HOTĂRÎRE Nr. 583 din 31 august 1994
de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de interes local
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 26 septembrie 1994  În temeiul art. 9 alin. 4 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de interes local, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Comisiile pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional se numesc de Guvern, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi a organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale care coordonează domeniul de activitate pentru care se realizează lucrarea de utilitate publică, pe baza solicitării iniţiatorului lucrării.
  Secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional se organizează ca o direcţie de specialitate în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, fără a depăşi numărul actual de posturi.


  Articolul 3

  Comisiile pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local, care se desfăşoară pe teritoriul unui singur judeţ sau al municipiului Bucureşti, se numesc prin decizia delegaţiei permanente a consiliului judeţean, respectiv prin dispoziţia primarului general al municipiului Bucureşti, pe baza solicitării iniţiatorului lucrării.
  Reprezentanţii consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor fi propuşi, prin hotărâre, de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale respective.


  Articolul 4

  Comisiile pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local care se desfăşoară pe teritoriul mai multor judeţe se numesc prin decizia delegaţiei permanente a consiliului judeţean, respectiv prin dispoziţia primarului general al municipiului Bucureşti, pe al cărui teritoriu administrativ se afla ponderea cea mai mare a imobilelor propuse pentru expropriere, pe baza solicitării iniţiatorului lucrării şi a acordului celorlalte delegaţii permanente ale consiliilor judeţene pe al căror teritoriu se desfăşoară lucrarea.
  Reprezentanţii consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, interesate, vor fi propuşi prin hotărârea acestor autorităţi deliberative ale administraţiei publice.
  Secretariatul comisiilor prevăzute în art. 3 alin. 1 şi art. 4 alin. 1 se asigura de consiliul judeţean, respectiv de consiliul local al municipiului Bucureşti.


  Articolul 5

  În caz de extrema urgenta impusa de executarea imediata a unor lucrări ce interesează apărarea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala şi în caz de calamitati naturale, situaţie prevăzută de art. 32 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, comisiile pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice se numesc prin decizia primului-ministru, indiferent dacă lucrarea este de interes naţional sau de interes local.
  Componenta comisiei va fi supusă spre aprobare în prima şedinţa a Guvernului.
  Secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice se asigura de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Teodor Gavrila,
  secretar de stat
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmanca


  Anexa 1

  REGULAMENT
  privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de interes local
  Dispoziţii generale

  Articolul 1

  În prezentul regulament, comisiile pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice vor fi denumite în continuare comisii, secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice va fi denumit secretariat, iar Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică va fi denumita lege privind exproprierea.


  Articolul 2

  Pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de interes local, se numeşte cîte o comisie pentru fiecare lucrare.


  Articolul 3

  Cercetarea prealabilă se face pe baza unei documentaţii numita dosar pentru cercetarea prealabilă, întocmit de initiatorul lucrării, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament.


  Articolul 4

  Secretariatul asigura şi asista organizarea şedinţelor comisiilor, conform atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament.


  Capitolul 1 Componenta comisiilor


  Articolul 5

  Comisiile pentru lucrări de interes naţional şi pentru situaţiile prevăzute de art. 32 din Legea privind exproprierea vor avea următoarea componenta:
  a) reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului cu rang de ministru sau secretar de stat, sau un împuternicit al acestuia, care va avea calitatea de preşedinte al comisiei;
  b) reprezentantul autorităţii administraţiei publice centrale care coordonează domeniul de activitate pentru care se realizează lucrarea de utilitate publică, cu rang de secretar de stat, subsecretar de stat sau director general;
  c) reprezentantul Ministerului Finanţelor, cu rang de secretar de stat sau director general;
  d) preşedinţii comisiilor judeţene, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, pe al căror teritoriu administrativ se desfăşoară lucrarea de utilitate publică;
  e) directorii direcţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judeţene, respectiv directorul Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bucureşti;
  f) şefii oficiilor de cadastru ale judeţelor, respectiv şeful oficiului de cadastru al municipiului Bucureşti;
  g) primării localităţilor pe raza cărora se desfăşoară lucrarea de utilitate publică.


