HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2010
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 22 februarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor în domeniul culturii şi patrimoniului naţional.
  (2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 30, sectorul 1.


  Articolul 2

  În activitatea sa, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional asigură respectarea şi promovarea libertăţilor şi drepturilor fundamentale, consacrate de Constituţia României, precum şi de tratatele şi convenţiile internaţionale semnate şi ratificate de România, în ceea ce priveşte:
  a) libertatea de expresie şi de creaţie;
  b) accesul liber, neîngrădit şi egal la cultură, inclusiv la patrimoniul cultural;
  c) participarea tuturor cetăţenilor la viaţa culturală, inclusiv la formularea politicilor culturale;
  d) dreptul la identitate culturală, precum şi dreptul la diversitate culturală şi lingvistică.


  Articolul 3

  Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale:
  a) creaţia culturală este domeniul privilegiat al libertăţii de exprimare, fiind o sursă a progresului uman;
  b) susţinerea şi promovarea drepturilor culturale fundamentale ale tuturor cetăţenilor: acces la cultură şi participare la viaţa culturală, în interdependenţa şi relaţia acestora cu celelalte drepturi fundamentale;
  c) susţinerea, respectarea şi protejarea dreptului la diversitate culturală, religioasă şi lingvistică, recunoscut ca atare de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;
  d) promovarea sectorului cultural ca factor important în procesul de dezvoltare durabilă şi ca instrument esenţial în coeziunea socială şi în lupta împotriva excluziunii sociale;
  e) promovarea şi stimularea creativităţii, a creaţiei contemporane, ca factor inconturnabil în dezvoltarea umană şi în creşterea calităţii vieţii;
  f) promovarea rolului central al culturii şi artelor, al creativităţii şi inovării în societatea bazată pe cunoaştere, includerea culturii ca factor-cheie pentru atingerea obiectivelor Strategiei de la Lisabona relansate şi pentru conturarea noii strategii UE 2020;
  g) protejarea patrimoniului cultural, inclusiv a celui ce aparţine minorităţilor naţionale, ca factor determinant al identităţii culturale a României şi ca resursă neregenerabilă;
  h) protejarea şi respectul identităţilor culturale, a tradiţiilor şi moştenirii culturale, a patrimoniului material şi imaterial;
  i) protejarea şi respectarea dreptului la proprietate intelectuală al creatorilor şi artiştilor.


