REGULAMENT din 4 august 2010
de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, unică autoritate în domeniile cadastrului, publicităţii imobiliare, geodeziei, cartografiei, fotogrammetriei şi teledetecţiei.


  Articolul 2

  Agenţia se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, directorul general al Agenţiei având calitatea de ordonator secundar de credite.


  Articolul 3

  În subordinea Agenţiei funcţionează, ca instituţii publice cu personalitate juridică, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie, denumit în continuare Centrul naţional.


  Capitolul II Organizarea Agenţiei


  Articolul 4

  În cadrul compartimentelor funcţionale prevăzute în Organigrama Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, directorul general poate înfiinţa servicii, respectiv birouri, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 5

  (1) Între conducerea Agenţiei şi compartimentele funcţionale, pe de o parte, şi instituţiile subordonate, pe de altă parte, se instituie, după caz, următoarele tipuri de relaţii:
  a) relaţii de autoritate, care se stabilesc între directorul general al Agenţiei şi directorii generali adjuncţi sau şefii compartimentelor funcţionale, după caz, între funcţiile de conducere şi cele de execuţie, precum şi între Agenţie şi instituţiile subordonate;
  b) relaţii de coordonare în domeniul de specialitate, care se stabilesc între Agenţie, prin intermediul unui compartiment funcţional, şi instituţiile subordonate; relaţiile de coordonare se stabilesc şi în cadrul grupurilor de lucru;
  c) relaţii de colaborare, care se stabilesc între compartimente funcţionale ale Agenţiei, între Agenţie şi instituţiile subordonate;
  d) relaţii de control, care se realizează între Agenţie, prin intermediul compartimentelor funcţionale cu atribuţii de control, şi celelalte compartimente funcţionale sau instituţiile subordonate supuse controlului.
  (2) Agenţia poate stabili relaţii de colaborare şi cu alte instituţii publice sau organizaţii private.


  Articolul 6

  (1) În exercitarea atribuţiilor, şefii compartimentelor funcţionale pot mandata pe perioada absenţei lor din instituţie un salariat din subordine, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, să exercite atribuţiile specifice funcţiei.
  (2) Pentru posturile vacante de conducere, directorul general poate delega atribuţiile aferente acestora unui salariat al Agenţiei, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de cadrul normativ, până la ocuparea postului prin concurs.
  (3) Conducerea Agenţiei poate dispune detaşarea sau delegarea salariaţilor în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 7

  Pentru activităţi cu caracter temporar se pot constitui comisii şi grupuri de lucru.


  Capitolul III Atribuţiile Agenţiei


  Articolul 8

  Agenţia exercită următoarele funcţii:
  a) de strategie, prin care se elaborează strategia proprie, în acord cu obiectivele programului de guvernare şi cu legislaţia cu incidenţă în domeniul său specific de activitate;
  b) de reglementare a activităţii, prin care se elaborează cadrul juridic;
  c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi internaţional;
  d) de autoritate de stat, prin care se dispune şi se asigură monitorizarea şi controlul modului de aplicare a reglementărilor în vigoare;
  e) de îndrumare în raport cu persoane fizice şi juridice care realizează lucrări de specialitate;
  f) de administrare a patrimoniului propriu şi al instituţiilor subordonate.


  Articolul 9

  (1) În exercitarea funcţiilor sale, Agenţia are următoarele atribuţii principale:
  a) organizează, coordonează şi controlează activitatea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a Centrului naţional;
  b) elaborează norme, promovează tehnici, standarde, procedee şi metodologii în domeniile sale de activitate;
  c) reprezintă punctul de contact cu Comisia Europeană privitor la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (Inspire) - Directiva INSPIRE;
  d) asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale;
  e) monitorizează implementarea şi utilizarea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale, realizează geoportalul INSPIRE al României, precum şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia de transpunere a Directivei INSPIRE;
  f) execută, completează, modernizează şi întreţine reţeaua geodezică naţională în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale;
  g) avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice necesare uzului public;
  h) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări tehnice de specialitate;
  i) realizează şi actualizează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
  j) pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi altor instituţii interesate, la cerere, situaţii statistice şi de sinteză privind reţeaua geodezică naţională, hărţile oficiale, cadastru şi de publicitate imobiliară;
  k) îndeplineşte sarcinile care rezultă din angajamentele internaţionale în domeniul său de activitate;
  l) furnizează persoanelor fizice şi juridice, contra cost, servicii şi produse conform tarifelor stabilite în condiţiile legii;
  m) asigură standardizarea în domeniul său de activitate şi corelarea cu standardele europene şi internaţionale;
  n) avizează documentaţiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
  o) furnizează date cu privire la imobile, necesare sistemului de impozite şi taxe, pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, ca urmare a înregistrării acestora în evidenţele cadastrale.
  (2) Pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (1), Agenţia îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii.


  Capitolul IV Conducerea Agenţiei


  Articolul 10

  (1) Agenţia este condusă de consiliul de administraţie şi de directorul general, care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie.
  (2) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, din sectorul public şi privat, reprezentanţi ai domeniilor de activitate, cu care Agenţia are raporturi de colaborare.
  (3) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 5 ani, exclusiv pe criterii de competenţă profesională, de către ministrul administraţiei şi internelor.
  (4) Membrii consiliului de administraţie, precum şi secretarul acestuia sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor referitoare la activitatea Agenţiei, cu excepţia celor considerate de interes public.
  (5) Membrii consiliului de administraţie vor depune o declaraţie de avere în termen de 15 zile de la data numirii şi la eliberarea din funcţie la Direcţia juridică şi resurse umane.
  (6) Consiliul de administraţie îşi numeşte un secretar care nu este membru al acestuia.
  (7) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul Agenţiei lunar, în şedinţe ordinare sau extraordinare, ori de câte ori este convocat de către preşedinte.
  (8) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi şi se numerotează în ordine cronologică, pe an.
  (9) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea cu participarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
  (10) Şedinţele consiliului de administraţie vor fi convocate cu cel puţin 3 zile înainte de data la care urmează să se ţină, la convocator anexându-se ordinea de zi şi materialele supuse dezbaterii.
  (11) În lipsa preşedintelui, şedinţa este prezidată de un alt membru al consiliului, desemnat de preşedinte.
  (12) Membrii consiliului de administraţie răspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotărârile adoptate, în legătură cu administrarea şi gestionarea patrimoniului Agenţiei, în funcţie de votul exprimat.


