LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 (*actualizata*)
privind dezvoltarea regionala în România
(actualizata până la data de 7 iulie 2004*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 29 iunie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 7 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 315 din 28 iunie 2004.**)
  **) Legea nr. 315/2004 este preconizata pentru a intră în vigoare în data de 27 august 2004. Anterior acestei date, acest act normativ este rectificat în data de 7 iulie 2004. În consecinţa, Legea nr. 315/2004 intră în vigoare în forma modificata potrivit RECTIFICARII nr. 315 din 28 iunie 2004.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  Prin prezenta lege se stabilesc cadrul instituţional, obiectivele, competentele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala în România.


  Articolul 2

  (1) Politica de dezvoltare regionala reprezinta ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin organele administraţiei publice centrale, de autorităţile administraţiei publice locale şi organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici implicati, în scopul asigurarii cresterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de dezvoltare, al îmbunătăţirii competitivitatii internationale a României şi al reducerii decalajelor economice şi sociale existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene.
  (2) Aplicarea politicilor de dezvoltare regionala se realizează în concordanta cu obiectivele şi prioritatile generale de dezvoltare a României, precum şi cu obiectivele Uniunii Europene în domeniul coeziunii economice şi sociale.
  (3) Principiile care stau la baza realizării politicii de dezvoltare regionala sunt:
  - subsidiaritatea;
  - descentralizarea;
  - parteneriatul.


  Articolul 3

  Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala în România sunt urmatoarele:
  a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării echilibrate, recuperarea accelerata a intarzierilor în domeniul economic şi social a zonelor mai puţin dezvoltate, ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice, precum şi preintampinarea producerii de noi dezechilibre;
  b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea initiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora;
  c) stimularea cooperarii interregionale, interne şi internationale, transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care promovează dezvoltarea economico-sociala şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internationale la care România este parte.


  Articolul 4

  Obiectivele prevăzute la art. 3 se realizează prin programe care se finanţează din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala şi din Fondul pentru dezvoltare regionala, care se constituie potrivit prevederilor prezentei legi.


  Capitolul II Regiunile de dezvoltare


  Articolul 5

  (1) În aplicarea prezentei legi, în concordanta cu obiectivele de coeziune economica şi sociala ale României, precum şi ale Uniunii Europene în domeniul politicilor de dezvoltare regionala, pe teritoriul României sunt constituite opt regiuni de dezvoltare.
  (2) Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridica.
  (3) Denumirile şi componenta regiunilor de dezvoltare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 6

  (1) Regiunile de dezvoltare sunt zone care cuprind teritoriile judetelor în cauza, respectiv ale municipiului Bucureşti, constituite în baza unor conventii incheiate între reprezentantii consiliilor judetene şi, după caz, ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi funcţionează în baza prevederilor prezentei legi.
  (2) Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de dezvoltare regionala, precum şi de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementarile europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritoriala NUTS 2, existent în Uniunea Europeana.
  (3) Regiunile, judeţele şi/sau localităţile din judete care fac parte din regiuni diferite se pot asocia în scopul realizării unor obiective de interes comun, interregionale şi/sau interjudetene.


