LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 (*actualizată*)
privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului**)
(actualizată până la data de 25 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  ----------
  **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 226 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prin prezenta lege se reglementează:
  a) cadrul juridic privind privatizarea societăţilor comerciale agricole care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
  b) statutul juridic al Agenţiei Domeniilor Statului;
  c) administrarea societăţilor comerciale şi regimul concesionării sau arendării terenurilor proprietate publică şi privată a statului, aflate în exploatarea acestora.


  Articolul 2

  (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi societăţilor comerciale rezultate în urma divizării sau fuziunii societăţilor comerciale care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, precum şi societăţilor naţionale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
  (2) Prin terenuri cu destinaţie agricolă se înţelege: terenuri agricole productive - arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantaţii de hamei şi duzi, păşuni, fâneţe, sere, solarii, răsadniţe şi altele asemenea -, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, păşuni împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii zootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă, platforme şi spaţii de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.
  (3) Prevederile prezentei legi reglementează regimul juridic al terenurilor cu destinaţie agricolă, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.


  Articolul 3

  (1) Privatizarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 se face de către Agenţia Domeniilor Statului, în numele statului, prin vânzarea de acţiuni, vânzarea de active şi prin privatizarea managementului către persoane fizice şi juridice, române sau străine.
  (2) Terenurile pentru care societăţile comerciale au obţinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintă, eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificarea capitalului social, fac parte din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2.
  (3) Terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000
  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991
  şi ale Legii nr. 169/1997
  , cu modificările şi completările ulterioare, se transmit, la cererea comisiilor judeţene, comisiilor locale.
  -----------
  Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002.
  (4) Terenurile cu destinaţie agricolă, altele decât cele prevăzute la alin. (2), nu fac parte din capitalul social al acestor societăţi comerciale.


  Capitolul II Înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului şi delimitarea patrimoniului acesteia


  Secţiunea 1 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Domeniilor Statului


  Articolul 4

  (1) Agenţia Domeniilor Statului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în subordinea Guvernului şi în coordonarea tehnică a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, are următoarele atribuţii:
  ----------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. 22 din LEGEA nr. 17 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014.
  a) exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului;
  b) gestionarea şi exploatarea eficientă a patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat este, precum şi privatizarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2;
  c) administrarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public şi privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic;
  c^1) prin excepţie de la prevederile art. 21^1-21^6, concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă, libere de contract, în suprafaţă maximă de 50 ha, aparţinând domeniului public şi privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, prin atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenţi ai învăţământului de profil, în vederea înfiinţării de ferme; în situaţia în care suprafeţele de terenuri disponibile sunt mai mici decât cele solicitate, se aplică procedura concurenţială reglementată de prezenta lege;
  ----------
  Lit. c^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 226 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016.
  d) concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic;
  e) concesionarea, arendarea sau închirierea bunurilor aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.
  ------------
  Lit. e) a art. 4 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 15 noiembrie 2012.
  f) cumpărarea sau schimbul de terenuri cu destinaţie agricolă, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole optime; schimbul de terenuri cu destinaţie agricolă se admite numai în cadrul aceluiaşi judeţ.
  -----------
  Lit. f) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002.
  g) aplicarea prevederilor legale referitoare la renta viageră agricolă din titlul XI al Legii nr. 247/2005
  privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare*);
  -----------
  Lit. g) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 14 februarie 2006.
  h) comasarea terenurilor cu destinaţie agricolă, în numele statului, din domeniul public sau privat al statului, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole de tip ferme familiale. Concesionarea şi arendarea către ferme familiale se vor face prin metodele prevăzute de lege şi aprobate de Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului.
  -----------
  Lit. h) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Consiliul de administraţie" cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare".
  (2) Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  ----------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. 22 din LEGEA nr. 17 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014.


  Articolul 5

  (1) Agenţia Domeniilor Statului este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, şi un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.
  (2) În exercitarea atribuţiilor, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
  (3) Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului are calitatea de ordonator terţiar de credite.
  (4) Preşedintele reprezintă Agenţia Domeniilor Statului în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie.
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. 22 din LEGEA nr. 17 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014.


  Articolul 5^1

  (1) Privatizarea societăţilor comerciale agricole care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990
  , cu modificările ulterioare, administrarea acestora până la privatizare şi concesionarea sau arendarea terenurilor proprietate publică şi privată a statului, aflate în exploatarea acestora, se coordonează de către Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare, denumit în continuare Comitet, organism fără personalitate juridică, constituit în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului.
  (2) Din Comitet fac parte reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Agenţiei Domeniilor Statului, ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ai Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare ale Comitetului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  ----------
  Alin. (2) al art. 5^1 a fost modificat de pct. 3 al art. 22 din LEGEA nr. 17 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014.
  (3) Membrii Comitetului sunt remuneraţi din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Agenţiei Domeniilor Statului, întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997
  privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998
  , cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002
  privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul maxim al indemnizaţiei lunare va fi stabilit prin decizie a prim-ministrului, fără a putea depăşi 20% din nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de secretar de stat.
  ----------
  Alin. (3) al art. 5^1 a fost modificat de pct. 3 al art. 22 din LEGEA nr. 17 din 7 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014.


  Articolul 6

  (1) Beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi ai altor contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, au obligaţia de a declara şi de a plăti trimestrial sumele reprezentând redevenţe rezultate din contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă.
  (2) Beneficiarii contractelor au obligaţia să depună la organul fiscal competent o declaraţie care cuprinde toate sumele datorate, potrivit alin. (1), ale căror termene de plată sunt scadente în trimestrul de referinţă. În declaraţie nu se cuprind amenzile, penalităţile sau alte sume stabilite ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale.
  (3) Sumele prevăzute la alin. (1) se declară şi se plătesc trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează, şi constituie venit la bugetul de stat.
  (4) Sumele prevăzute la alin. (1) se achită de beneficiarii contractelor în conturi distincte de disponibilităţi deschise la Trezoreria Statului pe numele Agenţiei Domeniilor Statului, în cadrul contului sintetic 50.32 «Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat», codificate cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor contractelor.
  (5) Sumele colectate de Agenţia Domeniilor Statului în conturile prevăzute la alin. (4) se transferă în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, în funcţie de natura acestora, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului întocmite distinct pentru fiecare beneficiar de contract.
  (6) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care Agenţia Domeniilor Statului transferă în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat sumele colectate, la rubrica «Data debitării» se va înscrie «data plăţii» din extrasul conturilor prevăzute la alin. (4) în care au fost încasate sumele respective.
  (7) Plata sumelor cuvenite beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi având ca sursă de finanţare exclusiv bugetul de stat, se efectuează într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului. Beneficiarii pot utiliza sumele din contul de disponibil numai după achitarea redevenţei restante.
  ------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 15 noiembrie 2012.


  Secţiunea a 2-a Acţiuni pentru delimitarea patrimoniului Agenţiei Domeniilor Statului


  Articolul 7

  (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia Domeniilor Statului va inventaria terenurile cu destinaţie agricolă aflate în exploatarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 şi terenurile deţinute în administrare de institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, de universităţi şi de unităţile de învăţământ agricol şi silvic, prevăzute în anexa nr. 2, şi a societăţilor naţionale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 4.
  -----------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002.
  (2) Procedura de inventariere a terenurilor prevăzute la alin. (1), precum şi componenţa comisiilor de inventariere se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
  (3) Planurile cadastrale ale terenurilor cu destinaţie agricolă, cu delimitarea suprafeţelor pe categorii de folosinţă, se vor întocmi de către oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol şi vor fi avizate, pentru conformitate, de comisia de inventariere şi de Direcţia cadastru şi îmbunătăţiri funciare.
  (4) În vederea stabilirii dreptului de proprietate publică sau privată a statului, după caz, pe baza planurilor cadastrale întocmite potrivit alin. (3) şi a Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, în termen de 90 de zile de la definitivarea lucrărilor de cadastru Agenţia Domeniilor Statului va depune cererea de înscriere a dreptului de proprietate al statului în Cartea funciară, la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială este situat terenul.
  (5) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) şi trecerea lor în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului se fac pe bază de protocol între societăţile comerciale, institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, universităţile şi unităţile de învăţământ agricol şi silvic şi societăţile naţionale, pe de o parte, şi Agenţia Domeniilor Statului, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data inventarierii lor.
  (6) La data predării-preluării bunurilor care fac obiectul prezentei legi se va întocmi de către Agenţia Domeniilor Statului balanţa terenurilor pe fiecare unitate prevăzută la art. 1, 2 şi în anexele nr. 1-4, iar terenurile care nu fac obiectul retrocedării, în conformitate cu prevederile legilor în domeniu, vor fi declarate terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului şi vor putea fi concesionate sau arendate în condiţiile legii.
  (7) Agenţia Domeniilor Statului, împreună cu Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, va inventaria terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit Legii nr. 18/1991
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000
  , cu modificările şi completările ulterioare, şi le va preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate şi punerii în posesie a celor îndreptăţiţi.
  -----------
  Alin. (7) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002.
  (8) În situaţia în care Agenţia Domeniilor Statului constată că au fost săvârşite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii nr. 18/1991
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000
  , cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau poate sesiza instanţele judecătoreşti în a căror rază teritorială este situat terenul.
  -----------
  Alin. (8) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002.


  Articolul 8

  (1) Terenurile agricole aparţinând domeniului privat şi public al statului, aflate în exploatarea institutelor sau staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, universităţilor şi unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, a companiilor sau societăţilor naţionale, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevenţe.
  (2) Institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă şi unităţile de învăţământ agricol şi silvic sunt scutite de plata redevenţei pentru terenurile concesionate ce aparţin domeniului public, în scopul realizării obiectivelor cercetării.
  (3) Până la privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, a companiilor sau societăţilor naţionale, precum şi a institutelor sau staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă acestea vor avea un drept de preemţiune în concesionarea terenurilor deţinute în exploatare, aparţinând domeniului privat al statului, drept ce va putea fi exercitat în maximum 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Capitolul III Vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale ce deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului şi a activităţilor ori serviciilor aparţinând domeniului public al statului


  Secţiunea 1 Pregătirea privatizării


  Articolul 9

  (1) La primirea din partea unui investitor interesat a unei scrisori de intenţie pentru concesionarea terenului aflat în exploatarea societăţilor comerciale ce intră sub incidenţa prezentei legi, aparţinând domeniului privat al statului, intrat sau prevăzut să intre în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, aceasta este obligată să efectueze studiul de oportunitate al concesionării şi, concomitent, evaluarea acţiunilor deţinute la respectiva societate.
  (2) În cazul în care investitorul interesat de concesionarea sau arendarea terenului cu destinaţie agricolă solicită şi cumpărarea de acţiuni, cele două contracte se vor negocia în conformitate cu metodele şi prevederile de privatizare prevăzute în prezentul capitol.
  (3) În cazul în care investitorul este interesat numai de concesionarea sau arendarea terenului cu destinaţie agricolă şi nu solicită şi cumpărarea de acţiuni, vor putea fi concesionate sau arendate numai acele terenuri care, potrivit studiului de oportunitate întocmit, nu sunt necesare societăţilor comerciale pentru desfăşurarea activităţii, potrivit obiectului lor de activitate.


  Secţiunea a 2-a Vânzarea de acţiuni


  Articolul 10

  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia Domeniilor Statului va întocmi liste cuprinzând societăţile comerciale care fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deţinute sunt oferite spre concesionare sau arendare. Aceste liste vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
  (2) Listele prevăzute la alin. (1) vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi vor cuprinde:
  a) datele de identificare a agentului economic - denumirea societăţii comerciale, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;
  b) capitalul social şi structura acţionariatului;
  c) procentul din capitalul social supus vânzării;
  d) suprafaţa totală de teren agricol ce urmează să fie concesionată;
  e) termenul limită de declanşare a procesului de privatizare-restructurare.


