LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*)
privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 10 februarie 2005  ___________ Notă *) Republicată în temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 440/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 26 octombrie 2004.
  Legea nr. 96/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 6 iunie 2000.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., este o instituţie specializată, prin care se derulează activităţi de susţinere a comerţului exterior românesc prin instrumente financiar-bancare şi de asigurări specifice.
  (2) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea în numele şi în contul statului, precum şi în nume şi în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanţări, cofinanţări, refinanţări, garantări, alte operaţiuni bancare, asigurări şi reasigurări ale operaţiunilor de comerţ exterior românesc.


  Articolul 2

  Prin prezenta lege se stabilesc următoarele obiective generale ale activităţilor EXIMBANK - S.A.:
  a) finanţarea producţiei de bunuri şi servicii destinate exportului, precum şi a operaţiunilor de comerţ exterior, prin acordarea de credite, în lei şi în valută, din surse interne sau externe;
  b) garantarea creditelor, în lei şi în valută, pentru producţia de export, pentru exporturi şi importuri de bunuri şi servicii şi/sau investiţii în obiective destinate producţiei de bunuri şi servicii pentru export;
  c) efectuarea operaţiunilor de refinanţare a băncilor pentru finanţări acordate de acestea exportatorilor români;
  d) administrarea şi derularea de credite externe destinate sprijinirii producţiei de bunuri şi servicii destinate exportului şi a exportului, precum şi a operaţiunilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, în vederea sprijinirii investiţiilor, stimulării întreprinderilor mici şi mijlocii, restructurării şi modernizării societăţilor comerciale, dezvoltării infrastructurii şi a altor utilităţi de interes public;
  e) efectuarea altor operaţiuni bancare, pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  f) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale şi de ţară, care nu pot fi asigurate pe piaţa privată, constituită din cel puţin două societăţi de asigurare, persoane juridice străine şi o societate persoană juridică română;
  g) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de ţară;
  h) garantarea şi/sau asigurarea şi reasigurarea investiţiilor româneşti în străinătate;
  i) asigurarea şi reasigurarea creditelor destinate realizării de bunuri şi servicii pentru export;
  j) efectuarea altor operaţiuni specifice activităţii de asigurare şi reasigurare de credite, garanţii şi investiţii pentru sprijinirea activităţii de export, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  k) încheierea de acorduri şi de convenţii, necesare pentru propria activitate, cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
  l) evaluarea, în calitate de consultant financiar şi bancar, a riscurilor comerciale şi de ţară;
  m) acordarea asistenţei pentru expertizări tehnice şi efectuarea operaţiunilor bancare de punere în aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior;
  n) colectarea, prelucrarea, stocarea şi furnizarea informaţiilor specifice de credit;
  o) efectuarea altor operaţiuni prevăzute de lege, în vederea sprijinirii producţiei de bunuri şi de servicii destinate exportului şi a comerţului exterior.


  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea EXIMBANK - S.A.


  Articolul 3

  (1) EXIMBANK - S.A. este societate comercială pe acţiuni, în care statul român deţine minimum 51% din capitalul social.
  (2) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu prevederile legislaţiei bancare, ale legislaţiei referitoare la societăţile comerciale din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, precum şi cu statutul propriu.
  (3) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial şi în străinătate, prin sucursale şi alte sedii secundare - agenţii şi altele asemenea.


  Articolul 4

  EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administraţie numit de adunarea generală a acţionarilor, format din 7 membri: preşedintele consiliului de administraţie, care este şi preşedintele executiv al băncii, 2 vicepreşedinţi, care sunt şi vicepreşedinţii executivi ai băncii, şi 4 membri.


  Articolul 5

  Consiliul de administraţie al EXIMBANK - S.A. are următoarele atribuţii principale:
  a) aprobă structura organizatorică a băncii, numărul de posturi, salarizarea personalului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare;
  b) aprobă organizarea şi funcţionarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor şi pasivelor, precum şi a altor organe de lucru, în vederea desfăşurării activităţii sale specifice;
  c) analizează, avizează şi prezintă spre aprobare adunării generale a acţionarilor proiectul anual al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil;
  d) aprobă normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfăşurare a activităţii;
  e) aprobă nivelul dobânzilor, comisioanelor şi al altor tarife practicate de bancă;
  f) stabileşte regimul semnăturilor şi al împuternicirilor în cadrul EXIMBANK - S.A.;
  g) decide înfiinţarea de sucursale şi alte sedii secundare agenţii şi altele asemenea - în ţară şi în străinătate;
  h) numeşte directorii şi directorii adjuncţi din centrală şi din sediile secundare, din ţară şi din străinătate, cu respectarea reglementărilor în vigoare, stabilind atribuţiile, competenţele şi răspunderile acestora;
  i) îndeplineşte alte atribuţii în vederea realizării obiectivelor EXIMBANK - S.A.


