NORME METODOLOGICE din 27 iunie 2022de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 29 iunie 2022 Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 829 din 27 iunie 2022, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 643 din 29 iunie 2022.


  Capitolul I Programarea bugetară a fondurilor aferente fondurilor europene și a contribuției publice naționale totale

  Articolul 1
  (1) Creditele de angajament și creditele bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor proprii finanțate din fonduri europene se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (1) și (6) din ordonanța de urgență, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor.(2) În bugetele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Economiei, precum și în bugetul Ministerului Apărării Naționale, se cuprind și creditele de angajament și creditele bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (2),(4), (5) și (15) din ordonanța de urgență, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a respectivelor proiecte.(3) În bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se cuprind și creditele de angajament și creditele bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor implementate în parteneriat, potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) din ordonanța de urgență, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor respective.(4) În bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se cuprind și creditele de angajament și creditele bugetare reprezentând cofinanțarea publică pentru proiectele ai căror beneficiari sunt prevăzuți la art. 7 alin. (3) din ordonanța de urgență, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor respective.(5) În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (1)-(4), beneficiarii de proiecte prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(6) și (15) din ordonanța de urgență au obligația să completeze Formularul nr. 1 - Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.(6) Formularul nr. 1 - Fișa de fundamentare a proiectului este elaborat de departamentul/structura responsabil/responsabilă cu propunerea la finanțare/implementarea proiectului și va fi semnat de conducătorul acestuia/acesteia.(7) Structura abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorilor principali de credite prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5) și (15) din ordonanța de urgență va cuprinde în buget sumele prevăzute la alin. (1)-(4) în baza Formularului nr. 1 - Fișa de fundamentare a proiectului avizat de autoritatea de management a programului operațional, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență.


  Articolul 2
  (1) Creditele de angajament și creditele bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuți la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a proiectelor, și se aprobă pentru anul bugetar curent conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sau cu ocazia rectificărilor bugetare.(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevăzuți la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență au obligația să completeze Formularul nr. 1 - Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene.(3) În baza fișei de fundamentare prevăzute la alin. (2), aferentă proiectului propus/aprobat la finanțare în cadrul programului operațional respectiv, beneficiarii prevăzuți la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență întocmesc formularul bugetar „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene“, prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul în curs.(4) Beneficiarii prevăzuți la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență prezintă o copie a formularului bugetar prevăzut la alin. (3), semnat de ordonatorul principal de credite, la semnarea contractului/deciziei de finanțare încheiat/încheiate cu autoritatea de management/organismul intermediar competent.(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația să asigure integral și cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor proprii propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor operaționale, cât și pe cele necesare implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entități publice locale finanțate integral/parțial din bugetul local.(6) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și a repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt entități publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management, pe baza solicitării de finanțare transmise de beneficiari.


  Articolul 3

  Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene este destinat fundamentării formularului bugetar privind proiectul finanțat/propus la finanțare din fonduri externe nerambursabile, denumite în continuare FEN, stabilit prin Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul bugetar în curs.


  Articolul 4
  (1) Creditele de angajament și creditele bugetare aferente sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene și cofinanțarea publică pentru fiecare program operațional se cuprind în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, referitor la finanțarea programelor aferente politicii de coeziune a Uniunii Europene.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul programelor operaționale regionale, creditele de angajament și creditele bugetare aferente sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene și cofinanțarea publică pentru fiecare program operațional se cuprind în anexa la bugetul Ministerului Finanțelor, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, aprobată prin Legea nr. 277/2021.(3) Sumele prevăzute la art. 11 și 12 din ordonanța de urgență se cuprind în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, respectiv Ministerului Finanțelor în cazul programelor operaționale regionale pentru care agențiile pentru dezvoltare regională au calitatea de autorități de management, conform prevederilor art. 14 din ordonanța de urgență.(4) Sumele prevăzute la art. 13 din ordonanța de urgență se cuprind în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, conform prevederilor art. 14 din ordonanța de urgență.


  Articolul 5
  (1) Limitele admise pentru depășirile prevăzute la art. 15 alin. (1) din ordonanța de urgență se aprobă de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul programelor operaționale regionale pentru care agențiile pentru dezvoltare regională au calitatea de autorități de management, limitele admise pentru depășirile prevăzute la art. 15 alin. (1) din ordonanța de urgență se aprobă de către Ministerul Finanțelor, pe baza propunerilor autorităților de management.(3) Verificarea respectării prevederilor alin. (1) și (2) se face de către ordonatorii principali de credite prin transformarea în euro a valorilor cumulate ale contractelor/deciziilor de finanțare încheiate, luându-se în considerare cursul InforEuro din luna în care s-a solicitat aprobarea depășirii limitelor creditelor de angajament de către ordonatorul principal de credite.