  Articolul 11

  (1) În vederea asigurării unui proces de privatizare, respectiv de concesionare, eficient şi transparent, pentru fiecare societate comercială scoasă la privatizare şi nominalizată în lista Agenţia Domeniilor Statului va publică în mijloacele de informare în masă anunţul publicitar elaborat pentru vânzarea acţiunilor şi concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al statului, deţinute în exploatare de aceste societăţi.
  (2) Anunţul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare şi a studiului de oportunitate întocmit de Agenţia Domeniilor Statului.
  (3) Anunţul publicitar va cuprinde informaţii minime cu privire la:
  a) denumirea şi sediul societăţii comerciale;
  b) numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul fiscal;
  c) obiectul de activitate;
  d) capitalul social şi numărul de acţiuni puse în vânzare;
  e) structura acţionariatului;
  f) suprafaţa terenului care urmează să fie concesionată;
  g) locul şi data limită de cumpărare a caietului de sarcini;
  h) locul de unde se pot obţine alte date;
  i) locul şi data limită a depunerii ofertelor;
  j) alte date considerate importante.


  Articolul 12

  Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpărarea de acţiuni emise de societăţile comerciale care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă şi/sau în concesionarea şi arendarea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al statului, inclusiv a bunurilor, activităţilor sau serviciilor accesorii ale acestor bunuri, vor înregistra la sediul Agenţiei Domeniilor Statului o scrisoare de intenţie.


  Articolul 13

  (1) Vânzarea de acţiuni emise de societăţile comerciale care fac obiectul prezentei legi se va face în baza unui raport de evaluare, la preţul de piaţă stabilit de cerere şi ofertă.
  (2) Pentru societăţile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, care au datorii reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social al acestora şi care au fost scoase la vânzare de două ori fără să se înregistreze vreo ofertă, din comisia de negociere vor face parte şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, astfel încât investitorii interesaţi să poată negocia atât valoarea acţiunilor, cât şi valoarea totală a datoriilor şi modul de stingere a acestora.


  Articolul 14

  (1) Vânzarea acţiunilor către investitorii interesaţi prevăzuţi la art. 3 alin. (1) se va face prin următoarele metode:
  a) ofertă publică de vânzare;
  b) negociere directă cu preselecţie.
  c) negociere directă;
  -----------
  Litera c) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002.
  d) licitaţie publică cu strigare.
  -----------
  Litera d) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002.
  (2) În cazul vânzării de acţiuni prin ofertă publică salariaţii şi membrii conducerii societăţii comerciale au dreptul să cumpere, în termen de 30 de zile, anterior deschiderii ofertei publice, până la 20% din acţiunile scoase la vânzare, cu reducere de până la 30% faţa de preţul prevăzut în oferta făcută de Agenţia Domeniilor Statului.
  (3) În cazul vânzării de acţiuni prin negociere directă cu preselecţie asociaţia salariaţilor, constituită conform art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţile agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor avea dreptul de cumpărare preferenţială a acţiunilor, în situaţia în care oferă un preţ cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare preţ oferit.
  (3^1) În cazul vânzării prin negociere directă, asociaţia salariaţilor, constituită conform art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997
  privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998
  , cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţile agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, au dreptul să cumpere acţiuni scoase la vânzare, conform prevederilor alin. (3).
  -----------
  Alin. (3^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002.
  (3^2) În cazul vânzării de acţiuni prin licitaţie publică cu strigare, membrii conducerii societăţii comerciale au dreptul să cumpere acţiuni scoase la privatizare, conform prevederilor alin. (2).
  -----------
  Alin. (3^2) al art. 14 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002.
  (4) Condiţiile de participare la cumpărare de acţiuni prin negociere directă cu preselecţie, în condiţiile prevăzute la alin. (3), pentru societăţile agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor fi prevăzute în mod expres în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  (5) Criteriul de departajare a ofertanţilor în cadrul ofertei publice este preţul/acţiune, iar în negocierea directă cu preselecţie este preţul/acţiune şi pregătirea de specialitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, experienţa în exploatarea terenului. În cadrul negocierii se vor stabili clauze pentru păstrarea obiectului de activitate şi protecţia salariaţilor.
  (6) Criteriul de departajare a ofertanţilor în cadrul vânzării acţiunilor prin metoda de licitaţie cu strigare este preţ/acţiune, iar în cadrul vânzării prin negociere directă, criteriile sunt preţ/acţiune, cuantumul redevenţei oferite, pregătirea de specialitate pentru persoanele fizice, respectiv capacitatea tehnică şi financiară şi experienţa în exploatarea terenului, pentru persoanele juridice, precum şi alte criterii stabilite prin caietul de sarcini. În cadrul negocierii se vor stabili clauze pentru păstrarea obiectului de activitate şi protecţia salariaţilor.
  -----------
  Alin. (6) al art. 14 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002.


  Articolul 15

  Asociaţiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţile comerciale agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, pot cumpăra acţiuni emise de societăţile comerciale prevăzute la art. 1 şi 2, beneficiind de următoarele facilităţi: plata în rate, eşalonate pe o perioadă de maximum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu avans de minimum 20% din preţul de adjudecare şi cu o dobândă de 10% pe an.


  Articolul 16

  (1) Dividendele aferente acţiunilor dobândite de o asociaţie dintre cele prevăzute la art. 15 sunt neimpozabile pe durata executării contractului de vânzare.
  (2) Veniturile obţinute potrivit alin. (1) se transferă asociaţiei şi se utilizează exclusiv pentru plata ratelor, a dobânzilor şi pentru rambursarea creditelor contractate de asociaţie în vederea cumpărării de acţiuni.


  Articolul 17

  (1) Acţiunile dobândite în conformitate cu prevederile art. 15 se înscriu în registrul acţionarilor societăţilor comerciale, iar asociaţiile vor figura în registrul acţionarilor şi vor fi înscrise în registrul comerţului la poziţia "Acţionari", până la plata integrală a preţului, având drept de vot în adunarea generală a acţionarilor corespunzător cu numărul de acţiuni deţinute.
  (2) Pentru acţiunile vândute cu plata în rate acţiunile neachitate se constituie gaj şi se eliberează de sarcini pe măsura achitării lor.


  Secţiunea a 3-a Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului şi a activităţilor şi serviciilor publice


  Articolul 18

  (1) Iniţiativa concesionării o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
  (2) Persoanele fizice sau juridice române ori străine, inclusiv asociaţiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţile agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, care doresc să concesioneze terenurile ce fac obiectul acestei secţiuni, vor adresa o scrisoare de intenţie concedentului, respectiv Agenţiei Domeniilor Statului.
  (3) După înregistrarea scrisorii de intenţie Agenţia Domeniilor Statului va întocmi în termen de 30 de zile studiul de oportunitate conţinând o evaluare tehnico-economică şi caietul de sarcini al concesiunii, pe care îl va depune spre aprobare Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului.
  -----------
  Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Consiliul de administraţie" cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare".
  (4) Hotărârea Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului privind aprobarea concesionării va cuprinde şi procedura de concesionare, care poate fi:
  -----------
  Partea introductivă a alin. (4) al art. 18 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Consiliul de administraţie" cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare".
  a) licitaţie cu plic închis, dacă investitorul interesat nu a condiţionat concesionarea terenului agricol de cumpărarea de acţiuni ale societăţii comerciale în exploatarea căreia se afla acest teren;
  b) negociere directă cu preselecţie, dacă investitorul interesat condiţionează concesionarea terenurilor de cumpărarea de acţiuni ale societăţilor comerciale ce deţin în administrare aceste terenuri.
  c) negociere directă;
  -----------
  Litera c) a alin. (4) al art. 18 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002.
  d) licitaţie publică cu strigare.
  -----------
  Litera d) a alin. (4) al art. 18 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002.
  A. Procedura concesionării prin licitaţie cu plic închis


  Articolul 19

  (1) Procedura concesionării prin licitaţie cu plic închis se face într-o singură etapă şi are drept scop concesionarea bunurilor, activităţilor sau serviciilor aparţinând domeniului privat al statului şi se aplică atunci când investitorul nu condiţionează concesionarea terenurilor de cumpărarea acţiunilor societăţilor comerciale ce deţin în administrare aceste bunuri.
  (2) Selectarea ofertelor se va face în baza grilei de punctare aprobate în caietul de sarcini, care va avea ca principale elemente:
  a) redevenţă oferită;
  b) capacitatea tehnică de a exploata bunul ce face obiectul concesiunii;
  c) valoarea investiţiilor propuse şi posibilităţi financiare de realizat.


  Articolul 20

  (1) Concedentul va încheia contractul de concesiune cu ofertantul cel mai bine plasat, în baza grilei de punctare. Condiţiile care au condus la declararea drept câştigător al concesiunii vor fi obligatoriu clauze în contract.
  (2) Contractul de concesiune va cuprinde clauza referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar.
  (2^1) Bunurile mobile corporale prevăzute în contractul de concesiune, uzate fizic şi moral, trec din domeniul public în domeniul privat al statului şi pot fi casate, cu acordul concesionarului, potrivit prevederilor legale în vigoare, iar sumele rezultate din valorificarea activelor corporale casate se virează în contul Agenţiei Domeniilor Statului şi se fac venit la bugetul de stat.
  ------------
  Alin. (2^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 295 din 28 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 octombrie 2009.
  (3) La expirarea contractului de concesiune beneficiarul este obligat să restituie liber de orice sarcini bunul încredinţat prin contract, inclusiv investiţiile realizate, cu excepţia bunurilor care au fost casate potrivit alin. (2^1).
  ------------
  Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 295 din 28 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 octombrie 2009.
  (4) Pentru investiţiile nerecuperate părţile vor conveni modul de recuperare a acestora.
  B. Procedura concesionării sau arendării prin negociere directă


  Articolul 21

  Procedura concesionării prin negociere directă se aplică în cazul în care investitorul interesat condiţionează cumpărarea acţiunilor societăţilor comerciale care fac obiectul acestei legi de concesionarea sau arendarea terenurilor deţinute în exploatare de către aceste societăţi comerciale.
  C. Procedura concesionării prin atribuire directă
  -------------
  Litera C din Secţiunea a 3-a, Cap. III a fost introdusă de articolul unic din LEGEA nr. 249 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003.


  Articolul 21^1

  (1) Terenurile cu destinaţie agricolă, care nu fac parte din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi art. 2 alin. (1), vor fi atribuite direct spre concesionare investitorilor care au cumpărat acţiuni sau active ce implica necesitatea exploatării unui teren cu destinaţie agricolă, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2).
  (2) Pentru capacităţile de producţie din zootehnie, suprafaţa de teren cu destinaţie agricolă atribuită direct prin concesionare se stabileşte în funcţie de efectivul mediu de animale deţinut şi de capacitatea de exploatare.
  (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi investitorilor care au cumpărat acţiuni sau active de la societăţile comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau aflate permanent sub luciu de apă.
  (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul bunurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001
  privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002
  , cu modificările ulterioare.
  -------------
  Art. 21^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 249 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003.


  Articolul 21^2

  Concesionarea prin atribuire directă se face pe perioada existenţei mijlocului fix sau a activului, dar nu mai mult de 49 de ani.
  -------------
  Art. 21^2 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 249 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003.


  Articolul 21^3

  În cazul procedurii de concesionare prin atribuire directă, nivelul redevenţei se aprobă de către Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului.
  -----------
  Art. 21^3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Consiliul de administraţie" cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare".


  Articolul 21^4

  Agenţia Domeniilor Statului va concesiona prin atribuire directă bunurile imobile - clădiri şi terenuri aferente - proprietate privată a statului persoanelor fizice/persoanelor juridice organizate în formele prevăzute de legislaţia în vigoare, care desfăşoară activităţi sanitar-veterinare de interes public naţional şi care au fost selectate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor potrivit procedurii privind achiziţiile publice prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  ------------
  Art. 21^4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 118 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 20 iunie 2011, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, cu pct. 2^1.


  Articolul 21^5

  Concesionarea prin atribuire directă a bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente - proprietate privată a statului, potrivit art. 21^4, se face pe perioada atribuirii contractelor de achiziţie publică al căror obiect este reprezentat de activităţile sanitar-veterinare de interes public naţional, la propunerea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  ------------
  Art. 21^5 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 118 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 20 iunie 2011, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, cu pct. 2^1.


