HOTĂRÂRE nr. 493 din 16 iunie 2000privind aprobarea Programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a IV-a
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 22 iunie 2000
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 37 și ale art. 38 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere aflate în patrimoniul Companiei Naționale de Metale Prețioase și Neferoase "Remin" S.A. Baia Mare, Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Societății Naționale a Sarii "Salrom" - S.A. București, Companiei Naționale a Uraniului S.A. București, Companiei Naționale a Huilei Petrosani S.A., Companiei Naționale a Lignitului Oltenia - S.A. Targu Jiu, Societății Naționale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, Societății Comerciale "Miniera Banat" - S.A. Anina, Societății Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societății Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc, Societății Comerciale "Geasol" - S.A. Craiova, Societății Comerciale "Minexfor" - S.A. Deva, Societății Comerciale "Transgex" - S.A. Cluj, Societății Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societății Comerciale "Formin" - S.A. Caransebes, nominalizate în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor și carierelor care se inchid, rămân în gestionarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.


  Articolul 3
  (1) Scoaterea din funcțiune și din activul agenților economici prevăzuți la art. 1 precum și valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecărui obiectiv prevăzut a se închide potrivit anexei nr. 1 se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu completările ulterioare. Sumele obținute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.(2) Lucrările de investiții neterminate și nereceptionate, aferente fiecărui obiectiv care se închide, se casează de către agenții economici prevăzuți la art. 1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată, cu completările ulterioare.(3) Mijloacele fixe rămase nevalorificate urmează regimul juridic prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 632/1999 privind unele măsuri pentru folosirea și valorificarea bunurilor reprezentând dependințe și anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului.


  Articolul 4
  (1) Cheltuielile pentru închiderea definitivă a minelor și carierelor, fundamentate în programele tehnice de dezafectare, ecologizare și conservare, elaborate în acest scop și avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare și proiectare, se acoperă din surse proprii și din alocațiile bugetare aprobate cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Industriei și Comerțului, în baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite.(2) Cheltuielile efectuate pentru închiderea minelor și carierelor se vor evidenția în contabilitate în conformitate cu prevederile pct. 95 și 96 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, cu modificările ulterioare. În contabilitatea de gestiune, cheltuielile efectuate pentru aceste activități vor fi evidentiate distinct.(3) Gestionarea fondurilor pentru închidere și reconstrucție ecologica a suprafețelor de teren afectate se realizează de Ministerul Industriei și Comerțului, cu respectarea prevederilor legale.(4) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de către ordonatorul principal de credite și vor fi însoțite de deconturile justificative întocmite de agenții economici, potrivit anexei nr. 2.(5) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau conservare a minelor și a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situațiile de lucrări întocmite lunar de agenții economici.(6) Deconturile justificative vor fi verificate și avizate de direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 6

  Pentru minele și carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum și pentru altele asemenea aprobate prin hotărâri ale Guvernului în vederea conservării și închiderii, la care lucrările de închidere nu au început în anul financiar aferent aprobării, cheltuielile pentru conservare vor putea continua și în perioada următoare, pe baza unor analize economice, cu condiția încadrării anuale în valoarea totală aprobată prin hotărâri ale Guvernului.
  (la 01-11-2000, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 26 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 01 noiembrie 2000 )


  Articolul 6^1
  (1) Se aprobă actualizarea valorii lucrărilor cuprinse în anexa nr. 1, rămase de executat, precum și a altora asemenea prevăzute în hotărâri ale Guvernului privind aprobarea Programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere.(2) Actualizarea valorilor se va face în funcție de evoluția prețurilor, prin aplicarea la valoarea totală a acestora a unui coeficient de actualizare calculat prin înmulțirea succesiva a indicelui prețurilor de consum total, comunicat lunar de Institutul Național de Statistica și Studii Economice în revista «Buletinul statistic de prețuri» și determinat pe intervalul cuprins între luna de referința a întocmirii ofertei și luna în care s-au actualizat lucrările.
  (la 01-11-2000, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 26 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 01 noiembrie 2000 )


  Articolul 6^2

  Ministrul industriei și comerțului, în calitate de ordonator principal de credite, va aproba prin ordin devizele generale actualizate ale documentațiilor, pentru fiecare obiectiv, în baza cărora va deconta situațiile de plată actualizate pentru lucrările efectiv executate.
  (la 01-11-2000, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 26 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 01 noiembrie 2000 )


  Articolul 7

  Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Finanțelor și agenții economici implicați vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei și comerțului,
  Radu Berceanu
  p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Sorin Rădulescu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexa nr. 1

  LISTA
  cuprinzând minele și carierele care se inchid în etapa a IV-a


  - milioane lei -

  Nr.
  crt.