  Articolul 6

  Comisiile pentru lucrări de interes local care se desfăşoară pe teritoriul unui singur judeţ sau al municipiului Bucureşti vor avea următoarea componenta:
  a) vicepreşedintele sau directorul Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliului judeţean, respectiv viceprimarul municipiului Bucureşti sau directorul Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, desemnat prin decizia delegaţiei permanente a consiliului judeţean, respectiv prin dispoziţia primarului general al municipiului Bucureşti, în calitate de preşedinte al comisiei;
  b) viceprimarii şi şefii compartimentelor de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor şi, după caz, viceprimarii comunelor pe teritoriul cărora se desfăşoară lucrarea de utilitate publică, precum şi reprezentanţii consiliilor locale interesate în realizarea lucrărilor, altele decît cele pe teritoriul cărora se desfăşoară lucrarea de utilitate publică, desemnaţi prin dispoziţia primarilor.


  Articolul 7

  Comisiile pentru lucrări de interes local care se desfăşoară pe teritoriul mai multor judeţe şi, după caz, al municipiului Bucureşti, vor avea următoarea componenta:
  a) vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau directorii direcţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judeţene, respectiv viceprimarul municipiului Bucureşti sau directorul Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, desemnaţi prin decizia delegaţiei permanente a consiliilor judeţene, respectiv prin dispoziţia primarului general al municipiului Bucureşti. Preşedinte al comisiei va fi desemnat reprezentantul consiliului judeţean, respectiv al Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, pe al cărui teritoriu administrativ se afla ponderea cea mai mare de imobile propuse pentru expropriere;
  b) viceprimarii şi şefii compartimentelor de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor şi, după caz, viceprimarii comunelor pe teritoriul cărora se desfăşoară lucrarea de utilitate publică, precum şi reprezentanţii consiliilor locale interesate în realizarea lucrărilor, altele decît cele pe teritoriul cărora se realizează lucrarea de utilitate publică, desemnaţi prin dispoziţia primarilor.


  Capitolul 2 Etapele cercetării prealabile şi modul de funcţionare a comisiilor şi secretariatului


  Articolul 8

  Dosarul pentru cercetarea prealabilă se depune de către initiatorul lucrării, în doua exemplare, la secretariatul comisiilor.
  Secretariatul primeşte, înregistrează şi verifica dosarul pentru cercetarea prealabilă în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestuia.


  Articolul 9

  În cazul în care dosarul pentru cercetarea prealabilă nu este complet, secretariatul îl returnează iniţiatorului lucrării în vederea completării, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrare.


  Articolul 10

  În cazul în care dosarul pentru cercetarea prealabilă este complet, secretariatul propune spre aprobare Guvernului sau delegatiilor permanente ale consiliilor judeţene, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti, componenta nominală a comisiei, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului.


  Articolul 11

  Secretariatul transmite, prin nota telefonica, telefax sau posta, fiecărui membru al comisiei şi iniţiatorului lucrării, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea actului de numire a comisiei, înştiinţarea privind data, ora şi locul de desfăşurare a primei şedinţe a comisiei. Data se va fixa nu mai tirziu de 15 zile lucrătoare de la data comunicării actului de numire a comisiei.


  Articolul 12

  Secretariatul transmite fiecărui membru al comisiei şi iniţiatorului lucrării copia actului de numire a comisiei.


  Articolul 13

  Initiatorul lucrării transmite cîte un exemplar din dosarul pentru cercetarea prealabilă fiecărui membru al comisiei cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data primei şedinţe.