  Articolul 11

  Consiliul de administraţie al Agenţiei are următoarele atribuţii:
  a) analizează şi hotărăşte colaborarea Agenţiei cu persoane fizice şi juridice, române ori străine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzătoare domeniului de activitate al Agenţiei;
  b) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;
  c) aprobă propunerile de tarife pentru serviciile prestate în condiţiile legii;
  d) aprobă obiectivele de investiţii ce urmează a fi realizate de Agenţie sau de instituţiile subordonate;
  e) propune ministrului administraţiei şi internelor aprobarea organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei;


  Articolul 12

  Secretarul consiliului de administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) redactează şi transmite convocarea, ordinea de zi şi documentele de şedinţă membrilor consiliului de administraţie pentru şedinţe;
  b) invită reprezentanţii organizaţiilor sindicale desemnaţi să participe la şedinţele consiliului de administraţie în situaţiile prevăzute de Legea sindicatelor nr. 54/2003;
  c) redactează procesele-verbale de şedinţă şi hotărârile consiliului de administraţie;
  d) arhivează documentele de şedinţă, hotărârile şi completează registrul cu procesele-verbale de şedinţă;
  e) orice activitate dispusă de preşedinte, privitoare la buna desfăşurare a lucrărilor consiliului de administraţie.


  Articolul 13

  Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi în următoarele situaţii:
  a) absentează nejustificat la 3 şedinţe consecutive ale consiliului de administraţie;
  b) desfăşoară activităţi concurente;
  c) sunt implicaţi în interes personal într-o achiziţie publică organizată de Agenţie ori instituţiile subordonate sau în orice alte activităţi care prezintă un conflict de interese real sau potenţial;
  d) sunt condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni.


  Articolul 14

  (1) Membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie de şedinţă, ce se plăteşte din bugetul Agenţiei, în cuantumul prevăzut de normele legale.
  (2) Secretarul consiliului de administraţie primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 7% din salariul de bază al directorului general.


  Articolul 15

  Directorul general este desemnat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor conform prevederilor legale.


  Articolul 16

  Directorul general reprezintă Agenţia pe plan naţional şi internaţional.


  Articolul 17

  (1) Pentru reglementarea activităţii, directorul general emite ordine cu caracter normativ şi individual.
  (2) Ordinele directorului general sunt emise în baza referatului de aprobare, iniţiat de compartimentul/compartimentele funcţional/funcţionale de specialitate, după caz, şi avizate pentru legalitate.


  Articolul 18

  Directorul general al Agenţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) conduce şi controlează activitatea Agenţiei şi a instituţiilor subordonate;
  b) aprobă înfiinţarea serviciilor şi birourilor în cadrul compartimentelor funcţionale prevăzute în organigrama Agenţiei;
  c) aprobă statul de funcţii al Agenţiei şi al instituţiilor subordonate, precum şi organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestora din urmă;
  d) aprobă strategia Agenţiei şi planurile de acţiune anuale ale acesteia şi ale instituţiilor subordonate;
  e) supervizează proiectele cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă contractate de Agenţie;
  f) numeşte şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei, directorii oficiilor teritoriale, registratorii-şefi şi coordonatori, precum şi registratorii de carte funciară, în condiţiile prevăzute de lege;
  g) aprobă proiectele de acte normative promovate de Agenţie şi propune Ministerului Administraţiei şi Internelor iniţierea de proiecte de acte normative în domeniul de specialitate;
  h) aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii;
  i) asigură evidenţa patrimoniului Agenţiei;
  j) alte atribuţii care derivă din activitatea specifică a Agenţiei;
  k) asigură preşedinţia Consiliului Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale.


  Articolul 19

  (1) În activitatea sa, directorul general este sprijinit de un compartiment de consilieri.
  (2) Consilierii directorului general au următoarele atribuţii:
  a) coordonează realizarea documentelor strategice ale Agenţiei şi participă la elaborarea actelor normative;
  b) monitorizează activitatea compartimentelor funcţionale din cadrul Agenţiei şi îl informează periodic pe directorul general cu privire la stadiul realizării atribuţiilor acestora;
  c) supervizează documentele elaborate în cadrul Agenţiei la solicitarea directorului general;
  d) coordonează şi monitorizează proiectele cu finanţare internă şi internaţională;
  e) elaborează documente de sinteză privind activitatea Agenţiei;
  f) alte atribuţii stabilite de directorul general.
  (3) Conducerea operativă a Agenţiei este realizată de:
  a) directorii generali adjuncţi;
  b) directori;
  c) şefi de serviciu;
  d) şefi de birou.


  Articolul 20

  Directorii generali adjuncţi au următoarele atribuţii:
  a) exercită atribuţii conform mandatului dat de directorul general;
  b) reprezintă Agenţia, în limita mandatului dat de directorul general al Agenţiei, în raporturile cu terţii;
  c) conduc, coordonează şi controlează compartimentele funcţionale din subordine şi oficiile teritoriale, după caz;
  d) aprobă planurile de acţiune ale compartimentelor funcţionale din subordine;
  e) fac propuneri cu privire la bugetul anual al compartimentelor funcţionale din subordine şi al instituţiilor subordonate Agenţiei, după caz;
  f) realizează evaluarea profesională individuală a şefilor compartimentelor funcţionale din subordine şi a directorilor instituţiilor subordonate, după caz;
  g) coordonează procesul de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniile de specialitate.


