ORDIN nr. 28 din 14 aprilie 2009
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii cuprinse în programul de investiţii al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
EMITENT
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 18 mai 2009  Pentru aplicarea prevederilor:
  - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
  - art. 42 şi 43 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
  - art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
  - Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
  - Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice,
  în temeiul prevederilor:
  - art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 0119/2002,
  având în vedere:
  - Avizul nr. 289.891 din 10 aprilie 2009 al Ministerului Finanţelor Publice;
  - Avizul nr. 20.211 din 27 martie 2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,
  directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Instrucţiunile privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii cuprinse în programul de investiţii al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Sectorului independent secretariat, juridic şi contencios.


  Articolul 4

  Şefii implicaţi vor dispune măsuri de studiere şi aplicare a prevederilor prezentului ordin de către personalul din subordine, în părţile care îl privesc.
  Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
  Marcel Opriş
  Bucureşti, 14 aprilie 2009.
  Nr. 28.


  Anexă

  INSTRUCTIUNI 14/04/2009