HOTĂRÎREA nr. 264 din 12 aprilie 1991
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 9 mai 1991  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Ministerul Mediului este autoritatea centrala de stat care organizează cadrul instituţional, dezvolta, îndrumă şi perfectioneaza activitatea de protecţie a mediului, la scara naţionala.
  Pentru asigurarea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, Ministerul Mediului fundamentează şi promovează măsurile de protecţie şi conservare a resurselor naturale, de gospodărire raţională a acestora, în acord cu cerinţele de ameliorare a stării de calitate a mediului, de menţinere a diversitatii biologice şi a echilibrului ecologic.


  Articolul 2

  Ministerul Mediului colaborează cu celelalte ministere, precum şi cu alte organe centrale, avînd dreptul de a solicita acestora documentaţii, informaţii şi date necesare realizării atribuţiilor sale.


  Articolul 3

  Ministerul Mediului îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) elaborează studii, prognoze şi strategii de dezvoltare pentru protecţia sistemelor ecologice, silvicultura, gospodărirea apelor, meteorologie, hidrologie şi în domeniul protecţiei nucleare;
  b) elaborează propuneri de reglementare în domeniul protecţiei mediului şi propune dezvoltarea sistemului de legi şi acte normative pentru reglementarea gospodăririi rationale şi responsabile a resurselor, armonizarea dezvoltării economico-sociale cu cerinţele protecţiei mediului, ca baza pentru o dezvoltare durabila a tarii;
  c) asigura coordonarea activităţii de reconstrucţie ecologica a zonelor deteriorate, elaborează harta ecoregiunilor şi fundamentează dezvoltarea reţelei de arii protejate;
  d) evalueaza impactul acţiunilor economico-sociale, diferentiaza condiţiile care trebuie respectate pentru garantarea menţinerii echilibrului ecologic, le transmite agenţilor economici şi verifica modul cum acestea se implementeaza şi se respecta în procesul de realizare a investiţiilor şi a producţiei;
  e) asigura integrarea României în activitatea de protecţie a mediului la nivel regional şi global, reprezentind Guvernul în organismele internaţionale de specialitate, guvernamentale şi neguvernamentale; participa la realizarea programelor şi a măsurilor prevăzute în convenţiile şi acordurile internaţionale, la care ţara noastră este parte;
  f) coordonează activitatea reţelei de arii protejate - rezervaţii naturale, parcuri naţionale, rezervaţii ale biosferei, monumente ale naturii - pentru conservarea diversitatii biologice şi a eterogenitatii structurilor ecologice ale cadrului natural;
  g) coordonează programele de cercetare în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, gospodăririi apelor şi pădurilor, urmăreşte rezultatele cercetărilor şi valorificarea acestora;
  h) asigura, la nivel naţional, respectarea de către persoanele fizice şi juridice a legilor şi reglementărilor din domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi resurselor naturale;
  i) asigura relaţiile dintre Guvern şi organizaţiile naţionale neguvernamentale, grupuri sociale şi publice, în domeniul protecţiei mediului.
  Iniţiază şi dezvolta programele de formare a specialiştilor şi de educaţie ecologica. În acest sens, colaborează cu ministerele economice, cu celelalte autorităţi ale administraţiei centrale şi locale, cu instituţiile de învăţămînt, ştiinţa şi cultura, cu mijloacele mass-media;
  j) organizează activitatea de informare şi documentare, editarea de publicaţii şi acţiuni de popularizare a legislaţiei referitoare la gospodărirea resurselor naturale şi protecţia mediului;
  k) elaborează propuneri legislative, cu avizul Ministerului Finanţelor, privind taxele pentru efectuarea expertizelor, analizelor şi controalelor, precum şi pentru emiterea acordurilor şi autorizaţiilor în domeniile de activitate ale ministerului.


