DECIZIA nr. 289 din 26 aprilie 2018referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 și art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 14 august 2018

  Valer Dorneanu

  - președinte

  Marian Enache

  - judecător

  Petre Lăzăroiu

  - judecător

  Mircea Ștefan Minea

  - judecător

  Daniel Marius Morar

  - judecător

  Mona-Maria Pivniceru

  - judecător

  Livia Doina Stanciu

  - judecător

  Simona-Maya Teodoroiu

  - judecător

  Varga Attila

  - judecător

  Andreea Costin

  - magistrat-asistent

  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminița Nicolescu.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 și art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepție ridicată de Oltița Manafu în Dosarul nr. 23.828/ 233/2016/a1 al Judecătoriei Galați - Secția civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.200D/2017.2. La apelul nominal lipsește autoarea excepției de neconstituționalitate. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 1.888D/2017, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 din Codul de procedură civilă, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepție ridicată de Oltița Manafu în Dosarul nr. 23.821/ 233/2016/a1 Judecătoria Galați - Secția civilă.4. La apelul nominal lipsește autoarea excepției de neconstituționalitate. Procedura de citare este legal îndeplinită.5. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele sus-menționate, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.888D/2017 la Dosarul nr. 1.200D/2017, care a fost primul înregistrat.6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. În acest sens arată că legiuitorul a reglementat ajutorul public judiciar ca o măsură prin care să se asigure accesul efectiv și egal la justiție prin înlăturarea piedicii ce o constituie costurile procedurilor judiciare pentru persoanele care nu pot face față unui proces fără a pune în pericol întreținerea familiilor lor. Această formă de asistență acordată de către stat nu este, însă, una necondiționată, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 stabilind condițiile în care acest ajutor poate fi acordat, condiții care nu încalcă dispozițiile constituționale invocate.7. Referitor la art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă arată că acestea au mai format obiect al controlului de constituționalitate exercitat de Curte, aceasta constatând constituționalitatea lor, spre exemplu, prin Decizia nr. 619 din 4 noiembrie 2014 sau Decizia nr. 59 din 24 februarie 2015.
  CURTEA,

  având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:8. Prin Încheierea nr. 105 din 24 februarie 2017, astfel cum a fost îndreptată prin Încheierea din 31 martie 2017, și Încheierea nr. 371 din 24 mai 2017 pronunțate în Dosarul nr. 23.828/233/2016/a1 și Dosarul nr. 23.821/233/2016/a1, Judecătoria Galați - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 și art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepție ridicată de Oltița Manafu în cauze având ca obiect soluționarea cererilor de reexaminare a unor încheieri prin care s-a respins cererea de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata cauțiunii pentru suspendarea executării silite.9. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale în măsura în care nu permit acordarea de asistență juridică sub forma scutirii de la plata cauțiunii, fiind, astfel, încălcat accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil. De asemenea apreciază că dispozițiile legale criticate sunt lipsite de claritate și previzibilitate.10. Judecătoria Galați - Secția civilă apreciază că, deși autoarea excepției este nemulțumită de modul de aplicare a legii de către instanța de judecată, aceasta nu atrage încălcarea dispozițiilor constituționale. Interpretarea și aplicarea diferită a dispozițiilor legale de către instanțele de judecată nu pot face obiectul controlului de constituționalitate.11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.12. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.13. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale.14. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,

  examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:15. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.16. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă dispozițiile art. 90 și art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare, în ansamblul său. Dispozițiile legale criticate punctual au următorul cuprins:– Art. 90:(1) Cel care nu este în stare să facă față cheltuielilor pe care le presupune declanșarea și susținerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreținere sau a familiei sale, poate beneficia de asistență judiciară, în condițiile legii speciale privind ajutorul public judiciar.(2) Asistența judiciară cuprinde:
  a) acordarea de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare prevăzute de lege;
  b) apărarea și asistența gratuită printr-un avocat desemnat de barou;
  c) orice alte modalități prevăzute de lege.
  (3) Asistența judiciară poate fi acordată oricând în cursul procesului, în tot sau numai în parte.(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești, în condițiile legii speciale.“;
  – Art. 719 alin. (2):
  Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauțiune, calculată la valoarea obiectului contestației, după cum urmează:
  a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;
  b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depășește 10.000 lei;
  c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depășește 100.000 lei;
  d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depășește 1.000.000 lei.“
  17. În opinia autoarei excepției de neconstituționalitate, dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 1 privind statul de drept, art. 11 privind dreptul internațional și dreptul intern, art. 15 privind universalitatea, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiție, astfel cum acesta se interpretează, potrivit art. 20 din Constituție, și prin prisma art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, art. 24 privind dreptul la apărare și ale art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană.18. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, în jurisprudența sa, a examinat constituționalitatea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008, prin prisma unor critici de neconstituționalitate similare celor invocate în prezenta cauză, și, prin Decizia nr. 502 din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 22 decembrie 2014, paragraful 18, a reținut, referitor la critica de neconstituționalitate privind absența reglementării cauțiunii dintre formele de ajutor public judiciar, că aceasta vizează, în realitate, o omisiune legislativă. Or, Curtea Constituțională nu poate analiza un text de lege din perspectiva a ceea ce el nu prevede in terminis, adică a lipsei de reglementare, și nici printr-un examen comparativ al legislației într-o anumită materie.19. În ceea ce privește dispozițiile art. 90 și art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, chiar dacă autoarea excepției de neconstituționalitate nu arată în ce mod acestea încalcă drepturile fundamentale, se poate concluziona că aceasta este nemulțumită de absența reglementării cauțiunii dintre formele de asistență judiciară, ca și în cazul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008, precum și de faptul că nu beneficiază de asistență judiciară sub forma scutirii de plată a cauțiunii stabilite de instanța de judecată.20. Astfel formulate, susținerile de neconstituționalitate tind la completarea textelor legale criticate și nu au natura unor veritabile critici de neconstituționalitate. Curtea s-a pronunțat constant, de exemplu, prin Decizia nr. 159 din 10 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 4 februarie 1999, în sensul că nu este competentă a soluționa excepții de neconstituționalitate privind lacune legislative ori în cazul unor reglementări legale despre care se pretinde că ar fi incomplete ori nesatisfăcător redactate, deoarece ar presupune o intervenție nemijlocită în activitatea de legiferare (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 924 din 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009, și Decizia nr. 895 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 10 august 2010).21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:

  Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 și art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, excepție ridicată de Oltița Manafu în dosarele nr. 23.828/233/2016/a1 și nr. 23.821/233/2016/a1 ale Judecătoriei Galați - Secția civilă.
  Definitivă și general obligatorie.
  Decizia se comunică Judecătoriei Galați - Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Pronunțată în ședința din data de 26 aprilie 2018.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Andreea Costin

  ----