ORDIN nr. 1.502 din 27 iunie 2022pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, precum și privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenței Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 5 iulie 2022
  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 1, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 4. Directorul general al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru2. În anexa nr. 1, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 5. Directorul general al Direcției generale de management al riscurilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru


  Articolul II

  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 9 aprilie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 8 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) locația/locațiile în care se desfășoară activitatea de emitere a biletelor de valoare, precum și sediul social declarat de către unitățile emitente, în scopul efectuării controlului de către autoritățile competente;
  2. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcție de specialitate, va aloca fiecărei autorizații de funcționare un cod de autorizare, ținând un registru special în acest sens, care va avea următoarea configurație:
  RO 123 XXX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al țării;– 123 reprezintă o secvență numerică de 3 caractere pentru identificarea unității emitente;– XXX - secvență ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: TME - tichete de masă pe suport electronic; CDE - tichete cadou pe suport electronic; CRE - tichete de creșă pe suport electronic; VVE - vouchere de vacanță pe suport electronic; CTE - tichete culturale pe suport electronic;– 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizații alocate unei unități emitente.
  3. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de bilete de valoare nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal.4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12

  În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 3 pct. 4 lit. c), anexa nr. 4 pct. 4 lit. c), anexa nr. 5 pct. 4 lit. c), anexa nr. 6 pct. 4 lit. c), respectiv în anexa nr. 7 pct. 4 lit. c), în cazul în care spațiul distinct este asigurat prin furnizor, și nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de bilete de valoare și operatorii economici care furnizează spațiul este obligatorie existența unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialiști prevăzute de prezentul ordin în spațiul respectiv.
  5. La articolul 13 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1, 2 și 4, anexa nr. 4 pct. 1, 2 și 4, anexa nr. 5 pct. 1, 2 și 4, anexa nr. 6 pct. 1, 2 și 4, respectiv în anexa nr. 7 pct. 1, 2 și 4, precum și constatarea situațiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, se fac de către o echipă de specialiști, compusă din:
  6. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15

  În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de bilete de valoare pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la direcția de specialitate o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 3, pct. 7 din anexa nr. 4, pct. 7 din anexa nr. 5, pct. 7 din anexa nr. 6, respectiv pct. 7 din anexa nr. 7, după caz, și cu îndeplinirea ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 3, pct. 4 din anexa nr. 4, pct. 4 din anexa nr. 5, pct. 4 din anexa nr. 6, respectiv pct. 4 din anexa nr. 7, după caz.
  7. Articolul 21 se abrogă. 8. Articolul 22 se abrogă. 9. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 25

  Până la data de 1 ianuarie 2027, prevederile prezentului ordin nu se aplică voucherelor de vacanță.
  10. În anexa nr. 1, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 4. Directorul general al Direcției generale juridice, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru11. În anexa nr. 1, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 5. Directorul general al Direcției generale de management al riscurilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru12. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Deciziile se iau de către comisie cu votul majorității simple din numărul membrilor și sunt validate prin semnarea de către toți membrii a procesului-verbal în care sunt menționate acestea.
  13. În anexa nr. 2, articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10