  Articolul 4

  În domeniul gospodăririi resurselor de apa, Ministerul Mediului are următoarele atribuţii:
  a) elaborează strategia organizării, la nivel naţional, a gospodăririi apelor, în scopul satisfacerii cerinţelor de apa ale populaţiei şi agenţilor economici, asigurind folosirea raţională a resurselor de apa, protecţia împotriva epuizarii şi poluarii acestora, precum şi apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor;
  b) acţionează pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, pentru valorificarea unor noi surse de apa în concordanta cu dezvoltarea economico-socială a tarii, asigurind corelarea lucrărilor de alimentari cu apa, apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor, hidroenergetice, de irigaţii, piscicultura, navigaţie sau alte folosinţe;
  c) coordonează întocmirea planurilor şi schemelor-cadru de amenajare a bazinelor hidrografice;
  d) avizează şi autoriza lucrările ce se executa sau sînt în exploatare pe ape sau în legătură cu apele;
  e) organizează întocmirea şi ţinerea la zi a cadastrului general al apelor tarii şi a evidentei drepturilor de folosire cantitativă şi calitativă a apelor;
  f) stabileşte organizarea activităţii de hidrometeorologie şi a sistemului de informare, prognoza şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase;
  g) aproba utilizarea fondului apelor constituit conform prevederilor legale.


  Articolul 5

  În domeniul gospodăririi fondului forestier, Ministerul Mediului are următoarele atribuţii:
  a) elaborează strategia naţionala şi prognoze pentru gospodărirea pădurilor proprietate de stat şi privată, precum şi a vegetatiei forestiere din afară fondului forestier, pe principiul aplicării unitare a regimului silvic, în contextul intensificării funcţiilor de protecţie şi de producţie ale acestora, menţinerii echilibrului ecologic şi îmbunătăţirii condiţiilor de mediu;
  b) elaborează studii şi programe pentru îmbunătăţirea stării pădurilor şi a vegetatiei forestiere din afară fondului forestier, pentru creşterea productivitatii lor, şi urmăreşte aplicarea măsurilor necesare;
  c) asigura controlul gospodăririi şi exploatării unitare, pe principii ecologice şi în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi cu normele tehnice în vigoare, a pădurilor, indiferent de deţinători, precum şi a vegetatiei forestiere din afară fondului forestier;
  d) stabileşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza amenajamentelor silvice, volumul de masa lemnoasă ce se poate tăia anual din păduri, pe structura şi destinaţii, în condiţiile asigurării continuităţii recoltarii acesteia;
  e) coordonează, împreună cu factorii responsabili interesaţi din agricultura, administraţia centrala şi locală de stat, acţiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinţe, atît prin preluarea acestora în fondul forestier, cît şi prin plantarea lor de către deţinători, precum şi de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie; asigura o conceptie unitară de amenajare a terenurilor degradate şi de corectare a torenţilor, în complex, pe bazine hidrografice şi perimetre de ameliorare;
  f) analizează şi - după caz, în raport cu competentele legal stabilite - aproba sau avizează solicitarile de scoatere definitivă ori temporară a unor terenuri din fondul forestier, sau de defrişare a unor păduri ori vegetatii forestiere din afară fondului forestier;
  g) controlează modul în care se asigura integritatea fondului forestier şi a vegetatiei forestiere din afară acestuia, paza pădurilor, precum şi legalitatea circulaţiei materialului lemnos şi a funcţionarii instalaţiilor de prelucrare a acestuia în cherestea;
  h) stabileşte şi controlează modul de gospodărire a tuturor fondurilor de vinatoare şi salmonicole, precum şi respectarea legalităţii privind concesionarea şi închirierea acestor fonduri, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de vinatoare şi de pescuit - inclusiv cu străinii.