  Mina/
  cariera

  Obiectivul

  Data
  incetării
  activității

  Codul
  perimetrului

  Cheltuieli
  totale
  pentru
  închidere
  (7+8+9)

  Din care:

  Pentru
  elaborarea
  documentație
  inclusive PT

  Pentru
  închidere
  inclusiv
  ecologizare

  Conservare
  anuală

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Compania Naționala a Metalelor Prețioase și Neferoase Remin S.A. Baia Mare

  1

  Mina

  Dealu Negru

  1998

  42015

  5475,20

  815,00

  4660,20

  0,00

  2

  Mina

  Crucea Sud G17,G18

  1998

  42017

  14133,40

  525,00

  11485,60

  2122,80

  3

  Mina

  V.Putnei-Prasca

  1999

  42019

  9598,70

  759,90

  7127,60

  1711,20

  4

  Mina

  Arsita-botosel

  1998


  927,60

  300,00

  627,60

  0,00

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total

  ░░░░

  ░░░░░

  30134,90

  2399,90

  23901,00

  3834,00

  Compania Naționala a Cuprului Aurului și Fierului Minvest Deva

  5

  Mina

  Masca - Sectorul
  S-E Put 1-E.M. Iara

  1998

  37021

  6896,01

  591,20

  6153,37

  151,44

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total

  ░░░░

  ░░░░░

  6896,01

  591,20

  6153,37

  151,44

  Societatea Naționala a Sarii Salrom S.A. București

  6

  Mina

  Cacica Orizontul
  I și II

  1993

  34015

  10254,30

  900,00

  9260,70

  93,60

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total

  ░░░░

  ░░░░░

  10254,30

  900,00

  9260,70

  93,60

  7

  Mina

  Bicazul Ardelean

  1998


  1687,50

  442,00

  730,70

  514,80

  8

  Carier

  Glogova

  1998

  67003

  6577,70

  800,00

  5580,90

  196,80

  9

  Mina

  Valea Vacii-Valea
  Leucii

  1993


  9997,94

  1500,00

  7921,00

  576,94

  10

  Mina

  Puzadra-Lesu

  1994


  3871,36

  825,00

  2665,00

  381,36

  11

  Mina

  Ilisova

  1992


  10427,60

  1830,00

  8156,00

  441,60

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total

  ░░░░

  ░░░░░

  32562,10

  5397,00

  25053,60

  2111,50

  Compania Naționala a Huilei Petrosani

  12

  Mina

  Mesteacan Vest

  1998

  30006

  8387,20

  945,00

  5161,00

  2281,20

  13

  Mina

  Barbateni Vest

  1998

  28002

  7165,90

  878,00

  3080,30

  3207,60

  14

  Mina

  Aninoasa Sud

  1999

  28009

  14087,40

  645,00

  4548,00

  8894,40

  15

  Mina

  Livezeni Sud

  1998

  28011

  16989,00

  1297,20

  10647,00

  5044,80

  16

  Mina

  Paroseni Nord

  1997

  28002

  6050,00

  400,00

  1894,00

  3756,00

  17

  Mina

  Priboi

  1998

  28009

  8059,20

  932,00

  3454,00

  3673,20

  18

  Mina

  Victoria

  1999

  29003

  17136,40

  500,00

  15636,80

  999,60

  19

  Mina

  Lonea I

  1997

  28001

  9263,40

  553,00

  7904,00

  804,40

  20

  Mina

  Valea Arsului

  1998

  28004

  7442,70

  891,00

  3356,10

  3195,60

  21

  Mina

  Lupeni Sud

  1997

  29005

  42413,00

  1708,00

  39781,00

  924,00

  22

  Mina

  Lonea 3

  1999

  28001

  4347,00

  997,00

  2294,00

  1056,00

  23

  Mina

  Petrila 2

  1999

  28003

  11590,80

  848,00

  5254,00

  5488,80

  24

  Mina

  Petrila Est

  1998

  28003

  12048,40

  904,00

  6810,00

  4334,40

  25

  Mina

  Uricani 5 Est

  1999

  29004

  4689,20

  845,00

  3105,00

  739,20

  26

  Mina

  Uricani 5 West

