LEGE nr. 272 din 12 noiembrie 2021pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 punctul II, subpunctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. arme și muniții interzise - armele și munițiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, deținere, port și folosire sunt interzise persoanelor fizice și juridice, cu excepția instituțiilor publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, a unităților aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înființate prin acte normative, a muzeelor, a companiilor naționale și societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament și muniție;2. La articolul 2 punctul V, după subpunctul 10 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11, cu următorul cuprins:11. banc de probe - orice entitate care are ca atribuții testarea și certificarea armelor de foc, a componentelor esențiale și a munițiilor aferente în scopul atestării calității acestora din punctul de vedere al siguranței și securității tragerii și care a fost acreditată de Comisia internațională permanentă pentru identificarea armelor de calibru mic, indicată la pct. 1 lit. c) din anexa la Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a specificațiilor tehnice pentru armele de alarmă și de semnalizare în temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme, comisie înființată ca urmare a adoptării Convenției nr. 11.325/1969 pentru recunoașterea mărcilor aplicate pe armele de calibru mic.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3

  Autoritatea competentă(1) Poliția Română este autoritatea competentă care exercită controlul privind deținerea, portul și folosirea armelor, componentelor esențiale și munițiilor, destinate uzului civil, precum și cu privire la operațiunile efectuate cu acestea, în condițiile prezentei legi.(2) Se desemnează Direcția arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române ca punct focal național pentru realizarea cooperării și schimbului reciproc de informații cu statele membre, în ceea ce privește controalele desfășurate și operațiunile efectuate cu arme, componente esențiale și muniții aferente acestora, destinate uzului civil, în conformitate cu prevederile Directivei de punere în aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei din 16 ianuarie 2019, precum și ca autoritate centrală, în sensul prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/686 al Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a modalităților detaliate prevăzute de Directiva 91/477/CEE a Consiliului pentru schimbul sistematic, prin mijloace electronice, de informații referitoare la transferul de arme de foc în interiorul Uniunii.
  4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 5^1

  Regimul juridic al armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, al armelor de alarmă și al armelor de semnalizare introduse pe teritoriul României(1) În vederea introducerii/scoaterii pe/de pe teritoriul României a armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armelor de alarmă și/sau a armelor de semnalizare, armurierii, intermediarii sau, după caz, persoanele fizice autorizate să dețină astfel de dispozitive trebuie să obțină în prealabil un certificat emis de un banc de probe, care să ateste îndeplinirea cumulativă a cerințelor prevăzute la art. 8^1, însoțit de o traducere autorizată în limba română, dacă este cazul.(2) Înainte de introducerea pe piață a armelor prevăzute la alin. (1), produse pe teritoriul României, armurierii trebuie să obțină în prealabil un certificat emis de un banc de probe, care să ateste îndeplinirea cumulativă a cerințelor prevăzute la art. 8^1, însoțit de o traducere autorizată în limba română, dacă este cazul.(3) Pentru obținerea certificatului care să ateste îndeplinirea cumulativă a cerințelor prevăzute la art. 8^1, în cazul scoaterii de pe teritoriul României, potrivit prevederilor alin. (1), sau al introducerii pe piață, potrivit prevederilor alin. (2), armurierii, intermediarii sau, după caz, persoanele fizice autorizate să dețină arme de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, arme de alarmă și arme de semnalizare pot transfera temporar armele respective pe teritoriul oricărui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene pe care se află un banc de probe acreditat de Comisia internațională permanentă pentru identificarea armelor de calibru mic, în condițiile prevăzute la art. 121.
  5. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 8^1