  Articolul 21^6

  În cazul concesionării prin atribuire directă potrivit art. 21^4, persoanelor fizice/persoanelor juridice care desfăşoară activităţi sanitar-veterinare de interes public naţional şi care au fost selectate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, nivelul redevenţei se aprobă de către Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare.
  ------------
  Art. 21^6 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 118 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 20 iunie 2011, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, cu pct. 2^1.


  Secţiunea a 4-a Procedura vânzării acţiunilor societăţilor comerciale şi a concesionării terenurilor cu destinaţie agricolă


  Articolul 22

  (1) În cazul în care un investitor este interesat în cumpărarea acţiunilor unei societăţi comerciale ce face obiectul prezentei legi, solicitând în scrisoarea de intenţie şi concesionarea sau arendarea terenului aparţinând domeniului public sau privat al statului, deţinut în exploatare de această societate, Agenţia Domeniilor Statului, în baza raportului de evaluare şi apreciere al experţilor, întocmeşte, în vederea aprobării:
  a) dosarul de prezentare a societăţii comerciale;
  b) nota de preţ privind evaluarea acţiunilor;
  c) caietul de sarcini.
  (2) Agenţia Domeniilor Statului întocmeşte studiul de oportunitate şi îl supune spre aprobare Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare. Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare hotărăşte asupra conţinutului caietului de sarcini şi totodată specifică:
  -----------
  Partea introductivă a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Consiliul de administraţie" cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare".
  - durata concesiunii;
  - modul de calcul al redevenţei şi modalitatea de plată;
  - investiţii făcute de concesionar;
  - condiţii de exploatare a concesiunii;
  - obligaţii de mediu;
  - regimul bunurilor la încetarea concesiunii.
  (3) Comisia de negociere numită prin decizia Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului va negocia condiţiile celor două contracte, în baza caietelor de sarcini aprobate.
  -----------
  Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Consiliul de administraţie" cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare".
  (4) Departajarea ofertelor se va face în baza unei grile de punctare comune, care va cuprinde:
  a) preţul pe acţiune şi modalitatea de plată;
  b) condiţiile caietului de sarcini al concesiunii.


  Capitolul IV Vânzarea de active aparţinând societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri cu destinaţie agricolă


  Secţiunea 1 Pregătirea pentru vânzare


  Articolul 23

  (1) Dacă în urma ofertării unei societăţi comerciale şi a oferirii de facilităţi, conform art. 15 din prezenta lege, nu au fost înregistrate cereri de cumpărare de acţiuni, se poate proceda la divizarea societăţii comerciale pe ferme şi centre de profil, în baza unui studiu de fezabilitate şi cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, potrivit mandatului special acordat de Agenţia Domeniilor Statului, sau la restructurarea societăţii, prin vânzare de active, concesionare ori arendare de terenuri, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.
  -----------
  Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002.
  (2) Ferma de producţie agricolă, definită ca fiind unitatea de producţie ce însumează infrastructura investiţională şi terenurile aferente necesare în vederea desfăşurării procesului de producţie agricolă, constituie cea mai mică subdiviziune a unei societăţi agricole supuse privatizării. Ferma de producţie agricolă poate fi divizată numai în cazurile de dizolvare sau lichidare, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.
  (3) În cazul reorganizării judiciare a societăţilor comerciale care deţin în administrare terenuri cu destinaţie agricolă Agenţia Domeniilor Statului împreună cu creditorii se vor pronunţa asupra planului de reorganizare propus.


  Secţiunea a 2-a Vânzarea de active cu plata integrală


  Articolul 24

  (1) Vânzarea activelor societăţilor comerciale se va face în baza unui studiu de oportunitate, la propunerea consiliilor de administraţie ale societăţilor comerciale, avizat de Agenţia Domeniilor Statului şi aprobat de adunarea generală a acţionarilor.
  (2) Vânzarea activelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe bază de licitaţie cu strigare sau în plic închis cu adjudecare, la preţul cel mai bun oferit.
  (3) Procedura prevăzută la alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul perfectării unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, dacă în contractul de leasing nu s-a prevăzut altfel.
  (4) Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri cu destinaţie agricolă au obligaţia să întocmească lista cuprinzând activele neutilizate, în vederea avizării acesteia de către Agenţia Domeniilor Statului şi publicării ei în presă.


  Articolul 25

  (1) La cumpărarea de active aparţinând societăţilor comerciale ce fac obiectul prezentei legi nu au dreptul să participe membrii adunării generale a acţionarilor sau ai consiliului de administraţie al societăţii vânzătoare.
  (2) Sumele realizate din vânzarea activelor societăţilor comerciale care fac obiectul prezentei legi vor fi utilizate de către acestea pentru:
  a) rambursarea datoriilor;
  b) efectuarea de investiţii;
  c) finalizarea activităţii din principalul obiect de activitate.
  (3) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale.


  Articolul 26

  (1) Societăţile comerciale care fac obiectul prezentei legi şi care au în derulare contracte de locaţie de gestiune, de închiriere pentru activele societăţii, altele decât terenurile cu destinaţie agricolă, pot vinde prin negociere directă sau pot încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare cu locatarii sau chiriaşii, dacă aceştia au efectuat investiţii în activele utilizate şi nu au obligaţii restante faţa de societate.
  (2) Contractul de vânzare sau de leasing se încheie în baza raportului de evaluare acceptat de părţi şi cu scăderea valorii investiţiilor efectuate de chiriaş, respectiv de locatar.
  (3) Încheierea contractelor de vânzare sau de leasing este condiţionată de aprobarea prealabilă de către Agenţia Domeniilor Statului.


  Secţiunea a 3-a Vânzarea de active cu plata în rate


  Articolul 27

  Societăţile comerciale care fac obiectul prezentei legi pot vinde, cu aprobarea prealabilă a Agenţiei Domeniilor Statului, în condiţiile stabilite de adunarea generală a acţionarilor şi de consiliul de administraţie, active cu plata în rate salariaţilor, precum şi societăţilor agricole, asociaţiilor agricole şi altor forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, în următoarele condiţii:
  a) avans minim de 20% din preţul aprobat de adunarea generală a acţionarilor şi consiliul de administraţie, cu aprobarea Agenţiei Domeniilor Statului, dar nu mai mic decât valoarea contabilă a acestuia;
  b) rate eşalonate pe un termen de până la 5 ani;
  c) dobândă anuală de 30%.


  Articolul 28

  Contractele de vânzare-cumpărare de active vor avea clauze ferme pentru respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului.


  Capitolul V Sancţiuni


  Articolul 29

  (1) Constituie contravenţii la prezenta lege, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei următoarele fapte:
  a) nepublicarea listei cuprinzând societăţile comerciale care se privatizează potrivit anunţului publicitar;
  b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare sau în studiul de oportunitate;
  c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societăţii comerciale în oferta de vânzare şi în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare, cu scop vădit de a induce în eroare investitorul sau;
  d) neincluderea în caietul de sarcini a situaţiilor reale privind situaţia bunului care urmează să fie concesionat, în scopul tulburării dreptului de exploatare a concedentului;
  e) neîntocmirea raportului de evaluare sau a studiului de oportunitate pentru formarea preţului de ofertă sau stabilirea redevenţei ce stau la baza negocierii;
  f) atribuirea dreptului de cumpărare/concesionare sau de arendare unei persoane în dauna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă;
  g) divulgarea de informaţii confidenţiale unor terţi, în vederea influenţării preţului de ofertă sau redevenţei.
  (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  .
  -----------
  Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 549 din 14 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 17 octombrie 2002.


  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 30

  În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va întocmi normele metodologice de aplicare, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.


  Articolul 31

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia Domeniilor Statului va prelua, prin protocol, de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, acţiunile societăţilor comerciale care nu au fost preluate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, şi a Hotărârii Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, precum şi acţiunile societăţilor naţionale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.


  Articolul 32

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 33

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 decembrie 1999, Hotărârea Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 16 februarie 2000, Hotărârea Guvernului nr. 46/2000 privind atribuţiile şi structura organizatorică ale Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 26 ianuarie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.

  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALER DORNEANU


  Anexa 1

  SOCIETĂŢI COMERCIALE PE ACŢIUNI
  deţinătoare de trenuri cu destinaţie agricolă
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Nr.
      crt. Denumirea Societăţii Comerciale
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Judeţul Alba

       1. AGRA ALBA - S.A.
       2. AGROINDUSTRIALA PETREŞTI - S.A.
       3. APOLLON - S.A. GALDA DE JOS
       4. BLASIUS BLAJ - S.A.
       5. HORTICOLA OIEJDEA - S.A.
       6. MURESUL - S.A. LUNCA MUREŞULUI
       7. PERLA TARNAVEI JIDVEI - S.A.
       8. SUINDPROD - S.A. GALDA
       9. TRANSILVANIA - S.A. AIUD
      10. VITICOLA - S.A. AIUD
      11. VITIS - S.A. SEBEŞ

      Judeţul Arad

      12. AGROINDUSTRIALA ARNO ARADU NOU - S.A.
      13. AGROINDUSTRIALA FANTANELE - S.A.
      14. AGROINDUSTRIALA HORIA - S.A.
      15. AGROINDUSTRIALA INEU - S.A.
      16. AGROINDUSTRIALA LEGUMICOLA PECICA - S.A.
      17. AGROINDUSTRIALA NĂDLAC - S.A.
      18. AGROINDUSTRIALA PECICA - S.A.
      19. AGROINDUSTRIALA SAGU - S.A.
      20. AGROINDUSTRIALA SCANTEIA - S.A. ŞIMAND
      21. AGROINDUSTRIALA UTVINIS - S.A.
      22. ALFAR - S.A. ARAD
      23. ARCER CERMEI - S.A.
      24. COMFRUCT - S.A. LIPOVA
      25. CRISCOM - S.A. CHIŞINEU-CRIŞ
      26. DARIMEX AGROPRODEX - S.A.
      27. HORTICOLA HORIA - S.A.
      28. HORTICOLA INEU - S.A.
      29. HORTICOLA NĂDLAC - S.A.
      30. IZVORIN - S.A.
      31. PASTORALA - S.A. ARAD
      32. PISCICOLA ARAD - S.A.
      33. SEMROM - S.A. ŞEMLAC
      34. SUPERSEM ARAD - S.A.
      35. VITIVINICOLA BARATCA - S.A.
      36. ZOOLACT - S.A. ŞEMLAC

      Judeţul Argeş

      37. AGROIZ IZVORU - S.A.
      38. AGROMIXT - S.A. LEORDENI
      39. AGROPIT - S.A. PITEŞTI
      40. AGROSTAR COSTEŞTI - S.A.
      41. AGROTIM - S.A. CURTEA DE ARGEŞ
      42. AIASC - S.A. VULPEŞTI
      43. BĂICULEŞTI - S.A.
      44. CERES PITEŞTI - S.A.
      45. FRUCTIS - S.A. CÂMPULUNG
      46. HORTICOM ROCIU - S.A.
      47. PITSER - S.A. BASCOV
      48. VALAHIA - S.A. TOPOLOVENI

      Judeţul Bacău

      49. AGRIBAC FORTUNA - S.A. BACĂU
      50. AGROFRUCT - S.A. RĂCĂCIUNI
      51. AGROINDUSTRIALA - S.A. TRAIAN
      52. AGRO-NOVA - S.A. RĂCĂCIUNI
      53. AGROPROD - S.A. PARANCEA
      54. AGROZOOTEHNICA - S.A. SĂNDULENI
      55. AICBAC - S.A. BACĂU
      56. AREAL - S.A. BACĂU
      57. CERAVIS - S.A. BRAD BEREŞTI-BISTRIŢA
      58. ESOX - S.A. BACĂU
      59. GODOVANA - S.A. FILIPENI
      60. HORTIPROD - S.A. BACĂU
      61. HORTIPROD - S.A. ORBENI
      62. INTENSIV - S.A. BEREŞTI
      63. MULTIPROD - S.A. SASCUT
      64. POMICOLA - S.A. LICHITISENI
      65. PROTOBAC - S.A. BACĂU
      66. SELBAC - S.A. BACĂU
      67. SERON - S.A. ONESTI
      68. SUINPROD - S.A. BACĂU
      69. AGROIND VULTURENI - S.A.

