ORDIN nr. 1.123 din 12 octombrie 2016pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.123 din 12 octombrie 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 849 din 11 octombrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 13 octombrie 2016
  Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. VVV 4.791 din 12 octombrie 2016 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.764 din 11 octombrie 2016 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;– art. 30 alin. (2) și art. 280 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6 alin. (5) din Normele metodologice privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2015,
  în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul 1

  În înțelesul prezentului ordin, termenii și noțiunile folosite au următoarea semnificație:
  a) autentificarea utilizatorilor în sistemul DES - modalitate tehnică prin care utilizatorii se conectează la sistemul DES, astfel încât identitatea lor să fie recunoscută de acest sistem;
  b) coautentificarea pacientului - modalitate tehnică prin care un pacient, personal sau prin reprezentant legal, își atestă identitatea în mod electronic în sistemul DES în același timp cu un medic deja autentificat, în vederea exprimării acordului de consultare a dosarului electronic de sănătate propriu sau al persoanei pe care o reprezintă legal;
  c) certificare aplicație informatică - procesul de verificare a respectării specificațiilor de conectare a aplicațiilor informatice la sistemul DES;
  d) certificat calificat - colecție de date în formă electronică prin care se confirmă identitatea unei persoane fizice;
  e) CID - codul de asigurat înscris pe cardul național de asigurări de sănătate;
  f) inițierea dosarului electronic de sănătate - procesul prin care un dosar electronic de sănătate al pacientului este creat în sistemul DES;
  g) înrolarea în platforma informatică din asigurările de sănătate - modalitate prin care datele și informațiile medicale privind furnizorii de servicii medicale se înregistrează în platforma informatică din asigurările de sănătate, inclusiv înregistrarea certificatului calificat;
  h) matrice de securitate - instrument pentru autentificare în sistemul DES eliberat de către medici la solicitarea pacienților în baza actului de identitate al acestora;
  i) mediul de certificare DES - componentă a sistemului DES alcătuită din infrastructură și aplicațiile informatice în vederea verificării și validării aplicațiilor informatice, utilizând date și informații de test;
  j) mediul de producție DES - componentă a sistemului DES alcătuită din infrastructură și aplicații informatice în vederea prelucrării datelor și informațiilor medicale;
  k) parola de acces - element de securitate utilizat în cadrul sistemului DES, confidențial și cunoscut numai de pacient;
  l) portalul DES - interfața internet a sistemului DES care poate fi accesată de către utilizatori la adresa www.des-cnas.ro;
  m) utilizatori - medicii care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizorii de servicii medicale aflați sau nu într-o relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, toți pacienții și reprezentanții legali ai acestora, precum și persoanele desemnate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății cu atribuții în realizarea de statistici și rapoarte pe baza datelor depersonalizate din sistemul DES.


  Articolul 2

  Furnizorii de servicii medicale care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate utilizează sistemul DES și sunt înrolați în platforma informatică din asigurările de sănătate.


  Articolul 3
  (1) Furnizorii de servicii medicale care nu se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum și medicii care își desfășoară activitatea într-o formă legală la aceștia, în vederea utilizării sistemului DES, au obligația înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate.(2) În vederea înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate, furnizorii de servicii medicale prevăzuți la alin. (1) vor depune la sediul casei de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceștia își desfășoară activitatea o cerere pentru utilizarea unui certificat calificat în platforma informatică din asigurările de sănătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 4
  (1) Aplicațiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate și certificate în sistemul DES, caz în care furnizorii de servicii medicale sunt obligați să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor. Prin intermediul acestor aplicații datele și informațiile se transmit în mod automat.(2) Furnizorii de servicii medicale care nu utilizează aplicațiile informatice menționate la alin. (1) vor utiliza portalul DES pentru a completa și transmite date în dosarul electronic de sănătate al pacientului.
  (la 22-06-2021, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 643 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 )
  (3) Transmiterea datelor și informațiilor medicale către sistemul DES se realizează din aplicația informatică a furnizorului de servicii medicale sau din portalul DES. Obligativitatea transmiterii datelor în DES se constituie de la data implementării în sistemul DES a funcționalităților specifice fiecărui tip de asistență medicală pe măsura implementării acestora.
  (la 22-06-2021, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 643 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 )
  (4) Portalul DES va asigura o interfață prin care aplicațiile informatice ale furnizorilor de servicii medicale prevăzute la alin. (1) să poată prelua automat informațiile medicale privitoare la pacient, necesare furnizării serviciului medical către acesta, fără a mai fi nevoie ca acele informații să fie reintroduse de pe documente justificative pe care pacientul este obligat să le prezinte.
  (la 22-06-2021, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 643 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 )


  Articolul 5

  Datele și informațiile medicale pentru furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești care își desfășoară activitatea off-line se vor transmite potrivit contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 și dispozițiilor prezentului ordin.