  Capitolul V Atribuţiile compartimentelor funcţionale ale Agenţiei


  Articolul 21

  Direcţia juridică şi resurse umane este subordonată directorului general şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) realizează activităţi juridice şi de resurse umane la nivelul Agenţiei, precum şi de coordonare şi de control profesional al acestor activităţi la nivelul instituţiilor subordonate;
  b) reprezintă Agenţia, pe baza delegaţiei date de directorul general, şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organe de specialitate, cu persoane fizice sau juridice;
  c) redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, cererile pentru căile de atac, întâmpinările, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în scopul apărării intereselor Agenţiei;
  d) oferă asistenţa legală, informarea operativă şi periodică a conducerii instituţiei privind situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
  e) efectuează demersurile necesare în vederea recuperării sumelor plătite unor terţe persoane de Agenţie, la sesizarea compartimentelor funcţionale cu atribuţii specifice;
  f) analizează şi avizează din punctul de vedere al legalităţii contractele de achiziţii publice şi prestări de servicii în care Agenţia este parte;
  g) informează directorul general şi directorii generali adjuncţi cu privire la ordinea de zi a şedinţelor celor două Camere ale Parlamentului şi ale Guvernului;
  h) elaborează puncte de vedere şi amendamente la proiectele de acte normative;
  i) realizează procedura internă de avizare a proiectelor de acte normative şi monitorizează, după caz, etapele parcurse de acestea pe circuitul extern de avizare sau aprobare;
  j) întocmeşte şi distribuie ordinele directorului general al Agenţiei, cu publicarea sau comunicarea acestora, după caz, şi asigură înregistrarea acestora într-un registru special numerotat;
  k) gestionează biblioteca electronică a proiectelor de acte normative, acte normative, precum şi pe cele interne;
  l) iniţiază şi elaborează proiecte de regulamente, norme şi instrucţiuni în domeniul resurselor umane;
  m) gestionează procedura de ocupare a posturilor în Agenţie şi în instituţiile subordonate;
  n) administrează documentele referitoare la raporturi de muncă;
  o) efectuează analize statistice lunare cu privire la situaţia posturilor din cadrul Agenţiei şi instituţiilor subordonate;
  p) fundamentează fondul de salarii şi de premiere al Agenţiei;
  q) gestionează activitatea de programare a concediilor;
  r) ţine evidenţa carierei personalului Agenţiei (promovare, avansare, stagiatură, perioadă de probă, perioadă de delegare de atribuţii, sancţionare şi termen de reabilitare);
  s) anual, elaborează planul de acţiune în domeniul resurselor umane al Agenţiei şi al instituţiilor subordonate, în colaborare cu compartimentele de specialitate;
  ş) întocmeşte planul anual de formare profesională şi gestionează procesul de evaluare profesională.


  Articolul 22

  Corpul de control este organizat la nivel de serviciu, este subordonat directorului general şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) realizează misiuni de monitorizare şi control al activităţii compartimentelor funcţionale din cadrul Agenţiei şi instituţiilor subordonate, conform planului de control sau din ordinul directorului general, şi raportează lunar sau ori de câte ori este nevoie directorului general rezultatele misiunilor realizate;
  b) gestionează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul Agenţiei şi al instituţiilor subordonate, inclusiv evidenţa beneficiarilor de documente, informaţii şi date secrete de stat, prin intermediul funcţionarului de securitate;
  c) colaborează cu organele de specialitate ale statului de profil în vederea soluţionării sesizărilor primite;
  d) verifică modul de aplicare a măsurilor aprobate de conducerea Agenţiei ca urmare a controalelor efectuate;
  e) colaborează cu Direcţia generală informaţii şi protecţie internă, cu aprobarea conducerii Agenţiei, în temeiul art. 4 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea solicitării de date şi informaţii cu privire la salariaţii care urmează să ocupe funcţii care presupun accesul la informaţii cu caracter secret de stat sau care, potrivit legii, nu pot fi divulgate ori care urmează să desfăşoare astfel de activităţi;
  f) actualizează, anual sau ori de câte ori situaţia o impune, programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii, pe care îl propune conducerii Agenţiei spre avizare de către Direcţia generală informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.


  Articolul 23

  Serviciul audit intern este subordonat directorului general şi are următoarele atribuţii:
  a) realizează auditul intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate de Agenţie şi instituţiile subordonate;
  b) elaborează proceduri sau norme metodologice proprii privind realizarea controlului şi exercitarea auditului public intern în cadrul Agenţiei, cu avizul Direcţiei generale audit intern din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  c) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern până la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaborează;
  d) întocmeşte rapoartele de audit pentru orice activitate auditată cu identificarea neconformităţilor şi zonelor deficitare ale sistemului şi proceselor de activitate şi recomandarea măsurilor preventive sau corective ce trebuie luate pentru creşterea performanţelor sistemului;
  e) elaborează raportul anual privind activitatea de control;
  f) elaborează raportul anual privind activitatea de audit public intern, pe care îl transmite Direcţiei generale audit intern din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, după avizarea acestuia de către directorul general al Agenţiei;
  g) auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: angajamentele financiare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; constituirea veniturilor, vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului şi administrate de Agenţie; concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului şi administrate de Agenţie; sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice;
  h) asigură auditarea proiectului de buget şi întocmirea referatului de opinie, conform prevederilor legale;
  i) elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit sub toate aspectele şi gestionează registrul de riscuri;
  j) desfăşoară misiuni de consiliere formalizate, misiuni de consiliere cu caracter informal şi consiliere pentru situaţii excepţionale, în conformitate cu Carta auditului intern, care să nu afecteze independenţa şi obiectivitatea auditorului intern;
  k) auditează managementul documentelor secrete şi de personal;
  l) gestionează managementul calităţii.