      Judeţul Bihor

      70. AGORA - S.A. ORADEA
      71. AGROINDUSTRIALA CAUACEU - S.A.
      72. AGROINDUSTRIALA CIGHID - S.A.
      73. AGROINDUSTRIALA CRIŞANA TINCA - S.A.
      74. AGROINDUSTRIALA INAND - S.A.
      75. AGROPROD VÂNĂTORI - S.A.
      76. AVANTUL - S.A. ORADEA
      77. BIZOOFRUCT BIHARIA - S.A.
      78. DEALUL NOU SACUENI - S.A.
      79. GOLDFRUCT - S.A. URVIND
      80. HORTICOLA - S.A. BALC
      81. HORTICOLA SĂLARD - S.A.
      82. INHOLOD - S.A.
      83. LUGAFRUCT - S.A. URVIND
      84. MALUS - S.A. ALEŞD
      85. MARGA - S.A. MARGHITA
      86. ORSER - S.A. ORADEA
      87. OVIPERS - S.A. ORADEA
      88. POMUR - S.A. URVIND
      89. PRATOSEM - S.A. ORADEA
      90. PRO ACVA - S.A. CEFA
      91. VALPRODCOM - S.A. VALEA LUI MIHAI
      92. VEGANI - S.A. SACADAT
      93. SCAZ AVRAM IANCU - S.A.
      94. SCAZ - S.A. SALONTA

      Judeţul Bistriţa-Năsăud

      95. AGROCOMERCIALA POMBIS - S.A. BISTRIŢA
      96. AGROINDUSTRIALA - S.A. BISTRIŢA
      97. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUMITRA
      98. AGROINDUSTRIALA - S.A. JELNA
      99. AGROINDUSTRIALA - S.A. LECHINŢA
     100. BISTRIŢA - S.A. BISTRIŢA
     101. FRULEG - S.A. BISTRIŢA
     102. ZOOHORTICOLA - S.A. TEACA

      Judeţul Botoşani

     103. AGROJIM - S.A. DANGENI
     104. AGROMIH - S.A. RIPICENI
     105. AGROSAV - S.A. SĂVENI
     106. AGROZINDAL - S.A. ALBEŞTI
     107. AVICOLA - S.A. BOTOŞANI
     108. COZINDA - S.A. SOCRUJENI
     109. EMAGROCOM - S.A. CATAMARESTI
     110. FLORA - S.A. BOTOŞANI
     111. INDAGRO - S.A. BOTOŞANI
     112. LEGUME-FRUCTE - S.A. BOTOŞANI
     113. PROAGRO - S.A. DOROHOI
     114. SENDORA - S.A. ŞENDRICENI
     115. SITNA - S.A. BOTOŞANI
     116. SUINPROD AGRIPOR - S.A. LEORDA
     117. SUINPROD - S.A. BUCECEA

      Judeţul Braşov

     118. AGROINDUSTRIALA BARSA- S.A. CODLEA
     119. AGROINDUSTRIALA FORTUNA - S.A.
     120. AGROINDUSTRIALA HOMOROD - S.A.
     121. AGROINDUSTRIALA PREJMER - S.A.
     122. AGROINDUSTRIALA RASNOV - S.A.
     123. AGROINDUSTRIALA RUPEA - S.A.
     124. AGROMIXT - S.A. FĂGĂRAŞ
     125. AVICOLA CODLEA - S.A.
     126. DORIPESCO - S.A. BRAŞOV
     127. HORTICOLA - S.A. FĂGĂRAŞ
     128. PAJIŞTI - S.A. BRAŞOV
     129. SERE CODLEA - S.A.
     130. SERE - S.A. BRAŞOV

      Judeţul Brăila

     131. AGROINDUSTRIALA FĂUREI - S.A.
     132. AGROINDUSTRIALA RAMNICELU - S.A.
     133. AGROLEG - S.A. SILISTRARU
     134. AGROMAX - S.A. MAXINENI
     135. AGROMIXT ROMANU - S.A.
     136. AGROSIL - S.A. SILIŞTEA
     137. AGROINDUSTRIALA - S.A. DEDULESTI
     138. AGROZOOTEHNICA - S.A. TICHILEŞTI
     139. AGROZOOTEHNICA - S.A. VĂDENI
     140. CERES - S.A. BRĂILA
     141. CEZOMIV MIRCEA VODĂ - S.A.
     142. COMAGRIM DUDEŞTI - S.A.
     143. DROPIA - S.A. ÎNSURĂŢEI
     144. HORTICOLA 1 MAI - S.A.
     145. HORTICOLA DUNAREA - S.A. BRĂILA
     146. HORTICOLA VIZIRU - S.A.
     147. INSULA MARE A BRĂILEI - S.A.
     148. LEGUME-FRUCTE - S.A. BALDOVINEŞTI
     149. LEGUME-FRUCTE - S.A. BRĂILA
     150. OREMIXT - S.A. LATINU
     151. OREZUL GROPENI - S.A.
     152. ORIZICOLA - S.A. BALDOVINEŞTI
     153. PERLA BARAGANULUI GALBENU SĂTUC - S.A.
     154. PRODAZUR URLEASCA - S.A.
     155. SEMBRA - S.A. BRĂILA
     156. STANRIZ STĂNCUŢA - S.A.
     157. VERMATTA - S.A.
     158. ZAGNA - S.A. VĂDENI

      Judeţul Buzău

     159. AGROINDUSTRIAL FRASINU - S.A.
     160. AMBLAC - S.A. BUZĂU
     161. LEGUMPROD - S.A. BUZĂU
     162. ROMNUTRICOMB - S.A. RAMNICU SĂRAT
     163. ROMAGRIBUZ CILIBIA - S.A.
     164. ROMAGRIBUZ RAMNICU SĂRAT - S.A.
     165. ROMAGRIBUZ STALPU - S.A.
     166. ROMAGRIBUZ VALEA RAMNICULUI - S.A.
     167. ROMAGRIBUZ VERGULEASA - S.A.
     168. ROVINSAH - S.A. SĂHĂTENI
     169. SEMPAJ - S.A. BUZĂU
     170. SERE SCURTESTI - S.A.
     171. SERE SOLARII - S.A. BUZĂU
     172. SUCORS - S.A. RAMNICU SĂRAT
     173. SUINPROD BUZĂU - S.A.
     174. VERSEM - S.A. BUZĂU

      Judeţul Caraş-Severin

     175. AGROBER BERZOVIA - S.A.
     176. AGROGRAD - S.A. GRĂDINARI
     177. AGROPRODUCT - S.A. REŞITA
     178. AGRORACER RĂCĂŞDIA - S.A.
     179. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAŞ - S.A.

      Judeţul Călăraşi

     180. AGRICOLA CIULNIŢA - S.A.
     181. AGRICOM BORCEA - S.A.
     182. AGRO CHIRNOGI - S.A.
     183. AGROINDUSTRIALA FUNDENI - S.A.
     184. AGROINDUSTRIALA IVĂNEŞTI - S.A.
     185. AGROINDUSTRIALA LEHLIU - S.A.
     186. AGROINDUSTRIALA - S.A. CĂLĂRAŞI
     187. AGROINDUSTRIALA - S.A. SĂRULEŞTI
     188. AGROIND TURISTICA DRAGALINA - S.A.
     189. AGROINDUSTRIALA UNIREA MÂNĂSTIREA - S.A.
     190. AGROMIXT BUCIUMENI - S.A.
     191. AGROMIXT ROSETI - S.A.
     192. AGROMIXT - S.A. CĂLĂRAŞI
     193. AGROSERVCOM - S.A. CĂLĂRAŞI
     194. AGROZOOTEHNICA DRUMUL SUBTIRE - S.A.
     195. AGROZOOTEHNICA GRĂDIŞTEA - S.A.
     196. AGROZOOTEHNICA MIRCEA VODĂ - S.A.
     197. AGROZOOTEHNICA PIETROIU - S.A.
     198. CERES CIOCĂNEŞTI - S.A.
     199. DAPHNES - S.A. OLTENIŢA
     200. HORTICOLA - S.A. CUZA VODĂ
     201. HORTICOLA - S.A. LEHLIU-GARĂ
     202. INTEGRATA COMSIUN - S.A. CĂLĂRAŞI
     203. LEFRUCT - S.A. CĂLĂRAŞI
     204. LEGOMSEM MÂNĂSTIREA - S.A.
     205. LEGUMICOLA OLTENIŢA - S.A.
     206. LEGUROM JEGĂLIA - S.A.
     207. MINERVA - S.A. FUNDENI
     208. OLRIZ OLTENIŢA - S.A.
     209. PISCICOLA OLTENIŢA - S.A.
     210. PISCICOLA - S.A. CĂLĂRAŞI
     211. PRODASEM JEGĂLIA - S.A.

      Judeţul Cluj

     212. AGRAP - S.A. APAHIDA
     213. AGRICOLA GHERLA - S.A.
     214. AGROCOM CLUJ - S.A.
     215. AGROINDUSTRIALA POIANA TURDA - S.A.
     216. AGROINDUSTRIALA - S.A. CLUJ
     217. CAMPIASER - S.A. CÂMPIA TURZII
     218. LEGUME-FRUCTE - S.A. CLUJ
     219. NAPOSEM - S.A. CLUJ
     220. PISCICOLA CLUJ - S.A.
     221. ROMCON - S.A. DEJ
     222. ZOOFRUCT BACIU - S.A.

      Judeţul Constanţa

     223. ADCERVIL - S.A. ADAMCLISI
     224. AGILOQ - S.A. AGIGEA
     225. AGRIAS - S.A. CASTELU
     226. AGRO HOLDING - S.A. OVIDIU
     227. AGROIND TOUR - S.A. CONSTANŢA
     228. AGROPIT - S.A. PIETRENI
     229. AGROVICERT - S.A. TÂRGUŞOR
     230. BALCAN - S.A. NICOLAE BĂLCESCU
     231. BANCOT - S.A. BĂNEASA
     232. CARSOR - S.A. HÂRŞOVA
     233. CELACOB - S.A. COBADIN
     234. CELLAM - S.A. AMZACEA
     235. CERES - S.A. MANGALIA
     236. CERES - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU
     237. CERLIN - S.A. COGEALAC
     238. CEZOTOR - S.A. TORTOMANU
     239. CILACER CIOCARLIA - S.A.
     240. COLINA - S.A. SARAIU
     241. CRUCIDAVA - S.A. CRUCEA
     242. DOCEFRAN - S.A. DOROBANŢU
     243. FRUVILEG - S.A. MANGALIA
     244. FRUVIMED - S.A. MEDGIDIA
     245. FRUVISAT - S.A. MEDGIDIA
     246. HORTICOLA - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU
     247. HORTICOLA - S.A. POIANA OVIDIU
     248. MUNCA - S.A. OVIDIU CONSTANŢA
     249. NAZARCEA - S.A. OVIDIU
     250. NEVOVECA - S.A. NEGRU VODĂ
     251. OLIMPUS - S.A. MANGALIA
     252. OSTROVIT - S.A. OSTROV
     253. OVIS PALAS - S.A. CONSTANŢA
     254. PESCO - S.A. PEŞTERA
     255. PESTOM - S.A. CONSTANŢA
     256. POMICOLA - S.A. CRUCEA
     257. PRODSEM - S.A. CONSTANŢA
     258. PROSPER - S.A. CONSTANŢA
     259. SEMLACT - S.A. SĂCELE
     260. SOLIANA - S.A. INDEPENDENŢA
     261. STELACER - S.A. STEJARU
     262. STUPINA - S.A.
     263. TOPLACER - S.A. TOPRAISAR
     264. VIE VIN - S.A. MURFATLAR
     265. VIFRUCER - S.A. CERNAVODĂ
     266. VULTAGRA - S.A. VULTURU

      Judeţul Covasna

     267. AGRO COMPLEX - S.A. ANGHELUS
     268. AGROMIXT - S.A. CĂTĂLINA
     269. GRADINARU - S.A. TÂRGU SECUIESC
     270. HORTICOM - S.A. SFÂNTU GHEORGHE
     271. PAJISTICOV - S.A. SFÂNTU GHEORGHE
     272. SOL-LACT - S.A. OZUN
     273. ZOOCOMP - S.A. SFÂNTU GHEORGHE

