ORDIN nr. 798 din 8 mai 2019privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 "Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție" și obiectivul specific 6.3. "Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor", aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 2.586/2017
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 20 mai 2019
  Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,
  luând în considerare Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile,
  având în vedere prevederile Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4.823 din 9.07.2015,
  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare,
  potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare,
  luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu Avizul Consiliului Concurenței nr. 2.324 din 13.03.2019 referitor la proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 2.586/2017 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție“ și obiectivul specific 6.3. „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor“,
  în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,
  ministrul fondurilor europene, interimar, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție“ și obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor“, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 2.586/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 26 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 17, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 17
  (1) Ajutorul de stat acordat în cadrul obiectivului specific 6.1. «Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție» nu poate depăși 15.000.000 EUR/proiect de investiții.(2) Ajutorul de stat acordat în cadrul obiectivului specific 6.3 «Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor» nu poate depăși 15.000.000 EUR/proiect de investiții.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul fondurilor europene, interimar,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat

  București, 8 mai 2019.
  Nr. 798.
  -----