  Articolul 24

  Direcţia sisteme informaţionale geografice este subordonată directorului general adjunct potrivit organigramei Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi are următoarele atribuţii:
  a) elaborează actele normative subsecvente Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România;
  b) asigură raportarea către Comisia Europeană referitoare la stadiul implementării Directivei INSPIRE;
  c) monitorizează punerea în aplicare şi utilizarea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale;
  d) asigură secretariatul Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale;
  e) elaborează specificaţii tehnice şi propune standarde naţionale, care să definească conţinutul, structura, forma, calitatea datelor spaţiale componente, care sunt necesare pentru a obţine un format comun şi interoperabil al datelor;
  f) realizează şi întreţine geoportalul INSPIRE al României;
  g) asigură compatibilitatea geoportalului INSPIRE al României cu geoportalul INSPIRE al Comunităţii Europene;
  h) asigură disponibilitatea serviciului de comerţ electronic;
  i) pune la dispoziţia autorităţilor publice sau terţilor orice informaţii, inclusiv date, coduri şi clasificări tehnice, necesare respectării normelor de aplicare ale Directivei INSPIRE, fără a restricţiona utilizarea lor exclusiv în acest scop;
  j) recomandă o infrastructură hardware şi de comunicaţii, care să asigure gestionarea, controlul datelor spaţiale, serviciile de date spaţiale şi să faciliteze accesul publicului la aceste date;
  k) iniţiază servicii şi tehnologii de reţea, acorduri de punere în comun, accesare şi utilizare, precum şi mecanisme, procese şi proceduri de coordonare şi monitorizare;
  l) coordonează revizuirea periodică a datelor spaţiale componente în vederea asigurării acurateţei şi actualităţii acestora.


  Articolul 25

  Unitatea de implementare PHARE este organizată la nivel de compartiment în subordinea directorului general adjunct, potrivit organigramei Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) implementează şi monitorizează proiectele cu finanţare PHARE, cu sprijinul compartimentelor funcţionale din cadrul Agenţiei sau al instituţiilor subordonate acesteia, după caz;
  b) îndeplineşte sarcinile care îi revin pentru organizarea licitaţiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea şi încheierea contractelor aferente proiectelor implementate;
  c) supraveghează îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor asumate în conformitate cu termenii de referinţă;
  d) ţine evidenţa repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din fondurile PHARE, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în program;
  e) arhivează documentele aferente proiectelor finanţate din fonduri PHARE potrivit prevederilor legale;
  f) asigură legătura cu organele de specialitate abilitate pentru proiectele pe care le implementează şi raportează periodic acestora stadiul implementării proiectelor.


  Articolul 26

  (1) Direcţia managementul proiectelor este organizată ca unitate de management al proiectelor (UMP), înfiinţată potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare.
  (2) Direcţia managementul proiectelor este subordonată directorului general adjunct potrivit organigramei Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi are următoarele atribuţii:
  a) identifică oportunităţi de finanţare din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile pentru susţinerea financiară a proiectelor Agenţiei şi elaborează documentaţia necesară în vederea atragerii finanţării;
  b) asigură managementul integrat al proiectelor, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, a acordurilor de împrumut şi acordurilor subsidiare de împrumut, după caz, precum şi alte reglementări;
  c) elaborează caietele de sarcini şi alte specificaţii tehnice pentru proiectele derulate, cu sprijinul compartimentelor funcţionale de specialitate, în conformitate cu cererea de finanţare sau acordul de împrumut, după caz;
  d) asigură gestiunea financiară a proiectelor;
  e) asigură relaţiile funcţionale cu instituţiile publice implicate în implementarea proiectelor derulate, precum şi cu beneficiarii finali ai acestora, după caz;
  f) întocmeşte rapoartele solicitate de finanţator;
  g) arhivează documentele elaborate sau primite în legătură cu proiectele implementate sau în curs de implementare, precum şi corespondenţa cu organismele implicate în mod direct sau indirect;
  h) asigură efectuarea auditării proiectelor, conform acordurilor de finanţare şi legislaţiei române în vigoare.


  Articolul 27

  Serviciul relaţii cu publicul este subordonat directorului general adjunct potrivit organigramei Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi are următoarele atribuţii:
  a) asigură serviciile de relaţii cu publicul la nivelul Agenţiei;
  b) primeşte petiţiile adresate Agenţiei, le soluţionează şi comunică răspunsurile către petenţi;
  c) actualizează baza de date a Agenţiei, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu procedurile interne.


  Articolul 28

  Direcţia informatică este subordonată directorului general adjunct, potrivit organigramei Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, şi are următoarele atribuţii:
  a) realizează strategia de informatizare a Agenţiei şi a instituţiilor subordonate;
  b) realizează, întreţine şi administrează modelele funcţionale şi de date pentru sistemele informatice ale Agenţiei;
  c) administrează infrastructura software şi hardware la nivelul Agenţiei;
  d) administrează sistemele informatice instalate în Agenţie;
  e) participă la realizarea sistemului informatic cartografic naţional în colaborare cu alte organe de specialitate ale statului;
  f) participă la realizarea arhivei digitale a datelor deţinute, la nivel naţional;
  g) participă la realizarea infrastructurii de date spaţiale la nivel naţional în colaborare cu alte organe de specialitate ale statului;
  h) asigură securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor de date şi comunicaţii în cadrul Agenţiei;
  i) asigură activitatea de suport tehnic pentru sistemele informatice centralizate la nivel naţional;
  j) efectuează şi/sau coordonează sesiuni de instruire pe probleme de informatică/comunicaţii la nivelul Agenţiei şi al instituţiilor subordonate.