  Articolul 6

  În domeniul controlului activităţilor nucleare, Ministerul Mediului are următoarele atribuţii:
  a) emite norme tehnice şi instrucţiuni cu caracter obligatoriu, precum şi ghiduri de securitate nucleara privind asigurarea calităţii şi funcţionarea în condiţii de siguranţă la radiatii a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, protecţia împotriva radiatiilor nucleare a personalului expus profesional, a populaţiei, mediului înconjurător şi bunurilor materiale, protecţia fizica, evidenta, păstrarea şi transportul materialelor radioactive şi materialelor fisionabile speciale, precum şi gestiunea deşeurilor radioactive;
  b) eliberează autorizaţii de asigurare a calităţii şi de securitate nucleara unităţilor care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear şi acorda personalului permisul de exercitare a acestor activităţi, în condiţiile prevăzute de lege şi normele tehnice specifice;
  c) controlează respectarea legii şi a normelor de securitate nucleara cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear de către unităţile şi persoanele autorizate sa exercite aceste activităţi;
  d) avizează planurile de intervenţie pentru cazurile de accident nuclear şi participa, potrivit legii, la asigurarea intervenţiei;
  e) controlează aplicarea prevederilor programului de asigurare a calităţii la beneficiarii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, precum şi la întreprinderile şi unităţile care proiectează, produc şi monteaza echipamentele, sistemele şi construcţiile cu funcţii de securitate nucleara;
  f) controlează, la beneficiarii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, listele de furnizori acceptaţi, de produse şi servicii şi actualizarea corecta a acestor liste în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor de asigurare a calităţii de către beneficiari, furnizori şi subfurnizorii acestora, la toate nivelurile de derulare a raporturilor contractuale;
  g) aproba planurile anuale de examinari tehnice pentru asigurarea calităţii, elaborate de beneficiarii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare cu privire la activitatea proprie şi a furnizorilor de produse şi servicii, şi inspecteaza modul de aplicare a acestora;
  h) în îndeplinirea sarcinilor de control, stabileşte măsurile necesare, cu termene de îndeplinire a acestora, şi aplica sancţiunile prevăzute de lege;
  i) avizează importul de licenţe, documentaţii, tehnologii de fabricaţie, echipamente, aparatura, surse de radiatii şi asistenţa tehnica necesare obiectivelor şi instalaţiilor nucleare din ţara;
  j) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizica, transportul materialelor fisionabile şi radioactive, protecţia contra radiatiilor, asigurarea calităţii şi securitatea nucleara a instalaţiilor;
  k) avizează proiectele actelor normative care au implicaţii în domeniul nuclear, elaborate de organele competente.


  Articolul 7

  a) Conducerea Ministerului Mediului este asigurata de ministru şi colegiul ministerului.
  b) Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere, alte organe de stat şi organizaţii din ţara, precum şi cu organismele similare din străinătate.


  Articolul 8

  a) Structura organizatorică a Ministerului Mediului este prevăzută în anexa nr. 1*).
  b) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcţii, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu se aproba prin ordin al ministrului mediului.
  c) În cadrul Inspecţiei de stat a pădurilor vor funcţiona în limita a maximum 50 de posturi, inspecţii zonale cu atribuţii de garda forestieră la Bacau, Braşov, Bucureşti, Caransebes şi Cluj pentru urmărirea aplicării unitare a regimului de gospodărire şi exploatare pe toate terenurile cu vegetaţie forestieră, indiferent de forma de proprietate a acestora.
  Principalele atribuţii ale inspecţiilor zonale sînt cele stabilite în anexa nr. 2.
  Delimitarea teritorială a zonelor de inspecţie se face prin ordin al ministrului mediului.
  Personalul silvic de specialitate din Inspecţia de stat a pădurilor, inclusiv cel din inspecţiile zonale, este obligat sa poarte uniforma în timpul desfăşurării activităţii de teren. Uniforma se atribuie de Ministerul Mediului, potrivit reglementărilor în vigoare.
  d) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu este de 350, exclusiv demnitarii.
  e) Numărul maxim al posturilor de conducere este de 20% din numărul total al personalului. Notă *) Anexa se comunică unităţilor interesate.