  Capitolul III Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regionala


  Articolul 7

  (1) Consiliul pentru dezvoltare regionala este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridica, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonarii activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regionala.
  (2) În concordanta cu obiectivele politicii regionale, consiliul pentru dezvoltare regionala are urmatoarele atribuţii principale:
  a) analizeaza şi aproba strategia şi programele de dezvoltare regionala;
  b) sprijina elaborarea în parteneriat a Planului naţional de dezvoltare;
  c) aproba proiectele de dezvoltare regionala, selectionate la nivel regional, în concordanta cu criteriile, prioritatile şi metodologia elaborate de institutia naţionala cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate;
  d) transmite Consiliului naţional pentru dezvoltare regionala, spre aprobarea finantarii, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de selecţie la nivel naţional;
  e) aproba criteriile, prioritatile, alocarea şi destinatiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regionala;
  f) prezinta Consiliului naţional pentru dezvoltare regionala propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regionala;
  g) urmareste utilizarea fondurilor alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala;
  h) propune Consiliului naţional pentru dezvoltare regionala cuantumul contribuţiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele judetelor, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regionala, pentru finantarea obiectivelor politicilor regionale, precum şi destinaţia şi esalonarile de plată ale acestora;
  i) atrage alte contribuţii financiare, locale şi regionale, în vederea realizării obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regionala;
  j) aproba rapoartele de activitate semestriale intocmite de agentiile pentru dezvoltare regionala;
  k) coordonează şi sprijina dezvoltarea parteneriatelor regionale;
  l) elaboreaza şi aproba regulamentul propriu de functionare, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare şi functionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala;
  m) avizeaza contractele, conventiile, acordurile, protocoalele, precum şi alte documente similare, incheiate de către agentia pentru dezvoltare regionala cu tertii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene, şi informeaza corespunzător Consiliul naţional pentru dezvoltare regionala;
  n) aproba statutul de organizare şi functionare a agentiei pentru dezvoltare regionala, precum şi organigrama acesteia;
  o) coordonează activităţile de mediatizare la nivel regional a politicilor şi obiectivelor de dezvoltare regionala, a programelor regionale finantate de Uniunea Europeana, precum şi pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurand transparenta şi informarea corecta, rapida şi în timp util a cetatenilor, în special a intreprinzatorilor.
  (3) Sumele reprezentand contribuţiile financiare ale consiliilor judetene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilite în condiţiile prezentei legi, se prevad în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei pozitii distincte, denumita Dezvoltare şi promovare regionala.
  (4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, adopta hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regionala, în termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicarii privind cuantumul contribuţiilor anuale, stabilite conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h).
  (5) Contribuţiile anuale, astfel stabilite, sunt varsate trimestrial în Fondul pentru dezvoltare regionala, administrat de agentiile pentru dezvoltare regionala.
  (6) Consiliul pentru dezvoltare regionala este alcătuit din presedintii consiliilor judetene şi din cate un reprezentant al fiecarei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judet al regiunii; în cazul regiunii de dezvoltare Bucureşti - Ilfov, consiliul pentru dezvoltare regionala este alcătuit din preşedintele Consiliului Judetean Ilfov, primarul general al municipiului Bucureşti, din cate un reprezentant al fiecarui consiliu local de sector şi din reprezentanti ai consiliilor locale din judeţul Ilfov, la paritate cu reprezentantii sectoarelor municipiului Bucureşti.
  (7) Consiliul pentru dezvoltare regionala alege un presedinte şi un vicepresedinte, care nu pot fi reprezentanti ai aceluiasi judet; aceste functii sunt indeplinite, prin rotatie, pentru cate un mandat de un an, de către presedintii consiliilor judetene.
  (8) În functie de problematica supusă dezbaterii, la lucrarile consiliului pentru dezvoltare regionala pot participa, fără drept de vot, prefectii judetelor, reprezentanti ai consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, ai instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanti ai societatii civile şi parteneri socioeconomici relevanti.