  1999

  28004

  7198,20

  991,00

  4407,20

  1800,00

  27

  Mina

  Carolina

  1999

  29003

  5650,20

  500,00

  3194,00

  1956,20

  28

  Mina

  Ileana

  1998

  29003

  21608,00

  866,00

  16350,00

  4392,00

  29

  Mina

  Firizoni

  1998

  29007

  5977,60

  752,00

  5054,00

  171,60

  30

  Mina

  Tăia

  1999

  28001

  12517,40

  977,00

  10368,00

  1172,40

  31

  Mina

  Dalja

  1999

  28010

  60810,70

  1000

  41995,70

  17815,00

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total

  ░░░░

  ░░░░283431,70 17429,20 194294,10

  71708,40

  Compania Naționala a Lignitului Oltenia S.A. Tg Jiu

  32

  Mina

  Leurda

  1998

  31009

  21694,80

  1200,00

  16777,20

  3717,60

  33

  Mina

  Livezile I

  1989

  31123

  947,50

  275,00

  672,50

  0,00

  34

  Mina

  Husnicioara III

  1998

  31170

  250,20

  100,00

  150,20

  0,00

  35

  Mina

  Livezile II

  1992

  31180

  324,20

  150,00

  174,20

  0,00

  36

  Mina

  Zegujani III

  1990

  31179

  300,00

  150,00

  150,00

  0,00

  37

  Mina

  Armasesti Vest

  1993

  31036

  9541,60

  600,00

  8641,60

  300,00

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total

  ░░░░

  ░░░░░

  33058,30

  2475,00

  26565,70

  4017,60

  Societatea Naționala a Carbunelui S.A. Ploiesti

  38

  Mina

  Lapos Sud

  1999

  3519

  6513,10

  800,00

  3383,90

  2329,20

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total

  ░░░░

  ░░░░░

  6513,10

  800,00

  3383,90

  2329,20

  Societatea Comercială Miniera Banat S.A. Anina

  39

  Mina

  Put David

  1998

  30002

  9252,20

  830,00

  7377,00

  1045,20

  40

  Mina

  Put IV Anina

  1998

  30006

  15017,60

  724,00

  11362,00

  2931,60

  41

  Mina

  Put V Uteris

  1997

  30002

  17643,00

  830,00

  15059,00

  1754,00

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total

  ░░░░

  ░░░░░

  41912,80

  2384,00

  33798,00

  5730,80

  Societatea Comerciala Geolex S.A. Miercurea-Ciuc

  42

  Mina

  Putna- Creanga

  1991


  1310,00

  300,00

  1010,00

  0,00

  43

  Mina

  Hanzkert

  1991


  659,20

  200,00

  459,20

  0,00

  44

  Mina

  Arcus Sud

  1993

  31133

  280,10

  50,00

  230,10

  0,00

  45

  Mina

  Madaras

  1998


  1651,30

  330,00

  1321,30

  0,00

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total

  ░░░░

  ░░░░░

  3900,60

  880,00

  3020,60

  0,00

  Societatea Comercială Geomold S.A. Campulung Moldovenesc

  46

  Mina

  Dornisoara-Colibita

  1991

  41108

  2998,70

  600,00

  2278,70

  120,00

  47

  Mina

  Dealu Rusului-
  extindere

  1998

  39034

  1252,60

  350,00

  902,60

  0,00

  48

  Mina

  Arseneasca-Leustean

  1998


  1037,70

  225,00

  812,70

  0,00

  49

  Mina

  Slatioara-Greben

  1994


  891,80

  250,00

  641,80

  0,00

  50

  Mina

  Carligaturi Valea
  Putnei

  1998


  778,60

  300,00

  478,60

  0,00

  51

  Mina

  Valea Putnei-Prasca

  1998

  42065

  2553,40

  500,00

  2053,40

  0,00

  52

  Mina

  Pojorata-Izvorul
  Giumalaului

  1998

  42063

  1116,50

  450,00

  666,50

  0,00

  53

  Mina

  Pârâul Carstii-
  Izvoras

  1998

  42059

  447,50

  252,00

  195,50

  0,00

  54

  Mina

  Holdita- Pârâul