  Articolul 5^1

  Condițiile tehnice de securitate și condițiile de acces la datele aferente DES al pacientului din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se stabilesc potrivit dispozițiilor art. 346^6 alin. (7^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 22-06-2021, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 643 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 )


  Articolul 6

  Datele și informațiile medicale din sistemul DES sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 7
  (1) Datele și informațiile se certifică prin semnătură electronică de către medicul curant și se transmit în sistemul DES fie prin intermediul aplicațiilor prevăzute la art. 4 alin. (1), fie prin intermediul portalului DES.(2) Datele și informațiile medicale care din motive justificate nu pot fi transmise on-line către sistemul DES se salvează local în aplicațiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale și se transmit în maximum 5 zile calendaristice de la termenele prevăzute în anexa nr. 2.(3) Furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești care își desfășoară activitatea în mediul off-line transmit datele și informațiile prevăzute la alin. (2) în maximum 10 zile calendaristice de la termenele prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 8

  Abrogat.
  (la 22-06-2021, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 643 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 )


  Articolul 9
  (1) Datele și informațiile medicale transmise din eroare sau în mod greșit în sistemul DES și constatate de medicul care a transmis datele și informațiile medicale sau de către pacient se modifică și se anulează numai de către medicul autentificat care a transmis acele date și informații medicale în sistemul DES. (2) Datele și informațiile medicale prevăzute la alin. (1) se păstrează în sistemul DES și se pot vizualiza de pacient sau de către reprezentantul legal al acestuia.(3) Modalitatea de corectare și anulare a datelor și informațiilor medicale transmise din eroare sau în mod greșit în sistemul DES prin utilizarea aplicațiilor proprii, compatibile și certificate în sistemul DES, este postată în portalul DES.


  Articolul 10

  Accesul pacienților sau al reprezentanților legali ai acestora la datele și informațiile din DES se realizează cu respectarea prevederilor art. 346^7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
  (la 22-06-2021, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 643 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 )


  Articolul 11
  (1) Autentificarea pacientului în portalul DES se realizează numai după generarea matricei de securitate de către medicii înrolați în platforma informatică din asigurările de sănătate și definirea de către pacient sau reprezentantul legal al acestuia a parolei de acces, prin portalul DES.(2) Autentificarea pacientului sau a reprezentantului legal prin portalul DES se realizează în condițiile prevăzute la alin. (1) prin utilizarea uneia dintre următoarele modalități:
  a) utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate și a codului PIN asociat, precum și prin intermediul parolei de acces;
  b) utilizarea CID-ului sau a codului numeric personal, a matricei de securitate și a parolei de acces.
  (3) După autentificare prin intermediul portalului DES, pacientul sau reprezentantul legal al acestuia poate efectua următoarele operațiuni:
  a) accesarea informațiilor din dosarul electronic de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezintă legal;
  b) exercitarea dreptului de acces la date, prin solicitarea și obținerea unei copii a datelor care îl privesc, potrivit dispozițiilor art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului;
  c) furnizarea de informații suplimentare privind datele de contact, precum telefon, adresa de poștă electronică pentru a permite identificarea modalității de comunicare, confirmare și livrare a datelor pentru informațiile solicitate conform art. 12 - Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate din cadrul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului;
  d) acordarea sau retragerea dreptului de acces al medicilor la propriul dosar electronic de sănătate sau la dosarele persoanelor pe care le reprezintă legal;
  e) exprimarea refuzului de a utiliza dosarul electronic de sănătate în condițiile art. 346^12 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  f) exprimarea opțiunii de a reveni asupra deciziei de refuz al utilizării dosarului electronic de sănătate în condițiile art. 346^12 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  g) adăugarea de date și informații medicale în dosarul electronic de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezintă legal, doar în modulul «Antecedente declarate de pacient
  (la 22-06-2021, Alineatul (3) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 643 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 )