  Specificațiile tehnice ale armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, ale armelor de alarmă și ale armelor de semnalizare(1) Pentru garantarea faptului că armele de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de alarmă și armele de semnalizare nu pot fi transformate pentru a expulza o alică, un glonț sau un proiectil, prin acțiunea unui combustibil de propulsie, acestea trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de ordin tehnic:
  a) să fie în măsură să expulzeze muniție pirotehnică de semnalizare numai dacă pe gura țevii este fixat un adaptor;
  b) să fie prevăzute cu un dispozitiv durabil, montat în interiorul armei, care să împiedice tragerea cu cartușe încărcate cu una sau mai multe alice ori unul sau mai multe gloanțe ori proiectile solide;
  c) să fie concepute pentru un cartuș care figurează și respectă dimensiunile și standardele indicate în tabelul nr. VIII din Tabelele cu dimensiuni pentru cartușe și camere stabilite de către Comisia internațională permanentă pentru identificarea armelor de calibru mic, în vigoare la data de 16.01.2019;
  d) să nu poată fi modificate cu ajutorul unor instrumente obișnuite astfel încât să expulzeze sau să devină capabile să expulzeze o alică, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie;
  e) componentele esențiale ale acestora să fie construite astfel încât să nu poată fi montate sau utilizate drept componente esențiale ale armelor de foc;
  f) înlăturarea sau modificarea țevilor să determine distrugerea și deteriorarea semnificativă a acestora;
  g) atât camera cartușului, cât și țeava trebuie să fie deplasate, înclinate sau decalate, astfel încât să împiedice ca armele să fie încărcate cu muniție sau să tragă muniție;
  h) să fie prevăzute cu obstacole inamovibile de-a lungul lungimii țevii, astfel încât o alică, un glonț sau un proiectil să nu poată trece prin țeavă prin acțiunea unui combustibil de propulsie și orice spațiu lăsat liber la nivelul țevii să nu depășească lungimea de 1 cm.
  (2) Spațiul lăsat liber la nivelul țevii, care să nu depășească lungimea de 1 cm, prevăzut la alin. (1) lit. h), trebuie să existe:
  a) pe întreaga lungime a țevii, în cazul armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, al armelor de alarmă și al armelor de semnalizare a căror țeavă nu depășește 30 cm sau a căror lungime totală nu depășește 60 cm;
  b) pe cel puțin o treime din lungimea țevii, în cazul armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armelor de alarmă și armelor de semnalizare, a căror țeavă depășește 30 cm.
  (3) Obstacolele prevăzute la alin. (1) lit. h) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
  a) primul obstacol este plasat cât mai aproape posibil de camera armei de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armei de alarmă sau a armei de semnalizare, astfel încât să permită în același timp expulzarea gazelor prin orificiile de evacuare;
  b) să fie permanente și să nu poată fi înlăturate fără distrugerea camerei cartușului sau a țevii armei de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armei de alarmă sau a armei de semnalizare;
  c) să fie fabricate în întregime dintr-un material rezistent la tăiere, perforare, sfredelire, măcinare sau orice alt procedeu similar, cu o duritate minimă de 610 HV 30 pe scara Vickers. Țeava poate avea un canal de-a lungul axei sale pentru a permite substanțelor iritante sau altor substanțe active să fie expulzate din dispozitiv;
  d) să fie concepute astfel încât să împiedice crearea sau lărgirea unui orificiu în țeavă, de-a lungul axei sale;
  e) să fie concepute astfel încât să împiedice înlăturarea țevii, cu excepția cazului în care spațiul aferent cadrului și camerei devine inutil ca urmare a înlăturării respective sau dacă integritatea armei de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, a armei de alarmă sau a armei de semnalizare este atât de compromisă încât aceasta nu poate fi utilizată pentru a constitui baza unei arme de foc fără efectuarea unor reparații sau a unor completări semnificative.
  (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. c), în cazul armelor de alarmă și al armelor de semnalizare, concepute pentru a trage numai gloanțe oarbe, obstacolele trebuie să fie fabricate în întregime dintr-un material rezistent la tăiere, perforare, sfredelire, măcinare sau orice alt procedeu similar, cu o duritate minimă de 700 HV 30 pe scara Vickers.(5) În cazul armelor de alarmă și al armelor de semnalizare, concepute pentru a trage numai gloanțe oarbe, obstacolele trebuie să blocheze complet țeava, cu excepția unuia sau mai multor orificii de evacuare a presiunii gazului, realizate astfel încât niciun gaz să nu poată fi expulzat prin partea din față a armei.(6) În cazul armelor de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, al armelor de alarmă și al armelor de semnalizare, de tip revolver, suplimentar cerinței prevăzute la alin. (1) lit. g), deschiderile frontale ale camerei cilindrului trebuie să fie îngustate pentru a se asigura faptul că gloanțele sunt blocate în camera cilindrului și să fie deplasate în raport cu camera cilindrului.
  6. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Muzeele pot procura și deține arme de foc și încărcătoare prevăzute la categoria A din anexă, iar colecționarii de arme, poligoanele autorizate, federațiile naționale cu ramura de tir și cluburile sportive afiliate acestora pot procura și deține arme de foc și încărcătoare prevăzute la categoria A pct. 6 și 7 din anexă numai de la persoanele fizice și juridice autorizate pentru deținere și folosire în condițiile legii.7. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Armurierii autorizați pot efectua operațiuni de comercializare a armelor și încărcătoarelor din categoria A pct. 6 și 7 din anexă, aflate pe teritoriul României.8. La articolul 89, părțile introductive ale alineatelor (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 89
  (1) Armele prevăzute în categoriile A-C și categoria D pct. 1, 4 și 5 din anexă, componentele esențiale și munițiile corespunzătoare, fabricate pe teritoriul României, pot fi deținute sau comercializate numai dacă îndeplinesc următoarele condiții:
  .......................................................................(2) Armele prevăzute în categoriile A-C și categoria D pct. 1, 4 și 5 din anexă, componentele esențiale și munițiile corespunzătoare, fabricate în afara teritoriului României, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, deținute de persoane fizice ori juridice din România numai dacă:
  9. La articolul 90, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 90
  (1) Armurierii și intermediarii care, după caz, produc, transferă, exportă sau importă arme, componente esențiale sau muniții pe/de pe teritoriul României dintre cele prevăzute în categoriile A-C și categoria D pct. 1, 4 și 5 din anexă au obligația să aplice pe arme, componente esențiale, muniții și pachete de muniții, marcaje unice, clare și permanente destinate identificării și urmăririi acestora sau, după caz, să se asigure că au fost realizate, în mod cumulativ, pentru orice armă, componentă esențială, muniție sau pachet de muniții, la momentul introducerii pe piață, următoarele operațiuni:
  10. La articolul 90, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În vederea procurării de arme, componente esențiale sau muniții din afara teritoriului României, dintre cele prevăzute în categoria A pct. 6 și 7, categoriile B și C și categoria D pct. 1, 4 și 5 din anexă, persoanele fizice au obligația să se asigure că acestea sunt marcate potrivit prevederilor prezentului articol, la data solicitării acordului prealabil sau, după caz, a avizului de import.11. La articolul 90, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3^1)-(3^5), cu următorul cuprins:(3^1) Dimensiunea caracterelor utilizate pentru marcarea armelor și a componentelor esențiale ale acestora trebuie să fie de cel puțin 1,6 mm. Prin excepție, în cazul componentelor esențiale care sunt prea mici pentru a fi marcate potrivit prevederilor prezentului articol, se poate utiliza o dimensiune mai mică a caracterelor.(3^2) În cazul cadrelor sau recuperatoarelor fabricate dintr-un material nemetalic, marcajul se aplică pe o placă metalică integrată permanent în materialul cadrului sau recuperatorului, astfel încât:
  a) placa să nu poată fi înlăturată cu ușurință sau imediat; și
  b) înlăturarea plăcii să determine distrugerea unei părți a cadrului sau a recuperatorului.
  (3^3) Pentru marcarea armelor sau a componentelor esențiale ale acestora, alfabetul utilizat trebuie să fie latin, iar sistemul numeric utilizat poate fi arab sau roman.(3^4) Armurierii sau intermediarii care importă sau transferă arme și componente esențiale în România, marcate cu caractere diferite de cele specifice alfabetului și sistemelor numerice prevăzute la alin. (3^3), au obligația să procedeze la marcarea acestora potrivit prevederilor prezentului articol, până la momentul introducerii pe piață.(3^5) În vederea obținerii acordului prealabil sau, după caz, a avizului de import, persoanele fizice care intenționează să procure arme și componente esențiale din afara teritoriului României, marcate cu caractere diferite de cele specifice alfabetului și sistemelor numerice prevăzute la alin. (3^3), au obligația să se asigure că acestea sunt marcate potrivit prevederilor prezentului articol.
  12. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta lege.