  Casei

  1992

  86010

  1218,20

  350,00

  868,20

  0,00

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total

  ░░░░

  ░░░░░

  12295,00

  3277,00

  8898,00

  120,00

  Societatea Comercială Geasol S.A. Craiova

  55

  Mina

  V.Cernei-Pârâul
  Bucium

  1990


  807,60

  238,40

  569.20

  0,00

  56

  Mina

  Jidostita G III-G
  IV

  1991


  302,30

  70,00

  232,30

  0,00

  57

  Mina

  Costesti

  1994


  669,00

  229,90

  439,10

  0,00

  58

  Mina

  Mraconia

  1990


  667,10

  229,70

  437,40

  0,00

  59

  Mina

  Balba

  1998


  167,60

  68,30

  99,30

  0,00

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total

  ░░░░

  ░░░░░

  2613,60

  836,30

  1777,30

  0,00

  Societatea Comercială Minexfor S.A. Deva

  60

  Mina

  Coranda-Hondol

  1997

  41009

  3318,20

  292,90

  1413,70

  1611,60

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total

  ░░░░

  ░░░░░

  3318,20

  292,90

  1413,70

  1611,60

  Societatea Comercială Transgex S.A.Cluj

  61

  Mina

  Rebra-Guset

  1993

  41061

  1815,20

  467,50

  1347,70

  0,00

  62

  Mina

  Tirlisua

  1993


  1039,20

  340,00

  363,20

  336,00

  63

  Mina

  Voivozi Nord

  1995

  31025

  1587,70

  400,00

  1187,70

  0,00

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total

  ░░░░

  ░░░░░

  4442,10

  1207,50

  2898,60

  336,00

  Societatea Comercială Cuart S.A. Baia Mare

  64

  Mina

  Toroioaga-Tiganu

  1998

  41150

  746,30

  201,50

  544,80

  0,00

  65

  Mina

  Macarlau

  1997

  41075

  3016,30

  831,30

  2140,60

  44,40

  66

  Mina

  Catarama-Ivascoaia

  1997

  41019
  42033

  2637,40

  453,10

  2131,50

  52,80

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total

  ░░░░

  ░░░░░

  6400,00

  1485,90

  4816,90

  97,20

  Societatea Comercială Formin S.A. Caransebes

  67

  Mina

  V.Recica-Berzasca

  1998

  4129

  517,60

  201,60

  316,00

  0,00

  68

  Mina

  Tilva Mica-Nicolae

  1999


  698,80

  231,70

  467,10

  0,00

  ░░░░

  ░░░░░░

  Total s

  ░░░░

  ░░░░░

  1216,40

  433,30

  783,10

  0,00

  Nr. total
  unități

  68

  TOTAL

  ░░░░

  ░░░░░

  478949,11

  0789,20

  46018,57

  92141,34


  Anexa nr. 2

  MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI COMERȚULUI
  DECONT
  al cheltuielilor realizate pentru închiderea minelor, aprobate
  prin Hotărârea Guvernului nr. ......../2000 pentru deschiderea finanțării
  pe luna ........./anul .....

  I. Închideri,
  din care:
  II. Conservări

  Nr.
  crt.

  Mina

  Obiectivul

  Cheltuielile totale
  aprobate pentru
  închidere pe anul ....

  Creditele deschise
  pe perioada
  precedentă

  Plățile efectuate pe perioada
  precedentă, potrivit situației
  de lucrări

  Programul pe luna curenta
  pentru care se solicită
  deschidere de credite

  Diferența
  de acordat
  (4+5-6)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  I

  2.

  II

  3.

  TOTAL:

  Director general,
  ...................

  Director economic,
  ...................

  Vizat
  Verificat realitatea și exactitatea datelor din decont
  conform procesului-verbal de constatare nr. ..........
  Direcția generală a finanțelor publice
  și controlului financiar de stat
  Director general,
  ................

  -----