ORDIN nr. 868/1.303/2023pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 868 din 30 martie 2023
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.303 din 11 aprilie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 24 aprilie 2023
  Având în vedere Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 17/ALA din 27.02.2023,
  luând în considerare prevederile art. 167 și 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor și ministrul finanțelor emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
  a) Referat privind soluționarea cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa nr. 2;
  b) Decizie de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 3;
  c) Decizie de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 4;
  d) Proces-verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa nr. 5;
  e) Borderou privind programarea plății sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente acestora, prevăzut în anexa nr. 6;
  f) Evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 7;
  g) Dispoziție de restituire a unor sume reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat, prevăzută în anexa nr. 8;
  h) Dispoziție de respingere a cererii privind confirmarea plății efectuate eronat a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 9;
  i) Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna .........., prevăzută în anexa nr. 10.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu


  Anexa nr. 1

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2022
  privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru
  autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru
  autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite
  de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule


  Anexa nr. 2


  ANTET^1)
  Nr. ........... data ...................
  Aprob.
  Conducătorul organului fiscal
  Numele și prenumele .....................
  Semnătura ...............................

  REFERAT
  privind soluționarea cererii de restituire a sumelor reprezentând
  taxa specială pentru autoturisme și autovehicule,
  taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante
  provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

  În baza:– art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
  și având în vedere Cererea de restituire nr. ......... din data de .............., depusă de către ...................., CIF ...................., însoțită^2) de Hotărârea judecătorească nr. ...../............ emisă de .................................,
  propunem aprobarea restituirii sumei de ........... lei, reprezentând^3):
  ( ) taxă specială pentru autoturisme și autovehicule;
  ( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;
  ( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
  ( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;
  ( ) cheltuieli de judecată stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../.......... emisă de ..................;
  ( ) alte sume stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../.............. emisă de ....................... .

  Suma aprobată la restituire, precum și dobânda aferentă calculată potrivit legii și celelalte cheltuieli bănești stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și cheltuielile ocazionate de executarea silită se compensează de către organul fiscal central competent cu eventualele obligații fiscale restante existente în evidența pe plătitor până la data restituirii.
  Suma aprobată la restituire va fi plătită în cadrul termenului prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.
  Pentru sumele stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, dobânda se calculează potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2022.
  Șeful compartimentului,
  ......................
  Semnătura
  ......................
  Întocmit la data de
  .......................
  Inspector,
  ............................
  ^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
  ^2) Se completează doar în cazul în care restituirea sumelor este stabilită de instanțele de judecată prin hotărâri definitive.
  ^3) Va fi indicat tipul sumei aprobate la restituire.


  Anexa nr. 3


  ANTET^1)
  Nr. …................. din .................................
  Către: ..................(denumirea/numele și prenumele contribuabilului)........................
  Adresa: localitatea ……………......., str. ................................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/județul ……..........
  Cod de identificare fiscală .........................
  DECIZIE
  de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând
  taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare
  pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite
  de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

  În baza dispozițiilor art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule și ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și a Cererii de restituire nr. ….................... din data de ……..................., s-a stabilit suma aprobată la restituire în cuantum de ....................................... lei.
  Suma aprobată la restituire reprezintă^2):
  ( ) taxă specială pentru autoturisme și autovehicule;
  ( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;
  ( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
  ( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;
  ( ) cheltuieli de judecată stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../........... emisă de ......;
  ( ) alte sume stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ......./......... emisă de ................ .
  1. Restituirea sumei aprobate se efectuează în cadrul termenului prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule. Pentru sumele cuvenite la restituire se calculează dobânzi pe perioada cuprinsă între data perceperii taxei/timbrului și data restituirii.2. Pentru sumele stabilite prin hotărâri judecătorești definitive dobânda se calculează în temeiul prevederilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  În situația în care se constată existența unor obligații fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele aprobate la restituire, precum și dobânda aferentă calculată potrivit legii și celelalte cheltuieli bănești stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, inclusiv cheltuielile ocazionate de executarea silită, vor fi diminuate cu obligațiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare, potrivit legii.
  Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestație la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ.
  Conducătorul organului fiscal
  Numele și prenumele ...................
  Data .......................
  Semnătura ……….......................................
  L.S.
  .....................................................................
  ^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
  ^2) Va fi indicat tipul sumei aprobate la restituire.


  Anexa nr. 4


  ANTET*)
  Nr. …............ din ............................
  Către: .................(denumirea/numele și prenumele contribuabilului)......................
  Adresa: localitatea .............., str. ...................... nr. ........, bl. ..., sc. …., ap. …..., sectorul/județul ................
  Cod de identificare fiscală .........................
  DECIZIE
  de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând
  taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare
  pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite
  de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

  În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule și ale Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor nr. 868/1.303/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a modelului și conținutului unor formulare,
  având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .......... din data de ............., înregistrată la organul fiscal cu nr. ....... din data de ..............,
  luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în actele normative mai sus invocate, se respinge cererea de restituire a sumelor solicitate.
  Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de restituire sunt următoarele:
  ........................................................

