ORDONANŢĂ nr. 128 din 31 august 2000 (*actualizată*)
privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenta pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul de Interne**)
(actualizată până la data de 30 octombrie 2002*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 octombrie 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002.
  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Pentru serviciile prestate către persoanele fizice şi/sau juridice în regim de urgenta de Ministerul de Interne, prin unităţile sale, se instituie tarifele de urgenta prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  -----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.
  (2) Tarifele se percep pentru prestarea serviciilor, la cererea expresă a persoanei de a fi efectuate în regim de urgenta.
  -----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.
  (3) Tarifele se achită, pe bază de chitanţa, înainte de efectuarea serviciului corespunzător, la casieriile unităţilor care prestează aceste activităţi.
  -----------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.
  (4) În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în termenele prevăzute în anexa tarifele se restituie de către casieriile unităţilor care trebuiau sa presteze aceste activităţi, procedându-se la anularea chitanţei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.
  (5) Cuantumul tarifelor prevăzute în anexa poate fi actualizat în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Oficiului Concurentei.
  (6) Sumele încasate corespunzător tarifelor de urgenta reprezintă venituri extrabugetare ale Ministerului de Interne, cu titlu permanent, şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
  -----------
  Alin. (6) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.


  Articolul 2

  În nota din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, cu modificările ulterioare, se introduc punctele 3, 4 şi 5 cu următorul cuprins:
  "3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A, C, D şi E, prestate în regim de urgenta, se percep tarife suplimentare de 100.000 lei, care se achită anticipat, pe bază de chitanţa, la casieriile unităţilor care prestează aceste activităţi. În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în regim de urgenta, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităţilor care trebuiau să efectueze prestaţiile, procedându-se la anularea chitanţei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.
  -----------
  Pct. 3 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.
  În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în regim de urgenta, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităţilor care trebuiau să efectueze prestaţiile, procedându-se la anularea chitanţei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.
  4. Prin regim de urgenta, în sensul pct. 2 şi 3, se înţelege prestarea serviciilor pe loc sau în termen de 48 de ore.
  5. Sumele încasate din prestările de servicii efectuate în regim de urgenta, corespunzătoare tarifelor suplimentare, vor fi reţinute integral de către Ministerul de Interne ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
  -----------
  Pct. 5 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexă

                                       LISTA
              cuprinzând serviciile prestate în regim de urgenta către
              persoanele fizice şi juridice de Ministerul de Interne,
               prin unităţile sale, şi tarifele de urgenta percepute
                       pentru desfăşurarea acestor activităţi
  -------------------------------------------------------------------------------
                     Termenul de Cuantumul tarifului Actele normative
  Nr. Denumirea efectuare a (lei) în baza cărora se
  crt. prestaţiei prestaţiei -------------------- se efectuează
                  ----------------- în regim în regim prestaţiile
                   în regim în regim normal de urgenta reglementate
                    normal de ur-
                             genţă
  -------------------------------------------------------------------------------
  1. Avizarea de 30 de 5 zile 200.000 500.000 a) Decretul nr. 328/1966
  urgenta a zile privind circulaţia pe
  efectuării drumurile publice, repu-
  lucrărilor şi blicat, cu modificările
  a amplasării ulterioare
  obiectivelor - art. 2 şi 5;
  social-economice b) Regulamentul pentru
  în zona drumului aplicarea Decretului nr.