  Articolul 9

  a) Ministerul Mediului are în subordine unităţile din anexa nr. 3.
  b) Agenţiile pentru supravegherea şi protecţia mediului, Administraţia rezervatiei biosferei "Delta Dunării", Oficiul de informare şi documentare, Institutul de cercetări pentru ingineria mediului Bucureşti, Institutul român de cercetări marine Constanta sînt instituţii publice, cu personalitate juridică, finanţate de la bugetul administraţiei de stat.
  c) Agenţiile pentru supravegherea şi protecţia mediului şi Administraţia rezervatiei biosferei "Delta Dunării" funcţionează cu un număr maxim aprobat de 3.600 persoane.
  d) Structurile organizatorice, normativele de personal şi de dotare, criteriile de constituire a compartimentelor şi cele de aplicare a Legii salarizarii, pentru unităţile subordonate prevăzute la anexa nr. 3, se aproba de ministrul mediului.


  Articolul 10

  a) Administraţia rezervatiei biosferei "Delta Dunării" are următorul obiect de activitate:
  - redresarea ecologica a Deltei Dunării şi conservarea genofondului (biodiversitatii) ecofondului;
  - cunoaşterea capacităţii productive şi dimensionarea exploatării resurselor din Delta Dunării, în limitele ecologice admisibile;
  - coordonarea lucrărilor hidrotehnice pentru asigurarea unei mai bune circulatii a apei pe canale, ghioluri şi lacuri, cît şi pentru împiedicarea fenomenelor de eroziune a platformei marine;
  - cercetarea fenomenelor deltaice;
  - stabilirea locurilor de vinatoare şi de pescuit, precum şi a condiţiilor de desfăşurare a acestor activităţi;
  - stabilirea modului de circulaţie şi acces în Delta Dunării al barcilor, salupelor, navelor fluviale şi maritime, persoanelor şi grupurilor de cercetători;
  - stabilirea criteriilor de dezvoltare a aşezărilor umane şi de dezvoltare a turismului;
  - prezentarea de propuneri privind stabilirea de penalităţi pentru sancţionarea abaterilor de la regulile de desfăşurare a activităţii în Delta Dunării.
  b) Teritoriul rezervatiei cuprinde: Delta Dunării, Complexul lagunar Razelm- Sinoe, zona Somova-Parches, litoralul Marii Negre de la bratul Chilia pînă la Capul Midia, inclusiv Izobata de 20 m şi Dunarea maritima pînă la Cotul Pisicii.
  Limita vestica continentala a Rezervatiei biosferei "Delta Dunării" este reprezentată de soseaua care leagă localităţile Midia - Corbu de Jos - Sinoe - Mihai Viteazu - Ceamurlia de Jos - Babadag - Sarighiol - Agighiol - Murighiol - Tulcea - Somova - Isaccea.
  c) Rezervatia îşi are sediul în municipiul Tulcea şi este condusă de un consiliu ştiinţific, a cărui componenta se aproba de ministrul mediului. Preşedintele consiliului ştiinţific este guvernatorul rezervatiei.
  d) Înfiinţarea unităţilor de orice fel - publice, particulare sau mixte - care ar urma să-şi desfăşoare activitatea în Delta Dunării se face numai după obţinerea autorizaţiei prealabile de la guvernatorul rezervatiei.
  e) Institutul de cercetări şi proiectari "Delta Dunării" Tulcea, Corpul de paza şi inspecţie Tulcea şi Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Tulcea, sînt subordonate Administraţiei rezervatiei biosferei "Delta Dunării". Ele vor funcţiona ca unităţi fără personalitate juridică, avînd competentele stabilite de Rezervatia biosferei "Delta Dunării".
  f) Patrimoniul rezervatiei se compune din patrimoniul natural al zonei delimitate la alin. h), constituit de suprafeţele terestre şi acvatice împreună cu resursele naturale pe care le generează, aparţinînd domeniului public, şi din fondurile Institutului de cercetări şi proiectari "Delta Dunării" Tulcea, Corpului de paza şi inspecţie Tulcea şi Agenţiei pentru supravegherea şi protecţia mediului Tulcea.
  g) Stabilirea patrimoniului natural al Rezervatiei biosferei "Delta Dunării", precum şi modul de administrare a acestuia, se fac prin hotărîre a Guvernului.