  Articolul II

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, România, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, transmite Comisiei Europene datele de contact ale punctului focal național prevăzut la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul III
  (1) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate să dețină arme neletale, dintre cele prevăzute în categoria D pct. 2 și 3 din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a se prezenta la organul de poliție care le are în evidență, în vederea:
  a) înscrierii armei/armelor din certificatul de deținător în permisul de armă, în cazul celor care posedă un asemenea document;
  b) obținerii permisului de armă, în cazul celor care nu posedă un asemenea document, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la autorizarea portului și folosirii armelor neletale din categoria celor supuse autorizării.
  (2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), certificatele de deținător ale posesorilor armelor neletale prevăzute în categoria D pct. 2 și 3 din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu șiau îndeplinit obligațiile prevăzute la alin. (1), conferă titularilor exclusiv dreptul de a deține armele respective la adresa înscrisă în certificat.(3) Persoanele juridice autorizate să dețină arme neletale, dintre cele prevăzute în categoria D pct. 2 și 3 din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația ca, până cel târziu la data expirării valabilității vizei certificatului de deținător, să se prezinte la organul de poliție care le are în evidență, în vederea:
  a) înscrierii armei/armelor din certificatul de deținător în autorizația de folosire, în cazul celor care posedă un asemenea document;
  b) obținerii autorizației de folosire, în cazul celor care nu posedă un asemenea document, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la autorizarea folosirii armelor neletale din categoria celor supuse autorizării.