  Temeiul de drept:
  .......................................................

  Mențiuni privind audierea contribuabilului:
  .......................................................

  Împotriva prezentei decizii cel interesat poate formula contestație la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ.
  Conducătorul organului fiscal
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura ............................................
  L.S.
  ……………………………………….
  *) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.


  Anexa nr. 5


  ANTET^1)
  Nr. …................. din .................................
  Către: ................(denumirea/numele și prenumele contribuabilului)..................
  Adresa: localitatea ………..............., str. ............................... nr. ........., bl. ….., sc. …......, ap. ….., sectorul/județul ………..
  Cod de identificare fiscală .........................
  PROCES-VERBAL
  privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând
  taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare
  pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite
  de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

  În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, pentru contribuabilul ………..............................., având C.N.P./C.U.I. ................., cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ......................, str. ................ nr. ......., bl. ......., sc. …..., ap. ......., sectorul/județul ……...., s-a procedat la calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, astfel:
  Natura sumei^2)Suma aprobată pentru restituirePerioada pentru care s-a calculat dobândaNivelul dobânzii^4)Cuantumul dobânzilor cuvenite contribuabilului
  Data de la care se calculează dobânda^3)Data compensării/restituirii sumei aprobate la restituire

  În situația în care se constată existența unor obligații fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele stabilite prin prezentul proces-verbal vor fi diminuate cu obligațiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.
  Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestație la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ.
  Conducătorul organului fiscal
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura ............................
  L.S.
  ...............
  ^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
  ^2) Se va menționa natura sumelor pentru care se face calculul dobânzilor.
  ^3) Data de la care se calculează dobânda este data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, după caz, sau astfel cum este stabilit de instanța judecătorească.
  ^4) Se va menționa nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 0,02% pentru fiecare zi, sau astfel cum este stabilit de instanța judecătorească.


  Anexa nr. 6


  ANTET^1)
  Nr. ........ din ..........
  BORDEROU
  privind programarea plății sumelor reprezentând taxa specială
  pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule,
  taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și
  timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente acestora

  Nr. crt.Numele și prenumele/DenumireaC.I.F.
  Sumele rămase de restituit după eventualele compensări
  - lei -
  Data plății sumei rămase de restituit^2)
  Suma de restituit din taxă/timbruSuma de restituit din dobânda calculată

  Conducătorul organului fiscal
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura ................................
  L.S.
  Șeful compartimentului,
  .......................
  Semnătura
  ............................
  Întocmit la data de
  ......................
  Inspector,
  ...............................
  ^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
  ^2) Se va menționa data programată pentru virarea sumelor cuvenite contribuabilului.


  Anexa nr. 7


  EVIDENȚA
  cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire

  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - Numele și prenumele/Denumirea solicitantului
  B - Codul de identificare fiscală
  C - Tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire^2)
  D - Nr. documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire
  E - Data documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire
  F - Suma totală aprobată la restituire potrivit documentului prin care aceasta a fost stabilită^2)
  F1 ... F5 - sume aferente fiecărei tranșe^3), din care:
  F1.1 - suma aferentă tranșei I, reprezentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume, după caz^4)
  F1.2 - suma aferentă tranșei I actualizată cu IPC^5)
  F1.3 - dobânda aferentă tranșei I^5)
  ....................................................................
  F5.1 - suma aferentă tranșei V, reprezentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume, după caz
  F5.2 - suma aferentă tranșei V actualizată cu IPC
  F5.3 - dobânda aferentă tranșei V
  F6 - suma rămasă de restituit^6), din care:
  F6.1 - suma rămasă de restituit din taxă/timbru
  F6.2 - dobânda aferentă sumei rămase de restituit din taxă/timbru
  G - Instituția care a restituit (Agenția Națională de Administrare Fiscală/Administrația Fondului pentru Mediu)
  H - Numărul și data documentului de plată
  I - Cuantumul sumei achitate
  J - Nr.
  K - Data
  L - Marca
  M - Tipul/Varianta
  N - Anul fabricației
  O - Nr. de înmatriculare
  P - Nr. de identificare
  R - Seria cărții de identitate

  Nr. crt.ABCereri de restituireNatura sumei aprobate la restituire^1)Datele de identificare ale autovehiculelorCDEFF1...........F5F6GHI
  JKLMNOPRF 11F 12F 13F 51F 52F 53F 61F 62
  01234567891011121314151617181920212223242526272829

  ^1) Se va menționa natura sumei aprobate la restituire, respectiv:– taxă pe poluare pentru autovehicule;– taxă specială pentru autoturisme și autovehicule;– taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;– timbrul de mediu pentru autovehicule;– taxă neutilizată;– diferențe de sume plătite;– valoarea reziduală a timbrului;– cheltuieli bănești;– alte cheltuieli ocazionate de executarea silită;– actualizarea sumelor restituite cu indicele prețurilor de consum;– dobânda cuvenită contribuabilului.
  ^2) Se va menționa tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire, astfel cum a fost stabilit prin actele normative în vigoare la momentul stabilirii acesteia.
  ^3) Se vor păstra informațiile existente până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
  ^4) Se va menționa cuantumul aferent fiecărei tranșe din graficul tranșelor anuale aprobate la restituire.
  ^5) Se vor menționa sumele stabilite prin Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanțele judecătorești cu indicele prețurilor de consum, precum și calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.
  ^6) Se vor menționa sumele rămase de restituit potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.