  Articolul 29

  (1) Direcţia publicitate imobiliară este subordonată directorului general adjunct, potrivit organigramei Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, şi are următoarele atribuţii:
  a) organizează, coordonează şi controlează activitatea de publicitate imobiliară;
  b) stabileşte tipul datelor de publicitate imobiliară ale sistemului informatizat utilizat;
  c) verifică activitatea de publicitate imobiliară a oficiilor teritoriale în urma sesizărilor făcute de beneficiari;
  d) avizează cercetarea disciplinară şi, după caz, sancţionarea registratorilor de carte funciară;
  e) elaborează reglementări în domeniul publicităţii imobiliare;
  f) avizează propuneri de modificare a legislaţiei cu incidenţă în domeniul publicităţii imobiliare;
  g) elaborează propuneri de stabilire a tarifelor percepute pentru serviciile oferite în domeniul publicităţii imobiliare de către oficiile teritoriale;
  h) asigură suport tehnic de specialitate, precum şi îndrumare pentru desfăşurarea activităţilor curente;
  i) întocmeşte periodic analize-diagnostic privind activitatea de publicitate imobiliară a oficiilor teritoriale pentru reducerea sau eliminarea disfuncţionalităţilor;
  j) monitorizează anual activitatea de publicitate imobiliară a oficiilor teritoriale şi întocmeşte rapoarte de evaluare cu privire la aceasta.
  (2) Directorul Direcţiei publicitate imobiliară şi directorul Direcţiei cadastru şi geodezie pot emite decizii în vederea îndrumării activităţii de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale, cu aprobarea directorului general.


  Articolul 30

  Direcţia cadastru şi geodezie este subordonată directorului general adjunct potrivit organigramei Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi are următoarele atribuţii:
  a) reglementează activitatea de cadastru;
  b) organizează, coordonează şi controlează activitatea de cadastru, geodezie şi cartografie;
  c) autorizează persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie şi coordonează activitatea oficiilor teritoriale în acest domeniu;
  d) coordonează activităţile pentru introducerea cadastrului;
  e) reglementează modul de preluare, validare şi integrare a datelor şi informaţiilor furnizate de persoanele autorizate şi gestionarii sistemelor informaţionale necesare alcătuirii, întreţinerii şi actualizării bazei de date a cadastrului;
  f) standardizează şi monitorizează modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară;
  g) verifică documentaţia în vederea avizării pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor mai mari de un hectar şi a celor deservite de infrastructura de îmbunătăţiri funciare;
  h) reglementează activitatea de geodezie şi cartografie;
  i) gestionează administrarea reţelei geodezice naţionale şi sistemul ROMPOS;
  j) dezvoltă sisteme de transformare a datelor spaţiale (TRANSDAT);
  k) desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul geodeziei şi cartografiei;
  l) realizează şi coordonează, după caz, bazele de date geodezice şi cartografice;
  m) coordonează activitatea de avizare a conţinutului topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi altor documente destinate uzului public;
  n) participă şi coordonează recepţiile pentru lucrările de geodezie, fotogrammetrie, teledetecţie şi cartografie, realizate cu avizul Agenţiei.


  Articolul 31

  Direcţia cooperare internaţională şi achiziţii este subordonată directorului general adjunct potrivit organigramei Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi are următoarele atribuţii:
  a) elaborează studii comparative privind sistemele internaţionale de cadastru şi publicitate imobiliară;
  b) sprijină organizarea evenimentelor cu impact pe plan intern şi internaţional;
  c) contribuie la identificarea de oportunităţi de finanţare din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
  d) redactează proiectele de convenţii, programe, protocoale şi înţelegeri ale Agenţiei cu parteneri din străinătate în domeniul cadastrului, publicităţii imobiliare, geodeziei şi cartografiei;
  e) organizează deplasările în străinătate ale personalului din structura Agenţiei şi a instituţiilor subordonate;
  f) dezvoltă un sistem coerent şi structurat de relaţii între Agenţie şi mass-media;
  g) elaborează strategia de comunicare a Agenţiei;
  h) promovează activitatea Agenţiei prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă;
  i) realizează materialele de informare şi promovare cu privire la activitatea Agenţiei;
  j) monitorizează zilnic informaţiile de presă privind activitatea Agenţiei, analizează, sintetizează şi furnizează conducerii Agenţiei şi salariaţilor acesteia, după caz, materiale informative specifice;
  k) gestionează pagina de internet a Agenţiei cu sprijinul Direcţiei informatice;
  l) organizează activitatea de achiziţii publice la nivelul Agenţiei şi coordonează şi verifică această activitate la nivelul instituţiilor subordonate;
  m) elaborează programul anual de achiziţii publice, inclusiv prin centralizarea solicitărilor compartimentelor funcţionale;
  n) elaborează documentaţia de achiziţionare a lucrărilor, a serviciilor şi produselor prevăzute în planul de achiziţii al Agenţiei şi pentru participarea, în calitate de ofertant, la procedurile organizate de alte autorităţi contractante;
  o) îndeplineşte atribuţiile care derivă din cadrul legal referitor la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice;
  p) urmăreşte îndeplinirea clauzelor contractelor de achiziţii publice încheiate de Agenţie, inclusiv obligaţiile părţilor contractante;
  q) organizează, coordonează şi controlează activitatea instituţiilor subordonate pe segmentul de activitate specific.


