ORDIN nr. 4.088 din 27 aprilie 2023privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" din municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023
  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;–  art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 12 din 13.12.2022;– Referatului de aprobare nr. 171 din 11.01.2022 a proiectului de ordin al ministrului educației privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ din municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă autorizația de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“, cu sediul în bulevardul Traian nr. 31, municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, pentru nivelul de învățământ „profesional“, domeniul „electric“, calificarea profesională „electrician exploatare joasă tensiune“, respectiv nivelul de învățământ „postliceal“, domeniul „mecanică“, calificarea profesională „tehnician optometrist“, respectiv domeniul „informatică“, calificarea profesională „tehnician echipamente periferice și birotică“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“, începând cu anul școlar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autorizația de funcționare provizorie conferă unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ din municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ pentru nivelurile de învățământ „profesional“ și „postliceal“, domeniile, calificările profesionale, limba de predare și forma de învățământ menționate la art. 1.


  Articolul 3
  (1) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ din municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, are următoarele obligații:
  a) de a angaja personal didactic și nedidactic, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;
  b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ „profesional“, dar nu mai târziu de anul școlar 2028-2029;
  c) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ „postliceal“, dar nu mai târziu de anul școlar 2027-2028;
  d) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ din municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.


  Articolul 5

  Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ din municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 27 aprilie 2023.
  Nr. 4.088.

  ANEXĂ

  Județul Neamț
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământNr. solicitare autorizare/dataHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/ Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“7.294/21.10.202216/14.11.2022
  Municipiul Piatra-Neamț, bulevardul Traian nr. 31, telefon: 0233222800, colegiulcartianu@gmail.comProfesionalElectric
  Electrician exploatare joasă tensiuneRomânăCu frecvență
  7.006-1/21.10.2022PostlicealMecanică
  Tehnician optometristRomânăCu frecvență
  Informatică
  Tehnician echipamente periferice și birotică
  Capacitate maximă de școlarizare: 86 de formațiuni de studiu în 2 schimburi (maximum 43 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 43 de formațiuni de studiu/schimbul 2)

  -----