ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 68 din 5 octombrie 2017pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 9 octombrie 2017
  Având în vedere necesitatea clarificării cadrului legal pentru instituirea unei proceduri de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și a timbrului de mediu pentru autovehicule prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017,
  ținând cont de intervenirea unor situații care nu au fost reglementate în cuprinsul actului normativ, precum cea în care contribuabilul nu anexează documentul doveditor al plății și situația în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa nu a fost înmatriculat, și care pot conduce la blocarea aplicării acestuia pentru aceste cazuri,
  având în vedere jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene potrivit căreia statul membru este obligat să ramburseze taxele percepute cu încălcarea dreptului Uniunii, iar efectul direct al hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene constituie obligația statului român și a autorităților fiscale la restituirea integrală și imediată a taxelor auto nelegal colectate, pentru a evita o posibilă declanșare a unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene,
  ținând cont de jurisprudența constantă a Curții Constituționale a României, care a statuat că Guvernul este abilitat din punct de vedere constituțional ca, prin mijloacele pe care le are la îndemână, să garanteze îndeplinirea obligațiilor României față de Uniunea Europeană,
  luând în considerare că, prin neadoptarea unor măsuri urgente pentru deblocarea situațiilor, există riscul declanșării unor acțiuni în justiție împotriva instituțiilor statului român, inclusiv în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene,
  întrucât aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în situația în care contribuabilul nu anexează documentul doveditor al plății, organul fiscal central efectuează verificarea existenței acestuia în baza de date deținută.(4^2) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în situația în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule nu a fost înmatriculat de către plătitor, contribuabilul nu trebuie să anexeze copiile cărții de identitate a vehiculului și certificatului de înmatriculare. În acest caz, cererea de restituire este însoțită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei neutilizate, document pe care persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule înscrie mențiunea «taxă neutilizată» și care este semnat și ștampilat de către aceasta.2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Sumele stabilite prin hotărârile judecătorești prevăzute la alin. (1) se restituie de organele competente astfel:
  a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;
  b) timbrul de mediu se restituie de organele emitente ale acestuia în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan

  București, 5 octombrie 2017.
  Nr. 68.
  ----