  Articolul 12
  (1) Matricea de securitate se prezintă sub forma unui tabel compus din 8 linii și 8 coloane, fiecare poziție din tabel conținând un cod generat în mod aleatoriu de către sistemul DES. Matricea are o serie unică, generată automat de sistemul DES. Numărul de matrici care pot fi generate pentru un pacient nu este limitat. Sistemul DES recunoaște numai ultima matrice de securitate generată pentru un pacient, restul fiind invalidate automat.(2) Matricea de securitate se eliberează de către medicii înrolați în platforma informatică din asigurările de sănătate la solicitarea pacienților, în baza actului de identitate al acestora. (3) Matricea de securitate se eliberează pacientului în format imprimat de hârtie A4 și se înmânează acestuia imediat după imprimare. Jumătatea superioară a foii se semnează de către pacient și se reține de către medic, iar jumătatea inferioară care conține tabelul, împreună cu instrucțiunile de utilizare a matricei de securitate, se înmânează pacientului.(4) Medicii prevăzuți la alin. (2) au obligația să genereze matricea de securitate pacienților.(5) Matricea de securitate este activă din momentul generării acesteia.(6) Modelul matricei de securitate, precum și modelul „Declarației de acord utilizare date și informații medicale în sistemul DES“ sunt prevăzute în anexa nr. 3.(7) După primirea matricei de securitate, pacientul poate accesa portalul DES în maximum 3 zile calendaristice de la primirea matricei pentru a-și defini parola de acces; în caz contrar matricea de securitate se dezactivează și este necesară o nouă generare a acesteia.(8) După definirea parolei de acces pacientul poate să își acceseze propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal și să genereze matricea de securitate direct din portalul DES, ori de câte ori este nevoie.(9) Operațiunile de generare a matricei de securitate și înregistrarea reprezentantului legal al unei persoane se pot realiza numai prin intermediul portalului DES doar de către medicii prevăzuți la alin. (2).


  Articolul 13
  (1) Toate aplicațiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale care se interconectează cu sistemul DES trebuie să respecte specificațiile tehnice de interconectare, precum și standardul privind forma datelor transmise.(2) În vederea certificării, aplicațiile informatice utilizează mediul de certificare.(3) Toate informațiile și specificațiile necesare certificării sunt publice și accesibile on-line prin instrumentele puse la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, respectiv prin portalul DES la adresa http://www.des-cnas.ro și prin forumul DES la adresa http://forum.des-cnas.ro/.


  Articolul 14
  (1) Mediul de producție este destinat conectării la sistemul DES a furnizorilor de servicii medicale care utilizează o aplicație certificată. Mediul de producție conține date reale privind dosarele electronice de sănătate ale pacienților.(2) Procedura de conectare la mediul de producție în vederea utilizării DES este publică și accesibilă online prin instrumentele puse la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, respectiv prin portalul DES la adresa http://www.des-cnas.ro și prin forumul DES la adresa http://forum.des-cnas.ro/.


  Articolul 15

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 16

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi


  Anexa nr. 1

  Model
  Către Casa de Asigurări de Sănătate .........
  CERERE
  pentru utilizarea unui certificat calificat în platforma informatică din asigurările de sănătate

  A. Date de identificare ale furnizorului
  Cod de identificare fiscală
   
  Denumire
   
  Adresa
   

  B. Date de identificare ale persoanei pentru care s-a eliberat certificatul digital
  Nume*
   
  Prenume*
   
  CNP*
   
  Adresă e-mail*
   
  Număr serie certificat digital (serial number)**
   
  Valabilitate certificat digital (dată început …)
   
  Autoritate de certificare emitentă
   
  Notă
  * Se vor completa datele identic cu cele înscrise în certificatul digital.
  ** Se completează numărul serial al certificatului digital fără spații, „-“, „:“, dacă nu reușiți să identificați numărul și seria certificatului calificat, vă rugăm să luați legătura cu autoritatea de certificare care a eliberat certificatul.

  Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 privind falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.

   

   

   

  Data
  Nume, prenume
  Funcția
  Semnătura și ștampila

   

  NOTĂ:
  Cererea din prezenta anexă va fi însoțită de următoarele documente (copie și original) în vederea înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate a furnizorilor de servicii medicale care nu se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate;
  a) codul unic de înregistrare fiscală sau codul de înregistrare fiscală, după caz;
  b) avizul de înființare a unității sanitare și avizul privind structura organizatorică emise de Ministerul Sănătății în condițiile legii;
  c) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, al Colegiului Medicilor Dentiști din România, al Colegiului Farmaciștilor din România, al Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România, al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, după caz;
  d) asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru medici, farmaciști și alte persoane din domeniul asistenței medicale care își desfășoară activitatea într-o formă legală la acești furnizori;
  e) documentul care atestă gradul profesional pentru medici (unde este cazul);
  f) documentul privind atribuirea codului de parafă pentru medici, eliberat de direcțiile de sănătate publică.