  Articolul 4

  În activitatea sa, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale:
  a) dezvoltarea sinergiilor între sectorul culturii şi alte sectoare de activitate, precum sectorul educaţional, social, economic, şi elaborarea unor politici publice transsectoriale;
  b) protejarea patrimoniului cultural, a celui aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi a patrimoniului imaterial, prin promovarea unui cadru legislativ specific în vederea promovării eficiente şi proactive a patrimoniului naţional, precum şi prin programe şi măsuri specifice privind evaluarea, restaurarea şi conservarea, respectiv punerea lor în valoare şi reinserţia în viaţa comunităţii, prin dezvoltarea de proiecte integrate şi de reţele de cooperare;
  c) susţinerea moştenirii şi diversităţii culturale, conservarea identităţilor culturale, atât la nivel naţional, cât şi în cadrul comunităţilor locale, prin implicare proactivă a acestora în viaţa culturală şi recunoaşterea valorilor patrimoniale;
  d) creşterea gradului de acces şi de participare a publicului la cultură;
  e) dezvoltarea economiei culturale prin asigurarea unui cadru juridic, economic şi financiar-fiscal eficient şi stimulativ care să răspundă nevoilor specifice ale creatorilor, producătorilor şi mediatorilor, instituţii publice de cultură, organizaţii neguvernamentale şi IMM-uri din cadrul industriilor culturale şi creative, şi ale consumatorilor/publicului;
  f) dezvoltarea, renovarea şi înzestrarea corespunzătoare a infrastructurilor culturale în acord cu nevoile culturale actuale, sprijinirea înfiinţării de noi muzee şi spaţii expoziţionale;
  g) susţinerea creaţiei artistice contemporane şi stimularea dezvoltării industriilor culturale, a circulaţiei bunurilor culturale, inclusiv prin promovarea dialogului intercultural şi a diplomaţiei culturale;
  h) gestiunea eficientă şi eficace a resurselor umane din sectorul culturii, managerii din administraţia culturală, specialiştii din reţeaua instituţiilor şi aşezămintelor publice de cultură, artiştii şi creatorii, prin programe specializate;
  i) susţinerea şi promovarea de studii şi cercetări privind tendinţele şi evoluţiile actuale ale consumului şi ofertei de bunuri şi servicii culturale, pentru fundamentarea politicilor culturale;
  j) promovarea rolului proactiv al instituţiilor şi aşezămintelor publice de cultură în satisfacerea nevoilor culturale ale consumatorului şi asumarea de către acestea a misiunii de centre de acces universal la informaţie şi de educare continuă pentru toate segmentele de public;
  k) promovarea valorilor culturii române, precum şi a celor aparţinând minorităţilor naţionale în circuitul cultural internaţional şi susţinerea mobilităţii creatorilor, artiştilor, specialiştilor din domeniul culturii, prin implementarea unui program de măsuri de sprijin, care să cuprindă acordarea de sprijin financiar şi material/logistic pentru călătorii, studii şi cercetări, pentru stimularea prezenţei şi poziţionării pe piaţa culturală internaţională;
  l) susţinerea participării comunităţilor la dezvoltarea cunoaşterii, promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor;
  m) reforma şi descentralizarea, după caz, a sistemului instituţional al culturii, pentru a răspunde nevoilor culturale exprimate de colectivitate şi pentru a diversifica oferta culturală şi a o apropia de consumator;
  n) reforma şi diversificarea sistemelor publice şi private de finanţare a culturii, cu accent pe transparenţă, acces egal şi nediscriminatoriu la fondurile publice, eficacitate şi evaluare specializată, cu scopul de a promova diversitatea, calitatea, excelenţa şi inovarea, inclusiv prin forme alternative de expresie artistică;
  o) dezvoltarea unor politici comune între cultură şi educaţie, atât în ceea ce priveşte educarea publicului tânăr pentru consumul cultural şi dezvoltarea abilităţilor lor creative, cât şi în ceea ce priveşte educaţia artistică specializată, precum şi pentru formarea profesională continuă şi reconversia profesională;
  p) elaborarea şi implementarea, într-o primă fază prin proiecte-pilot, a unei politici publice pentru dezvoltarea prioritară a turismului cultural, bază a dezvoltării durabile în plan local;
  q) utilizarea fondurilor europene în sectorul cultural, în principal pentru: restaurarea monumentelor istorice, reabilitarea centrelor istorice, încurajarea/promovarea tradiţiilor şi meşteşugurilor, turismul cultural, industriile culturale şi creative, formarea profesională;
  r) pregătirea unui program operaţional dedicat sectorului cultural pentru următoarea perioadă programatică a fondurilor structurale, 2013-2019;
  s) susţinerea iniţiativei private în cultură şi a sectorului cultural independent şi stimularea cooperării culturale transfrontaliere;
  ş) susţinerea accesului şi participării la cultură a publicului din mediul rural şi urban mic, precum şi din zonele defavorizate, în parteneriat cu autorităţile locale şi cu sectorul independent;
  t) susţinerea ofertei culturale şi a accesului publicului prin dezvoltarea programatică a digitizării resurselor culturale, în cooperare şi în parteneriat cu autorităţile centrale şi locale şi cu alţi deţinători de asemenea resurse, în respectul drepturilor de proprietate intelectuală;
  ţ) susţinerea luptei împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, prin cooperarea cu celelalte autorităţi şi instituţii cu competenţe în domeniu, cu accent pe educarea publicului consumator şi pe susţinerea unor modele comerciale care să respecte drepturile titularilor şi să faciliteze, în acelaşi timp, accesul la aceste conţinuturi;
  u) colaborarea cu Ministerul Administraţiei şi Internelor la elaborarea cadrului legal care să asigure accesul liber la fondurile arhivistice;
  v) colaborarea cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu organele abilitate de lege pentru combaterea activităţii infracţionale în domeniul patrimoniului cultural naţional;
  x) formalizarea parteneriatelor interministeriale între Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în vederea atingerii acestor obiective.