  public 328/1966 privind circu-
                                                         latia pe drumurile publi-
                                                         ce şi pentru stabilirea
                                                         şi sancţionarea contra-
                                                         ventiilor în acest
                                                         sector, aprobat prin
                                                         H.C.M. nr. 772/1966,
                                                         republicat, cu
                                                         modificările ulterioare
                                                         - art. 4;
                                                         c) Ordonanţa Guvernului
                                                         nr. 43/1997 privind
                                                         regimul drumurilor,
                                                         republicată, cu
                                                         modificările ulterioare
                                                         - art. 30, 44 şi 52
  -------------------------------------------------------------------------------
  2. Autorizaţia 30 de 15 zile 500.000 1.000.000 a) Legea nr. 17/1996
  pentru cumpărarea zile privind regimul armelor
  armei la titularul de foc şi al muniţiilor
  de permis - art. 10, 11, 14, 54
                                                         şi 55
  -------------------------------------------------------------------------------
  3. Autorizaţia de 30 de 15 zile 1.000.000 2.000.000 a) Legea nr. 17/1996
  funcţionare la zile privind regimul armelor
  magazinele care de foc şi al muniţiilor
  comercializează - art. 54 şi 55
  arme, în condiţiile
  în care acestea
  au fost avizate
  de organele de
  protecţie a muncii
  -------------------------------------------------------------------------------
  4. Eliberarea 30 de 15 zile 2.000.000 5.000.000 a) Legea nr. 17/1996
  avizului de zile privind regimul armelor
  funcţionare de foc şi al muniţiilor
  pentru - art. 53, 54 şi 55
  atelierele de
  reparat arme
  -------------------------------------------------------------------------------
  5. Eliberarea 30 de 15 zile 500.000 1.000.000 a) Legea nr. 17/1996
  unui nou zile privind regimul armelor
  permis de de foc şi al muniţiilor
  arma - art. 24
  -------------------------------------------------------------------------------
  6. Înscrierea 30 de 15 zile 50.000 100.000 a) Legea nr. 17/1996
  de arme în zile privind regimul armelor
  permisul de arma de foc şi al muniţiilor
                                                         - art. 17;
                                                         b) Hotărârea Guvernului
                                                         nr.679/1997 pentru
                                                         aprobarea Regulamentului
                                                         armelor de foc şi al
                                                         muniţiilor - art. 4
  -------------------------------------------------------------------------------
  7. Radierea de 30 de 15 zile 50.000 100.000 a) Legea nr. 17/1996
  arme din permi- zile privind regimul armelor
  sul de arma de foc şi al muniţiilor
  şi evidente - art. 17 alin. 2;
                                                         b) Hotărârea Guvernului
                                                         nr.679/1997 pentru
                                                         aprobarea Regulamentului
                                                         armelor de foc şi al
                                                         muniţiilor - art. 4
  -------------------------------------------------------------------------------
  8. Schimbări de 30 de 15 zile 50.000 100.000 a) Legea nr. 17/1996
  domiciliu în zile privind regimul armelor
  permisul de de foc şi al muniţiilor
  arma şi - art. 23
  evidente
  -------------------------------------------------------------------------------
  9. Eliberarea 30 de 15 zile 2.000.000 5.000.000 a) Legea nr. 126/1995
  autorizaţiei de zile privind regimul
  deţinere a materiilor explozive,
  materiilor cu modificările
  explozive ulterioare - art. 8 şi
                                                         11
  -------------------------------------------------------------------------------
  10. Avizari 30 de 15 zile 50.000 100.000 a) Legea nr. 126/1995
  artificieri zile privind regimul materi-
                                                         ilor explozive, cu
                                                         modificările ulterioare
                                                         - art. 25 şi 27
  -------------------------------------------------------------------------------
  11. Avizarea/ 30 de 15 zile 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 17/1996
  autorizarea zile privind regimul armelor
  societăţilor de foc şi al muniţiilor
  comerciale pentru - art. 53, 54, 66 şi 67
  a efectua
  operaţiuni cu
  arme de foc
  şi muniţii
  -------------------------------------------------------------------------------
  12. Acordarea 30 de 15 zile 1.000.000 2.000.000 a) Legea nr. 17/1996
  avizului pentru zile privind regimul armelor
  includerea în de foc şi al muniţiilor
  obiectul de - art. 54 şi 55
  activitate a
  societăţilor
  comerciale a
  operaţiunilor
  cu arme de foc
  şi muniţii
  -------------------------------------------------------------------------------
  13. Acordarea 30 de 10 zile 1.000.000 2.000.000 a) Legea nr. 17/1996
  avizului pe zile privind regimul armelor
  licentele de de foc şi al muniţiilor
  import-export - art. 66;
  pentru armele b) Hotărârea Guvernului
  de foc, muniţii nr. 679/1997 pentru
  şi materii aprobarea Regulamentului
  explozive armelor de foc şi al
                                                         muniţiilor - art. 41;
