LEGE nr. 259 din 29 octombrie 2021pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 5 octombrie 2021, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se stabilește o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru următoarele categorii de clienți finali:
  a) clienți, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 15 și art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare clienți casnici;
  b) întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;
  c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
  d) spitale publice și private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și creșe;
  e) organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;
  f) furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Schema de sprijin prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele măsuri:
  a) pentru clienții casnici - acordarea unei compensații unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice, și în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale, în condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;
  b) pentru toți operatorii economici, clienți finali, din categoriile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), pentru fiecare loc de consum:(i) exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și accizei;(ii) exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei.
  (3) Valoarea compensației prevăzute la alin. (2) lit. a) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de perioada de aplicare.(4) Valoarea în lei a compensației pentru un loc de consum se determină ca produs între valoarea unitară a compensației prevăzute la alin. (2) lit. a) și consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensației, dacă acesta este mai mic sau egal cu consumul de referință, și se aplică în fiecare factură emisă clienților casnici de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale pentru consumul din perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022.(5) Consumul de referință pentru un loc de consum se determină ca produs între consumul zilnic de referință și numărul de zile din perioada de facturare. Consumul zilnic de referință pentru fiecare lună din perioada noiembrie 2021 - martie 2022 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(6) Clienții casnici, beneficiari ai ajutoarelor financiare pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordate în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, în situația în care compensarea prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este mai mare decât valoarea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili în baza prevederilor art. 7 și 25 din Legea nr. 226/2021, beneficiază de compensația prevăzută la alin. (2) lit. a) calculată ca diferență dintre compensarea prevăzută în anexă și nivelul ajutorului acordat pentru același client casnic în calitate de consumator vulnerabil. Compensarea consumatorului vulnerabil se realizează cu respectarea limitelor maxime de consum prevăzute la art. 3 și în anexă.(7) Compensația acordată clienților casnici, prevăzută la alin. (2) lit. a), precum și elementele exceptate de la plată prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi evidențiate distinct cu semnul «minus» în facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de energie electrică/gaze naturale.(8) Schema de sprijin prevăzută la alin. (1) se aplică și în cazul condominiilor cu încălzire centralizată având drept combustibil gazele naturale și care au un singur punct de consum care deservește spațiile locative din condominiu.(9) În cazul prevăzut la alin. (8), schema de sprijin se aplică în facturile emise asociației de proprietari/locatari pentru consumul de gaze naturale al condominiului.(10) Pentru calculul compensației prevăzute la alin. (2) lit. a), în cazul condominiilor, consumul zilnic de referință se determină ca produs între consumul zilnic de referință prevăzut în anexă și numărul de spații locative care fac parte din condominiu.(11) Prețul de referință al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh și include tarifele reglementate pentru servicii de rețea, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciză și TVA, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.(12) Prețul de referință al gazelor naturale este de 125 lei/MWh și nu include TVA, taxe și tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum și acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.(13) Prin aplicarea compensațiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) prețul final achitat de clientul casnic pentru furnizarea de energie electrică/gaze naturale nu poate scădea sub prețul de referință stabilit la alin. (11) și (12).(14) Pentru a beneficia de compensare, reprezentantul administrației condominiului sau proprietarii din condominiu va/vor depune lunar la furnizorul de gaze naturale modalitatea de repartizare a consumului total și consumul corespunzător fiecărui client casnic din cadrul condominiului.
  2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Sumele rezultate din aplicarea schemei de sprijin pentru clienții casnici și documentele justificative se comunică de către furnizori Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice, în vederea decontării lunare a acestora.(2) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării de către furnizori a informațiilor prevăzute la alin. (1), prin plăți directe către furnizori.(3) Procedura de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin, documentele justificative în baza cărora se realizează decontarea, precum și alte măsuri necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale, al ministrului energiei și al ministrului finanțelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială verifică corectitudinea întocmirii situațiilor centralizate de plată de către furnizori și, după caz, ia măsuri în vederea recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.(5) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situațiilor de plată de către furnizori într-un eșantion de minimum 2% și transmite Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.(6) Sumele necesare asigurării schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare, după cum urmează:
  a) prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru schema de sprijin prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a);
  b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).
  (7) Sumele rezultate din aplicarea schemei de sprijin pentru IMM-uri, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și documentele justificative se comunică de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice, în vederea decontării lunare a acestora.(8) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării de către furnizori a informațiilor prevăzute la alin. (7), prin plăți directe către furnizori.
  3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Limita maximă a consumului pentru perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru clienții prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), este:
  a) 1.500 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare, conform anexei;
  b) echivalentul în kWh a 1.000 m^3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per m^3, alocat în tranșe lunare, conform anexei.
  (2) La limitele prevăzute la alin. (1) se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului compensației prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) de maximum 10%.(3) Pentru a beneficia de compensația prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), consumul de energie electrică/gaze naturale al clienților casnici din perioada de facturare nu poate fi mai mic de 1 kWh pe zi energie electrică în perioada de facturare, respectiv 7 kWh pe zi gaze naturale și nu trebuie să depășească consumul de referință determinat conform art. 1 alin. (5).
  4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) În vederea regularizării sumelor aferente schemei de sprijin, operatorii de distribuție de energie electrică/ gaze naturale au obligația ca, în perioada aprilie-iunie 2022, suplimentar față de citirile stabilite conform reglementărilor în vigoare, să efectueze citirea indexului contorului la clienții finali care au beneficiat de schema de sprijin și să comunice furnizorilor de energie electrică/gaze naturale datele de măsurare ale acestora.(2) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale, precum și operatorii de distribuție care revând energie electrică clienților finali au obligația să emită clienților finali, până la data de 30 iulie 2022, facturi de regularizare pentru perioada 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022, pe baza datelor de măsurare comunicate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale în conformitate cu prevederile alin. (1). Facturile de regularizare emise clienților finali conțin și recuperarea sumelor decontate necuvenit clienților care au depășit limita de consum în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale, precum și operatorii de distribuție care revând energie electrică clienților finali au obligația să determine, până la data de 30 iulie 2022, pe baza datelor de măsurare comunicate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale, valoarea finală aferentă schemei de sprijin pentru perioada 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022 și să comunice această valoare Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.(4) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială determină sumele decontate necuvenit sau nedecontate furnizorilor de energie electrică/gaze naturale pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 și le va comunica furnizorilor, precum și operatorilor de distribuție care revând energie electrică clienților finali.(5) În termen de 30 de zile de la comunicarea sumelor potrivit alin. (4), furnizorii de energie electrică/gaze naturale, precum și operatorii de distribuție care revând energie electrică clienților finali vor returna la/vor primi de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sumele decontate necuvenit sau nedecontate, după caz.
  5. La articolul 5, alineatele (4) și (5) ale articolului 8 din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“ se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), familiile cu domiciliul în una dintre localitățile situate pe teritoriul Rezervației Biosferei «Delta Dunării», prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei «Delta Dunării», cu modificările ulterioare, sau în unele localități din Munții Apuseni beneficiază de o reducere cu 50% a prețului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare încheiat.(5) Valoarea rezultată prin aplicarea reducerii prevăzute la alin. (4) se suportă de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale.6. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 6 și 7, cu următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) În perioada aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, prețurile la energie electrică și gaze naturale se plafonează, pentru clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f), după cum urmează:
  a) prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preț al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;
  b) prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preț al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.
  (2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) reprezintă prețul final facturat pentru clientul final, având incluse:
  a) pentru energie electrică - componenta de preț al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport și distribuție, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuția de cogenerare de înaltă eficiență energetică, costurile de furnizare și TVA;
  b) pentru gaze naturale - prețul de vânzare al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuție, costurile de furnizare și TVA.