  Articolul 5

  (1) În vederea îndeplinirii rolului şi a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are următoarele atribuţii principale:
  1. asigură gestionarea eficientă a sistemului său instituţional specific, cuprinzând inclusiv instituţiile subordonate şi serviciile publice deconcentrate;
  2. elaborează, cu consultarea şi participarea atât a autorităţilor publice interesate, a instituţiilor publice de cultură, a altor operatori culturali şi specialişti în domeniul culturii, cât şi a societăţii civile, strategii, politici publice, programe naţionale şi direcţii de dezvoltare pentru domeniile din sfera sa de competenţă;
  3. promovează şi finanţează, în condiţiile legii, printr-un sistem competiţional deschis, proiecte, programe şi activităţi culturale în domeniul culturii şi patrimoniului cultural naţional, cu respectarea principiului transparenţei decizionale, a liberului acces la informaţia publică şi a primordialităţii valorii;
  4. elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniile specifice de activitate sau având incidenţă cu acestea, cu respectarea principiului transparenţei decizionale;
  5. iniţiază şi negociază, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, protocoale, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale în domeniul său de activitate sau formulează propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz, şi, respectiv, dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate, semnarea şi ratificarea acestora, pentru domeniile sale de competenţă şi activitate;
  6. propune şi promovează parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu structurile societăţii civile pentru diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor publice oferite de instituţiile şi aşezămintele de cultură, în vederea satisfacerii necesităţilor culturale şi educative ale publicului;
  7. sprijină, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, buna funcţionare şi activitatea instituţiilor şi a aşezămintelor de cultură aflate în subordinea autorităţilor judeţene sau locale;
  8. promovează recunoaşterea competenţelor profesionale, respectiv garantează drepturile şi interesele creatorilor, artiştilor şi specialiştilor din domeniul culturii;
  9. asigură, cu respectarea legislaţiei în vigoare, colaborarea şi consultarea cu sindicatele şi patronatul din domeniile sale de activitate, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile, pentru formularea politicilor culturale, elaborarea actelor normative cu incidenţă asupra sectorului cultural şi pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali;
  10. gestionează, în condiţiile legii, relaţiile cu Parlamentul, cu celelalte autorităţi, pentru armonizarea iniţiativelor legislative şi a măsurilor administrative din domeniile sale de interes;
  11. elaborează, potrivit legii, norme, regulamente şi metodologii pentru domeniile sale de activitate, acestea având caracter obligatoriu pentru derularea activităţilor din toate instituţiile şi aşezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora;
  12. coordonează şi controlează activitatea instituţiilor subordonate, numeşte şi revocă conducătorii acestora, sau, după caz, încheie contracte de management cu aceştia;
  13. contribuie la întărirea capacităţii instituţionale a instituţiilor, structurilor şi serviciilor publice deconcentrate din subordinea sa, respectiv la formarea profesională a personalului angajat în cadrul acestora;
  14. propune Guvernului măsurile pentru descentralizarea administrativă şi financiară a instituţiilor din subordine;
  15. iniţiază proiecte de acte normative pentru înfiinţarea sau reorganizarea unor instituţii din subordine, respectiv avizează, în condiţiile legii, înfiinţarea ori reorganizarea instituţiilor şi a aşezămintelor publice de cultură, indiferent de subordonarea acestora;
  16. aprobă, potrivit legii, preţuri şi tarife pentru serviciile asigurate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin instituţiile din subordinea sa;
  17. asigură, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentaţiilor tehnico-economice din competenţa sa de aprobare, potrivit legii;