  Articolul 6

  (1) Numirea membrilor Consiliului de administraţie al EXIMBANK - S.A. se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.
  (2) În cazul descompletării consiliului de administraţie, completarea locurilor vacante se face pe funcţia respectivă şi numai până la expirarea mandatului celor înlocuiţi, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
  (3) Revocarea din funcţie a oricărui membru al Consiliului de administraţie al EXIMBANK - S.A. în timpul mandatului se face de adunarea generală a acţionarilor, dacă:
  a) nu mai este eligibil în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  b) a fost condamnat la o pedeapsă de libertate pentru fapte săvârşite în legătură cu exercitarea atribuţiilor de administrator;
  c) se află în imposibilitatea de a-şi exercită mandatul pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.
  (4) Activitatea consiliului de administraţie este reglementată de prevederile legale referitoare la societăţile comerciale, de legislaţia bancară, de prevederile prezentei legi şi de regulamentele de organizare ale EXIMBANK - S.A., aprobate de adunarea generală a acţionarilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  (5) Membrii Consiliului de administraţie al EXIMBANK S.A. nu pot să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de altă natură care i-ar pune în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle faţă de EXIMBANK - S.A.


  Articolul 7

  Situaţiile financiare ale EXIMBANK - S.A., întocmite pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată, sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România şi aprobate de Banca Naţională a României.


  Articolul 8

  Anual, până la data de 31 mai, EXIMBANK - S.A. prezintă Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent.


  Capitolul III Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi activitatea EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului


  Articolul 9

  (1) EXIMBANK - S.A. desfăşoară, în limita competenţelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, următoarele operaţiuni, în numele sau cu garanţia statului:
  a) emite garanţii de export;
  b) acordă bonificaţii de dobândă;
  c) realizează finanţări, cofinanţări şi refinanţări;
  d) realizează asigurarea şi reasigurarea creditelor de export de bunuri şi servicii împotriva riscurilor politice şi comerciale, a investiţiilor româneşti în străinătate, asigurarea garanţiilor de export şi a operaţiunilor de export în leasing;
  e) efectuează operaţiuni de stimulare a exporturilor complexe, în condiţiile prevăzute la art. 13;
  f) garantează credite pentru realizarea de bunuri şi servicii destinate exportului, credite cumpărător şi investiţii româneşti în străinătate;
  g) efectuează alte operaţiuni de stimulare a exporturilor româneşti, stabilite de actele normative în vigoare, în conformitate cu obiectivele politicii de comerţ exterior a Guvernului;
  h) realizează alte operaţiuni prevăzute de lege.
  (2) Operaţiunile de garantare, asigurare şi reasigurare, desfăşurate în numele şi în contul statului, se acordă, de regulă, în limita a 85% din valoarea contractelor de export. În funcţie de obiectivele de politică de comerţ exterior, prin hotărâre a Guvernului, acest procent poate fi majorat.
  (3) Normele care reglementează activităţile desfăşurate în numele şi în contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii.


  Articolul 10

  Pentru sprijinirea exporturilor româneşti în numele şi în contul statului se constituie la EXIMBANK - S.A. următoarele fonduri:
  a) fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate;
  b) fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garanţiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investiţiilor româneşti în străinătate;
  c) fondul pentru acordarea bonificaţiilor de dobândă;
  d) fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor obţinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului;
  e) alte fonduri care vor fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalităţilor de utilizare.