      Judeţul Dâmboviţa

     274. AGRICOLA PRODAS RĂZVAD - S.A. TÂRGOVIŞTE
     275. AGRINCOR - S.A. CORNĂŢELU
     276. AGROINDUSTRIALA - S.A. TÂRGOVIŞTE
     277. AGROINDUSTRIALA GĂEŞTI - S.A.
     278. CREIAS - S.A. CREVEDIA
     279. LEGUME-FRUCTE - S.A. TÂRGOVIŞTE
     280. OMNIA - S.A. PUCIOASA
     281. PAJIŞTI - S.A. TÂRGOVIŞTE
     282. PIFCO - S.A. PUCIOASA
     283. PISCICULTORUL - S.A. NUCET
     284. SAGRICOM - S.A. TÂRGOVIŞTE
     285. SELECTNUTRICOMB - S.A. CREVEDIA
     286. SERATOM - S.A. TÂRGOVIŞTE
     287. SOLEX - S.A. BĂLENI
     288. TERRA - S.A. TITU

      Judeţul Dolj

     289. AGRICOLA - S.A. BĂILEŞTI
     290. AGRICOLA - S.A. LEU
     291. AGROCELACTIS - S.A. RAST
     292. AGROFRUCT - S.A. MOŢĂŢEI
     293. AGROINDUSTRIALA - S.A. DĂBULENI
     294. AGROINDUSTRIALA - S.A. BRABOVA
     295. AGROINDUSTRIALA - S.A. CRAIOVA
     296. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUNARENI
     297. AGROINDUSTRIALA - S.A. GIUBEGA
     298. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂCEŞU DE JOS
     299. AGROINDUSTRIALA SAVINI - S.A. PISCUL SADOVEI
     300. AGROINDUSTRIALA SERVICE - S.A. CRAIOVA
     301. AGROPROD - S.A. GOEŞTI
     302. AGROZOOTEHNICA - S.A. PLOPSOR
     303. AGROZOOTEHNICA - S.A. ROBĂNEŞTI
     304. AVICOLA - S.A. CRAIOVA
     305. CERVINA - S.A. SEGARCEA
     306. EXPOM - S.A. VARVOR
     307. HORTICOLA - S.A. DĂBULENI
     308. HORTICOLA - S.A. BOURENI
     309. HORTICOLA - S.A. CRAIOVA
     310. HORTIPROD - S.A. BREASTA
     311. INDUSTRIAL CONSERV - S.A. CALAFAT
     312. LEGFRUCT - S.A. BĂILEŞTI
     313. LEGUMICOLA URZICUŢA - S.A.
     314. HOLDING - S.A. CRAIOVA
     315. SERICAROM - S.A. DOLJ
     316. LOTUS - S.A. CRAIOVA
     317. NAVODARUL - S.A. CALAFAT
     318. VITAFRUCT - S.A. CRAIOVA

      Judeţul Galaţi

     319. AGRIMAT - S.A. MATCA
     320. AGROGAL - S.A. GALAŢI
     321. AGROINDUSTRIALA - S.A. DEALUL BUJORULUI
     322. AGROTEC - S.A. TECUCI
     323. AGROVIN - S.A. IVEŞTI
     324. BRATEŞ PRUT - S.A. FRUMUŞIŢA
     325. CONTEC - S.A. TECUCI
     326. GALSEM - S.A. GALAŢI
     327. HORINCEA - S.A. BEREŞTI
     328. HORTIGAL - S.A. GALAŢI
     329. MALINA SMARDAN - S.A. GALAŢI
     330. NICORVIN - S.A. TECUCI
     331. PESCOGAL - S.A. GALAŢI
     332. PROLLCEF - S.A. ŞENDRENI
     333. RAREŞ - S.A. FOLTEŞTI
     334. SEROMGAL - S.A. GALAŢI
     335. ZATUN - S.A.

      Judeţul Giurgiu

     336. AGRICOLA - S.A. GIURGIU
     337. AGRO - S.A. PRUNDU
     338. AGROINDUSTRIALA MAHARU - S.A. SLOBOZIA
     339. AGROINDUSTRIALA - S.A. CLEJANI
     340. AGROINDUSTRIALA - S.A. GOGOŞARI
     341. AGROIS - S.A. GIURGIU
     342. AGROLIMEX - S.A. BOLINTIN-VALE
     343. AGROMIXT - S.A. TOPORU
     344. AGROZOOTEHNICA - S.A. ADUNAŢII-COPĂCENI
     345. AGROZOOTEHNICA - S.A. MIHĂILEŞTI
     346. AGROZOOTEHNICA - S.A. VEDEA
     347. FRUCTONIL - S.A. GIURGIU
     348. LEGUMICOLA - S.A. VEDEA
     349. PAJIŞTI VLASIA - S.A. GIURGIU
     350. PISCICOLA - S.A. GIURGIU
     351. SERICAROM - S.A. GIURGIU

      Judeţul Gorj

     352. AGRO - S.A. TÂRGU JIU
     353. AGROINDUSTRIALA - S.A. BĂLEŞTI
     354. CERES - S.A. TÂRGU JIU
     355. COMBIA - S.A. TÂRGU CĂRBUNEŞTI
     356. PASTORALA - S.A. TÂRGU JIU
     357. TURCENI - S.A.
     358. ZOOPOMICOLA - S.A. BUMBEŞTI-PITIC

      Judeţul Harghita

     359. AGROCRIS - S.A. CRISTURU SECUIESC
     360. AGROFRUCT - S.A COBATESTI
     361. AGROINDUSTRIALA - S.A. HARGHITA
     362. AGROPISC - S.A. SANPAUL
     363. AGROPRODCOM - S.A. LĂZAREA
     364. AGROPRODCOM - S.A. MIERCUREA-CIUC
     365. AGROPRODCOM - S.A. ODORHEIU SECUIESC

      Judeţul Hunedoara

     366. AGROCOM - S.A. HAŢEG
     367. AGROMICIA VETEL - S.A.
     368. AGROSERV 9 BRĂNIŞCA - S.A.
     369. AGROSIM - S.A. ŞIMERIA
     370. AVICOLA - S.A. MINTIA
     371. CERESAGRA - S.A. DEVA
     372. CLC AGRICOLA BRETEA - S.A.
     373. SANSERE - S.A. SÂNTANDREI
     374. SERVAGRA - S.A. DEVA
     375. SOLARIS - S.A. SÂNTANDREI
     376. SUINPROD - S.A. ORĂŞTIE
     377. VITICOLA - S.A. ŞOIMUŞ

      Judeţul Ialomiţa

     378. AGRO MIXTĂ ANDRIAS - S.A. ANDRĂŞEŞTI
     379. AGROINDUSTRIALA - S.A. BALACIU
     380. AGROINDUSTRIALA - S.A. URZICENI
     381. AGROINDUSTRIALA - S.A. BORDUŞANI
     382. AGROINDUSTRIALA - S.A. MOVILA
     383. AGROMIXTA - S.A. OGRADA
     384. AGROZOOTEHNICA - S.A. VLĂDENI
     385. AGROZOOTEHNICA - S.A. FĂCĂENI
     386. AGROZOOTEHNICA - S.A. STELNICA
     387. CERES - S.A. BORANESTI
     388. CERES - S.A. SLOBOZIA
     389. CONSULTING - S.A. SLOBOZIA
     390. FRUMUŞICA - S.A. AXINTELE
     391. HORTICONS - S.A. FETEŞTI
     392. IALPESCO - S.A. SLOBOZIA
     393. LEGUROM - S.A. URZICENI
     394. ORIZICOLA - S.A. GIURGENI
     395. VITIPOMICOLA - S.A. FETEŞTI

      Judeţul Iaşi

     396. ACVARES - S.A. IAŞI
     397. AGRICOLA MIROSLAVA - S.A.
     398. AGRICOLA TÂRGU FRUMOS - S.A.
     399. AGROCOM STRUNGA - S.A.
     400. AGROFRUCT - S.A. VLĂDENI
     401. AGROINDUSTRIALA BUCIUM - S.A.
     402. AGROINDUSTRIALA - S.A. HOLBOCA
     403. AGROMIXT- S.A. REDIU
     404. COTNARI - S.A.
     405. IAŞI NORD - S.A.
     406. PESCARIS - S.A. IAŞI
     407. PODGORIA COPOU - S.A.
     408. SELEFER IAŞI - S.A.
     409. VINIFRUCT COPOU - S.A.
     410. TEHNOSTAR - S.A.

     410^1. DELENI - S.A.
  -------------
      Poziţia nr. 410^1 din anexa 1 a fost introdusă de articolul unic din LEGEA nr. 132 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006.

      Judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti

      411. AGRO GLINA - S.A.
     412. AGROINDAF - S.A. AFUMAŢI
     413. AGROINDUSTRIALA - S.A. PANTELIMON
     414. AGROINDUSTRIALA - S.A. MOGOŞOAIA
     415. AGROPOL - S.A. POPEŞTI-LEORDENI
     416. AVICOLA - S.A. VOLUNTARI
     417. CILEZO - S.A. CIOROGÂRLA
     418. CONSERV - S.A. BUFTEA
     419. LEOSER - S.A. POPEŞTI
     420. MILSER - S.A. BUCUREŞTI
     421. PESCARUL - S.A. BUCUREŞTI
     422. ROMSIUNTEST - S.A. PERIŞ
     423. SAIC - S.A. BRAGADIRU
     424. SERICAROM - S.A. BUCUREŞTI
     425. UNISEM - S.A. BUCUREŞTI

      Judeţul Maramureş

     426. AGROINDUSTRIALA - S.A. BAIA MARE
     427. FRULEGMAR - S.A. BAIA MARE
     428. SCIPOMAR - S.A. BAIA MARE

      Judeţul Mehedinţi

     429. AGROFRUCT - S.A. PRUNIŞOR
     430. AGROINDUSTRIALA CORCOVA - S.A.
     431. AGROINDUSTRIALA DOBRA - S.A.
     432. AGROINDUSTRIALA ROBACHUS - S.A. ROGOVA
     433. AGROINDUSTRIALA STIRMINA BALOTEŞTI - S.A.
     434. AGROMIXT - S.A. TAMNA
     435. CEREROM - S.A. GÂRLA MARE
     436. HORTICOLA - S.A. ŞIMIAN
     437. HORTIMEX - S.A. DROBETA-TURNU SEVERIN
     438. HORTINDUSTRIALA DEALUL VIILOR - S.A.
     439. LUXIN - S.A.
     440. PISCICOLA - S.A. DROBETA-TURNU SEVERIN
     441. ZORILE BURILA MARE - S.A.

      Judeţul Mureş

     442. AGROINDUSTRIALA - S.A. IERNUT
     443. AGROCONS MUREŞ - S.A.
     444. AGROINDUSTRIALA ACATARI - S.A.
     445. AGROINDUSTRIALA BATOS - S.A.
     446. AGROINDUSTRIALA - S.A. ALBEŞTI
     447. AGROINDUSTRIALA - S.A. CRISTEŞTI
     448. AGROINDUSTRIALA - S.A. REGHIN
     449. AGROINDUSTRIALA - S.A. SANCRAIU DE MUREŞ
     450. AGROINDUSTRIALA - S.A. SIGHIŞOARA
     451. AGROMIXT ZAGĂR - S.A.
     452. AGROZOOVITICOLA SEUCA - S.A.
     453. LEGUME-FRUCTE - S.A. TÂRGU MUREŞ
     454. PISCICOLA ZAU - S.A.
     455. TESTSUIN - S.A. GORNEŞTI
     456. ZAMUR ZAU - S.A.
     457. ANIMALE BLANA MUREŞ - S.A.