  Articolul 32

  Direcţia economică este subordonată directorului general adjunct potrivit organigramei Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi are următoarele atribuţii:
  a) elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Agenţiei şi al instituţiilor subordonate şi propune rectificarea acestuia;
  b) exercită atribuţiile de coordonare, îndrumare şi control al întregii activităţi economico-financiare a tuturor ordonatorilor terţiari de credite şi înaintează propuneri privind sancţionarea contravenţiilor la disciplina financiară;
  c) întocmeşte şi depune darea de seamă contabilă a Agenţiei şi a anexelor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
  d) analizează propunerile primite şi efectuează operaţiunile de alocare a necesarului de fonduri pe capitole şi titluri de cheltuieli, pentru bugetul Agenţiei şi pentru bugetele ordonatorilor terţiari de credite, în conformitate cu solicitările primite şi cu dispoziţiile legale în vigoare;
  e) exercită controlul financiar preventiv propriu;
  f) întocmeşte, organizează şi ţine evidenţa propunerilor de angajare a cheltuielilor, angajamentelor bugetare şi a ordonanţărilor de plată a cheltuielilor, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul în curs;
  g) analizează şi evidenţiază resursele financiare pe surse de venit şi cheltuieli;
  h) întocmeşte documentaţiile pentru deschiderea creditelor aferente finanţării de la bugetul de stat şi le repartizează în vederea efectuării plăţilor;
  i) efectuează operaţiunile de alocare a creditelor lunare, pe ordonatori terţiari de credite, în conformitate cu solicitările primite şi în limita prevederilor bugetului aprobat;
  j) organizează evidenţa tuturor angajamentelor legale încheiate de Agenţie, din punct de vedere economic, până la finalizarea acestora;
  k) primeşte, verifică şi centralizează dările de seamă contabile ale ordonatorilor terţiari de credite, trimestriale şi anuale, şi întocmeşte şi depune darea de seamă contabilă a Agenţiei;
  l) ţine evidenţa conturilor extracontabile;
  m) întocmeşte şi analizează fişele de cont pentru activitatea proprie, registrele contabile obligatorii şi documentele financiar-contabile;
  n) ţine evidenţa gestiunii şi a contabilităţii de gestiune;
  o) efectuează plăţi corespunzătoare activităţii Agenţiei pe baza documentelor justificative în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
  p) organizează activitatea de casierie;
  q) calculează penalităţi şi notifică debitorilor cu privire la recuperarea creanţelor;
  r) întocmeşte ordine de plată, dispoziţii bugetare, foi de vărsământ, dispoziţii de plată şi de încasare;
  s) organizează inventarierea periodică în cadrul Agenţiei;
  ş) asigură întreţinerea mobilierului de birou, a instalaţiilor electrice, sanitare, a aparaturii din dotarea Agenţiei;
  t) gestionează şi răspunde de buna funcţionare a parcului auto şi întocmeşte fişa activităţii zilnice şi situaţia lunară privind consumul de carburanţi.


  Articolul 33

  Toate compartimentele funcţionale din cadrul Agenţiei, indiferent de activităţile desfăşurate, pe lângă atribuţiile specifice menţionate mai sus au şi responsabilitatea:
  a) colaborării cu compartimentele funcţionale ale Agenţiei, cu instituţiile subordonate acesteia, precum şi cu ordonatorul principal de credite în domeniul specific de activitate;
  b) elaborării planului anual de activitate şi a propunerilor pentru strategii, politici şi proiecte ale Agenţiei, potrivit domeniului de activitate;
  c) propunerii necesarului anual de fonduri pentru întocmirea proiectului de buget anual;
  d) furnizării informaţiilor din domeniul specific de activitate necesare elaborării documentelor din cadrul Agenţiei;
  e) realizării de analize şi situaţii statistice specifice;
  f) întocmirii rapoartelor de activitate;
  g) arhivării electronice a propriilor documente într-un sistem unic la nivelul Agenţiei;
  h) asigurării suportului tehnic pentru implementarea proiectelor Agenţiei.


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 34

  Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor subordonate Agenţiei se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei, potrivit legislaţiei în domeniu.


  Articolul 35

  Nerespectarea prezentului regulament constituie abatere disciplinară.


  Articolul 36

  Anexa nr. 1 - Fişa postului directorului general şi anexele nr. 2a), 2b) şi 2c) - Fişa postului directorului general adjunct fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa 1
  -------
  la regulament
  -------------
  Aprob
  Ordonator principal de credite,
  ...............................
  FIŞA POSTULUI DIRECTORULUI GENERAL


      Fişa postului
  Denumirea instituţiei publice: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
  Compartimentul: Director general
  Denumirea postului: Director general
  Gradul profesional al ocupantului postului: Registrator de carte funciară/Consilier
  Nivelul postului: de conducere      Descrierea postului
  Criterii Conţinut
  1. Pregătire profesională impusă ocupantului postului 1.1. Pregătire de bază (corespunzătoare studiilor absolvite, potrivit prevederilor legale): studii superioare de lungă durată 1.2. Pregătire de specialitate: studii superioare cu licenţă/diplomă, master sau studii postuniversitare 1.3. Perfecţionări (specializări) periodice, necesare menţinerii competenţei pe post: cursuri de perfecţionare profesională în domeniul specific de activitate
  2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului Experienţa în muncă 2.1. Experienţa în specialitatea cerută de post: 3 ani în specialitatea studiilor absolvite 2.2. Perioada necesară iniţierii în vederea executării operaţiunilor specifice postului: 90 de zile calendaristice
  3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului 3.1. Complexitatea postului, în sensul diversităţii operaţiunilor de efectuat: maximă 3.2. Gradul de autonomie în acţiune: se subordonează ministrului administraţiei şi internelor 3.3. Efortul intelectual caracteristic efectuării operaţiunilor specifice postului: maxim 3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite: capacitate de conducere, capacitate de analiză, sinteză, abilităţi de comunicare 3.5.Tehnologii speciale care trebuie cunoscute: operare PC, sisteme informatice utilitare
  4. Responsabilitatea implicată de post 4.1. Responsabilitate de serviciu: - conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al ANCPI şi Regulamentului intern; - răspunde personal de calitatea îndeplinirii sarcinilor încredinţate; - respectă normele de protecţie a muncii şi PSI. 4.2. Responsabilitatea pregătirii luării unor decizii, păstrarea confidenţialităţii: - răspunde de pregătirea unor decizii în termenele prevăzute de legislaţia şi normele specifice, în termene impuse de şeful ierarhic superior; - păstrarea confidenţialităţii şi respectarea legislaţiei privind păstrarea secretului.
  5. Sfera de relaţii (de a intră în relaţii, de a răspunde) 5.1. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale instituţiei publice: maxim 5.2. Gradul de solicitare din partea structu- rilor externe ale instituţiei publice: periodic, la termenele ciclice cerute de ANCPI sau alte instituţii publice, aleator, în funcţie de cerinţele ocazionale ale ANCPI sau ale altor instituţii publice 5.3. Gradul de solicitare din partea cetăţenilor şi/sau subiecţilor serviciilor oferite de ANCPI: ori de câte ori sunt adresate solicitări specifice
  DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI: a) conduce şi controlează activitatea Agenţiei şi a instituţiilor subordonate; b) aprobă înfiinţarea serviciilor şi birourilor în cadrul compartimentelor funcţionale din organigrama Agenţiei; c) aprobă statul de funcţii al Agenţiei şi al instituţiilor subordonate, precum şi organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestora din urmă; d) aprobă strategia Agenţiei şi planurile de acţiune anuale ale acesteia şi ale instituţiilor subordonate; e) supervizează proiectele cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă contractate de Agenţie; f) numeşte şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei, directorii oficiilor teritoriale, registratorii-şefi şi coordonatori, precum şi registratorii de carte funciară, în condiţiile prevăzute de lege; g) aprobă proiectele de acte normative promovate de Agenţie şi propune Ministerului Administraţiei şi Internelor iniţierea de proiecte de acte normative în domeniul de specialitate; h) aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii; i) asigură evidenţa patrimoniului Agenţiei; j) asigură preşedinţia Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale; k) alte atribuţii care derivă din activitatea specifică a Agenţiei.      Data ............. Semnătura salariatului
                                                 ...............