  Articolul 11

  Ministerul Mediului va utiliza un parc propriu de transport persoane şi intervenţii pentru apărare împotriva inundaţiilor, poluarilor accidentale, incendiilor la păduri şi controlul activităţilor nucleare, atît pentru aparatul central, cît şi pentru unităţile bugetare subordonate, ce se stabileşte prin ordin al ministrului, cu acordul ministrului de stat coordonator.


  Articolul 12

  a) Ministerul Mediului coordonează activitatea Comisiei pentru inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţii hidrotehnice, Comisiei naţionale pentru evaluarea trofeelor cinegetice, Comitetului naţional român al marilor baraje, Comitetului naţional român pentru programul hidrologic internaţional al U.N.E.S.C.O. Acestea au cîte un secretariat tehnic permanent ce se asigura în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului.
  b) Membrii comisiilor şi comitetelor de mai sus sînt salarizaţi de unităţile la care sînt angajaţi.


  Articolul 13

  În aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, ministrul mediului emite ordine şi instrucţiuni.


  Articolul 14

  Finanţarea tuturor cheltuielilor aferente inspecţiilor zonale se face din bugetul administraţiei centrale de stat alocat Ministerului Mediului.


  Articolul 15

  Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.


  Articolul 16

  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 aprilie 1991. Pe aceeaşi dată se abroga hotărîrile Guvernului nr. 482/1990, nr. 483/1990, nr. 693/1990, nr. 983/1990 şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN


