────────┘ └────────────────────────┘ │ └───────────────────┘
        ┌─────────────────────────┬──────────────────┴────┬─────────────────────────┐
  ┌─────┴──────────────┐ ┌────────┴───────────┐ ┌─────────┴─────────────┐ ┌─────────┴────────┐
  │SECRETAR DE STAT **)│ │SECRETAR DE STAT **)│ │SUBSECRETAR DE STAT **)│ │ SECRETAR GENERAL │
  └┬───────────────────┘ └┬───────────────────┘ └───────────────────────┘ └┬─────────────────┘
   │┌───────┐ │┌───────┐ │┌──────────────────────┐
   └┤CABINET│ └┤CABINET│ ├┤SECRETARIAT GENERAL *)│
    └───────┘ └───────┘ │└──────────────────────┘
                                                                           │┌──────────────────────┐
                                                                           ├┤SECRETAR GENERAL │
                                                                           ││ADJUNCT │
                                                                           │└──────────────────────┘
                                                                           │┌──────────────────────┐
                                                                           ├┤DIRECŢIA BUGET, │
                                                                           ││FINANŢE, CONTABILITATE│
                                                                           │└──────────────────────┘
                                                                           │┌──────────────────────┐
                                                                           ├┤ACHIZIŢII PUBLICE *) │
                                                                           │└──────────────────────┘
                                                                           │┌──────────────────────┐
                                                                           ├┤ADMINISTRATIV, ARHIVĂ,│
                                                                           ││IT *) │
                                                                           │└──────────────────────┘
                                                                           │┌──────────────────────┐
                                                                           ├┤SERVICIUL RESURSE │
                                                                           ││UMANE │
                                                                           │└──────────────────────┘
                                                                           │┌──────────────────────┐
                                                                           └┤MANAGEMENTUL CULTURAL │
                                                                            │STRATEGII ŞI POLITICI │
                                                                            │PUBLICE *) │
                                                                            └──────────────────────┘

  ----- Notă *) Se organizează la nivel de compartiment conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului culturii. Notă **) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului culturii.
  -----