  Anexa 2a)
  ---------
  la regulament
  -------------
  Aprob
  Director general
  ...............
  FIŞA POSTULUI DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

      Fişa postului
  Denumirea instituţiei publice: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
  Compartimentul: Director general adjunct
  Denumirea postului: Director general adjunct
  Gradul profesional al ocupantului postului: Registrator de carte funciară/Consilier
  Nivelul postului: de conducere      Descrierea postului
  Criterii Conţinut
  1. Pregătire profesională impusă ocupantului postului 1.1. Pregătire de bază (corespunzătoare studiilor absolvite, potrivit prevederilor legale): studii superioare de lungă durată 1.2. Pregătire de specialitate: studii superioare cu licenţă/diplomă, master sau studii postuniversitare 1.3. Perfecţionări (specializări) periodice, necesare menţinerii competenţei pe post: cursuri de perfecţionare profesională în domeniul specific de activitate
  2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului Experienţa în muncă 2.1. Experienţa în specialitatea cerută de post: 3 ani în specialitatea studiilor absolvite 2.2. Perioada necesară iniţierii în vederea executării operaţiunilor specifice postului: 90 de zile calendaristice
  3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului 3.1. Complexitatea postului, în sensul diversităţii operaţiunilor de efectuat: maximă 3.2. Gradul de autonomie în acţiune: se subordonează directorului general 3.3. Efortul intelectual caracteristic efectuării operaţiunilor specifice postului: maxim 3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite: capacitate de conducere, capacitate de analiză, sinteză, abilităţi de comunicare 3.5.Tehnologii speciale care trebuie cunoscute: operare PC, sisteme informatice utilitare
  4. Responsabilitatea implicată de post 4.1. Responsabilitate de serviciu: - conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al ANCPI şi regulamentului intern; - răspunde personal de calitatea îndeplinirii sarcinilor încredinţate; - respectă normele de protecţie a muncii şi PSI. 4.2. Responsabilitatea pregătirii luării unor decizii, păstrarea confidenţialităţii: - răspunde de pregătirea unor decizii în termenele prevăzute de legislaţia şi normele specifice, în termenele impuse de şeful ierarhic superior; - păstrarea confidenţialităţii şi respectarea legislaţiei privind păstrarea secretului.
  5. Sfera de relaţii (de a intră în relaţii, de a răspunde) 5.1. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale instituţiei publice: maxim 5.2. Gradul de solicitare din partea structu- rilor externe ale instituţiei publice: periodic, la termenele ciclice cerute de ANCPI sau alte instituţii publice, aleator, în funcţie de cerinţele ocazionale ale ANCPI sau ale altor instituţii publice 5.3. Gradul de solicitare din partea cetăţenilor şi/sau subiecţilor serviciilor oferite de ANCPI: ori de câte ori sunt adresate solicitări specifice
  DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI: a) exercită atribuţii conform mandatului dat de directorul general; b) reprezintă Agenţia, în limita mandatului dat de directorul general al Agenţiei, în raporturile cu terţii; c) conduce, coordonează şi controlează compartimentele funcţionale din subordine şi oficiile teritoriale, după caz; d) aprobă planurile de acţiune ale compartimentelor funcţionale din subordine; e) face propuneri cu privire la bugetul anual al compartimentelor funcţionale din subordine şi al instituţiilor subordonate Agenţiei, după caz; f) realizează evaluarea profesională individuală a şefilor compartimentelor funcţionale din subordine şi a directorilor instituţiilor subordonate, după caz; g) coordonează procesul de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniile de specialitate.      Data .............. Semnătura salariatului
                                     .........................


  Anexa 2b)
  ---------
  la regulament
  --------------
  Aprob
  Director general,
  ......................
  FIŞA POSTULUI DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