  Anexa nr. 2

  Datele și informațiile medicale transmise în sistemul DES
  1. Prezentare la internare - spitalizare continuă (non urgență)
  Datele/Informațiile sunt transmise în DES în ziua internării din foaia de observație clinică generală și sunt:
  a) date de identificare pacient*;
  b) date privind internarea*;
  c) trimitere spre internare.
  2. Extras fișă de spitalizare continuă
  Datele/Informațiile sunt transmise în DES la data externării din foile de observație clinică generală/biletele de ieșire din spital și sunt:1. date de identificare pacient*;2. detalii episod de spitalizare*;3. trimitere spre internare;4. diagnostice*;5. stare prezentă la internare;6. istoricul bolii actuale;7. antecedente:
  a) antecedente heredo-colaterale;
  b) mod de viață;
  c) antecedente fiziologice adult femeie;
  d) antecedente fiziologice copil;
  e) antecedente personale patologice;
  8. proceduri medicale efectuate;9. detalii naștere;10. servicii și investigații clinice, paraclinice și spitalicești;11. monitorizare semne vitale;12. imunizări;13. tratament medicamentos;14. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;15. alte probleme identificate:
  a) boli cronice;
  b) alergii;
  16. tratament medicamentos recomandat;17. servicii și investigații recomandate:
  a) trimitere clinică;
  b) trimitere paraclinică;
  c) trimitere recomandare îngrijire la domiciliu;
  d) trimitere recomandare dispozitive medicale;
  18. bilet de externare*;19. scrisoare medicală*.
  3. Extras fișă de spitalizare de zi - prezentare vizită
  Datele/Informațiile sunt transmise în DES din fișa de spitalizare de zi, la fiecare vizită/zi, și sunt:1. date de identificare pacient*;2. antecedente:
  a) antecedente heredo-colaterale;
  b) mod de viață;
  c) antecedente fiziologice adulți;
  d) antecedente fiziologice copii;
  e) antecedente personale patologice;
  3. detalii episod de spitalizare*;4. trimitere spre internare;5. diagnostice*;6. detalii vizită*;7. proceduri medicale efectuate;8. servicii și investigații clinice, paraclinice și spitalicești;9. imunizări;10. tratament medicamentos în cadrul vizitei;11. alte probleme identificate:
  a) boli cronice;
  b) alergii;
  12. tratament medicamentos recomandat;13. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;14. servicii și investigații recomandate:1. trimitere clinică;2. trimitere paraclinică;3. trimitere recomandare îngrijire la domiciliu;4. trimitere recomandare dispozitive medicale;15. bilet de externare*;16. scrisoare medicală*.
  4. Fișă consultație la medicii de specialitate din specialitățile clinice
  Datele/Informațiile sunt transmise în DES în ziua acordării consultației și sunt:1. date de identificare pacient*;2. date privind consultația sau investigația*;3. antecedente:
  a) antecedente heredo-colaterale;
  b) mod de viață;
  c) antecedente fiziologice adulți;
  d) antecedente fiziologice copil;
  e) antecedente personale patologice;
  4. trimitere clinică în baza căreia se face consultația;5. consemnarea examenelor periodice - copii;6. istoricul bolii curente;7. servicii clinice și paraclinice efectuate;8. imunizări;9. tratament medicamentos administrat în ambulatoriu;10. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;11. alte probleme identificate:
  a) boli cronice;
  b) alergii;
  12. tratament medicamentos recomandat în urma consultației;
  13. servicii și investigații recomandate în urma consultației:
  a) bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare;
  b) bilet de trimitere către o specialitate paraclinică;
  c) bilet de trimitere îngrijire la domiciliu;
  d) bilet de trimitere dispozitive medicale;
  5. Fișă de consultație medic de familie
  Datele/Informațiile sunt transmise în DES în ziua acordării consultației și sunt:1. date de identificare pacient*;2. date privind consultația sau investigația*;3. antecedente:
  a) antecedente heredo-colaterale*;
  b) mod de viață;
  c) antecedente fiziologice adult femeie;
  d) antecedente fiziologice copil;
  e) antecedente personale patologice;
  4. trimitere clinică în baza căreia se face consultația;5. consemnarea examenelor periodice - copii;6. istoricul bolii curente;7. servicii clinice și paraclinice efectuate;8. imunizări;9. tratament medicamentos administrate în ambulatoriu;10. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;11. alte probleme identificate;
  a) boli cronice;
  b) alergii;
  12. tratament medicamentos recomandat în urma consultației;13. servicii și investigații recomandate în urma consultației;
  a) bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare;
  b) bilet de trimitere către o specialitate paraclinică;
  c) bilet de trimitere îngrijire la domiciliu;
  d) bilet de trimitere dispozitive medicale.
  6. Bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare
  Datele/Informațiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului și sunt:1. date identificare pacient*;2. bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare*.
  7. Bilet de trimitere către o specialitate paraclinică
  Datele/Informațiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului și sunt:1. date identificare pacient*;2. bilet de trimitere către o specialitate paraclinică*.
  8. Bilet de trimitere pentru îngrijiri la domiciliu
  Datele/Informațiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului și sunt:1. date identificare pacient*;2. bilet de trimitere pentru îngrijiri la domiciliu*.
  9. Bilet de trimitere - prescripție pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
  Datele/Informațiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului și sunt:1. date identificare pacient*;2. bilet de trimitere - prescripție pentru dispozitive medicale*.
  10. Prescripție medicală
  Datele/Informațiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii prescripției electronice medicale on-line/la 30 de zile pentru prescripția electronică off-line și în ziua întocmirii prescripției contra cost și sunt:1. date identificare pacient*;2. date prescripție medicală*.