  Articolul 14

  Şedinţele comisiilor sunt legal constituite în prezenta a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi în prezenta obligatorie a următorilor membri:
  a) în comisiile pentru lucrări de interes naţional a reprezentanţilor administraţiei publice centrale, prevăzuţi în art. 5 lit. a), b) şi c) din prezentul regulament;
  b) în comisiile pentru lucrări de interes local, a reprezentanţilor consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi a cel puţin doi reprezentanţi ai consiliilor locale interesate, prevăzuţi în art. 6 lit. b) din prezentul regulament.


  Articolul 15

  În situaţia în care prima şedinţa nu este legal constituită, se convoacă o noua şedinţa, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare. Noua şedinţa şi următoarele sunt legal constituite în prezenta membrilor prevăzuţi în articolul precedent, lit. a) sau b).


  Articolul 16

  Dezbaterile din cadrul şedinţelor se consemnează într-un registru unic de procese-verbale ale şedinţelor, numerotat şi sigilat. Procesul-verbal al fiecărei şedinţe se semnează de către membrii comisiei, la sfârşitul acesteia.


  Articolul 17

  Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simpla de voturi, prin vot deschis.
  În cazul paritatii voturilor, votul preşedintelui comisiei este decisiv.


  Articolul 18

  În cadrul primei şedinţe legal constituită:
  a) initiatorul lucrării susţine lucrarea în faţa comisiei;
  b) comisia analizează dosarul pentru cercetarea prealabilă şi solicita iniţiatorului, dacă este cazul, datele suplimentare necesare acţiunii de cercetare prealabilă şi stabileşte termenele de punere la dispoziţia comisiei a acestor date;
  c) comisia desemnează care dintre membrii săi vor efectua cercetarea la faţa locului, precum şi data acesteia, care se va fixa nu mai tirziu de 15 zile lucrătoare;
  d) comisia fixează data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei următoare.


  Articolul 19

  În cadrul şedinţei finale, membrii comisiei, după efectuarea cercetării prealabile, vor delibera asupra hotărârii de a propune ca lucrarea să fie declarata sau nu de utilitate publică, iar rezultatul cercetării prealabile va fi consemnat în procesul-verbal întocmit conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.
  Procesul-verbal care consemnează rezultatul cercetării prealabile va fi întocmit într-un număr de exemplare egal cu numărul membrilor comisiei, cărora li se va inmina cîte un exemplar la sfârşitul şedinţei şi doua exemplare pentru secretariat.
  Secretariatul va certifica cele doua exemplare ale procesului-verbal şi cele doua exemplare ale dosarului pentru cercetarea prealabilă, aflate în posesia sa. Dosarul pentru cercetarea prealabilă poate fi consultat la solicitarea celor interesaţi.


  Articolul 20

  În caz de extrema urgenta impusa de executarea imediata a unor lucrări ce interesează apărarea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala şi în caz de calamitati naturale, comisia va efectua cercetarea prealabilă la faţa locului, asistată de secretariat. În aceeaşi zi se va consemna rezultatul cercetării în registrul unic de procese-verbale ale şedinţelor şi se va redacta procesul-verbal necesar declarării cauzei de utilitate publică, întocmit conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.


  Capitolul 3 Etapele declarării utilităţii publice


  Articolul 21

  Pentru lucrări de interes naţional, secretariatul întocmeşte proiectul de hotărâre a Guvernului şi nota de fundamentare, având conţinutul prevăzut de anexa nr. 3 la prezentul regulament, pe care Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului îl înaintează Secretariatului general al Guvernului, împreună cu procesul-verbal, în original, care consemnează rezultatul cercetării prealabile şi dosarul acestuia, dacă este cazul.


  Articolul 22

  Pentru lucrările de interes local care se desfăşoară pe teritoriul unui singur judeţ, secretariatul întocmeşte proiectul de hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, şi îl înaintează spre aprobare acestuia, împreună cu procesul-verbal, în original, care consemnează rezultatul cercetării prealabile.