  Articolul 8

  (1) În fiecare regiune de dezvoltare funcţionează cate o agentie pentru dezvoltare regionala, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridica, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale. Acestea se organizeaza şi funcţionează în condiţiile prezentei legi şi ale statutului de organizare şi functionare, aprobat de consiliul pentru dezvoltare regionala.
  (2) Schimbarea sediului agentiei pentru dezvoltare regionala în cadrul aceleiasi localităţi în care funcţionează se aproba de consiliul pentru dezvoltare regionala, la propunerea directorului agentiei pentru dezvoltare regionala; schimbarea sediului agentiei pentru dezvoltare regionala în alta localitate, precum şi schimbarea denumirii regiunilor şi/sau a denumirii agentiei se pot face numai cu aprobarea Consiliului naţional pentru dezvoltare regionala.
  (3) În fiecare judet component al regiunii de dezvoltare, cu excepţia judeţului de reşedinţa a agentiei, funcţionează un birou al agentiei pentru dezvoltare regionala.
  (4) Consiliile judetene asigura spatii adecvate pentru sediile şi spatiile agentiilor pentru dezvoltare regionala şi ale birourilor acestora, în judeţele în care acestea îşi au reşedinţa sau funcţionează.
  (5) Coordonarea activităţilor agentiilor pentru dezvoltare regionala în domeniul implementarii politicilor de dezvoltare regionala, precum şi ale obiectivelor acestora se face de către institutia naţionala cu atribuţii şi responsabilităţii în acest domeniu.
  (6) Directorul agentiei pentru dezvoltare regionala este numit prin concurs şi este eliberat din functie de către consiliul pentru dezvoltare regionala.
  (7) În elaborarea structurii organizatorice a agentiei pentru dezvoltare regionala, directorul acesteia aplica principiile definirii clare a functiilor şi competentelor, precum şi al separarii de atribuţii.
  (8) În cadrul fiecarei agentii pentru dezvoltare regionala se constituie o unitate de audit intern, subordonata directorului agentiei şi care are ca scop:
  a) asigurarea obiectiva şi consilierea, destinate sa imbunatateasca sistemele şi activităţile agentiei;
  b) sprijinirea indeplinirii obiectivelor agentiei printr-o abordare sistematica şi metodica, prin care se evalueaza şi se imbunatateste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.
  (9) Capacitatea instituţională şi administrativa a agentiilor pentru dezvoltare regionala de a îndeplini aceste activităţi, precum şi atribuţiile delegate de institutia/instituţiile naţionale sunt verificate prin unitatile de audit intern din cadrul fiecarei autorităţi naţionale de management şi gestionare a programului respectiv.
  (10) În scopul implementarii programelor de dezvoltare regionala, institutia naţionala cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale şi, după caz, instituţiile naţionale care implementeaza, la nivel regional, prin agentiile pentru dezvoltare regionala, programe naţionale, precum şi oricare alte institutii naţionale care deleaga prin contract atribuţii acestora prevad, cu prioritate, sume în bugetele lor, intr-o pozitie distincta denumita Asistenţa tehnica pentru implementarea programelor de dezvoltare regionala.
  (11) Cuantumul sumelor cu care sunt finantate activităţile contractate cu agentiile pentru dezvoltare regionala se stabileste de comun acord între părţi, în limita sumelor de la bugetul de stat cu aceasta destinatie sau, după caz, a programelor negociate cu Uniunea Europeana.
  (12) Transferul acestor sume în contul agentiilor pentru dezvoltare regionala se realizează conform clauzelor contractuale convenite între părţi.
  (13) Sumele astfel transferate sunt utilizate de agentiile pentru dezvoltare regionala exclusiv pentru realizarea activităţilor prevăzute prin contract.