  Articolul 11

  (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10, cu excepţia fondului pentru acordarea bonificaţiilor de dobândă, sunt:
  a) sumele alocate anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, în scopul sprijinirii exporturilor, şi disponibile la această dată;
  b) sumele prevăzute anual în bugetul de stat cu această destinaţie;
  c) sumele prelevate în limita unei cote de 25% din creanţele externe recuperate de stat efectiv de la ţările debitoare;
  d) sumele nete care provin din primele de asigurare;
  e) sumele recuperate din asigurarea creditelor;
  f) sumele recuperate de la persoana juridică garantată;
  g) dobânda încasată din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor;
  h) alte surse, conform legii.
  (2) Sursa de alimentare a fondului pentru acordarea bonificaţiilor de dobândă va fi dimensionată şi alocată anual de la bugetul de stat, în conformitate cu strategia Guvernului de sprijinire a comerţului exterior românesc.
  (3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 10 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, vor fi virate lunar de Ministerul Finanţelor Publice la EXIMBANK - S.A. şi vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, în funcţie de necesităţile de susţinere a exporturilor.
  (4) Fondurile prevăzute la art. 10, cu excepţia fondului pentru acordarea bonificaţiilor de dobândă, vor putea fi angajate în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior.


  Articolul 12

  (1) Fondurile prevăzute la art. 10 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele şi în contul statului, cu aprobarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, astfel:
  a) fondul pentru garanţii de export prevăzut la art. 10 lit. a), pentru plata:
  1. garanţiilor de participare la licitaţii internaţionale;
  2. garanţiilor de restituire a avansului şi a altor plăţi progresive încasate de la beneficiarii externi în contul contractelor de export;
  3. garanţiilor pentru buna executare a contractelor externe;
  4. garanţiilor pentru restituirea contravalorii echipamentelor şi materialelor puse la dispoziţie contractual de beneficiarul extern;
  5. garanţiilor la creditele pentru realizarea producţiei de bunuri şi servicii destinate exportului, pentru creditele cumpărător şi a garanţiilor pentru investiţiile româneşti în străinătate;
  6. altor garanţii specifice de export, stabilite prin contracte externe, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  b) fondurile pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export menţionate la art. 10 lit. b) şi d), pentru plata despăgubirilor privind angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A., precum şi pentru acoperirea costurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile contractelor de asigurare şi ale procedurilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior.
  Angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A. se referă la:
  1. asigurări şi reasigurări de credite de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale şi de ţară neasigurabile pe piaţa privată, în condiţiile art. 2 lit. f);
  2. asigurări şi reasigurări de credite de export pe termen mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de ţară;
  3. asigurări de garanţii de export şi asigurări de investiţii româneşti în străinătate;
  4. alte operaţiuni de asigurare, coasigurare şi reasigurare de credite împotriva riscurilor de neplată, neasigurabile pe piaţa privată. Garanţiile şi asigurările de export sunt emise de EXIMBANK - S.A., pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior;
  c) Fondul pentru acordarea bonificaţiilor de dobândă va fi alocat până la data stabilită de comun acord cu Uniunea Europeană.
  (2) Administrarea fondurilor menţionate la art. 10 se va face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din aceste fonduri vor putea fi utilizate de EXIMBANK - S.A. ca surse atrase, necesare pentru susţinerea activităţii bancare. Nivelul obligaţiilor de plată ale EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se va stabili prin convenţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi EXIMBANK - S.A., în cote procentuale, iar sumele aferente vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecărui fond. Pentru evidenţierea contabilă a operaţiunilor pe seama acestor fonduri se vor deschide conturi distincte în evidenţa contabilă a EXIMBANK - S.A. Metodologia de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor privind constituirea şi utilizarea fondurilor se stabileşte prin norme elaborate de EXIMBANK - S.A., cu avizul Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Băncii Naţionale a României. Sumele disponibile la sfârşitul anului la aceste fonduri se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
  (3) Pentru administrarea fondurilor menţionate la art. 10 EXIMBANK - S.A. percepe comisioane, care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi care vor fi decontate pe seama acestor fonduri.
  (4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a), b) şi d), ca urmare a executării angajamentelor asumate de EXIMBANK - S.A., în contul statului, conform prezentei legi, se va regulariza trimestrial cu bugetul de stat. Până la realizarea efectivă a regularizărilor Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior poate decide, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, reîntregirea temporară a deficitului fondului utilizat pe seama celorlalte fonduri disponibile prevăzute mai sus.