  Articolul IV
  (1) Armele din categoria D pct. 1, 4 și 5 din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, componentele esențiale și munițiile aferente acestora fabricate, transferate sau importate în România până la data intrării în vigoare a prezentei legi, marcate potrivit prevederilor legale aplicabile anterior intrării în vigoare a acesteia, pot fi achiziționate, vândute sau folosite exclusiv pe teritoriul României.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), armele din categoria D pct. 1, 4 și 5 din anexa la Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, componentele esențiale și munițiile aferente acestora pot fi transferate de pe teritoriul României pe teritoriul unui alt stat membru sau exportate, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, doar după marcarea acestora în condițiile Legii nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul V
  (1) Armele de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de alarmă și armele de semnalizare fabricate, transferate sau importate în România, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi achiziționate, vândute, deținute sau folosite exclusiv pe teritoriul României.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, armele de autoapărare special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de alarmă și armele de semnalizare pot fi exportate sau transferate de pe teritoriul României pe teritoriul unui alt stat membru, doar după obținerea în prealabil a unui certificat emis de un banc de probe, în sensul prevederilor art. 2 pct. V subpct. 11 din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să ateste îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de o traducere autorizată în limba română, dacă este cazul.

  Prezenta lege transpune:– Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/68 a Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a specificațiilor tehnice pentru marcajul armelor de foc și al componentelor lor esențiale în temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 15 din 17 ianuarie 2019;– Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a specificațiilor tehnice pentru armele de alarmă și de semnalizare în temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 15 din 17 ianuarie 2019.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN-CLAUDIU ROMAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 12 noiembrie 2021.
  Nr. 272.

  ANEXĂ

  (Anexa la Legea nr. 295/2004)
  CLASIFICAREA ARMELOR

  Munițiile, precum și componentele esențiale ale armelor urmează regimul armei căreia îi sunt destinate.
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  1 - militare
  2 - apărare și pază
  3 - vânătoare
  4 - tir sportiv
  5 - colecție
  6 - autoapărare
  7 - destinație utilitară
  8 - agrement


  Caracteristicile armei/muniției

  Destinația armei/muniției:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  CATEGORIA A

  Arme și muniții interzise

  1.

  Instrumentele și lansatoarele militare cu efect exploziv sau incendiar

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  2.

  Armele de foc automate

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  3.

  Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  4.

  Munițiile cu proiectile perforante, explozive sau incendiare, la fel ca și proiectilele pentru aceste muniții

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  5.

  Munițiile pentru pistolete și revolvere cu proiectile expansive, ca și aceste proiectile, mai puțin în ceea ce privește armele de vânătoare sau de tir cu țintă, pentru persoanele care au dreptul de a purta și folosi aceste arme

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  6.

  Armele de foc semiautomate care provin sau au fost transformate din arme de foc automate

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  x

  -

  7.

  Armele de foc semiautomate cu percuție centrală cu următoarele caracteristici:
  a) arme de foc scurte care permit lansarea a peste 21 de cartușe fără reîncărcare, în cazul în care:
  (i) un încărcător cu o capacitate de peste 20 de cartușe face parte din arma de foc respectivă; sau
  (ii) în aceasta este inserat un încărcător detașabil cu o capacitate care depășește 20 de cartușe;
  b) arme de foc lungi care permit lansarea a peste 11 cartușe fără reîncărcare, în cazul în care:
  (i) un încărcător cu o capacitate de peste 10 cartușe face parte din arma de foc; sau
  (ii) în aceasta este inserat un încărcător detașabil cu o capacitate care depășește 10 cartușe

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  x

  -

  8.

  Armele de foc lungi, semiautomate, concepute inițial pentru tragere de la nivelul umărului, a căror lungime poate fi redusă la mai puțin de 60 cm fără ca acestea să își piardă funcționalitatea, cu ajutorul unui pat rabatabil sau telescopic sau al unui pat ce poate fi demontat fără a folosi unelte

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  9.

  Armele care prezintă caracteristicile tehnice ale armelor letale sau, după caz, ale armelor neletale, dar care nu se regăsesc în prezenta anexă

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  10.

  Armele confecționate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de alarmă și armele de semnalizare, precum și armele de start, care nu îndeplinesc condițiile de siguranță a tragerii și nu prezintă garanția că nu pot fi transformate pentru a expulza o alică, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie, conform certificării emise de un organism abilitat în acest sens, național sau internațional

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  11.

  Orice armă din această categorie care a fost transformată în armă cu muniție oarbă, pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică ori care a fost transformată în armă de spectacol sau armă acustică

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  CATEGORIA B

  Arme și muniții letale supuse autorizării

  1.