  Articolul 9

  Agentia pentru dezvoltare regionala are urmatoarele atribuţii principale:
  a) elaboreaza şi propune consiliului pentru dezvoltare regionala, spre aprobare, strategia, planul şi programele de dezvoltare regionala, precum şi planurile de gestionare a fondurilor;
  b) asigură realizarea programelor de dezvoltare regionala şi a planurilor de gestionare a fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de consiliul pentru dezvoltare regionala, cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi raspunde faţă de acesta pentru realizarea lor;
  c) solicita institutiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale sume din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala, pentru finantarea proiectelor de dezvoltare aprobate;
  d) acţionează, împreună cu consiliul pentru dezvoltare regionala, pentru atragerea de resurse, în scopul indeplinirii atribuţiilor sale;
  e) asigura managementul tehnic şi financiar al Fondului pentru dezvoltare regionala, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regionala;
  f) raspunde faţă de consiliul pentru dezvoltare regionala, faţă de institutia/instituţiile naţionale cu care are incheiate contracte, precum şi faţă de organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor încredinţate;
  g) transmite, spre aprobare, consiliului pentru dezvoltare regionala proiectele selectate în cadrul programelor de dezvoltare regionala în baza prioritatilor, criteriilor şi a metodologiei elaborate de institutia naţionala responsabila pentru dezvoltarea regionala, împreună cu organismele regionale specializate; în cazul licitaţiilor organizate la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, proiectele aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala vor fi trimise spre avizare Consiliului naţional pentru dezvoltare regionala; în cazul licitaţiilor de proiecte organizate la nivel naţional, proiectele selectate vor fi avizate de consiliul pentru dezvoltare regionala şi aprobate de Consiliul naţional pentru dezvoltare regionala;
  h) asigura şi raspunde, pe baza contractelor incheiate cu instituţiile naţionale, de implementarea, monitorizarea tehnica şi financiară şi controlul executiei proiectelor finantate de Uniunea Europeana în cadrul programelor de dezvoltare regionala şi/sau, după caz, a proiectelor din cadrul programelor naţionale, care se implementeaza la nivel regional prin agentia pentru dezvoltare regionala; pentru atribuţiile delegate agentiilor pentru dezvoltare regionala de către instituţiile aparţinând administraţiei publice centrale sau locale, monitorizarea şi controlul unor astfel de activităţi se fac de către institutia care a delegat aceste atribuţii;
  i) întocmeşte rapoarte semestriale, precum şi raportul anual de implementare referitor la activităţile derulate conform contractelor cu institutia naţionala cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale;
  j) evidentiaza stadiul, dificultatile de implementare, precum şi impactul programelor/proiectelor de dezvoltare regionala şi propune măsuri de imbunatatire; rapoartele se aproba în prealabil de către consiliul pentru dezvoltare regionala şi sunt transmise institutiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale;
  k) realizează şi asigura, în baza contractelor, mediatizarea/publicitatea la nivel regional a programelor şi proiectelor de dezvoltare regionala;
  l) organizeaza şi dezvolta, cu sprijinul şi sub coordonarea consiliului pentru dezvoltare regionala, parteneriatele regionale şi promovează la nivel regional cunoasterea politicilor şi practicilor Uniunii Europene, precum şi a principiilor care stau la baza politicilor de dezvoltare regionala;
  m) identifica şi promovează, în parteneriat, proiecte de interes regional şi local, precum şi proiecte de cooperare intraregionala; promovează, cu sprijinul consiliului pentru dezvoltare regionala, regiunea şi atragerea de investitii straine; dezvolta colaborari cu organisme şi institutii similare din Uniunea Europeana şi participa la implementarea proiectelor internationale de interes regional şi local;
  n) elaboreaza propunerile anuale ale bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli destinate desfăşurării activităţilor prevăzute prin prezenta lege şi le supune aprobării consiliului pentru dezvoltare regionala;
  o) asigura, printr-o structura de audit intern proprie, subordonata directorului agentiei, desfăşurarea unei activităţi independente şi obiective, care da asigurare şi consiliere conducerii agentiei, pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor, perfectionand activităţile agentiei, ajutand-o să-şi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica şi metodica, care evalueaza şi imbunatateste eficienta şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe analiza riscului, a controlului şi a proceselor de administrare;
  p) incheie şi supune spre avizare consiliului pentru dezvoltare regionala contracte, conventii, acorduri şi protocoale, precum şi alte documente similare incheiate cu tertii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu institutii similare din cadrul Uniunii Europene;
  q) indeplineste oblibaţiile contractuale şi raspunde pentru realizarea acestora, în conformitate cu criteriile şi indicatorii de performanţă stabiliti prin contractele incheiate în acest scop;
  r) asigura, prin personal specializat, secretariatul consiliului pentru dezvoltare regionala;
  s) participa în structurile parteneriale stabilite la nivel naţional, în comitetele şi subcomitetele naţionale, precum şi în grupurile de lucru organizate de instituţiile naţionale responsabile pentru managementul şi gestionarea programelor finantate de Uniunea Europeana;
  t) elaboreaza propriul statut de organizare şi functionare şi îl supune spre aprobare consiliului pentru dezvoltare regionala;
  u) indeplineste atribuţiile privind elaborarea în parteneriat a Planului naţional de dezvoltare;
  v) asigura, împreună cu organismele regionale specializate, colectarea şi centralizarea datelor la nivel regional, cu privire la utilizarea fondurilor nerambursabile alocate regiunii, în scopul implementarii programelor de dezvoltare regionala.


  Articolul 10

  (1) Programele de dezvoltare regionala şi cheltuielile de functionare a agentiilor pentru dezvoltare regionala se finanţează din Fondul pentru dezvoltare regionala, care se constituie din:
  a) alocari de la Fondul naţional pentru dezvoltare regionala;
  b) contribuţii din bugetele proprii ale judetelor sau al municipiului Bucureşti, după caz, în limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele respective;
  c) surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori straini, Uniunea Europeana şi de la alte organizaţii internationale.
  (2) Pentru managementul şi implementarea programelor de dezvoltare regionala, precum şi pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate de institutia naţionala cu atribuţii în acest domeniu, finantarea se realizează în baza unor contracte negociate şi incheiate pentru managementul tehnic şi financiar al programelor de dezvoltare regionala.
  (3) Pentru implementarea programelor naţionale prin agentiile pentru dezvoltare regionala şi/sau pentru indeplinirea unor atribuţii delegate acestora de instituţiile naţionale, finantarea se realizează în baza unor contracte negociate şi incheiate cu instituţiile respective pentru implementarea programelor naţionale.
  (4) Operaţiunile financiare privind executarea programelor şi/sau proiectelor finantate din fonduri publice se deruleaza de către agentiile pentru dezvoltare regionala, prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
  (5) Fondul pentru dezvoltare regionala nu poate avea alta destinatie decat cea prevăzută de prezenta lege.
  (6) Disponibilitatile înregistrate la finele exercitiului financiar la Fondul pentru dezvoltare regionala se reporteaza în anul următor, cu aceeasi destinatie.