      Judeţul Neamţ

     458. AGRIBAS - S.A.
     459. AGROCOMPLEX - S.A.
     460. AGROINDUSTRIALA SERE IZVOARE - S.A. PIATRA-NEAMŢ
     461. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUMBRAVA
     462. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA-NEAMŢ
     463. FASTROM - S.A. ROMAN
     464. GIROSTAR - S.A. GIROV
     465. PISCICOLA - S.A. PIATRA-NEAMŢ

      Judeţul Olt

     466. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA-OLT
     467. AGROINDUSTRIALA - S.A. CURTIŞOARA
     468. AGROINDUSTRIALA - S.A. SLATINA
     469. AGROPROD - S.A. CORBU
     470. AGROPROD - S.A. SLATINA
     471. ALCOR - S.A. CORABIA
     472. AVICOLA - S.A. IANCA
     473. AVICOLA - S.A. SLATINA
     474. BOIANU - S.A. DRAGĂNEŞTI-OLT
     475. BRIAS BREBENI - S.A.
     476. CORIAS - S.A. CORABIA
     477. FRUCTUS ROMANATI - S.A.
     478. HORTICOLA - S.A. STUDINA
     479. HORTINDUSTRIALA - S.A. STOENEŞTI
     480. LACOLTIAS - S.A. DEVEŞELU
     481. LEGUME-FRUCTE - S.A. SLATINA
     482. POIANA - S.A. RADOMIREŞTI
     483. POTAS - S.A. POTELU
     484. REDIAS - S.A. REDEA
     485. ROVIFRUCT IANCU JIANU - S.A.
     486. STUDIAS - S.A. STUDINA
     487. SUINPROD - S.A. CARACAL
     488. VITI POMICOLA - S.A. SÂMBUREŞTI

      Judeţul Prahova

     489. AGROINDUSTRIALA CERES - S.A. PLOIEŞTI
     490. AGROS BOLDEŞTI-SCĂENI - S.A.
     491. AGROZOOTEHNICA - S.A. DRAGĂNEŞTI
     492. AGROZOOTEHNICA - S.A. CIORANI
     493. AGROZOOTEHNICA - S.A. PUCHENII MARI
     494. AVICOLA - S.A. PLOIEŞTI
     495. CONSERVE - S.A. VĂLENII DE MUNTE
     496. DIONYSOS - S.A. CEPTURA
     497. PISCICOLA - S.A. FULGA
     498. POMICOLA MEHEDINTA - S.A.
     499. POMICOLA - S.A. BĂICOI
     500. PREST PAJ SEM - S.A. PLOIEŞTI
     501. PRODLEG - S.A. CIORANI
     502. PRODPOM PRAHOVA - S.A. MĂGURELE
     503. ROVIT - S.A. VALEA CĂLUGĂREASCĂ
     504. SEMINA - S.A. ALBEŞTI
     505. SEPRA - S.A. BARCĂNEŞTI

     506. SERPLO - S.A. TĂTĂRANI

  -------------
  Poziţia nr. 506 din anexa 1 a fost modificată de art. 4 din ORDONANŢA nr. 39 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004.
     507. TOHANI - S.A. GURA VADULUI
     508. VIDELMAR URLAŢI - S.A.

      Judeţul Satu Mare

     509. AGROZOOTEHNICA ARDUD - S.A.
     510. AGROCOM - S.A. SATU MARE
     511. AGROINDUSTRIALA - S.A. TÂŞNAD
     512. AGROOZOOCOM - S.A. DECEBAL
     513. AGROZOOTEHNICA CAREI - S.A.
     514. AGROZOOTEHNICA AUREL VLAICU - S.A.
     515. AGROZOOTEHNICA - S.A. ODOREU
     516. AGROINDZOOHORT - S.A. SATU MARE
     517. HORTICOLA - S.A. CULCIU MARE
     518. MERINOS DE TRANSILVANIA - S.A. CAREI
     519. PISCICOLA - S.A. SATU MARE
     520. SAMLEF - S.A. SATU MARE
     521. SAMPAJISTI - S.A. SATU MARE
     522. TERRA LEGUMICOLA - S.A. SATU MARE

      Judeţul Sălaj

     523. AGROMIXT SĂLAJ - S.A.
     524. MESES - S.A. ZALĂU

       Judeţul Sibiu

     525. AGRICOLA - S.A. DUMBRĂVENI
     526. AGRIMEX - S.A. ŞURA MICĂ
     527. AGROBAZN - S.A. BAZNA
     528. AGROCOM - S.A. SIBIU
     529. AGROINDUSTRIALA AURORA - S.A. AGNITA
     530. AGROMIXTA DEALUL OCNEI - S.A.
     531. AGROVIMED - S.A. MEDIAŞ
     532. AGROZOO NOCRICH - S.A.
     533. DACIA APOLD - S.A.
     534. DUSER - S.A. DUMBRĂVENI
     535. HAPOMEX - S.A. ŞLIMNIC
     536. HARTIBACIU RUJA - S.A. RUJA
     537. HORTICOLA - S.A. SIBIU
     538. HORTISEM - S.A. SIBIU
     539. LEGUMICOLA - S.A. MEDIAŞ
     540. PISCICOLA - S.A. SIBIU
     541. VITICOLA - S.A. AXENTE SEVER

      Judeţul Suceava

     542. ARBUSTUM - S.A. TODIREŞTI
     543. BOGDANIA - S.A. RĂDĂUŢI
     544. FIBRACIS - S.A. SUCEAVA
     545. LEGUME-FRUCTE - S.A. SUCEAVA
     546. PISCICOLA - S.A. FĂLTICENI
     547. POMIFAL - S.A. FĂLTICENI
     548. PRODINCOM - S.A. SUCEAVA
     549. SUINCARN - S.A. SUCEAVA
     550. ZOOAGROIND - S.A. FĂLTICENI

      Judeţul Teleorman

     551. AGROINDUSTRIALA ORIZONT - S.A. ALEXANDRIA
     552. AGROINDUSTRIALA - S.A. TURNU MĂGURELE
     553. AGROMIXT - S.A. TRAIAN
     554. AGROZOOTEHNICA AZAL - S.A. ALEXANDRIA
     555. AGROZOOTEHNICA - S.A. BEUCA DRĂCŞENEI
     556. AGROZOOTEHNICA - S.A. BLEJEŞTI
     557. AGROZOOTEHNICA - S.A. MAVRODIN
     558. AGROZOOTEHNICA - S.A. PIATRA
     559. AGROZOOTEHNICA - S.A. ROŞIORI DE VEDE
     560. AGROZOOTEHNICA - S.A. SCHELA
     561. AGROZOOTEHNICA - S.A. ZIMNICELE
     562. BUSCO - S.A. BRANCENI
     563. CONSERVTURRIS - S.A. TURNU MĂGURELE
     564. DANUBIUS - S.A. ZIMNICEA
     565. FICALEX - S.A. ALEXANDRIA
     566. FRULEG - S.A. ALEXANDRIA
     567. HORTICOLA - S.A. PIETROŞANI
     568. LEGUMICOLA - S.A. ZIMNICEA
     569. ORIZICOLA - S.A. VÂNĂTORI LISA
     570. PROVALEG - S.A. ZIMNICEA
     571. VITICOLA - S.A. ZIMNICEA
     572. SERICAROM - S.A. TELEORMAN

      Judeţul Timiş

     573. AGRICOLA SAG - S.A. PĂDURENI
     574. AGRICOLA - S.A. LOVRIN
     575. AGROIND SERE - S.A. SANNICOLAU MARE
     546. AGROINDUSTRIALA FRUCTIM - S.A. PERIAM
     577. AGROINDUSTRIALA IONATIM - S.A. PERIAM
     578. AGROINDUSTRIALA RECATIM - S.A. RECAŞ
     579. AGROINDUSTRIALA - S.A. ORBAN BANLOC
     580. AGROIMEX - S.A. CĂRPINIŞ
     581. AGROIDUSTRIALA 1 DECEMBRIE - S.A. PERIAM
     582. AGROINDUSTRIALA AGROGIARM - S.A. GIARMATA
     583. AGROINDUSTRIALA AGROTIM - S.A. TIMIŞOARA
     584. AGROIDUSTRIALA AGROVEST TIMISENI - S.A. SAG
     585. AGROINDUSTRIALA BETIM - S.A. BECICHERECU MIC
     586. AGROINDUSTRIALA CETIM - S.A. CENEI
     587. AGROINDUSTRIALA DETIM - S.A. DETA
     588. AGROINDUSTRIALA FOLEA - S.A. LIEBLING
     589. AGROINDUSTRIALA GOLDTIM - S.A. PERIAM
     590. AGROINDUSTRIALA IOHTIM - S.A. IONEL
     591. AGROINDUSTRIALA IOSITIM - S.A. IOSIFALAU
     592. AGROINDUSTRIALA JIMTIM - S.A. JIMBOLIA
     593. AGROINDUSTRIALA Km 6 - S.A. TIMIŞOARA
     594. AGROINDUSTRIALA LIVETIM - S.A. LIVEZILE
     595. AGROINDUSTRIALA NIZOLIV - S.A. NICHISOARA
     596. AGROINDUSTRIALA OVEG - S.A. FIBIS
     597. AGROINDUSTRIALA OVITIM - S.A. SARAVALE
     598. AGROINDUSTRIALA PERIATIM - S.A. PERIAM
     599. AGROINDUSTRIALA PETIM - S.A. PECIU NOU
     600. AGROINDUSTRIALA - S.A. BARA
     601. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUDEŞTII VECHI
     602. AGROINDUSTRIALA - S.A. FADIMAC
     603. AGROINDUSTRIALA FATIM - S.A. FĂGET
     604. AGROINDUSTRIALA - S.A. HONORICI
     605. AGROINDUSTRIALA SANTIM - S.A. SANANDREI
     606. AGROINDUSTRIALA SATIM - S.A. SAG
     607. AGROINDUSTRIALA SELECT - S.A. LIEBLING
     608. AGROINDUSTRIALA SERE - S.A. TIMIŞOARA
     609. AGROINDUSTRIALA SIMM POLL - S.A. LIEBLING
     610. AGROINDUSTRIALA SINAGRO - S.A. SANNICOLAU MARE
     611. AGROINDUSTRIALA SOCGAT - S.A. GĂTAIA
     612. AGROINDUSTRIALA SPICUL - S.A. CIACOVA
     613. AGROINDUSTRIALA TIMAS - S.A. MAŞLOC
     614. AGROINDUSTRIALA TIMBUSIL - S.A. BUZIAŞ
     615. AGROINDUSTRIALA TIMCLO - S.A. CLOPODIA
     616. AGROINDUSTRIALA TIMJAM - S.A. JAMU MARE
     617. AGROINDUSTRIALA TOMTIM - S.A. TOMNATEC
     618. AGROINDUSTRIALA TORMACTIM - S.A. TORMAC
     619. AGROINDUSTRIALA TURISM AGRAR - S.A. LUGOJ
     620. AGROINDUSTRIALA VARIATIM - S.A. VARIAS
     621. AGROINDUSTRIALA VOITIM - S.A. VOITENI
     622. BANATER CENTRUM - S.A. BALINT
     623. CARTIM - S.A. CARANI
     624. COMTIM - S.A. TIMIŞOARA
     625. FRUCTUS - S.A. TIMIŞOARA
     626. GRABTIM - S.A. GRABATI
     627. PESCOTIM - S.A. TIMIŞOARA
     628. POMITIM - S.A. PERIAM
     629. SEMTIM - S.A. TIMIŞOARA
     630. TEREVIN - S.A. TEREMIA MARE

      Judeţul Tulcea

     631. AGROINDUSTRIALA CONSUL - S.A. NĂLBANT
     632. AGROINDUSTRIALA DEALU - S.A. TULCEA
     633. AGROINDUSTRIALA - S.A. CORA NĂLBANT
     634. AGROINDUSTRIALA - S.A. NUFĂRU
     635. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA OSTROV
     636. AGROZOOTEHNICA - S.A. DEALU BEIDAUD
     637. AGROZOOTEHNICA - S.A. SPICUL RAHMANU
     638. AGROZOOTEHNICA AVANTUL - S.A. BAIA
     639. AGROZOOTEHNICA - S.A. CASIMCEA
     640. AGROZOOTEHNICA - S.A. FĂGĂRAŞU NOU
     641. AGROZOOTEHNICA - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU
     642. AGROZOOTEHNICA - S.A. TRAIANU
     643. AGROZOOTEHNICA - S.A. TULCEA
     644. AGROZOOTEHNICA - S.A. ZORILE LUNCA
     645. AGROZOOTEHNICA - S.A. MACIN
     646. DALLCO DUNAREA - S.A. TULCEA
     647. DINOGETIA - S.A. VACARENI
     648. HORTICOLA - S.A. ZEBIL
     649. LEGUME FRUCTE - S.A. TULCEA
     650. OREZICOLA SMARDAN - S.A.
     651. TRIUMPH - S.A. TULCEA
     652. VITICOLA AEGYSSUS - S.A. TULCEA
     653. VITICOLA - S.A. SARICA NICULIŢEL