  Armele de foc scurte cu repetiție, cu percuție centrală

  x

  x

  -

  x

  x

  -

  x

  -

  2.

  Armele de foc scurte cu tragere foc cu foc, cu percuție centrală

  x

  x

  -

  x

  x

  -

  x

  -

  3.

  Armele de foc scurte cu tragere foc cu foc, cu percuție pe ramă, cu o lungime totală sub 28 cm

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  x

  -

  4.

  Armele de foc lungi, semiautomate, ale căror încărcătoare și camere pot conține împreună mai mult de 3 cartușe în cazul armelor de foc cu percuție pe ramă și mai mult de 3, dar mai puțin de 12 cartușe în cazul armelor de foc cu percuție centrală

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  x

  -

  5.

  Armele de foc scurte semiautomate, cu percuție centrală, altele decât cele din categoria A pct. 7

  x

  x

  -

  x

  x

  -

  x

  -

  6.

  Armele de foc lungi, semiautomate, enumerate la pct. 7 lit. b) din categoria A, ale căror încărcătoare și camere nu pot conține împreună mai mult de 3 cartușe, al căror încărcător este detașabil sau pentru care nu poate fi garantată imposibilitatea transformării, cu ajutorul unor unelte obișnuite, în arme ale căror încărcătoare și camere pot conține împreună mai mult de 3 cartușe

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  x

  -

  7.

  Armele de foc lungi cu repetiție/semiautomate, cu țeavă netedă, care nu depășește 60 cm

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  x

  -

  8.

  Orice armă din această categorie, care a fost transformată în armă cu muniție oarbă, pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică ori care a fost transformată în armă de spectacol sau armă acustică

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  9.

  Armele de foc semiautomate pentru uz civil, care seamănă cu armele cu mecanisme automate, altele decât cele enumerate la pct. 6, 7 sau 8 din categoria A

  -

  -

  x

  -

  x

  -

  x

  -

  10.

  Armele de foc scurte semiautomate sau cu repetiție, cu percuție pe ramă

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  x

  -

  11.

  Armele de foc lungi, cu tragere foc cu foc sau cu repetiție, cu percuție pe ramă

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  x

  -

  12.

  Armele de foc lungi cu țeava ghintuită, cu tragere foc cu foc, cu percuție centrală

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  x

  -

  13.

  Armele de foc scurte, cu tragere foc cu foc, cu percuție pe ramă, de o lungime totală mai mare sau egală cu 28 cm

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  x

  -

  14.

  Armele de foc lungi cu țeava netedă, cu tragere foc cu foc

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  x

  -

  15.

  Armele de foc lungi cu repetiție, altele decât cele din categoria B pct. 7

  -

  -

  x

  -

  x

  -

  x

  -

  16.

  Armele de foc lungi cu țeava ghintuită a căror muniție dezvoltă o energie cinetică la gura țevii ce depășește 10.000 Jouli

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  17.

  Armele de foc lungi semiautomate, altele decât cele enumerate la categoria A sau B

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  x

  -

  CATEGORIA C

  Arme și muniții neletale supuse autorizării

  1.

  Armele scurte (pistol sau revolver) confecționate special pentru a arunca proiectile din cauciuc

  -

  -

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  2.

  Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient și care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  3.

  Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient și care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  4.

  Armele scurte (pistol sau revolver) confecționate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare

  -

  -

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  5.

  Armele de alarmă și armele de semnalizare

  x

  -

  -

  -

  x

  x

  x

  x

  6.

  Orice armă din această categorie care a fost transformată în armă cu muniție oarbă, pentru a expulza substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică ori care a fost transformată în armă de spectacol sau armă acustică

  -

  -

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  CATEGORIA D

  Arme și muniții neletale supuse notificării

  1.

  Armele cu tranchilizante

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  x

  -

  2.

  Arbaletele

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  x

  3.

  Armele vechi

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  4.

  Orice armă din această categorie care a fost transformată în armă de spectacol sau armă acustică

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  x

  -

  5.

  Armele clasificate în categoriile A, B, C sau D care au fost dezactivate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  x

  CATEGORIA E

  Alte categorii de arme și dispozitive

  1.

  Armele cu destinație industrială

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  x

  -

  2.

  Armele de asomare

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  x

  -

  3.

  Harpoanele destinate pescuitului

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  x

  -

  4.

  Arcurile destinate tirului sportiv

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  x

  x

  5.

  Replicile de arme tip airsoft

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  x

  x

  6.

  Dispozitivele paintball

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  x

  x

  ----