  Capitolul IV Structuri naţionale pentru dezvoltare regionala


  Articolul 11

  (1) Consiliul naţional pentru dezvoltare regionala este structura naţionala de tip partenerial, cu rol decizional privind elaborarea şi implementarea obiectivelor politicii de dezvoltare regionala.
  (2) Preşedintele Consiliului naţional pentru dezvoltare regionala este conducatorul institutiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale şi poate delega aceasta functie.
  (3) Consiliul naţional pentru dezvoltare regionala are în componenta sa presedintii şi vicepresedintii consiliilor pentru dezvoltare regionala şi, la paritate cu numărul acestora, reprezentanti ai Guvernului, desemnaţi prin hotărâre a Guvernului, inclusiv preşedintele.
  (4) Inlocuirea unui membru al Consiliului naţional pentru dezvoltare regionala se comunică, în timp util, institutiei care asigura presedintia Consiliului naţional pentru dezvoltare regionala.


  Articolul 12

  Consiliul naţional pentru dezvoltare regionala are urmatoarele atribuţii:
  a) avizeaza politicile şi strategia naţionala pentru dezvoltare regionala, precum şi Planul naţional de dezvoltare, care contine prioritatile şi masurile multianuale de finanţare a obiectivelor naţionale ale coeziunii economice şi sociale;
  b) aproba criteriile şi prioritatile privind utilizarea Fondului naţional pentru dezvoltare regionala;
  c) prezinta Guvernului, spre aprobare, programele prioritare finantate din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala;
  d) analizeaza utilizarea fondurilor alocate agentiilor pentru dezvoltare regionala din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala, pe baza rapoartelor de monitorizare elaborate şi transmise de către consiliile pentru dezvoltare regionala;
  e) propune modul de utilizare a fondurilor de preaderare pentru dezvoltarea regionala alocate României de către Uniunea Europeana în perioada de preaderare;
  f) urmareste realizarea obiectivelor dezvoltării regionale, inclusiv în cadrul activităţilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional, la nivelul euroregiunilor;
  g) avizeaza proiectele propuse de agentiile pentru dezvoltare regionala şi aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala pentru finantarea acestora din programele de dezvoltare regionala, în cazul licitaţiilor de proiecte organizate la nivel regional;
  h) aproba proiectele propuse de agentiile pentru dezvoltare regionala şi aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala, pentru finantarea acestora din programele de dezvoltare regionala, în cazul licitaţiilor de proiecte organizate la nivel naţional;
  i) analizeaza şi aproba rapoartele de activitate prezentate de către Comitetul Naţional de Coordonare a Programelor PHARE - componenta de coeziune economica şi sociala, constituit în baza prevederilor Memorandumului de finanţare PHARE, precum şi propunerile inaintate de acest comitet.


  Articolul 13

  (1) Ministerul Integrarii Europene, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, este institutia care exercită, la nivel naţional, atribuţiile şi responsabilitatea elaborarii, promovarii, coordonarii, gestionarii, implementarii şi monitorizarii politicilor şi strategiilor de dezvoltare regionala din România, precum şi a programelor de coeziune economica şi sociala.
  (2) Ministerul Integrarii Europene asigura secretariatul Consiliului naţional pentru dezvoltare regionala.


  Articolul 14

  (1) Programele multianuale de dezvoltare regionala se finanţează din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala, constituit din sumele care se aloca, anual, prin bugetul de stat, ca pozitie distincta pentru politica de dezvoltare regionala.
  (2) Fondul naţional pentru dezvoltare regionala, administrat de Ministerul Integrarii Europene, este gestionat prin conturi distincte, deschise la Trezoreria Statului.
  (3) Fondul naţional pentru dezvoltare regionala se constituie din:
  a) sumele de la bugetul de stat, care sunt prevăzute intr-o pozitie distincta şi care se aloca, prin hotărâre a Guvernului, pentru programele de dezvoltare regionala finantate numai de la bugetul de stat;
  b) asistenţa financiară nerambursabilă din partea unor guverne, organizaţii internationale, bănci.
  (4) Disponibilitatile înregistrate la finele exercitiului financiar la Fondul naţional pentru dezvoltare regionala se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie.
  (5) Pentru finantarea cheltuielilor de asistenţa tehnica necesare în vederea selectiei şi monitorizarii programelor şi proiectelor de dezvoltare regionala finantate exclusiv de la bugetul de stat, institutia naţionala cu atribuţii în domeniul managementului tehnic şi financiar al acestor programe aloca un anumit procent din bugetele programelor şi proiectelor respective.