      Judeţul Vaslui

     654. AGRISEM - S.A. FĂLCIU
     655. AGRO OVINEX - S.A. VETRIŞOAIA
     656. AGRO PROD VITIS - S.A. IVĂNEŞTI
     657. AGROCOMPLEX - S.A. BÂRLAD
     658. AGROINDUSTRIALA - S.A. LAZA
     659. AGROMIXT - S.A. OLTENEŞTI
     660. AGROZOOTEHNICA - S.A. TODIREŞTI
     661. CYPRINUS - S.A. VASLUI
     662. HORTICOLA - S.A. VETRIŞOAIA
     663. MIXT AGROZOOTEHNICA - S.A. VASLUI
     664. PODGORIA - S.A. POGANESTI
     665. POMICOLA - S.A. BÂRLAD
     666. PRODAGRO - S.A. ZORLENI
     667. PRODINCOM - S.A. VASLUI
     668. SERE SOLARII - S.A. BÂRLAD
     669. VIDISAMP - S.A. HUŞI
     670. VITA CONS - S.A. HUŞI

      Judeţul Valcea

     671. AGROIND COM - S.A. RAMNICU VALCEA
     672. AGROINDUSTRIALA - S.A. HOREZU
     673. FRALVIL - S.A. RAMNICU VALCEA
     674. HORTICOLA - S.A. BĂBENI
     675. HORTICOLA - S.A. BĂLCEŞTI
     676. VILSEM - S.A. RAMNICU VALCEA
     677. VITICOLA - S.A. DRĂGĂŞANI
     678. ZOOTEHNICA - S.A.

      Judeţul Vrancea

     679. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂRĂŞEŞTI
     680. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂICĂNEŞTI
     681. AGROMIXT - S.A. FOCŞANI
     682. LEGUME FRUCTE - S.A. ADJUD
     683. LEGUME FRUCTE - S.A. PANCIU
     684. PAJISTEA VRANCEA - S.A.
     685. PISCICOLA MILCOVUL - S.A.
     686. ROMVITIS - S.A. ODOBEŞTI
     687. ROVINCO - S.A. COTEŞTI
     688. SALF - S.A. FOCŞANI
     689. SUINTEST - S.A. FOCŞANI
     690. VERITAS - S.A. PANCIU
     691. VINICOLA - S.A. FOCŞANI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 2

  INSTITUTE SI STAŢIUNI DE CERCETARE SI PRODUCŢIE AGRICOLĂ,
  UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT AGRICOL SI SILVIC, CARE DEŢIN IN
  ADMINISTRARE TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Denumirea institutului, statiunii de cercetare
   crt. şi producţie agricolă şi a unităţii de învăţământ agricol şi silvic
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       1. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ BLAJ - ALBA
       2. STAŢIUNEA PENTRU INDUSTRIA SFECLEI ARAD
       3. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR ARAD
       4. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ MINIS - ARAD
       5. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CEREALE ALBOTA
       6. STAŢIUNEA PENTRU CULTURĂ PAJIŞTI ARGEŞ
       7. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ MĂRĂCINENI - ARGEŞ
       8. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ ŞTEFĂNEŞTI
       9. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR BACĂU
      10. STAŢIUNEA DE CERCETARE LEGUME BACĂU
      11. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRO-ZOO ORADEA
      12. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ BIHOR - ORADEA
      13. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ BISTRIŢA
      14. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR
          POPAUTI - BOTOŞANI
      15. INSTITUTUL DE CERCETĂRI SI PRODUCŢIA CARTOFULUI BRAŞOV
      16. INSTITUTUL DE CERCETĂRI SI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA PAJIŞTILOR BRAŞOV
      17. STAŢIUNEA DE CERCETARE SFECLĂ BRAŞOV
      18. STAŢIUNEA DE CERCETARE BUBALINE ŞERCAIA - BRAŞOV
      19. STAŢIUNEA DE CERCETĂRI MONTANE HALCIU - BRAŞOV
      20. STAŢIUNEA DE AMELIORARE SĂRĂTURI BRĂILA
      21. STAŢIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CANDESTI - BUZĂU
      22. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ PIETROASELE - BUZĂU
      23. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA
          OVINELOR RUŞEŢU - BUZĂU
      24. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA
          BOVINELOR DULBANU - BUZĂU
      25. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE LEGUMICOLĂ BUZĂU
      26. STAŢIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CARANSEBEŞ - TIMIŞ
      27. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA
          OVINELOR CARANSEBEŞ - TIMIŞ
      28. INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU CULTURA CEREALELOR SI
          PLANTELOR TEHNICE FUNDULEA - CĂLĂRAŞI
      29. STAŢIUNEA DE CERCETARE PLANTE MEDICINALE FUNDULEA
      30. STAŢIUNEA DE CERCETARE PENTRU CULTURI IRIGATE MARCULESTI - CĂLĂRAŞI
      31. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA SI
          INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHĂR SI SUBSTANŢELOR DULCI
          FUNDULEA - CĂLĂRAŞI
      32. STAŢIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CLUJ
      33. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA PAJIŞTILOR
          JUCU - CLUJ
      34. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ TURDA - CLUJ
      35. STAŢIUNEA DE CERCETARE CULTURI IRIGATE VALU LUI TRAIAN - CONSTANŢA
      36. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ
          MURFATLAR - CONSTANŢA
      37. STAŢIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CONSTANŢA
      38. INSTITUTUL PENTRU CREŞTEREA OVINELOR CONSTANŢA
      39. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE A CARTOFULUI
          TÂRGU SECUIESC - COVASNA
      40. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ VOINEŞTI - DÂMBOVIŢA
      41. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA
          OVINELOR BILCIUREŞTI - DÂMBOVIŢA
      42. STAŢIUNEA DE CERCETARE PISCICULTURĂ NUCET - DÂMBOVIŢA
      43. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ CRAIOVA - DOLJ
      44. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE LEGUMICOLĂ IŞALNIŢA - DOLJ
      45. STAŢIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE SIMNICU - DOLJ
      46. STAŢIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU CULTURA PLANTELOR
          PE NISIPURI DĂBULENI - DOLJ
      47. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE A CARTOFULUI MARSANI - DOLJ
      48. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ BUJORU - GALAŢI
      49. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ GREACA - GIURGIU
      50. INSTITUTUL DE CERCETARE SI INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU
          IRIGAŢII SI DRENAJE BĂNEASA - GIURGIU
      51. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE CULTURĂ SFECLĂ DE ZAHĂR GIURGIU
      52. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU APICULTURĂ BUCUREŞTI
      53. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ TÂRGU JIU - GORJ
      54. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE A CARTOFULUI TÂRGU JIU
      55. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE A CARTOFULUI
          MIERCUREA-CIUC - HARGHITA
      56. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ GEOAGIU - HUNEDOARA
      57. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ IAŞI
      58. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ IAŞI
      59. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA
          BOVINELOR DANCU - IAŞI
      60. STAŢIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE PODU ILOAIEI - IAŞI
      61. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU
          CREŞTEREA BOVINELOR SIGHETU MARMAŢIEI - MARAMUREŞ
      62. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ MEHEDINŢI
      63. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA
          BOVINELOR TÂRGU MUREŞ
      64. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU
          CREŞTEREA OVINELOR REGHIN - MUREŞ
      65. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE LEGUMICOLĂ IERNUT - MUREŞ
      66. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ TÂRGU MUREŞ
      67. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR MUREŞ
      68. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA
          BOVINELOR MĂRGINENI - NEAMŢ
      69. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA SI
          INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHĂR SI SUBSTANŢELOR
          DULCI ROMAN - NEAMŢ
      70. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ SECUIENI - NEAMŢ
      71. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CARACAL - OLT
      72. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ STREJEŞTI - OLT
      73. INSTITUTUL DE CERCETARE VITI-VINICOLĂ VALEA CĂLUGĂREASCĂ
      74. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LIVADA - SATU MARE
      75. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ VIILE - SATU MARE
      76. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ ZALĂU - SĂLAJ
      77. INSTITUTUL DE MONTANOLOGIE CRISTIAN - SIBIU
      78. BANCA DE RESURSE GENETICE SUCEAVA
      79. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ FĂLTICENI - SUCEAVA
      80. STAŢIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE SUCEAVA
      81. STAŢIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE DRAGĂNEŞTI-VLAŞCA - TELEORMAN
      82. STAŢIUNEA DE CERCETARE PAJIŞTI TIMIŞOARA
      83. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LOVRIN - TIMIŞ
      84. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE A CARTOFULUI TULCEA
      85. INSTITUTUL DE CERCETĂRI SI PROIECTĂRI PISCICOLE DELTA DUNĂRII - TULCEA
      86. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA PAJIŞTILOR VASLUI
      87. STAŢIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU COMBATEREA EROZIUNII
          SOLULUI PERIENI - VASLUI
      88. STAŢIUNEA DE CERCETĂRI SI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ DRĂGĂŞANI - VALCEA
      89. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ VALCEA
      90. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ FOCŞANI - VRANCEA
      91. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ ODOBEŞTI - VRANCEA
      92. STAŢIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCŢIE POMICOLĂ BĂNEASA - BUCUREŞTI
      93. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE SI AGROCHIMIE BUCUREŞTI
      94. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PLANTE BUCUREŞTI
      95. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU LEGUMICULTURĂ SI FLORICULTURĂ
          VIDRA - ILFOV
      96. INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALĂ BALOTEŞTI - ILFOV
      97. INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA
          BOVINELOR BALOTEŞTI - ILFOV
      98. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL AIUD
      99. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BLAJ
     100. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CIUMBRUD
     101. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ARAD
     102. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL LIPOVA
     103. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SANTANA
     104. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MINIS
     105. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CHIŞINEU-CRIŞ
     106. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SICULA
     107. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CURTEA DE ARGEŞ
     108. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MĂRĂCINENI
     109. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL COSTEŞTI
     110. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HEMEIUSI
     111. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SASCUT
     112. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SALONTA
     113. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL VALEA LUI MIHAI
     114. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MARGHITA
     115. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CĂDEA
     116. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BISTRIŢA
     117. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BECLEAN
     118. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BOTOŞANI
     119. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞENDRICENI
     120. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FĂGĂRAŞ
     121. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL PREJMER
     122. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BRĂILA
     123. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL IANCA
     124. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BUZĂU
     125. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BECENI
     126. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL RAMNICU SĂRAT
     127. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SMEENI
     128. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ORAVIŢA
     129. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CĂLĂRAŞI
     130. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FUNDULEA
     131. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DRAGALINA
     132. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA
     133. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA
     134. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TURDA
     135. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ
          CLUJ-NAPOCA
     136. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CONSTANŢA
     137. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL PALAS
     138. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL POARTA ALBĂ
     139. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CASTELU
     140. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HÂRŞOVA
     141. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TÂRGU SECUIESC
     142. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SFÂNTU GHEORGHE
     143. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL GĂEŞTI
     144. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TITU
     145. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL VOINEŞTI
     146. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL NUCET
     147. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TĂRTĂŞEŞTI
     148. GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA
     149. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CALAFAT
     150. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SEGARCEA
     151. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MALU MARE
     152. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CARCEA
     153. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DĂBULENI
     154. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BĂILEŞTI
     155. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FILIAŞI
     156. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE SI MEDICINĂ
          VETERINARĂ CRAIOVA
     157. GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Nr. 1 GALAŢI
     158. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TECUCI
     159. GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Nr. 2 GALAŢI
     160. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CUDALBI
     161. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CĂLUGĂRENI
     162. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BARSESTI - TÂRGU JIU
     163. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ODORHEIU SECUIESC
     164. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL GEOAGIU
     165. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŢĂNDAREI
     166. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ARMĂŞEŞTI
     167. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL URZICENI
     168. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FETEŞTI
     169. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FIERBINŢI
     170. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL IAŞI
     171. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL PODU ILOAIEI
     172. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HOLBOCA
     173. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MIROSLAVA
     174. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞI
     175. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞOMCUŢA MARE
     176. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞEINI
     177. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HALANGA
     178. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞIMIAN
     179. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TÂRGU MUREŞ
     180. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SIGHIŞOARA
     181. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL IERNUT
     182. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL REGHIN
     183. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DUMBRAVIOARA
     184. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ROMAN
     185. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TÂRGU NEAMŢ
     186. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HORIA ROMAN
     187. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SLATINA
     188. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CARACAL
     189. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BALŞ
     190. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SCORNICEŞTI
     191. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CORABIA
     192. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MIZIL
     193. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL VALEA CĂLUGĂREASCĂ
     194. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BARCĂNEŞTI
     195. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CAREI
     196. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL NEGREŞTI-OAS
     197. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL LIVADA
     198. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞIMLEU SILVANIEI
     199. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ILEANDA
     200. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL NUŞFĂLĂU
     201. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SIBIU
     202. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DUMBRĂVENI
     203. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TÂRNAVA
     204. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FĂLTICENI
     205. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL RĂDĂUŢI
     206. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DORNA CÂNDRENILOR
     207. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA
     208. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TURNU MĂGURELE
     209. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ROŞIORI DE VEDE
     210. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DRAGĂNEŞTI-VLAŞCA
     211. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL Nr. 1 LUGOJ
     212. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CIACOVA
     213. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TIMIŞOARA
     214. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BILED
     215. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SANNICOLAU MARE
     216. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL JIMBOLIA
     217. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL Nr. 2 LUGOJ
     218. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIŞOARA
     219. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TULCEA
     220. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TOPOLOG
     221. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HUŞI
     222. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL PUIEŞTI
     223. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL NEGREŞTI
     224. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MURGENI
     225. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ZORLENI
     226. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DRAGĂNEŞTI
     227. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BĂLCEŞTI
     228. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FOCŞANI
     229. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ODOBEŞTI
     230. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ADJUD
     231. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FLOREŞTI
     232. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BRĂNEŞTI
     233. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DRAGOMIREŞTI-VALE
     234. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CIOROGÂRLA
     235. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BĂNEASA - BUCUREŞTI
     236. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3

