HOTĂRÂRE nr. 705 din 3 iulie 2002
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei anti-saracie şi promovare a incluziunii sociale - CASPIS
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se constituie Comisia anti-saracie şi promovare a incluziunii sociale - CASPIS, denumita în continuare Comisie, organism fără personalitate juridică, sub autoritatea primului-ministru.
  (2) Comisia se organizează şi funcţionează pe lângă aparatul de lucru al primului-ministru.


  Articolul 2

  (1) Comisia are următoarele atribuţii principale:
  a) supune Guvernului spre aprobare Planul naţional antisaracie şi promovare a incluziunii sociale, prin Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
  b) constituie un sistem de monitorizare a saraciei şi incluziunii sociale şi a implementarii Planului naţional antisaracie şi promovare a incluziunii sociale;
  c) sprijină autorităţile publice locale în elaborarea şi aplicarea unor programe anti-saracie şi promovare a incluziunii sociale;
  d) promovează formarea unei culturi a acţiunii sociale: capacitatea de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale.
  (2) Comisia îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau dispuse de primul-ministru.


  Articolul 3

  (1) Comisia are următoarea componenta:
  a) preşedinte - primul-ministru;
  b) coordonator guvernamental - ministrul muncii şi solidarităţii sociale;
  c) coordonator tehnic - consilierul primului-ministru pentru probleme sociale;
  d) membri reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice, cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu, ai organizaţiilor reprezentative ale sindicatelor şi patronatului, ai organizaţiilor şi organismelor internaţionale şi ai societăţii civile.
  (2) Numărul de membri şi componenta nominală a Comisiei se aproba prin decizie a primului-ministru, la propunerea instituţiilor reprezentate.
  (3) La lucrările Comisiei pot participa în calitate de invitaţi şi reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, altele decât cele nominalizate potrivit alin. (2), specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile.


  Articolul 4

  (1) Comisia se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a coordonatorului guvernamental.
  (2) Activitatea executivă şi de secretariat a Comisiei este asigurata de personalul din aparatul de lucru al primului-ministru.


  Articolul 5

  Procedura de lucru a Comisiei se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de Comisie.


  Articolul 6

  Comisia prezintă periodic Guvernului rapoarte de monitorizare a implementarii Planului naţional antisaracie şi promovare a incluziunii sociale şi evaluări ale dinamicii problemelor sociale, precum şi alte informări cerute de Guvern.


  Articolul 7

  Comisia va realiza cu sprijinul şi în colaborare cu Institutul Naţional de Statistica cercetări cu privire la dinamica saraciei şi a excluziunii sociale.


  Articolul 8

  Cheltuielile de funcţionare a Comisiei se asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului în limita sumelor alocate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Ion Moraru,
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  -----------