  Articolul 7
  (1) Diferența între prețul mediu din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare.(2) Diferența între prețul mediu din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 și plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice active, va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare.(3) Documentele justificative ce trebuie prezentate de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale în vederea acoperirii diferenței de preț compensate sunt:
  a) documente justificative privind cantitatea de energie electrică/gaze naturale achiziționată în vederea acoperirii consumului clienților casnici aflați în portofoliu pentru perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și prețul acesteia;
  b) documente justificative privind procentul cantității de energie electrică/gaze naturale achiziționate pe întreaga perioadă a aplicării prezentei ordonanțe de urgență din total consum clienți aflați în portofoliu în perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022.
  (4) Calculul privind diferențele de preț prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în termen de 30 de zile de la data depunerii de către furnizori a documentelor justificative.(5) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite calculele prevăzute la alin. (4) și verificările aferente către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează plata către furnizori în termen de 5 zile de la data primirii documentelor.
  7. Anexa se modifică și va avea următorul cuprins:

  ANEXĂ

  Consumul zilnic de referință la energie electrică și gaze naturale

  Exemple de calcul la acordarea compensației la energie electrică și gaze
  Tabel 1. Energie electrică
  Luna și anulNoiembrie 2021 (30 de zile)Decembrie 2021 (31 de zile)Ianuarie 2022 (31 de zile)Februarie 2022 (28 de zile)Martie 2022 (31 de zile)
  Consum zilnic de referință (kWh)9,93 kWh9,93 kWh9,93 kWh9,93 kWh9,93 kWh
  Consum zilnic de referință cu abatere maximă de 10% (kWh)10,92 kWh10,92 kWh10,92 kWh10,92 kWh10,92 kWh
  Consum lunar maxim (kWh) (+ maxim 10%)297,9 kWh (327,69 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)278,04 kWh (305,84 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)

  NOTĂ:
  Valoarea consumului zilnic de referință s-a determinat ca raport între consumul maxim acceptat pentru schema de sprijin pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 (1.500 kWh + o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului schemei de compensare) și numărul de zile din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 (151 de zile).

  Tabel 2. Gaze naturale
  Luna și anulNoiembrie 2021Decembrie 2021Ianuarie 2022Februarie 2022Martie 2022
  Consum zilnic de referință (kWh)54,97 kWh77,6 kWh89,11 kWh89,73 kWh75,17 kWh

  NOTĂ:
  Valoarea consumului zilnic de referință s-a determinat ca raport între consumul mediu lunar (calculat din consumul maxim de referință al perioadei de 1.000 m^3 transformați în MWh, adică 10,6 MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total de 1.100 m^3 transformați în MWh, adică 11,66 MWh) și numărul de zile aferent fiecărei luni din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022.

  Ponderea consumului mediu lunar în totalul celor 5 luni din perioada noiembrie 2021-martie 2022 este următoarea:
  Luna și anulNoiembrie 2021Decembrie 2021Ianuarie 2022Februarie 2022Martie 2022Total
  Pondere consum mediu lunar14%21%24%21%20%100%

  Echivalentul în kWh al consumului maxim de gaze naturale decontat de 1.100 mc este 11.660 kWh. Prin urmare, având în vedere ponderea lunară a consumului mediu, cotele de referință ale consumului mediu lunar sunt următoarele:
  Luna și anulNoiembrie 2021Decembrie 2021Ianuarie 2022Februarie 2022Martie 2022Total
  Consum mediu lunar (kWh)1.649,052.405,612.762,512.512,562.330,2711.600

  Exemple de calcul al compensației acordate
  A. Energie electrică
  Exemplul 1
  Emitere factură în data de 25.11.2021
  Perioada de facturare 25.10-24.11.2021
  Valoarea unitară a compensației 0,291 lei/kWh
  Cazul 1
  Consumul aferent perioadei de facturare 190 kWh
  Perioada de aplicare a compensației este 1-24.11.2021 (24 de zile).
  Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 24 de zile = 262,08 kWh/ perioada de facturare
  Consum minim: 1 kWh/zi
  Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 de zile = 24 kWh
  Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 6,12 kWh/zi x 24 de zile = 146,88 kWh (unde 6,12 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 190 kWh/ 31 de zile)
  Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință
  Condiția este îndeplinită: 24 kWh < 146,88 kWh < 262,08 kWh
  Valoarea maximă a compensației acordate 146,88 kWh x 0,291 lei/kWh = 42,74 lei
  Valoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0,68 lei/kWh cu toate taxele incluse.

  Cazul 2
  Consumul aferent perioadei de facturare = 350 kWh
  Perioada de aplicare a compensației este 1-24.11.2021 (24 de zile).
  Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 24 de zile = 262,08 kWh/ perioada de facturare
  Consum minim: 1 kWh/zi
  Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 de zile = 24 kWh
  Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 11,29 kWh/zi x 24 de zile = 270,96 kWh (unde 11,29 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 350 kWh/ 31 de zile)
  Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință
  Condiția nu este îndeplinită: 24 kWh < 270,96 kWh > 262,08 kWh
  Valoarea compensației acordate = 0 lei

  Exemplul 2
  Emitere factură în data de 20.02.2022
  Perioada de facturare 10.01-19.02.2022
  Valoarea unitară a compensației 0,291 lei/kWh
  Cazul 1
  Consumul aferent perioadei de facturare: 220 kWh
  Perioada de aplicare a compensației este 10.01-19.02.2022 (41 de zile).
  Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 41 de zile = 447,72 kWh/ perioada de facturare
  Consum minim: 1 kWh/zi
  Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 de zile = 41 kWh
  Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 5,37 kWh/zi x 41 de zile = 220 kWh (unde 5,37 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 220 kWh/41 de zile)
  Se verifică condiția: Consumul minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință
  Condiția este îndeplinită: 41 kWh < 220 kWh < 447,72 kWh
  Valoarea maximă a compensației acordate 220 kWh x 0,291 lei/kWh = 64,02 lei
  Valoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0,68 lei/kWh cu toate taxele incluse.

