NORMĂ nr. 2 din 20 ianuarie 2022pentru aplicarea Ghidului ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1.156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1.286/2014
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 26 ianuarie 2022
  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și alin. (5),art. 3 alin. (1) lit. b),art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,
  potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 12 ianuarie 2022,
  Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

  Articolul 1
  (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., aplică Ghidul ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1.156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1.286/2014 (ESMA 34-45-1272 RO), denumit în continuare Ghidul ESMA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă. (2) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută în Regulamentul (UE) 2019/1.156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1.286/2014, precum și în actele normative prevăzute la art. 2.


  Articolul 2

  Prezenta normă se aplică societăților de administrare a OPCVM, inclusiv oricăror OPCVM-uri care nu au desemnat o societate de administrare a OPCVM-urilor, administratorilor fondurilor de investiții alternative, administratorilor EuVECA și administratorilor EuSEF, ce intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care au obligația respectării prevederilor prezentei norme.


  Articolul 3

  Prevederile prezentei norme se aplică tuturor comunicărilor publicitare adresate investitorilor sau potențialilor investitori pentru OPCVM și FIA, inclusiv când acestea sunt înființate ca EuVECA, EuSEF, ELTIF și FPM.


  Articolul 4

  Prin administratorii de fonduri de investiții alternative menționați la art. 2 se înțelege „AFIA“ definiți la art. 4 alin. (1) lit. (b) din Directiva 2011/61/UE și autorizați în conformitate cu legislația pieței de capital.


  Articolul 5

  Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează potrivit dispozițiilor titlului I cap. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau ale art. 51-57 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit prevederilor titlului III din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după caz.


  Articolul 6

  Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 2 februarie 2022.

  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu


  București, 20 ianuarie 2022.
  Nr. 2.

  ANEXĂ

  GHID ESMA
  privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1.156 al Parlamentului
  European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere
  a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013,
  (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1.286/2014