  18. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administraţiei publice sub autoritatea căruia funcţionează operatorii economici din domeniul său de activitate;
  19. colaborează cu instituţiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare şi pentru prelucrarea acestora;
  20. iniţiază, organizează şi susţine, în condiţiile legii, concursuri interne şi internaţionale, tabere, rezidenţe de creaţie şi interpretare, precum şi alte manifestări similare, cu respectarea principiului transparenţei decizionale, a liberului acces la informaţia publică şi a primordialităţii valorii;
  21. acordă, în condiţiile legii, burse, granturi de studii şi călătorie, premii şi distincţii pentru toate domeniile sale de activitate şi susţine participarea specialiştilor în domeniul culturii, a creatorilor şi artiştilor români la manifestări culturale şi ştiinţifice din străinătate, cu respectarea principiului transparenţei decizionale, a liberului acces la informaţia publică şi a primordialităţii valorii;
  22. colaborează atât cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cât şi cu instituţiile şi organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii naţionale de atenuare a impactului asupra patrimoniului cultural naţional generat de implementarea proiectelor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a infrastructurii, respectiv pentru formularea unui set de politici comune şi metodologii de lucru în acest domeniu şi implementarea acestora;
  23. colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Mediului şi Pădurilor, cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi cu instituţiile şi organismele abilitate din subordinea acestora pentru corelarea Strategiei de dezvoltare durabilă 2030 şi a strategiilor sectoriale de profil în vederea armonizării legislaţiei şi politicilor în aceste domenii;
  24. colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cu instituţiile şi organismele abilitate din subordinea acestuia pentru dezvoltarea programelor de învăţământ artistic şi diversificarea ofertei de specializări necesare domeniului culturii, respectiv implementarea acestora;
  25. colaborează atât cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, cât şi cu instituţiile şi organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii naţionale de promovare a valorilor culturii române şi de dezvoltare a turismului cultural în România, respectiv pentru formularea unui set de politici comune în acest domeniu şi implementarea acestuia;
  26. colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Departamentul pentru Afaceri Europene în cadrul sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene;
  27. colaborează cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice, precum şi cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în vederea asigurării unui cadru juridic, financiar-fiscal şi economic pentru dezvoltarea economiei culturale, stimularea IMM-urilor din industriile creative şi culturale, precum şi susţinerea şi stimularea creatorilor;
  28. colaborează cu organele abilitate de lege pentru combaterea activităţii infracţionale în domeniul patrimoniului cultural;
  29. propune Guvernului recunoaşterea statutului de utilitate publică pentru organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii, cu respectarea normelor legale;
  30. participă la procesul decizional al Uniunii Europene, pentru promovarea şi susţinerea corespunzătoare a intereselor României în domeniile de competenţă.
  (2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional urmăreşte îndeplinirea măsurilor necesare, specifice domeniului culturii, ce decurg din aderarea României la Uniunea Europeană şi garantează ducerea la îndeplinire a obligaţiilor României rezultate din actul aderării, inclusiv prin elaborarea de politici publice şi strategii de armonizare a legislaţiei specifice domeniilor sale de activitate, conform prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi oricăror altor reglementări comunitare cu caracter obligatoriu în domeniile sale de activitate.