  Informațiile marcate cu * sunt obligatorii.
  Abrogat.
  (la 22-06-2021, Ultimul paragraf din Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 643 din 10 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021 )


  Anexa nr. 3
  – Model*) -– Model*) - Notă
  *) Modelul este reprodus în facsimil.

  Instrucțiuni de utilizare a matricei de securitate 1. Pentru a utiliza matricea de securitate ca instrument de acces direct la dosarul propriu de sănătate sau al persoanelor pe care le reprezentați legal, prin portalul DES, este necesar ca, după generarea acesteia de către medicul dumneavoastră, să definiți o parolă pe care numai dumneavoastră să o cunoașteți. Dacă nu faceți acest lucru, matricea poate fi utilizată numai pentru a da acces medicului la dosarul de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezentați legal și numai timp de 3 zile. După acest termen, matricea va fi dezactivată și va trebui să solicitați una nouă.2. Definirea parolei de acces trebuie făcută de către dumneavoastră sau de către reprezentantul legal din orice locație unde există acces la internet, în maximum 3 zile calendaristice de la data imprimării matricei, pentru ca aceasta să nu fie dezactivată. 3. Definirea parolei de acces presupune utilizarea internetului și accesarea adresei www.des-cnas.ro, după cum urmează:
  a) Se apasă butonul „Accesați DES“ după care, în fereastra „Pacient“, în câmpul „CID“ sau „CNP“ introduceți datele personale (CID-ul sau CNP-ul).
  b) Ulterior apare pagina „Accesare Dosar Electronic de Sănătate“ prin care se solicită un cod din matricea de securitate (de exemplu: în tabelul de mai sus pentru poziția Al codul corespondent este D3M) și definirea unei parole. Parola de acces va fi formată din caractere numerice, alfanumerice și va avea o lungime de minimum 6 caractere.
  ATENȚIE! Parola de acces este strict confidențială și nu trebuie comunicată altor persoane.
  4. După parcurgerea acestor etape se deschide în mod automat propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanelor pe care le reprezentați legal.5. Dacă ați pierdut matricea de securitate, puteți genera o nouă matrice direct în portalul DES, accesând butonul „Nu pot accesa contul meu“, sau puteți solicita eliberarea unei noi matrici la orice medic, urmând a parcurge din nou pașii prezentați anterior, mai puțin definirea parolei care rămâne valabilă. Sistemul DES recunoaște numai o singură matrice pentru o persoană, și anume ultima generată. 6. Dacă uitați parola sau doriți să o modificați veți accesa butonul „Nu pot accesa contul meu“, unde sunt descriși pașii necesari pentru schimbarea parolei de acces.7. La o consultație medicală ulterioară este indicat să aveți la dumneavoastră cardul național de asigurări sociale de sănătate sau matricea de securitate în situația în care doriți să acordați acces medicului la propriu dosar sau al persoanelor pe care le reprezentați legal.8. Nu înmânați matricea altei persoane, nici măcar medicului dumneavoastră. Acestuia îi veți furniza numai caracterele aferente poziției solicitate de pe matricea de securitate!

  -----