  Articolul 13

  (1) Prin exporturi complexe, în sensul art. 9 alin. (1) lit. e), se înţelege exportul de echipamente, instalaţii sau părţi de instalaţii, separat ori împreună cu tehnologii, licenţe, know-how, asistenţă tehnică, proiectare, construcţii-montaj, lucrări de punere în funcţiune şi recepţie, precum şi piesele de schimb şi materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, construcţiile de reţele electrice, executarea de foraje de sonde, construcţiile de schele, de instalaţii şi conducte de transport, de depozitare şi de distribuire a produselor petroliere şi a gazelor naturale, precum şi realizarea de nave complete, de obiective în domeniile transporturilor, agriculturii, îmbunătăţirilor funciare, amenajărilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatărilor forestiere, centrale energetice şi termice, staţii electrice, staţii de tratare a apei, staţii de epurare, linii tehnologice flexibile şi automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinţe şi obiective social-culturale, reţele de apă-canalizare, construirea de drumuri şi poduri, amenajări portuare şi produse de tehnică militară şi altele asemenea. După caz, la propunerea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, prin hotărâre a Guvernului, se poate aproba includerea în categoria exporturilor complexe şi a unor proiecte care îi sunt supuse analizei şi aprobării, aparţinând şi altor domenii de activitate.
  (2) Stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, se realizează, pe lângă asigurarea creditelor de export, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, prin:
  a) garanţii pentru participări la licitaţii internaţionale, executarea lucrărilor şi alte garanţii stabilite prin contractele externe;
  b) acordarea de garanţii ale statului pentru credite utilizate pentru producţia din ţară şi din străinătate, destinată exporturilor complexe, precum şi pentru creditele de export pe termen scurt, mediu şi lung, conform standardelor internaţionale în domeniu;
  c) acordarea de bonificaţii de până la 60% din dobânda plătită pentru creditele de export, în fazele de pre- şi postlivrare.
  (3) Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, agent economic român sau străin, care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractanţii - agenţi economici români sau străini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricaţie se pot realiza pe bază de contracte externe încheiate de către un contractant general sau de către producător, direct ori prin comisionar.
  (4) Subcontractanţii interni, participanţi la realizarea de exporturi complexe, sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum şi prestatorii de servicii angajaţi în realizarea acestora.
  (5) Perioada de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi valoarea contractelor de export aferente se stabilesc anual şi ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 14

  (1) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior este alcătuit din reprezentanţi ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai EXIMBANK - S.A.
  (2) Modul de desfăşurare a activităţii Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior este reglementat prin hotărâre a Guvernului. Preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii comitetului sunt desemnaţi prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior are următoarele atribuţii:
  a) aprobă limita maximă de expunere a fondurilor prevăzute la art. 10;
  b) examinează şi aprobă:
  (i) emiterea garanţiilor de export, a garanţiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri şi servicii destinate exportului, pentru creditul cumpărător şi a garanţiilor pentru investiţii româneşti în străinătate;
  (îi) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a investiţiilor româneşti în străinătate, a garanţiilor de export şi a operaţiunilor de export în leasing, în numele şi în contul statului;
  (iii) instrumentele de susţinere a activităţii de comerţ exterior, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi cu politica Guvernului de promovare şi susţinere a exporturilor;
  (iv) nivelul de acordare a bonificaţiilor de dobândă pentru creditele de export acordate în lei de EXIMBANK - S.A. şi de băncile comerciale pentru activitatea de export, conform prevederilor prezentei legi şi politicii Guvernului de promovare şi susţinere a exporturilor;
  c) la începutul fiecărui an, lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EXIMBANK - S.A. este stabilită prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii.
  (4) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior stabileşte utilizarea plafoanelor valorice în cadrul cărora se vor aproba şi desfăşura operaţiunile, în numele şi în contul statului, pe baza clasamentelor de risc de ţară elaborate de EXIMBANK - S.A.
  (5) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior se întruneşte, de regulă, bilunar sau de câte ori este nevoie.


  Articolul 15

  EXIMBANK - S.A. examinează şi avizează, pentru prezentarea la Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, solicitările de garanţii pentru importurile de tehnologie, maşini şi utilaje destinate dezvoltării, modernizării, retehnologizării, precum şi creării unor noi capacităţi de producţie de bunuri şi servicii destinate exportului. Garanţia statului se emite de Ministerul Finanţelor Publice şi se preia în evidenţă la datoria publică.


  Articolul 16

  (1) EXIMBANK - S.A. poate asigura şi reasigura împotriva riscurilor comerciale şi de ţară:
  a) creditele de export pe termen scurt, neasigurabile pe piaţa privată, precum şi creditele de export pe termen mediu şi lung;
  b) investiţii româneşti în străinătate;
  c) creditele obţinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului, garanţiile de export şi operaţiunile de export în leasing.
  (2) Asigurările menţionate la alin. (1) se vor efectua potrivit prevederilor legale în vigoare.
  (3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, asigurarea investiţiilor româneşti în străinătate şi a garanţiilor de export se vor face în cadrul plafoanelor valorice pe ţări, stabilite de EXIMBANK - S.A. şi aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, în funcţie de politica Guvernului de promovare şi susţinere a exportului şi a investiţiilor pe diferite pieţe.