  Articolul 6

  (1) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are următoarele atribuţii specifice:
  1. coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Institutul Cultural Român, în colaborare cu Academia Română şi cu alte instituţii interesate, după caz, activitatea şi programele institutelor culturale ale României din străinătate, promovează şi susţine programele şi proiectele culturale derulate de acestea;
  2. numeşte şi eliberează din funcţie, prin ordin comun al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, al ministrului afacerilor externe şi al preşedintelui Institutului Cultural Român, în condiţiile legii, directorii şi directorii adjuncţi ai institutelor culturale ale României din străinătate;
  3. avizează numirile şi eliberările din funcţie ale personalului diplomatic cu atribuţii în domeniul culturii;
  4. propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Institutul Cultural Român, înfiinţarea de noi institute culturale ale României în străinătate;
  5. promovează şi susţine, în condiţiile legii, programe şi proiecte culturale cu participarea diasporei româneşti şi colaborează în acest scop cu autorităţi, instituţii, organizaţii neguvernamentale sau cu alte entităţi;
  6. stabileşte şi implementează, prin comisiile de specialitate, Strategia naţională de salvgardare şi promovare a patrimoniului cultural naţional material şi imaterial, în vederea actualizării Planului naţional de dezvoltare 2007-2013 în privinţa patrimoniului cultural şi a elaborării secţiunilor specifice ale Planului naţional de dezvoltare 2014-2020;
  7. elaborează şi implementează norme, regulamente şi metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legii;
  8. coordonează activităţile de cercetare, conservare, evidenţă, proiectare şi restaurare, regenerare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional, material şi imaterial, şi asigură finanţarea adecvată a acestora, potrivit legii;
  9. colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea şi avizarea, împreună cu comisiile de specialitate din cadrul său, după caz, a planurilor de amenajare şi dezvoltare a teritoriului, pentru zonele protejate, respectiv pentru cele unde sunt delimitate situri arheologice, potrivit legii;
  10. avizează temele de proiectare şi soluţiile arhitecturale şi de artă monumentală, cu consultarea organizaţiilor profesionale şi de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de artă monumentală care se realizează din bugetele publice;
  11. acţionează, potrivit competenţelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional sustrase sau exportate ilicit;
  12. contribuie la crearea cadrului juridic şi instituţional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a artei şi culturii minorităţilor naţionale din România;
  13. colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale pentru educarea publicului cu scopul de a cunoaşte, a respecta şi a pune în valoare patrimoniul cultural naţional;
  14. susţine programe pentru promovarea, protejarea şi revitalizarea culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
  15. promovează şi coordonează, în condiţiile legii, programe de formare în domeniul meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale;
  16. coordonează activitatea de atestare a artiştilor liber-profesionişti, a traducătorilor, precum şi activitatea de atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic;
  17. suspendă sau retrage, după caz, avizele şi/sau atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;
  18. colaborează cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile de specialitate şi cu organizaţiile din domeniu pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din aparatul propriu şi al serviciilor publice deconcentrate, precum şi din instituţiile publice de cultură, contribuind la organizarea şi finanţarea, în condiţiile legii, a cursurilor sau a altor forme specifice de pregătire;
  19. editează publicaţii de specialitate şi de informare pentru domeniile sale de competenţă;
  20. gestionează, asigură şi monitorizează, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare şi îndeplinirea programului de dezvoltare a bazei materiale şi de investiţii în domeniul afacerilor şi infrastructurii culturale;
  21. elaborează, în colaborare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, Strategia naţională în domeniul audiovizualului;
  22. coordonează atât elaborarea de către Centrul Naţional al Cinematografiei a Strategiei de dezvoltare a cinematografiei naţionale, cât şi formularea şi implementarea politicilor sectoriale în domeniul cinematografiei;
  23. contribuie, în condiţiile legii, la recunoaşterea şi protecţia drepturilor de autor şi ale artiştilor interpreţi.
  (2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 7

  Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi specifice, pentru conceperea şi punerea în aplicare de politici şi acţiuni intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi central-local, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional acţionează în cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate, cu operatorii culturali, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri, din ţară şi din străinătate, conform legii.


  Articolul 8

  Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional este abilitat să solicite şi să primească informaţii şi date de la autorităţile administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.