  Articolul 23

  Pentru lucrările de interes local care se desfăşoară pe teritoriul mai multor judeţe, secretariatul întocmeşte proiectul de dispoziţie comuna a preşedinţilor consiliilor judeţene, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, având conţinutul prevăzut de anexa nr. 3 la prezentul regulament, şi îl înaintează spre aprobare acestora, împreună cu procesul-verbal, în original, care consemnează rezultatul cercetării prealabile şi dosarul acesteia, dacă este cazul.


  Articolul 24

  În caz de dezacord, prevăzut de art. 7 alin. (2) din Legea privind exproprierea, secretariatul din cadrul consiliului judeţean, respectiv al Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, înaintează dosarul pentru cercetarea prealabilă în doua exemplare şi procesul-verbal în original, care consemnează situaţia de dezacord Secretariatului general al Guvernului. În cazul în care materialul prezentat nu este concludent, pentru soluţionarea dezacordului Guvernul va putea dispune efectuarea unei noi cercetări prealabile pentru declararea utilităţii publice, în condiţiile prevăzute de art. 9 alin. 1 şi 2 din Legea privind exproprierea.


  Articolul 25

  Pentru lucrările prevăzute de art. 7 alin. (3) şi (4) din Legea privind exproprierea, procedura privind cercetarea prealabilă este identică cu cea prevăzută de prezentul regulament, pentru lucrările de interes naţional sau local.
  Secretariatul întocmeşte proiectul de lege şi expunerea de motive pe care Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, respectiv consiliul judeţean, le înaintează Secretariatului general al Guvernului, împreună cu procesul-verbal, în original, care consemnează rezultatul cercetării prealabile.


  Articolul 26

  În caz de extrema urgenta impusa de executarea imediata a unor lucrări, situaţiei prevăzută de art. 32 din Legea privind exproprierea, secretariatul întocmeşte proiectul de hotărâre a Guvernului, având conţinutul prevăzut de anexa nr. 3 la prezentul regulament, pe care Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului îl înaintează Secretariatului general al Guvernului, împreună cu procesul-verbal, în original, care consemnează rezultatul cercetării prealabile.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale


  Articolul 27

  Prin actul de declarare a utilităţii publice se desemnează expropriatorul.


  Articolul 28

  Secretariatul transmite expropriatorului actul de declarare a utilităţii publice, în copie, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia.


  Articolul 29

  Expropriatorul transmite cîte o copie a actului tuturor consiliilor locale pe al căror teritoriu administrativ se afla imobilele propuse pentru expropriere şi va proceda al aducerea la cunoştinţa publică a acestuia potrivit Legii privind exproprierea.


  Articolul 30

  Secretariatele comisiilor înregistrează toate operaţiunile şi documentele privind cercetarea prealabilă - corespondenta, dosarele pentru cercetarea prealabilă, registrul unic de procese-verbale, propunerile şi actele de numire ale comisiilor, proiectele de legi, hotărâri şi decizii, după caz, actele de declarare a utilităţii publice - şi gestionează banca de date şi arhiva privind activitatea comisiilor.


  Articolul 31

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa 1

  la regulament
  CONŢINUTUL DOSARULUI
  pentru cercetarea prealabilă
    1.Date generale:
      - denumirea lucrării;
      - amplasamentul lucrării;
      - iniţiatorul lucrării;
      - expropriatorul propus.
    2.Memoriu justificativ:
      - date despre lucrare şi prezentarea generală a situaţiei juridice a imobilelor propuse pentru expropriere;
      - descrierea încadrării lucrării în documentaţia de urbanism sau de amenajare a teritoriului;
      - date care să justifice:
        - interesul naţional, respectiv interesul local, după caz;
        - avantajele economico-sociale, ecologice sau de orice altă natură care susţin necesitatea lucrării;
        - realizarea lucrării numai prin expropriere;
      - date care să descrie inconvenientele de ordin economic, social, ecologic sau de orice altă natură ale exproprierii.
    3.Evaluarea costurilor lucrării (mii lei):
      total:................................................................
      din care:- costurile legate de realizarea exproprierii .................................................
        - costurile legate de realizarea propriu-zisă a lucrării ......................................
    4.Evaluarea duratei de realizare a lucrării (luni):
      total:................................................................
      din care:- durata procedurii de expropriere .............................
        - durata realizării propriu-zise a lucrării ...................................................
    5. Extras din documentaţia de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobată, în ale cărei prevederi se înscrie lucrarea, însoţită de copia actului de aprobare conform legii a respectivei documentaţii.
    6. Planul de situaţie al lucrării, cu evidenţierea imobilelor propuse pentru expropriere şi a situaţiei lor juridice, la data întocmirii dosarului pentru cercetarea prealabilă.


