ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115 din 26 august 2022pentru completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022
  Având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele și obligațiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung, precum și predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice,
  întrucât criza generată de pandemia de COVID-19 a determinat la nivel național luarea unor măsuri de natură sanitară și economică care au generat dezechilibre la nivelul indicatorilor macroeconomici,
  dat fiind faptul că, ulterior, prin liberalizarea prețurilor la energie, ca măsură impusă la nivel internațional și european, s-a generat o creștere fără precedent a prețului la energia electrică, la gazele naturale, precum și la combustibili care a avut impact atât asupra creșterii prețurilor la utilitățile publice pentru populație, cât și asupra creșterii prețurilor la bunurile de consum, determinând în principal o scădere a puterii de cumpărare cu impact semnificativ asupra standardelor de viață ale populației,
  având în vedere informațiile publicate de Institutul Național de Statistică, potrivit cărora rata inflației în mai 2022 comparativ cu aceeași lună a anului 2021 a fost de 14,5%, prețurile mărfurilor alimentare au crescut cu 14,3%, cele ale mărfurilor nealimentare au fost mai mari cu 17,2%, iar tarifele serviciilor s-au mărit cu 7,5%. Tarifele serviciilor au crescut în medie cu 7,5%, în principal pentru apă, canal, salubritate +18,7%, alte servicii +11,3%, transport interurban +9,2%. În luna mai 2022, comparativ cu luna mai 2021, prețurile produselor agricole au crescut cu 38,93%. De asemenea, comparativ cu luna mai 2021, creșteri de preț s-au înregistrat la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 135,7%.
  Deoarece criza războiului din Ucraina a determinat la rândul său un impact puternic asupra prețurilor la bunurile de consum, întrucât Ucraina este un mare producător și exportator de cereale pentru Uniunea Europeană, iar odată cu declanșarea războiului aceste importuri, mai ales la cereale, s-au diminuat semnificativ,
  în considerarea faptului că în lipsa unor măsuri concrete și rapide s-ar vulnerabiliza și mai mult categoriile de persoane vizate de prezenta ordonanță de urgență, prin diminuarea puterii de cumpărare, cu impact semnificativ asupra standardelor de viață ale populației, și prin amplificarea riscului de sărăcire extremă,
  având în vedere faptul că drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar nu au fost majorate în ultimii doi ani ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare adoptate în contextul economic actual, cu excepția personalului care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. II „Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate și asistență social㻓 la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar, personalului didactic de conducere și personalului de îndrumare și control din învățământ care au beneficiat de la începutul anului 2022 de o pătrime din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2021,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  La articolul I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1202 din 18 decembrie 2021, cu modificările ulterioare, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins: (4^1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) și alin. (4^1) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna august 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna decembrie 2021. (4^2) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) și alin. (4^1) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna august 2022, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale și pentru personalul care avansează în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în perioada ianuarie-iulie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază aceste categorii de personal se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna iulie 2022.(4^3) Pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de majorările salariale prevăzute la alin. (4^1) și (4^2) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice».
  (la 21-04-2023, Articolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 103 din 13 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 18 aprilie 2023 )
  (4^4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (4^1), începând cu data de 1 noiembrie 2022, cuantumul brut al indemnizațiilor lunare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice prevăzut în anexa nr. IX lit. C la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin înmulțirea coeficientului prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii pentru anul 2021.
  (la 21-04-2023, Articolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 103 din 13 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 18 aprilie 2023 )


  Articolul II

  Aplicarea prevederilor art. I se face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, pe fiecare ordonator principal de credite.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 26 august 2022.
  Nr. 115.
  ----