  Articolul 9

  (1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional este prevăzută în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, se pot înfiinţa, în condiţiile legii, compartimente, precum şi colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări.
  (2) Numărul maxim de posturi este de 141, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului.
  (3) Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi relaţiile funcţionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.
  (4) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional poate constitui comisii de specialitate şi alte organisme consultative care să participe la elaborarea strategiilor din domeniu şi la fundamentarea deciziilor de specialitate.


  Articolul 10

  (1) În vederea asigurării managementului proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile, la nivelul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectului.
  (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru unităţile de management al proiectului se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.
  (3) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional numeşte personalul unităţilor de management al proiectului şi stabileşte atribuţiile directorilor acestora.
  (4) Salarizarea personalului unităţilor de management al proiectului se stabileşte conform legislaţiei în vigoare.


  Articolul 11

  (1) Conducerea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional se exercită de către ministrul culturii şi patrimoniului naţional.
  (2) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional conduce activitatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.
  (3) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional este ordonator principal de credite.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite ordine şi instrucţiuni.
  (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul culturii şi patrimoniului naţional este ajutat de 2 secretari de stat, un subsecretar de stat şi un secretar general.
  (6) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional poate dispune exercitarea temporară de către alţi demnitari sau funcţionari a unor atribuţii prevăzute prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
  (7) În situaţia în care nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, ministrul culturii şi patrimoniului naţional poate delega exercitarea acestora, prin ordin, potrivit legii.


  Articolul 12

  (1) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat se subordonează ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile stabilite de acesta.
  (2) Secretarii de stat coordonează compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, potrivit anexei nr. 1 şi regulamentului de organizare şi funcţionare a ministerului.


  Articolul 13

  (1) Secretarul general este subordonat ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute prin lege şi sarcinile stabilite de acesta şi de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului.
  (2) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct.
  (3) Secretarul general adjunct este funcţionar public de carieră, numit prin concurs sau examen, conform legii.


  Articolul 14

  (1) Ministrul culturii şi patrimoniului naţional numeşte şi revocă, potrivit legii, preşedinţii şi membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naţionale de Arheologie, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, precum şi ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii.
  (2) Fondurile necesare funcţionării comisiilor de specialitate se suportă din bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii.
  (3) Prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat, se stabilesc, în condiţiile legii, indemnizaţiile cuvenite membrilor comisiilor de specialitate care nu sunt salariaţi ai Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.


  Articolul 15

  (1) Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, prin încheierea de convenţii civile sau contracte individuale de muncă cu timp parţial, după caz, în condiţiile legii.
  (2) În situaţiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) se deplasează în ţară, în interesul instituţiei, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional poate suporta cheltuielile de transport, cazare şi diurnă, în condiţiile stabilite de lege pentru personalul propriu, în măsura în care prin convenţiile civile sau contractele individuale de muncă cu timp parţial încheiate s-a prevăzut acest lucru.


  Articolul 16

  (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
  (2) Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a municipiului Bucureşti sunt conduse de un director, potrivit legii.
  (3) Directorii sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, potrivit legii.


  Articolul 17

  (1) Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale:
  a) îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;
  b) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;
  c) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
  d) solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
  e) controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;
  f) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi patrimoniului naţional, potrivit legii.
  (2) Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi atribuţiile acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.


  Articolul 18

  (1) Unităţile care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional ori în coordonarea ministrului culturii şi patrimoniului naţional sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Structurile organizatorice, regulamentele de organizare şi funcţionare, precum şi statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, dacă legea nu dispune altfel.


  Articolul 19

  (1) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.
  (2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are de asemenea în dotare, pentru activităţile sale specifice, un autoturism, un microbuz pentru transport de marfă şi persoane, cu un consum ce se stabileşte potrivit reglementărilor în vigoare, în limita prevederilor bugetare.


