ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2008
pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009  Având în vedere necesitatea accelerării procesului de reformă a sistemului de sănătate pentru a oferi cetăţenilor servicii medicale de calitate,
  ţinând cont de faptul că se impune crearea cadrului legal pentru reorganizarea instituţională a Ministerului Sănătăţii, în vederea gestionării eficiente a resurselor umane şi financiare din domeniul sănătăţii publice şi asigurării derulării programelor privind infrastructura în domeniul sanitar,
  luând în considerare obligaţiile cuprinse în Programul naţional de reforme asumate în contextul european al eforturilor pentru atingerea obiectivelor Agendei Lisabona,
  având în vedere necesitatea derulării obiectivelor asumate în Programul de guvernare 2009-2012, cu privire la procesul de descentralizare în sistemul de sănătate publică,
  ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în funcţionarea unităţilor deconcentrate ale Ministerului Sănătaţii, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  ţinând cont de faptul că elementele anterior menţionate se referă la o situaţie extraordinară, iar neadoptarea de măsuri imediate în sensul celor preconizate, prin utilizarea procedurii de legiferare prin ordonanţă de urgenţă, determină consecinţe negative în sensul afectării unui interes public,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se reorganizează ca direcţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.


  Articolul II

  Articolul 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  "Art. 12. - Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii, cu personalitate juridică, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local. În mod similar se pot organiza direcţii de sănătate publică în cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care colaborează cu unităţile deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii."


  Articolul III

  În cuprinsul actelor normative sintagma autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se înlocuieşte cu expresia direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.


  Articolul IV

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul sănătăţii va aproba prin ordin Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul sănătăţii,
  Ion Bazac
  Bucureşti, 30 decembrie 2008.
  Nr. 227.
  ------