  Anexa nr. 8


  Administrația Fondului pentru Mediu
  Sediul: localitatea ............, str. ........... nr. ..., județul/sectorul ..........
  Nr. ................ din data de .........
  DISPOZIȚIE DE RESTITUIRE
  a unor sume reprezentând taxă specială pentru autoturisme
  și autovehicule, taxă pe poluare pentru autovehicule,
  taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
  sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat

  În baza Cererii nr. ............ din data de ..................... a solicitantului ..........................................., cu sediul/domiciliul în localitatea ....................................., str. .................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., județul/sectorul ............., având CIF ................................., înregistrată la Administrația Fondului pentru Mediu cu nr. ............ din data de ................, au fost efectuate verificări cu privire la plata taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, încasată cu documentul de plată ............ nr. ............... din data de ............, în sumă de ............... lei.
  În urma verificărilor se certifică dreptul de creanță al solicitantului pentru suma totală de ............. lei și se dispune restituirea acesteia.
  Suma achitată eronat a fost transferată din contul ...............................*) în contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, din care organul fiscal competent dispune restituirea efectivă a sumei către solicitant, potrivit legii.
  Conducătorul Administrației Fondului pentru Mediu,
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura
  L.S.
  Verificat
  Funcția .......................
  Numele și prenumele ...........
  Data ..........................
  Semnătura .....................
  Întocmit
  Funcția .........................
  Numele și prenumele .............
  Data ............................
  Semnătura .......................
  *) Se înscrie contul Administrației Fondului pentru Mediu în care a fost virată/virat eronat taxa/timbrul.


  Anexa nr. 9


  Administrația Fondului pentru Mediu
  Sediul: localitatea ............, str. ........... nr. ..., județul/sectorul ..........
  Nr. ................ din data de .........
  DISPOZIȚIE DE RESPINGERE
  a cererii privind confirmarea plății efectuate eronat a
  taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare
  pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite
  de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule

  În baza cererii solicitantului ..............................., cu sediul/domiciliul în localitatea .................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., județul/sectorul .................., având CIF ................................., înregistrată la Administrația Fondului pentru Mediu cu nr. ............ din data de ................, prin care solicitați confirmarea plății efectuate eronat a taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, virată cu documentul de plată ............ nr. ............... din data de ............, în sumă de ................ lei, vă comunicăm că, drept urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că plata efectuată de dumneavoastră nu a fost înregistrată în conturile Administrației Fondului pentru Mediu, fapt pentru care cererea depusă de dumneavoastră se respinge.
  Conducătorul Administrației Fondului pentru Mediu,
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura
  L.S.
  Verificat
  Funcția .......................
  Numele și prenumele ...........
  Data ..........................
  Semnătura .....................
  Întocmit
  Funcția .........................
  Numele și prenumele .............
  Data ............................
  Semnătura .......................


  Anexa nr. 10


  ANTET^1)
  Nr. ........ din ..........
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor
  reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule,
  taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante
  provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule,
  emise în săptămâna ...........

  Nr. crt.Organ fiscal central^2)Nr. decizii de soluționare a cererii privind restituirea emiseSumă aprobată la restituireDenumirea unității Trezoreriei StatuluiCodul IBAN al contului în care se virează suma
  012345  Subtotal^3)
  Total
  Conducătorul organului fiscal,
  Numele și prenumele .........................
  Semnătura ...................................
  L.S.
  Șeful compartimentului,
  .......................
  Semnătura
  .......................
  Întocmit la data de
  .......................
  Inspector,
  .......................
  NOTĂ:
  Situația centralizatoare se completează atât pentru sumele reprezentând taxa specială pentru autoturisme, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cât și pentru sumele reprezentând dobânzi și alte cheltuieli bănești stabilite de instanțele judecătorești.
  ^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
  ^2) Se va completa de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor 1-6 sau administrațiile județene ale finanțelor publice, după caz. Situația centralizatoare întocmită de administrațiile județene ale finanțelor publice cuprinde rânduri pentru fiecare organ fiscal central competent din subordine.
  ^3) Va cuprinde subtotaluri ale sumelor solicitate Administrației Fondului pentru Mediu pe fiecare unitate de Trezorerie a Statului la care se vor vira sumele reprezentând restituiri/compensări în contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“ al cărui cod IBAN este înscris în coloana 5, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).

  -----