  Anexa 2

  la regulament
  PROCES-VERBAL
  pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a lucrării de interes ^1) ...................................
  ------------------
  ^1) Se va specifica naţional sau local şi denumirea exactă a lucrării.
    Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile, în vederea declarării utilităţii publice, numită prin2) ........................................................, s-a întrunit în şedinţă legal constituită, la sediul ............................., la data de ...................... .
    Din numărul total de ........... membri au fost prezenţi ............ .
    Comisia s-a mai întrunit în şedinţe legal constituite la următoarele date: ............... .
    Comisia a efectuat cercetarea la faţa locului la data de ................................. .
     
    Rezultatul cercetării prealabile
     
    a) Elemente care justifică interesul naţional/local: ....................................... ............................................................................................... ............................................................................................. .
    b) Avantajele economico-sociale, ecologice sau de orice altă natură care susţin necesitatea lucrării: ..................................................................................... ............................................................................................. .
    c) Motivele pentru care lucrarea nu poate fi realizată pe alte căi decât prin expropriere: ............................................................................................... ............................................................................................. .
    d) Lucrarea se înscrie în documentaţia de urbanism/de amenajare a teritoriului: ............ ............................................................................................... aprobată prin3): ............................................................................ .
    Comisia constată că (nu) sunt întrunite condiţiile cerute de lege4) ........................ şi propune5): ................................................................................. ca lucrarea: .................................................................................. să (nu) fie declarată de utilitate publică de interes naţional/local, având ca expropriator: ............................................................................................. .
    Rezultatul cercetării prealabile a fost adoptat cu ........ voturi pentru, .......... voturi contra şi .......... abţineri.
     
    Preşedintele comisiei6): ................................................
     
    Membrii comisiei6): ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................. .
       
      Secretariatul comisiei7)
      certifică prezentul proces-verbal
      ................................................

  2) Se va specifica actul de numire a comisiei.
  3) Se va specifica actul de aprobare, stabilit prin Legeanr. 50/1991privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (lege, hotărâre).
  4) Legea nr. 33/1994privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
  5) Se va specifica autoritatea administraţiei publice în a cărei competenţă se află declararea utilităţii publice a lucrării, potrivit Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
  6) Se va preciza, pentru fiecare: numele, prenumele, funcţia şi instituţia pe care o reprezintă şi se va semna de către fiecare membru prezent. Pe semnătura preşedintelui se aplică ştampila instituţiei respective.
  7) Se va completa cu numele, prenumele şi semnătura şefului secretariatului comisiei, pe care se va aplica ştampila secretariatului.


  Anexa 3

  la regulament
  CONŢINUTUL
  actului de declarare a utilităţii publice ^1)
  ---------------------
  ^1) Legea, hotărâre a Guvernului, dispoziţie comuna a preşedinţilor comisiilor judeţene, hotărâre a consiliului judeţean sau a Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, după caz.
    Art. 1. - Se declară de utilitate publică de interes naţional/local lucrarea ............... ............................................................................................. .
    Art. 2. - Expropriatorul este2): ........................................................... ............................................................................................. .
    Art. 3. - Prezentul act de declarare a utilităţii publice va fi adus la cunoştinţă publică3) ..................................................................................... ............................................................................................. .

  2) Se completează potrivit prevederilor art. 12 din Legeanr. 33/1994privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
  3) Se completează potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
  ---------------------------