  Anexa 2
  PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE INSPECŢIILOR ZONALE *) (GARZILOR FORESTIERE)
  I. Prevederi generale
  1. Supraveghează şi controlează aplicarea şi respectarea regimului silvic de către filialele teritoriale ale Regiei autonome a pădurilor "Romsilva", precum şi de către toţi ceilalţi deţinători de păduri şi de terenuri cu vegetaţie forestieră din afară fondului forestier, indiferent de forma de proprietate.
  2. În exercitarea atribuţiilor colaborează cu filialele teritoriale şi ocoalele silvice ale "Romsilva" -R.A., precum şi cu organele locale ale administraţiei de stat, poliţiei, jandarmeriei, procuraturii, justiţiei şi administraţiei financiare.
  3. Răspund faţă de Ministerul Mediului - Inspecţia de stat a pădurilor de realizarea atribuţiilor ce le sînt stabilite.
  II. Principalele atribuţii ale inspecţiilor zonale
  4. (1) Pe linia aplicării regimului silvic:
  - urmăresc menţinerea integrităţii fondului forestier, indiferent de deţinători, precum şi a vegetatiei forestiere din afară fondului forestier, atît în cadrul circulaţiei juridice a terenurilor forestiere, cît şi în direcţia prevenirii taierilor ilegale de arbori, defrisarilor şi pasunatului abuziv în păduri, precum şi a altor fapte păgubitoare;
  - organizează şi ţin evidenta pădurilor şi a celorlalte terenuri cu vegetaţie forestieră (păşuni împădurite şi altele), care se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor legali ai acestora, în condiţiile Legii fondului funciar, precum şi a vegetatiei forestiere de pe terenurile situate în afară fondului forestier;
  - verifica, la faţa locului, solicitări de scoatere definitivă ori temporară din circuitul forestier a unor terenuri proprietate a persoanelor juridice şi fizice sau de defrişare a unor păduri şi vegetatii forestiere, pentru diferite nevoi, şi face propuneri Ministerului Mediului - Inspecţiei de stat a pădurilor, în legătură cu acestea;
  - controlează modul în care se respecta volumul de masa lemnoasă ce se atribuie anual filialelor "Romsilva" -R.A., spre tăiere, pentru industrie şi nevoi locale, şi urmăresc respectarea reglementărilor în vigoare privind volumul de masa lemnoasă ce poate fi recoltat anual din pădurile şi vegetatia forestieră din afară fondului forestier, proprietate a persoanelor fizice;
  - urmăresc respectarea normelor legale în vigoare privind regimul silvic, accesul, exploatarea şi transportul lemnului din păduri, indiferent de deţinătorii acestora, precum şi pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afară fondului forestier, valorificarea integrală şi superioară a masei lemnoase;
  - urmăresc regenerarea la zi a suprafeţelor de pe care se recolteaza masa lemnoasă, inclusiv de pe terenurile proprietate a persoanelor fizice, impadurirea terenurilor degradate, inapte altor folosinţe - atît a celor preluate în fondul forestier, cît şi prin deţinători, precum şi înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie;
  - controlează aplicarea corespunzătoare a măsurilor de protecţie a vegetatiei forestiere împotriva bolilor şi dăunătorilor, precum şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor de padure;
  - acorda asistenţa tehnica de specialitate persoanelor fizice şi juridice deţinătoare de terenuri cu vegetaţie forestieră, precum şi acelora care vor sa realizeze plantaţii silvice, la solicitarea acestora.
  4. (2) În activitatea de vinatoare şi salmonicultura:
  - stabilesc şi controlează modul de gospodărire a fondurilor de vinatoare şi salmonicole, indiferent de deţinătorii acestora, potrivit normelor tehnice în vigoare;
  - stabilesc şi urmăresc aplicarea măsurilor necesare pentru realizarea efectivelor optime de vinat şi salmonide, pe toate fondurile de vinatoare şi, respectiv, de pescuit în apele de munte, inclusiv pe cele închiriate şi concesionate;
  - verifica aplicarea măsurilor de ocrotire a vinatului, de combatere a rapitoarelor acestuia, a bolilor şi braconajului;
  - controlează respectarea nivelurilor de recolta a vinatului, aprobate pe specii, pentru fiecare fond de vinatoare în parte;
  - urmăresc respectarea dispoziţiilor în vigoare la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de vinatoare şi de pescuit sportiv în apele de munte, inclusiv cu cetăţeni străini, precum şi încadrarea acestor acţiuni în sezoanele legal aprobate;
  - controlează autenticitatea documentelor ce atesta calitatea de vinator pentru cetăţenii străini, avizează contractele şi licentele de vinatoare;
  - controlează respectarea legalităţii privind concesionarea şi închirierea fondurilor de vinatoare şi de pescuit în apele de munte;
  - controlează stricta aplicare a instrucţiunilor în vigoare privind evaluarea trofeelor de vinat recoltate atît de vinatorii români, cît şi de cei străini, precum şi respectarea dispoziţiilor privind scoaterea din ţara a acestor trofee.
  4. (3) Atribuţii de garda forestieră:
  - controlează operativ, inopinat, modul de organizare şi desfăşurare a acţiunilor de paza a pădurilor, indiferent de deţinători, precum şi a vegetatiei forestiere din afară fondului forestier şi dispun măsuri obligatorii de luat pentru prevenirea oricăror prejudicii ce pot fi aduse acestora;
  - iau măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazurile în care se constata taierea de arbori nemarcati, pasunat ilegal în păduri, precum şi diminuarea suprafeţelor cu vegetaţie forestieră şi schimbarea folosinţei acestora, în mod abuziv; sesizează secţiile financiare asupra taierilor ilegale de arbori, de pe terenurile cu vegetaţie forestieră proprietate a persoanelor fizice, comunicindu-le volumul masei lemnoase respective şi valoarea pe picior a acesteia, în vederea impozitării corespunzătoare a deţinătorilor, în condiţiile legii;
  - verifica şi controlează legalitatea circulaţiei materialului lemnos şi a funcţionarii instalaţiilor de prelucrare a acestuia în cherestea şi dispune aplicarea măsurilor necesare intrării în legalitate;
  - controlează, atît la agenţii economici, cît şi la punctele vamale, respectarea reglementărilor legale în vigoare privind exportul de material lemnos brut şi semiprelucrat;
  - iniţiază acţiuni de perchezitie în incinta unităţilor economice şi instituţiilor de stat ori particulare, precum şi în localuri publice sau particulare (case, dependinţe, curţi, grădini), cu consimţămîntul conducerii acestor unităţi sau instituţii şi, respectiv, al proprietarilor în cauza, ori cu autorizaţia procurorului, în condiţiile prevăzute de lege. În caz de infracţiuni flagrante, consimţămîntul sau autorizaţia nu sînt necesare;
  - controlează respectarea normelor legale privind importul şi exportul de material forestier de reproducere (seminţe, butaşi, puieţi), pomi de iarna, precum şi de alte produse ale pădurii;
  - controlează modul de administrare şi gospodărire a sediilor de cantoane, brigazi-districte silvice, precum şi a caselor şi cabanelor de vinatoare din patrimoniul silvic;
  - exercita orice alte atribuţii date în competenţa, potrivit legii.
  Personalul cu atribuţii exprese de garda forestieră este militarizat, necazarmat, fiind în drept sa păstreze şi sa folosească armamentul şi alte mijloace din dotare, în condiţiile legii.
  5. Personalul tehnico-ingineresc din Inspecţia de stat a pădurilor, din inspecţiile zonale, în exercitarea atribuţiilor:
  - încheie, potrivit legii, procese-verbale de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor silvice, aplica sancţiunile prevăzute de lege pentru contravenţiile constatate şi sesizează prin conducerea Inspecţiei de stat a pădurilor, organele de urmărire penală, în legătură cu infracţiunile constatate - inclusiv cele de braconaj;
  - retine, în condiţiile legii, în vederea confiscării, produsele lemnoase, vinatoresti, salmonicole şi alte produse ale pădurii, pentru care nu se prezintă documente legale de provenienţă, ori care nu corespund cu datele înscrise în acestea, precum şi mijloacele care au servit la săvîrşirea infracţiunilor şi contravenţiilor silvice; retine, totodată, documentele aflate în neregula, care pot servi la dovedirea infracţiunilor şi contravenţiilor constatate.
  --------------------- Notă *) Pot fi modificate şi completate prin ordin al ministrului mediului.