  Articolul 17

  EXIMBANK - S.A. poate realiza şi alte operaţiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art. 2, şi poate implementa orice instrumente de stimulare a activităţii de comerţ exterior, stabilite de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu competenţele sale legale şi cu politica Guvernului de susţinere a comerţului exterior.


  Capitolul IV Activitatea EXIMBANK - S.A. în nume şi în cont propriu


  Articolul 18

  (1) EXIMBANK - S.A. efectuează operaţiuni de bancă în scopul stimulării activităţii de comerţ exterior, în conformitate cu reglementările legislaţiei bancare în vigoare şi cu prevederile prezentei legi.
  (2) EXIMBANK - S.A. efectuează operaţiuni de finanţare, cofinanţare şi refinanţare a operaţiunilor de comerţ exterior, în vederea facilitării accesului exporturilor româneşti pe pieţele internaţionale.
  (3) EXIMBANK - S.A. poate încheia acorduri cu instituţii financiare din ţară şi din străinătate, în vederea constituirii de fonduri care să fie utilizate ca surse atrase pentru susţinerea activităţilor în nume şi în cont propriu.
  (4) EXIMBANK - S.A. poate emite obligaţiuni pe piaţa internă şi externă, în condiţiile legii, în vederea atragerii de surse, necesare pentru desfăşurarea activităţii sale.


  Articolul 19

  (1) EXIMBANK - S.A. asigură şi reasigură, împotriva riscurilor comerciale şi de ţară, credite de export pe termen scurt, mediu şi lung, conform prevederilor legale în vigoare.
  (2) EXIMBANK - S.A. reasigură, cu precădere pe piaţa internaţională, riscurile preluate.
  (3) EXIMBANK - S.A. poate realiza şi alte operaţiuni de asigurări şi reasigurări de credite în cont propriu, pe baza normelor proprii aprobate de consiliul de administraţie.
  (4) În activitatea de asigurare şi reasigurare de credite EXIMBANK - S.A. elaborează norme interne conform reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniu.
  (5) EXIMBANK - S.A. va desfăşura operaţiuni de asigurare şi reasigurare de credite de export pe termen scurt, mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de ţară, în nume şi în cont propriu, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), până la 31 decembrie 2004.


  Capitolul V Contabilitatea operaţiunilor


  Articolul 20

  Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizează distinct pe operaţiuni desfăşurate în numele şi în contul statului şi pe operaţiuni desfăşurate în nume şi în cont propriu, atât pentru activitatea bancară, cât şi pentru activităţile de asigurare şi reasigurare desfăşurate potrivit legii.


  Articolul 21

  EXIMBANK - S.A. întocmeşte situaţii financiare anuale, distinct pe activităţi, respectiv bancară şi de asigurări, pe bază individuală şi pe bază consolidată, în conformitate cu legislaţia în domeniu şi cu standardele internaţionale de contabilitate.


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 22

  (1) Membrii şi împuterniciţii în adunarea generală a acţionarilor, membrii consiliului de administraţie şi auditorii, precum şi salariaţii EXIMBANK - S.A. sunt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date şi informaţii de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării funcţiilor lor şi care nu sunt destinate publicităţii.
  (2) Folosirea în interes propriu a informaţiilor şi datelor obţinute ca urmare a activităţii desfăşurate în EXIMBANK - S.A. se pedepseşte potrivit legii.


  Articolul 23

  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 189/1991 privind aprobarea înfiinţării Băncii de Export-Import a României - societate pe acţiuni - (Romanian Eximbank), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 3 aprilie 1991, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  (2) Statutul actual al EXIMBANK - S.A. rămâne în vigoare până la aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a noului statut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  NOTĂ:
  Reproducem mai jos prevederile alin. (2) şi (3) ale art. II din Legea nr. 440/2004 care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 96/2000 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 440/2004:
  "(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
  a) Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995, cu modificările ulterioare;
  b) Normele tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, emise de ministrul industriei şi comerţului, ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ministrul finanţelor şi preşedintele Băncii de Export-Import a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA îşi va modifica actul constitutiv în mod corespunzător."
  __________