      Fişa postului
  Denumirea instituţiei publice: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
  Compartimentul: Director general adjunct
  Denumirea postului: Director general adjunct
  Gradul profesional al ocupantului postului: Registrator de carte funciară/Consilier
  Nivelul postului: de conducere      Descrierea postului
  Criterii Conţinut
  1. Pregătire profesională impusă ocupantului postului 1.1. Pregătire de bază (corespunzătoare studiilor absolvite, potrivit prevederilor legale): studii superioare de lungă durată 1.2. Pregătire de specialitate: studii superioare cu licenţă/diplomă, master sau studii postuniversitare 1.3. Perfecţionări (specializări) periodice, necesare menţinerii competenţei pe post: cursuri de perfecţionare profesională în domeniul specific de activitate
  2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului Experienţa în muncă 2.1. Experienţa în specialitatea cerută de post: 3 ani în specialitatea studiilor absolvite 2.2. Perioada necesară iniţierii în vederea executării operaţiunilor specifice postului: 90 de zile calendaristice
  3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului 3.1. Complexitatea postului, în sensul diversităţii operaţiunilor de efectuat: maximă 3.2. Gradul de autonomie în acţiune: se subordonează directorului general 3.3. Efortul intelectual caracteristic efectuării operaţiunilor specifice postului: maxim 3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite: capacitate de conducere, capacitate de analiză, sinteză, abilităţi de comunicare 3.5.Tehnologii speciale care trebuie cunoscute: operare PC, sisteme informatice utilitare
  4. Responsabilitatea implicată de post 4.1. Responsabilitate de serviciu: - conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al ANCPI şi regulamentului intern; - răspunde personal de calitatea îndeplinirii sarcinilor încredinţate; - respectă normele de protecţie a muncii şi PSI. 4.2. Responsabilitatea pregătirii luării unor decizii, păstrarea confidenţialităţii: - răspunde de pregătirea unor decizii în termenele prevăzute de legislaţia şi normele specifice, în termenele impuse de şeful ierarhic superior; - păstrarea confidenţialităţii şi respectarea legislaţiei privind păstrarea secretului.
  5. Sfera de relaţii (de a intră în relaţii, de a răspunde) 5.1. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale instituţiei publice: maxim 5.2. Gradul de solicitare din partea structu- rilor externe ale instituţiei publice: periodic, la termenele ciclice cerute de ANCPI sau alte instituţii publice, aleator, în funcţie de cerinţele ocazionale ale ANCPI sau ale altor instituţii publice 5.3. Gradul de solicitare din partea cetăţenilor şi/sau subiecţilor serviciilor oferite de ANCPI: ori de câte ori sunt adresate solicitări specifice
  DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI: a) exercită atribuţii conform mandatului dat de directorul general; b) reprezintă Agenţia, în limita mandatului dat de directorul general al Agenţiei, în raporturile cu terţii; c) conduce, coordonează şi controlează compartimentele funcţionale din subordine şi oficiile teritoriale, după caz; d) aprobă planurile de acţiune ale compartimentelor funcţionale din subordine; e) face propuneri cu privire la bugetul anual al compartimentelor funcţionale din subordine şi al instituţiilor subordonate Agenţiei, după caz; f) realizează evaluarea profesională individuală a şefilor compartimentelor funcţionale din subordine şi a directorilor instituţiilor subordonate, după caz; g) coordonează procesul de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniile de specialitate.      Data ............. Semnătura salariatului
                                          ...................


  Anexa 2c)
  --------
  la regulament
  --------------
  Aprob
  Director general,
  ....................
  FIŞA POSTULUI DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

      Fişa postului
  Denumirea instituţiei publice: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
  Compartimentul: Director general adjunct
  Denumirea postului: Director general adjunct
  Gradul profesional al ocupantului postului: Registrator de carte funciară/Consilier
  Nivelul postului: de conducere      Descrierea postului
  Criterii Conţinut
  1. Pregătire profesională impusă ocupantului postului 1.1. Pregătire de bază (corespunzătoare studiilor absolvite, potrivit prevederilor legale): studii superioare de lungă durată 1.2. Pregătire de specialitate: studii superioare cu licenţă/diplomă, master sau studii postuniversitare 1.3. Perfecţionări (specializări) periodice, necesare menţinerii competenţei pe post: cursuri de perfecţionare profesională în domeniul specific de activitate
  2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului Experienţa în muncă 2.1. Experienţa în specialitatea cerută de post: 3 ani în specialitatea studiilor absolvite 2.2. Perioada necesară iniţierii în vederea executării operaţiunilor specifice postului: 90 de zile calendaristice
  3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului 3.1. Complexitatea postului, în sensul diversităţii operaţiunilor de efectuat: maximă 3.2. Gradul de autonomie în acţiune: se subordonează directorului general 3.3. Efortul intelectual caracteristic efectuării operaţiunilor specifice postului: maxim 3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite: capacitate de conducere, capacitate de analiză, sinteză, abilităţi de comunicare 3.5.Tehnologii speciale care trebuie cunoscute: operare PC, sisteme informatice utilitare
  4. Responsabilitatea implicată de post 4.1. Responsabilitate de serviciu: - conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al ANCPI şi regulamentului intern; - răspunde personal de calitatea îndeplinirii sarcinilor încredinţate; - respectă normele de protecţie a muncii şi PSI. 4.2. Responsabilitatea pregătirii luării unor decizii, păstrarea confidenţialităţii: - răspunde de pregătirea unor decizii în termenele prevăzute de legislaţia şi normele specifice, în termenele impuse de şeful ierarhic superior; - păstrarea confidenţialităţii şi respectarea legislaţiei privind păstrarea secretului.
  5. Sfera de relaţii (de a intră în relaţii, de a răspunde) 5.1. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale instituţiei publice: maxim 5.2. Gradul de solicitare din partea structu- rilor externe ale instituţiei publice: periodic, la termenele ciclice cerute de ANCPI sau alte instituţii publice, aleator, în funcţie de cerinţele ocazionale ale ANCPI sau ale altor instituţii publice 5.3. Gradul de solicitare din partea cetăţenilor şi/sau subiecţilor serviciilor oferite de ANCPI: ori de câte ori sunt adresate solicitări specifice
  DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI: a) exercită atribuţii conform mandatului dat de directorul general; b) reprezintă Agenţia, în limita mandatului dat de directorul general al Agenţiei, în raporturile cu terţii; c) conduce, coordonează şi controlează compartimentele funcţionale din subordine şi oficiile teritoriale, după caz; d) aprobă planurile de acţiune ale compartimentelor funcţionale din subordine; e) face propuneri cu privire la bugetul anual al compartimentelor funcţionale din subordine şi al instituţiilor subordonate Agenţiei, după caz; f) realizează evaluarea profesională individuală a şefilor compartimentelor funcţionale din subordine şi a directorilor instituţiilor subordonate, după caz; g) coordonează procesul de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniile de specialitate. h) îndeplineşte atribuţii specifice ofiţerului de securitate la nivelul Agenţiei.      Data ............. Semnătura salariatului
                                          ...................
  -------