  Anexa 3
  UNITĂŢI SUBORDONATE MINISTERULUI MEDIULUI
  1. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Alba Iulia;
  2. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Arad;
  3. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Pitesti;
  4. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Bacau;
  5. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Oradea;
  6. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Bistrita-Nasaud;
  7. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Botosani;
  8. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Braşov;
  9. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Brăila;
  10. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Buzau;
  11. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Resita;
  12. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Calarasi;
  13. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Cluj;
  14. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Constanta;
  15. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Sfîntul Gheorghe;
  16. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Tirgoviste;
  17. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Craiova;
  18. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Galaţi;
  19. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Giurgiu;
  20. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Tirgu Jiu;
  21. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Miercurea-Ciuc;
  22. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Deva;
  23. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Slobozia;
  24. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Iaşi;
  25. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Baia Mare;
  26. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Drobeta-Turnu Severin;
  27. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Tirgu Mures;
  28. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Piatra-Neamt;
  29. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Slatina;
  30. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Ploiesti;
  31. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Satu Mare;
  32. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Zalau;
  33. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Sibiu;
  34. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Suceava;
  35. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Alexandria;
  36. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Timişoara;
  37. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Vaslui;
  38. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Rimnicu Vilcea;
  39. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Focsani;
  40. Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului Bucureşti;
  41. Institutul de cercetări şi ingineria mediului Bucureşti;
  42. Administraţia rezervatiei biosferei "Delta Dunării";
  43. Oficiul de informare şi documentare Bucureşti;
  44. Institutul român de cercetări marine Constanta.
  ---------------------