  Articolul 20

  (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Prevederile art. 13 alin. (2) şi (3) intră în vigoare la data de 1 aprilie 2010.


  Articolul 21

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Viceprim-ministru,
  Marko Bela
  Ministrul culturii
  şi patrimoniului naţional,
  Kelemen Hunor
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Mihai Constantin Şeitan
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 10 februarie 2010.
  Nr. 90.


  Anexa 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
  Numărul maxim de posturi = 141
  (exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului)
  *Font 7*
  ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐
  │SERVICIUL LEGISLATIV ŞI├──┬──────────────────┤ MINISTRU ├───────────────┬──┤ CORPUL DE CONTROL AL │
  │RELAŢIA CU PARLAMENTUL │ │ └───────────────────┘ │ │ MINISTRULUI*) │
  └───────────────────────┘ │ ┌───────────────────┐ │ └───────────────────────────────┘
  ┌───────────────────────┐ │ │ CABINET │ │ ┌───────────────────────────────┐
  │ DIRECŢIA RELAŢII │ │ └─────────┬─────────┘ ├──┤ SERVICIUL JURIDIC │
  │ INTERNAŢIONALE ŞI ├──┤ ┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ └───────────────────────────────┘
  │ INTERCULTURALITATE │ │ │ UNITĂŢI DE │ ├──┤SUBSECRETAR DE STAT │ │ ┌───────────────────────────────┐
  └───────────────────────┘ │ │MANAGEMENT/IMPLEMENTARE├──┤ └──-─────────────────┘ ├──┤ INFORMAŢII CLASIFICATE*) │
  ┌───────────────────────┐ │ │ A PROIECTELOR**) │ │ ┌────────────────────┐ │ └───────────────────────────────┘
  │ COMUNICARE ŞI RELAŢII ├──┤ └───────────────────────┘ ├──┤CONSILIER DIPLOMATIC│ │ ┌───────────────────────────────┐
  │ PUBLICE*) │ │ ┌───────────────────────┐ │ └────────────────────┘ │ │ MANAGEMENTUL PROGRAMELOR │
  └───────────────────────┘ │ │COORDONARE STRATEGII ŞI│ │ ┌────────────────────┐ ├──┤CULTURALE PRIORITARE ŞI RELAŢII│
  ┌───────────────────────┐ │ │ POLITICI PUBLICE*) ├──┼──┤ AFACERI EUROPENE*) │ │ │ CU SECTORUL CULTURAL PRIVAT*) │
  │ AUDIT PUBLIC INTERN*) ├──┘ └───────────────────────┘ │ └────────────────────┘ │ └───────────────────────────────┘
  └───────────────────────┘ │ │ ┌───────────────────────────────┐
                                                          │ └──┤ BIROUL SERVICII DECONCENTRATE │
                                                          │ └───────────────────────────────┘
                ┌─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┐
  ┌─────────────┴──────────────┐ ┌──────────────┴───────────────┐ ┌────────────────┴────────────────┐
  │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR GENERAL │
  ├────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────┤ └────────────────┬────────────────┘
  │ CABINET │ │ CABINET │ ┌────────────────────┘
  └─────────────┬──────────────┘ └──────────────┬───────────────┘ │ ┌─────────────────────────────────┐
                └──────────────────┐ ┌──────────────────┘ ├───┤ SECRETAR GENERAL ADJUNCT │
  ┌────────────────────────────┐ │ │ ┌──────────────────────────────┐ │ └─────────────────────────────────┘
  │DIRECŢIA PATRIMONIU CULTURAL├───┤ ├───┤DIRECŢIA ARTELE SPECTACOLULUI,│ │ ┌-────────────────────────────────┐
  └────────────────────────────┘ │ │ │ CINEMATOGRAFIE, AUDIOVIZUAL │ ├───┤ DIRECŢIA BUGET, FINANŢE, │
  ┌────────────────────────────┐ │ │ └──────────────────────────────┘ │ │ CONTABILITATE │
  │ MONUMENTE DE FOR PUBLIC ŞI │ │ │ ┌──────────────────────────────┐ │ └─────────────────────────────────┘
  │ ARHITECTURĂ CONTEMPORANĂ*) ├───┘ └───┤ BIROUL CULTURĂ SCRISĂ, │ │ ┌─────────────────────────────────┐
  └────────────────────────────┘ │ BIBLIOTECI │ ├───┤ DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE, │
                                           └──────────────────────────────┘ │ │ INVESTIŢII ŞI DEZVOLTARE │
                                                                                 │ └─────────────────────────────────┘
                                                                                 │ ┌─────────────────────────────────┐
                                                                                 └───┤SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR│
                                                                                     │ UMANE ŞI DIALOG SOCIAL │
                                                                                     └─────────────────────────────────┘

