HOTĂRÂRE nr. 629 din 16 iunie 2011
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea în domeniul public al oraşului Ocnele Mari şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea în domeniul public al oraşului Ocnele Mari şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari.


  Articolul 2

  (1) Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1, prevăzute în anexă, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare.
  (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari în conformitate cu destinaţia acestora.
  (3) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.


  Articolul 3

  (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.
  (3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare.
  (4) Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi să respecte standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora.
  (5) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.
  (6) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari va prelua activul şi pasivul acestora, conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilelor.
  (7) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea oraşului Ocnele Mari şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari, în condiţiile legii.


  Articolul 4

  La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei,
  cercetării, tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 16 iunie 2011.
  Nr. 629.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea în domeniul public al oraşului Ocnele Mari şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari
  Centrul de agrement Ocniţa
  *Font 8*
  Nr. M.F. Codul de clasifi- care Locul unde este şi- tuat i- mobilul Valoa- rea de inven- tar (lei) Denumi- rea imobi- lului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se trans- mite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  25916 8.29.06 Ocniţa, judeţul Vâlcea 18 Tabăra Ocniţa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educa- ţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autori- tatea Naţională pentru Sport şi Ti- neret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea În domeniul public al oraşului Ocnele Mari şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari Clădire cu două camere - fundaţie beton, acoperiş azbociment, zid cărămidă, plafon pal
  25917 8.29.06 Ocniţa, judeţul Vâlcea 18 Tabăra Ocniţa Din domeniul public al statului şi din administrarea Mi- nisterului Educa- ţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Auto- ritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea În domeniul public al oraşului Ocnele Mari şi în adminis- trarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari Vila Ana - funda- ţie beton, acope- riş ţiglă, zid cărămidă parte, zid BCA etaj, plafon pal
  25918 8.29.06 Ocniţa, judeţul Vâlcea 25 Tabăra Ocniţa Din domeniul public al statului şi din administrarea Mi- nisterului Educa- ţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Auto- ritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea În domeniul public al oraşului Ocnele Mari şi în adminis- trarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari Bloc alimentar - fundaţie beton, acoperiş azbociment, zid cărămidă, plafon pal
  25919 8.29.06 Ocniţa, judeţul Vâlcea 1 Tabăra Ocniţa Din domeniul public al statului şi din administrarea Mi- nisterului Educa- ţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Auto- ritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea În domeniul public al oraşului Ocnele Mari şi în adminis- trarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari Club în aer liber - fundaţie beton, acoperiş azbociment
  25920 8.29.06 Ocniţa, judeţul Vâlcea 5 Tabăra Ocniţa Din domeniul public al statului şi din administrarea Mi- nisterului Educa- ţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Auto- ritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea În domeniul public al oraşului Ocnele Mari şi în adminis- trarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari Baie cărămidă - fundaţie beton, acoperiş beton, zid cărămidă
  25921 8.29.06 Ocniţa, judeţul Vâlcea 3 Tabăra Ocniţa Din domeniul public al statului şi din administrarea Mi- nisterului Educa- ţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Auto- ritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea În domeniul public al oraşului Ocnele Mari şi în adminis- trarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari WC cărămidă - fundaţie beton, acoperiş beton, zid cărămidă

  -----------