  În cazul în care în activitatea desfășurată de unitățile emitente se constată nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, comisia poate dispune suspendarea autorizației de funcționare pe o perioadă cuprinsă între 1 și 6 luni sau retragerea acesteia. Suspendarea, respectiv retragerea autorizației de funcționare își produc efectele de la data comunicării deciziei.
  14. În anexa nr. 3, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete de masă trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor de masă pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare15. În anexa nr. 3, punctul 3 se abrogă. 16. În anexa nr. 3 punctul 4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor de masă pe suport electronic, cu particularități distincte care să nu permită falsificarea acestora, de tip PIN, CIP;
  17. În anexa nr. 3, punctul 5 se abrogă. 18. În anexa nr. 3, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 7. Unitățile care solicită autorizație de funcționare depun la direcția de specialitate dosarul de autorizare, cu următorul conținut:
  a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete de masă, conținând datele de identificare ale unității;
  b) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă;
  c) angajamentul entității că prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;
  d) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;
  e) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1, 2 și 4, întocmită de echipa de specialiști, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare se semnează de ambele părți.
  19. În anexa nr. 4, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor cadou pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare20. În anexa nr. 4, punctul 3 se abrogă. 21. În anexa nr. 4 punctul 4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor cadou pe suport electronic, cu particularități distincte care să nu permită falsificarea acestora, de tip PIN, CIP;
  22. În anexa nr. 4, punctul 5 se abrogă. 23. În anexa nr. 4, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 7. Unitățile care solicită autorizație de funcționare depun la direcția de specialitate un dosar cu următorul conținut:
  a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete cadou, conținând datele de identificare ale unității;
  b) adeverința emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor cadou;
  c) angajamentul unității emitente din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condițiile legii, se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor cadou doar prin virament bancar;
  d) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;
  e) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1, 2 și 4, întocmită de echipa de specialiști, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare se semnează de ambele părți.
  24. În anexa nr. 5, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor de creșă pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare25. În anexa nr. 5, punctul 3 se abrogă. 26. În anexa nr. 5 punctul 4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) utilizarea de suporturi materiale specifice, pe care se stochează valoarea tichetelor de creșă pe suport electronic, cu particularități distincte care să nu permită falsificarea acestora, de tip PIN, CIP;
  27. În anexa nr. 5, punctul 5 se abrogă. 28. În anexa nr. 5, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 7. Unitățile care solicită autorizație de funcționare depun la direcția de specialitate un dosar cu următorul conținut:
  a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete de creșă, conținând datele de identificare ale unității;
  b) adeverința emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de creșă;
  c) angajamentul unității emitente din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condițiile legii, se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de creșă doar prin virament bancar;
  d) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;
  e) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1, 2 și 4, întocmită de echipa de specialiști, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare se semnează de ambele părți.
  29. În anexa nr. 6, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea voucherelor de vacanță pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare30. În anexa nr. 6, punctul 3 se abrogă. 31. În anexa nr. 6 punctul 4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) utilizarea de suporturi materiale specifice, pe care se stochează valoarea voucherelor de vacanță pe suport electronic, cu particularități distincte care să nu permită falsificarea acestora, de tip PIN, CIP;
  32. În anexa nr. 6, punctul 5 se abrogă. 33. În anexa nr. 6, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 7. Entitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță depun la direcția de specialitate dosarul de autorizare cu următorul conținut:
  a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de vouchere de vacanță, conținând datele de identificare ale unității;
  b) adeverința emisă de unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanță;
  c) angajamentul entității că prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanță nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;
  d) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;
  e) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1, 2 și 4, întocmită de echipa de specialiști, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare se semnează de ambele părți.
  34. În anexa nr. 7, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor culturale pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare35. În anexa nr. 7, punctul 3 se abrogă. 36. În anexa nr. 7 punctul 4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) utilizarea de suporturi materiale specifice, pe care se stochează valoarea tichetelor culturale pe suport electronic, cu particularități distincte care să nu permită falsificarea acestora, de tip PIN, CIP;
  37. În anexa nr. 7, punctul 5 se abrogă. 38. În anexa nr. 7, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 7. Unitățile care solicită autorizație de funcționare depun la direcția de specialitate un dosar cu următorul conținut:
  a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete culturale, conținând datele de identificare ale unității;
  b) adeverința emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor culturale;
  c) angajamentul unității emitente din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condițiile legii, se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor culturale doar prin virament bancar;
  d) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;
  e) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1, 2 și 4, întocmită de echipa de specialiști, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare se semnează de ambele părți.


  Articolul III

  Punctele 4 și 6 din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenței Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 18 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins: 4. Directorul general al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru
  ..............................................................................................6. Directorul general al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor - membru


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat

  București, 27 iunie 2022.
  Nr. 1.502.
  ----