  ___________ Notă *) Se organizează la nivel de compartiment. Notă **) Se organizează conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului.


  Anexa 2
  UNITĂŢI
  care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii
  şi Patrimoniului Naţional ori în coordonarea ministrului culturii
  şi patrimoniului naţional
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
    I.Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat
    1.Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrateBugetul de stat
    2.Biblioteca Naţională a RomânieiBugetul de stat
    3.Oficiul Român pentru Drepturile de Autor*)Bugetul de stat
    4.Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii TradiţionaleBugetul de stat
    5.Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"Bugetul de stat
    NOTĂ: Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-5 pot utiliza un număr maxim de 808 posturi.
    II.Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    1.Centrul Naţional al CinematografieiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    2.Muzeul Naţional de Artă al României din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    3.Muzeul Naţional de Artă Contemporană al RomânieiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    4.Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii VechiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    5.Muzeul Naţional de Istorie a României din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    6.Muzeul Naţional "Brukenthal"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    7.Muzeul Naţional "Peleş"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    8.Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    9.Muzeul Naţional al Ţăranului Român din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    10.Muzeul Naţional BranVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    11.Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    12.Complexul Muzeal Naţional "Moldova"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    13.Muzeul Naţional al Carpaţilor RăsăriteniVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    14.Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    15.Muzeul de Artă "Vasile Grigore - pictor şi colecţionar"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    16.Muzeul Naţional "George Enescu" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    17.Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    18.Teatrul Naţional "Lucian Blaga" din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    19.Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    20.Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    21.Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din CraiovaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    22.Teatrul Naţional din Târgu MureşVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    23.Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    24.Opera Naţională BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    25.Opera Naţională Română din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    26.Opera Maghiară din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    27.Opera Naţională Română din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    28.Opera Naţională Română din TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    29.Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    30.Filarmonica "George Enescu"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    31.Centrul Naţional al Dansului BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    32.Centrul Naţional de Cultură a Romilor Romano KherVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    33.Centrul Naţional de Artă "Tinerimea Română"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    34.Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    35.Centrul de Cultură "George Apostu" din BacăuVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    36.Centrul de Cultură "Arcuş" din CovasnaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    37.Centrul Cultural TopliţaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    38.Institutul Naţional al PatrimoniuluiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    39.Studioul de Creaţie Cinematografică din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    40.Editura "Video"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    41.Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul CulturiiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    42.Administraţia Fondului Cultural NaţionalVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    NOTĂ: Unităţile menţionate la nr. crt. 1-42 pot utiliza un număr maxim de 6.192 de posturi.
    III.Instituţii publice finanţate din venituri proprii
    1.ARTEXIMVenituri proprii
    2.Centrul de Pregătire Profesională în CulturăVenituri proprii
    IV.Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
    1.Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.  
    2.Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm"  
    3.Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.  
    4.Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.  
    5.Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.  
    6.Societatea Comercială "Editura Scrisul Românesc" - S.A.  
    7.Societatea Comercială "Editura Meridiane" - S.A.  


  ___________ Notă *) Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în coordonarea ministrului culturii şi patrimoniului naţional.
  ____________