LEGE nr. 125 din 6 mai 2021pentru completarea art. 66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 mai 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  La articolul 66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Cheltuielile, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică, necesar funcționării agregatelor sau echipamentelor pentru irigații, pentru care se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere, prevăzute la alin. (2), se suportă din bugetul Agenției, în limita sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație.


  Articolul II

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare.


  Articolul III

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 6 mai 2021.
  Nr. 125.
  ----