                                                         c) Legea nr. 126/1995
                                                         privind regimul
                                                         materiilor explozive,
                                                         cu modificările
                                                         ulterioare - art. 2
  -------------------------------------------------------------------------------
  14. Avizarea 30 de 10 zile 500.000 1.000.000 a) Legea nr. 18/1996
  planurilor de zile privind paza obiecti-
  paza pentru velor, bunurilor şi
  agenţii economici valorilor, cu
                                                         modificările ulterioare
                                                         - art. 5
  -------------------------------------------------------------------------------
  15. Eliberarea 10 3 zile 2.000 50.000 a) Legea nr. 7/1972
  unui certificat zile privind cazierul
  de cazier judiciar - art. 16
  judiciar
  -------------------------------------------------------------------------------
  16. Aviz pentru 30 de 10 zile 300.000 500.000 a) Ordonanţa de urgenta
  executarea unor zile a Guvernului nr.105/2001
  activităţi pe privind frontiera de
  adâncimea de stat a României -art.39
  500 m de la
  linia de frontieră
  către interior,
  cum sunt:
  mineritul,
  exploatările de
  ţiţei, de gaze,
  de ape minerale,
  de ape termale,
  exploatările
  forestiere,
  balastiere sau de
  cariere, lucrările
  de îmbunătăţiri
  funciare şi
  irigaţii,
  indiguirile,
  lucrările sau
  construcţiile pe
  cursurile de apa,
  lucrările de
  asigurare a
  condiţiilor de
  navigaţie,
  construcţiile şi
  amenajările
  turistice, de
  agrement sau de
  alta natura,
  cercetările sau
  prospectarile
  geologice
  -------------------------------------------------------------------------------
  17. Aviz pentru 15 zile 2 zile 50.000 100.000 a) Ordonanţa de urgenta
  desfăşurarea a Guvernului nr.105/2001
  activităţilor de privind frontiera de
  pescuit industrial stat a României - art.40
  şi sportiv în apele
  de frontieră, apele
  maritime interioare
  şi în marea
  teritorială
  -------------------------------------------------------------------------------
  18. Aviz pentru 15 2 zile 50.000 200.000 a) Ordonanţa de urgenta
  desfăşurarea zile a Guvernului nr.105/2001
  unor activităţi privind frontiera de
  de agrement şi stat a României
  sportive, altele - art. 42 alin.(1)
  decât pescuitul
  sportiv în apele
  de frontieră
  -------------------------------------------------------------------------------
  19. Aviz pentru 30 de 5 zile 200.000 300.000 a) Ordonanţa de urgenta
  desfăşurarea zile a Guvernului nr.105/2001
  activităţii de privind frontiera de
  vânătoare stat a României
  organizată pe - art. 44 alin.(2)
  adâncimea de 500
  m de la fasia de
  protecţie a
  frontierei de stat,
  la frontiera
  externa sau la
  culoarul de
  frontiera la
  frontiera interna,
  către interior
  -------------------------------------------------------------------------------
  20. Aviz pentru 30 de 15 zile 500.000 1.000.000 a) Ordonanţa de urgenta
  desfăşurarea, zile a Guvernului nr.105/2001
  în punctele de privind frontiera de
  trecere a stat a României
  frontierei de - art. 45 alin.(1)
  stat, a altor
  activităţi decât
  efectuarea
  controlului de
  frontiera
  -------------------------------------------------------------------------------
  21. Activitatea 7 zile 48 de 100.000 125.000 a) Legea nr. 100/1998
  de examinare ore privind asistenţa de
  psihologică sănătate publică
  desfăşurata de - art. 26 şi 34
  Centrul de
  Psihologie al
  Ministerului de
  Interne
  -------------------------------------------------------------------------------
  22. Autorizare 30 de 15 zile 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 18/1996
  societăţi zile privind paza
  specializate de obiectivelor, bunurilor
  paza şi valorilor, cu
                                                         modificările ulterioare
                                                         - art. 21, 22 şi 22^1
                                                         alin.(1)
  -------------------------------------------------------------------------------
  23. Autorizare 30 de 15 zile 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 18/1996
  persoane fizice zile privind paza
  şi juridice obiectivelor, bunurilor
  specializate în şi valorilor, cu
  proiectarea, modificările ulterioare
  producerea, - art. 33
  instalarea şi
  întreţinerea
  mijloacelor
  tehnice de alarma
  -------------------------------------------------------------------------------
  24. Autorizarea 45 zile 20 de 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 17/1996
  titularului zile privind regimul armelor
  pentru port arma de foc şi al muniţiilor
  şi eliberare - art. 16
  permise
  -------------------------------------------------------------------------------
  25. Autorizarea 30 de 10 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 17/1996
  pentru zile zile privind regimul armelor
  amplasarea, de foc şi al muniţiilor
  construirea şi - art. 35
  omologarea
  poligoanelor de
  tir
  -------------------------------------------------------------------------------
  26. Eliberarea 30 de 15 50.000 100.000 a) Legea nr. 126/1995
  unei noi zile zile privind regimul
  autorizaţii de materiilor explozive, cu
  deţinere a modificările ulterioare
  materiilor - art. 11
  explozive
  -------------------------------------------------------------------------------
  27. Eliberarea 30 de 15 1.000.000 2.000.000 a) Legea nr. 126/1995
  autorizaţiei zile zile privind regimul
  pentru depozite materiilor explozive,
  de materii cu modificările
  explozive ulterioare - art. 9
  -----------------------------------------------------------------------------

  -----------
  Anexa a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.
  -------