  SOCIETĂŢILE COMERCIALE PE ACŢIUNI DEŢINĂTOARE DE TERENURI
  AGRICOLE CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ CARE NU AU
  FOST INCLUSE IN ANEXA Nr. 1
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Nr.
     crt. Denumirea Societăţii Comerciale
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Judeţul Arad

       1. AGRICOLA - S.A. CURTICI
       2. AGROZOOTEHNICA - S.A. CEALA
       3. ARLEFRUCT - S.A. ARAD
       4. CARNE - S.A. ARAD

      Judeţul Argeş

       5. AGROCOM - S.A. MERIŞANI
       6. TOPOLOG AGROPROD - S.A. TIGVENI

      Judeţul Bacău

       7. AGRIBAC ITESTI - S.A. BEREŞTI
       8. AGRO ZOOTEHNICA - S.A. HORGEŞTI
       9. AGROFRUCT DOJA - S.A.
      10. AGROVEG - S.A. ARDEOANI
      11. ALIUM - S.A. HORGEŞTI
      12. BĂNEŞTI - S.A. STĂNIŞEŞTI
      13. FRUCTEX - S.A. BACĂU
      14. MALUS - S.A. HORGEŞTI
      15. SERE COMĂNEŞTI - S.A.
      16. TRITICUM - S.A. RĂCĂCIUNI
      17. AGROINDUSTRIALA PATRU INAND - S.A.
      18. AGROINDUSTRIALA DOI LIVADA - S.A.
      19. AGROINDUSTRIALA ŞAPTE LES - S.A.
      20. AGROINDUSTRIALA ŞASE CEFA - S.A.
      21. AGROINDUSTRIALA TREI LES - S.A.
      22. AGROINDUSTRIALA UNU NOJORID - S.A.
      23. MERSAGRO PROD - S.A. MIERSIG

      Judeţul Botoşani

      24. AGRICOLA 2000 - S.A. ŞENDRICENI
      25. AGRICOLA - S.A. BOTOŞANI
      26. AGRICOLA - S.A. HAVARNA
      27. AGROSEM - S.A. SOCRUJENI
      28. BRAIPOR - S.A. BRĂIEŞTI
      29. STANCA STANCA - S.A.
      30. ZOO AGRICOLA - S.A. BUCECEA
      31. TICBO - S.A. BOTOŞANI

      Judeţul Buzău

      32. AGRICOLA - S.A. DULBANU
      33. AGROHORTI - S.A. RAMNICU SĂRAT
      34. AGROZOOTEHNICA - S.A. CIORANCA
      35. CARBUZ BUZĂU - S.A.
      36. PISCICOLA AMARA - S.A.
      37. PISCICOLA BOLDU - S.A.
      38. PISCICOLA MIHĂILEŞTI - S.A.
      39. PISCICOLA ROSETTI - S.A.
      40. SERIBUZ - S.A. BUZĂU
      41. SUINPROD - S.A. VERGULEASA
      42. TOMAVIT - S.A. BUZĂU

      Judeţul Cluj

      43. NUTREX - S.A. CLUJ-NAPOCA
      44. SEMROM TRANSILVANIA - S.A.

      Judeţul Constanţa

      45. AGROZOOMED - S.A. MEDGIDIA
      46. MUNCA OVIDIU - S.A.
      47. POMICOLA - S.A. VALU LUI TRAIAN

      Judeţul Dâmboviţa

      48. AVICOLA - S.A. CREVEDIA
      49. BOMBYX COM - S.A. TÂRGOVIŞTE
      50. HORTEX - S.A. LUCIENI

      Judeţul Dolj

      51. AVICOLA - S.A. CRAIOVA
      52. CRASER - S.A. CRAIOVA
      53. PISCICOLA - S.A. DUNARENI

      Judeţul Galaţi

      54. ZATUN - S.A. GALAŢI

      Judeţul Giurgiu

      55. AGRO HORTICOLA - S.A. UZUNU
      56. SUINPROD - S.A. OINACU

      Judeţul Hunedoara

      57. AGROLACT HAMEI - S.A.
      58. AGROTEHNICA - S.A. ROMOŞ
      59. POMICOLA - S.A. AUREL VLAICU
      60. ZOOTEHNICA - S.A. BIRCEA MARE

      Judeţul Ialomiţa

      61. AGRICOLA - S.A. SLOBOZIA

      Judeţul Iaşi

      62. AGROFRUCT - S.A. PLUGARI
      63. AGROMIXT - S.A. REDIU
      64. STAŢIUNEA DE CERCETARE PENTRU ACVACULTURĂ SI ECOLOGIE - S.A.

      Judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti

      65. AGROINDCOM CHITILA - S.A.
      66. BERSER - S.A. BUCUREŞTI
      67. COMAICO - S.A.
      68. GLINCARN - S.A. POPEŞTI-LEORDENI

      69. Abrogat.

  -------------
  Pct. 69 din anexa 3 a fost abrogat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 18 februarie 2002.
      70. PISCICOLA ILFOV - S.A.
      71. SEMTEST - S.A. BALOTEŞTI
      72. SUINPROD - S.A. POPEŞTI-LEORDENI

      Judeţul Maramureş

      73. AGRICOLA - S.A. SATU LUNG
      74. AGROINDUSTRIALA - S.A. TÂRGU LĂPUŞ
      75. AGROZOOTEHNICA - S.A. ŞEINI
      76. POMFRUCT - S.A. BAIA MARE
      77. POMICOLA - S.A. ŞOMCUŢA MARE
      78. SIGMALEF - S.A. SIGHETU MARMAŢIEI

      Judeţul Mehedinţi

      79. AVICOLA - S.A. ŞIMIAN
      80. SUINPROD - S.A. IZVORU BARZII

      Judeţul Mureş

      81. AVICOLA TÂRGU MUREŞ - S.A.

      Judeţul Neamţ

      82. AGRACOM BĂLĂNEŞTI - S.A.
      83. AGROINDTEST - S.A. PIATRA-NEAMŢ
      84. AGROSTAR TRAIAN - S.A.
      85. AVICOLA - S.A. PIATRA-NEAMŢ
      86. ROMFLAX - S.A. GIROV

      Judeţul Olt

      87. AGRODANEASA - S.A.
      88. OLTSEM - S.A. SLATINA

      Judeţul Prahova

      89. COMPORSA - S.A. PLOIEŞTI
      90. PREST PAJ SAM - S.A.

      Judeţul Satu Mare

      91. AGRICOLA - S.A. CIG
      92. AGRIPOM - S.A. SĂI
      93. AGROLAZURI - S.A. LAZURI
      94. AGROSERV - S.A. SATU MARE
      95. AGROSERVICE - S.A. ODOREU
      96. AGROZOO - S.A. BOTIZ
      97. AGROZOOHORTICOLA - S.A. HALMEU
      98. CHEREUSA - S.A. CHEREUSA
      99. CORPARET - S.A. CAREI
     100. CUCU - S.A. ODOREU
     101. OVIS - S.A. MOFTIN
     102. POMICOLA - S.A. CEHAL
     103. POMICOLA - S.A. HOMOROD
     104. POMICOLA - S.A. JOLTA
     105. SATMAREANA - S.A. SATU MARE

      Judeţul Suceava

     106. AGROINDUSTRIALA - S.A. RĂDĂUŢI
     107. SUINPROD - S.A. VEREŞTI

      Judeţul Teleorman

     108. AGROTURRIS - S.A. TURNU MĂGURELE
     109. AGROPROD - S.A. NĂSTURELU
     110. AGROVITIS - S.A. TELEORMAN
     111. CARLA PRODIMPEX - S.A.
     112. VINCOM IMPEX TURIS - S.A. MAVRODIN

      Judeţul Timiş

     113. COMAGRA BEREGSAU - S.A.
     114. FLORATIM - S.A. TIMIŞOARA
     115. ORTITIM - S.A. ORTIŞOARA
     116. RECASEM - S.A. RECAŞ
     117. BOMBIX MORI - S.A. LUGOJ
     118. SEMTIM - S.A.
     119. SERITIM - S.A.

      Judeţul Tulcea

     120. AGRODELTA - S.A. SARINASUF
     121. ECODELTA - S.A. TULCEA
     122. PISCICOLA - S.A. ISACCEA
     123. PISCICOLA - S.A. MACIN
     124. PISCICOLA - S.A. MILA 23
     125. PISCICOLA - S.A. MURIGHIOL
     126. PISCICOLA - S.A. SFÂNTU GHEORGHE
     127. PISCICOLA - S.A. CHILIA VECHE
     128. PISCICOLA - S.A. JURILOVCA
     129. PISCICOLA - S.A. SULINA
     130. PISCICOLA - S.A. TULCEA
     131. VINIFICAŢIE SI BĂUTURI - S.A. TULCEA

      Judeţul Vaslui

     132. AVICOLA - S.A. VASLUI
     133. VINICOLA AVEREŞTI 2000 - S.A.

      Judeţul Valcea

     134. AGROZOOTEHNICA - S.A. DRĂGĂŞANI
     135. SERE - S.A. RAMNICU VALCEA
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 4

  SOCIETĂŢILE NAŢIONALE
  deţinătoare de terenuri cu destinaţie agricolă, care funcţionează
  sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr.
    crt. Denumirea societăţii naţionale
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1. SOCIETATEA NAŢIONALA "ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE" - S.A.
      2. SOCIETATEA NAŢIONALA "TUTUNUL ROMANESC" - S.A.
      3. Abrogat.
      4. SOCIETATEA NAŢIONALA "INSTITUTUL PASTEUR" - S.A.
      5. SOCIETATEA NAŢIONALA A PRODUSELOR AGRICOLE - S.A.
      6. SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CERCETARE-DEZVOLTARE "CEDER" - S.A.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ------------
  Nr. crt. 3 din anexa 4 a fost abrogat de litera a) a art. 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 139 din 17 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29 octombrie 2002.

  ------