  Cazul 2
  Consumul aferent perioadei de facturare: 500 kwh
  Perioada de aplicare a compensației este 10.01-19.02.2022 (41 de zile).
  Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 41 de zile = 447,72 kWh/ perioada de facturare
  Consum minim: 1 kWh/zi
  Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 de zile = 41 kWh
  Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 12,19 kWh/zi x 41 de zile = 500 kWh (unde 12,19 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 500 kWh/41 de zile)
  Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință
  Condiția nu este îndeplinită: 41 kWh < 500 kWh > 447,72 kWh
  Valoarea compensației acordate = 0 lei

  B. Gaze naturale
  Compensarea se aplică pentru clienții casnici care au contracte de furnizare de gaze naturale cu un preț al gazelor naturale mai mare decât prețul de referință de 125 lei/MWh, luat în calcul în cadrul schemei de compensare.
  Cota procentuală aferentă compensării se determină prin raportare la prețul gazelor naturale.
  Compensarea se determină prin calcularea unei cote procentuale din valoarea consumului de gaze naturale, reprezentând 33% din această valoare. Valoarea consumului lunar de referință de gaze naturale se determină prin raportare la limitele de consum lunare de gaze naturale determinate în baza prezentei anexe.
  În situația în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferența dintre prețul gazelor naturale din contract și suma de compensare este mai mică de 125 lei/MWh, se compensează doar diferența dintre prețul gazelor naturale și prețul de referință.
  Pentru exemplificare:
  Exemplul 1
  Prețul gazelor naturale din contract este 145 lei/MWh.
  Prețul de referință al gazelor naturale este 125 lei/MWh.
  Valoarea compensației, determinată ca procent de 33%, este 145 lei/MWh x 33% = 47,85 lei/MWh.
  Valoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la procentul de 33% este 145 lei/MWh – 47,85 lei/MWh = 97,15 lei/MWh.
  Valoarea compensației acordate: Prețul gazelor naturale – Preț de referință este 145 lei/MWh – 125 lei/MWh = 20 lei/MWh.

  Exemplul 2
  Prețul gazelor naturale din contract este 225 lei/MWh.
  Prețul de referință al gazelor naturale este 125 lei/MWh.
  Valoarea compensației acordate, determinată ca procent de 33%, este 225 lei/MWh x 33% = 74,25 lei/MWh.
  Valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensației în procent de 33% este 225 lei/MWh – 74,25 lei/MWh = 150,75 lei/MWh.
  Întrucât valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensării în procent de 33% este mai mare de 125 lei/MWh, valoarea compensației este cea determinată procentual.


  Articolul II
  (1) În perioada de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferența dintre prețul mediu lunar de vânzare al energiei electrice și prețul de 450 lei/MWh se impozitează cu 80%.(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptați producătorii de energie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare.(2^1) Impozitul prevăzut la alin. (1) se declară și se plătește de către producătorii de energie electrică, cu excepția producătorilor de energie prevăzuți la alin. (2), lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează acest impozit. Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat, într-un cont de venituri bugetare distinct.
  (la 18-12-2021, Articolul II a fost completat de Articolul XXXVI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )
  (2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2^1), impozitul prevăzut la alin. (1), datorat pentru perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2021, se declară și se plătește până la 25 ianuarie 2022.
  (la 18-12-2021, Articolul II a fost completat de Articolul XXXVI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )
  (3) Modul de aplicare a impozitului prevăzut la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul III
  (1) Pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2021 și 31 martie 2022, Guvernul va aloca bugetelor unităților administrativ-teritoriale o subvenție pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei în cuantum de 50% din diferența rezultată între prețul de achiziție al gazelor naturale și prețul plafonat al gazelor naturale de 0,250 lei/kWh, prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.(2) Procedura privind acordarea subvenției prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor, al ministrului energiei și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(3) Sumele prevăzute la alin. (1) cu titlu de subvenție se virează bugetelor locale în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor justificative.


  Articolul IV
  (1) Pentru a beneficia de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, depun o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere la furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale.(2) În situația în care clientul final se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, acesta optează, pe toată durata aplicării compensării, pentru o singură categorie.


  Articolul V

  Pe perioada de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, la cererea debitorului, client final din categoria consumatorilor vulnerabili, așa cum aceasta este definită în Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, se suspendă obligația de plată a facturilor la energie electrică și gaze naturale, pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum șase luni, fără costuri suplimentare pentru acesta.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN-CLAUDIU ROMAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 29 octombrie 2021.
  Nr. 259.
  ----