  Articolul 15

  (1) Institutul Naţional de Statistica colecteaza din regiunile de dezvoltare datele statistice specifice, necesare fundamentarii şi monitorizarii politicilor de dezvoltare regionala.
  (2) Agentiile pentru dezvoltare regionala colaboreaza cu directiile regionale de statistica, care le transmit lunar, cu titlu gratuit, datele statistice specifice necesare fundamentarii şi monitorizarii politicilor de dezvoltare regionala.


  Articolul 16

  Utilizarea pentru alte destinatii decat cea pentru care au fost acordate a fondurilor alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regionala, pentru proiectele de dezvoltare regionala şi, după caz, a celor din Fondul pentru dezvoltare regionala, inclusiv a sumelor de la bugetele instituţiilor naţionale şi locale, care finanţează activităţile agentiilor conform prevederilor din prezenta lege, se constata şi se sancţionează de către organele de control abilitate, potrivit legii.


  Articolul 17

  (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Guvernul aproba, prin hotărâre, regulamentul-cadru de organizare şi functionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala.
  (2) În termen de 60 de zile de la publicarea regulamentului-cadru prevăzut la alin. (1), consiliile pentru dezvoltare regionala îşi elaboreaza şi aproba propriul regulament de organizare şi functionare.


  Articolul 18

  Regulamentele de organizare şi functionare ale consiliilor pentru dezvoltare regionala se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 19

  Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului naţional pentru dezvoltare regionala se aproba prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 20

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, agentiile pentru dezvoltare regionala îşi modifica corespunzător statutele proprii de organizare şi functionare şi le transmit spre aprobare consiliilor pentru dezvoltare regionala.


  Articolul 21

  (1) Directorul agentiei pentru dezvoltare regionala dispune masurile necesare pentru respectarea reglementarilor legale în vigoare, referitoare la independenta auditorilor interni, care îşi desfăşoară activitatea în structurile agentiei; acesta nu poate delega aceasta functie altor salariati; auditorii interni din cadrul agentiilor îşi exercită activităţile în conformitate cu legislatia naţionala, armonizata cu standardele internationale în domeniul auditului intern.
  (2) Structura de audit intern, precum şi auditorii nu pot fi implicati în nici una dintre activităţile manageriale, de control sau de execuţie, din cadrul agentiei pentru dezvoltare regionala.


  Articolul 22

  (1) Personalul de decizie din cadrul agentiilor pentru dezvoltare regionala nu poate fi implicat şi nu poate desfăşura activităţi care constituie conflict de interese cu atribuţiile de serviciu şi nu poate fi asociat şi detine acţiuni sau părţi sociale intr-o societate comerciala care beneficiaza, sub orice formă, de sprijin financiar sau de alte servicii furnizate de agentii; în toate situaţiile, personalul agentiei este obligat să respecte, indiferent de functia pe care o ocupa, actele normative în vigoare privind conflictul de interese.
  (2) Personalul agentiei, inclusiv personalul din birourile judetene, indiferent de functia pe care o ocupa, nu poate exercita activităţi în cadrul agentiei şi nu poate fi numit sau reconfirmat în functii de decizie în cadrul acesteia, dacă a suferit condamnari penale definitive.


  Articolul 23

  Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 24

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, se abroga Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.
  Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
  VALER DORNEANU NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 28 iunie 2004.
  Nr. 315.


  Anexa
  -----------
  Anexa a fost introdusa potrivit RECTIFICARII nr. 315 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 7 iulie 2004.
  DENUMIREA ŞI COMPONENTA REGIUNILOR DE DEZVOLTARE IN ROMÂNIA
  1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupează judeţele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava şi Vaslui.
  2. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupează judeţele Braila, Buzau, Constanta, Galaţi, Vrancea şi Tulcea.
  3. Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupează judeţele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova şi Teleorman.
  4. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt şi Valcea.
  5. Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.
  6. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupează judeţele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare şi Maramures.
  7. Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupează judeţele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures şi Sibiu.
  8. Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov - care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.
  -----------