  Capitolul II Fluxuri financiare și evidență contabilă

  Articolul 6
  (1) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5) și (15) din ordonanța de urgență care au în implementare proiecte finanțate din fonduri europene:
  a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (1) din ordonanța de urgență, precum și din bugetele ordonatorilor principali de credite prevăzuți la art. 7 alin. (2)-(5) și (15) din ordonanța de urgență, cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii fondurilor europene, cofinanțării publice și cheltuielilor neeligibile;
  b) sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate, corespunzătoare contravalorii fondurilor europene, se virează de către autoritățile de management, conform art. 26 alin. (1) din ordonanța de urgență, în conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (1) din ordonanța de urgență, la unitățile Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea, sau în conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor principali de credite prevăzuți la art. 7 alin. (2)-(5) și (15) din ordonanța de urgență.
  (2) Autoritățile de management notifică în scris beneficiarii prevăzuți la art. 7 alin. (1) din ordonanța de urgență și ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 7 alin. (2)-(5) și (15) din ordonanța de urgență cu privire la sumele virate în conturile de venituri, utilizând Formularul nr. 2 - Notificare cu privire la sumele virate în conturile de venituri corespunzătoare rambursării cheltuielilor aferente fondurilor europene, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 7

  În cazul beneficiarilor, alții decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5) și (15) din ordonanța de urgență, care au în implementare proiecte finanțate din fonduri europene:
  a) sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunzătoare cofinanțării de la bugetul de stat, se virează de către autoritatea de management din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare în conturile de venituri bugetare ale beneficiarilor care au calitatea de instituții publice, deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestora la unitățile Trezoreriei Statului, prin care aceștia își desfășoară activitatea, sau în conturile de disponibilități ale beneficiarilor, alții decât instituții publice;
  b) sumele aferente rambursării cheltuielilor efectuate de beneficiari, corespunzătoare finanțării din fonduri europene, conform contractelor/deciziilor de finanțare, se virează de către autoritățile de management din conturile de disponibil prevăzute la art. 49 în conturile de venituri bugetare ale beneficiarilor care au calitatea de instituții publice, deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestora la unitățile Trezoreriei Statului, prin care își desfășoară activitatea, sau în conturile de disponibilități ale beneficiarilor, alții decât instituții publice, după caz.


  Articolul 8

  Rambursarea către beneficiari a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) și art. 7 se realizează în condițiile și pe baza documentelor prevăzute prin contractele/deciziile de finanțare, conform procedurilor interne ale autorităților de management și cu respectarea prevederilor legislației privind eligibilitatea cheltuielilor.


  Articolul 9
  (1) Transferul sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene, inclusiv al celor aferente prefinanțării, din conturile Autorității de Certificare și Plată în conturile autorităților de management se realizează la termenele și pe baza documentelor prevăzute în acordurile încheiate între Autoritatea de Certificare și Plată și fiecare autoritate de management.(2) Modalitatea de efectuare de către Autoritatea de Certificare și Plată a operațiunilor de schimb valutar al sumelor reprezentând prefinanțări și rambursări de cheltuieli eligibile primite de la Comisia Europeană, în euro, în contul de disponibil deschis la Banca Națională a României, pe numele Ministerului Finanțelor - Autoritatea de Certificare și Plată, se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.


  Articolul 10
  (1) Transferul sumelor aferente prefinanțării din conturile autorităților de management în conturile beneficiarilor se efectuează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale.(2) Transferul sumelor aferente cererilor de plată/rambursării cheltuielilor eligibile din conturile autorităților de management în conturile beneficiarilor se efectuează în condițiile și la termenele prevăzute la art. 22 și 25 din ordonanța de urgență.


  Articolul 11
  (1) Beneficiarii de proiecte finanțate din fonduri europene au obligația să țină pentru fiecare proiect o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.(2) Beneficiarii prevăzuți la art. 7 alin. (1) din ordonanța de urgență, precum și ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 7 alin. (2)-(5) și (15) din ordonanța de urgență înregistrează în conturi în afara bilanțului rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene, pe baza notificărilor primite de la autoritățile de management conform art. 6 alin. (2).(3) Rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene efectuate de către autoritățile de management potrivit art. 26 alin. (1) din ordonanța de urgență se înregistrează de către beneficiarii prevăzuți la art. 8 alin. (1) din ordonanța de urgență astfel:
  a) în conturi contabile bilanțiere, de către ordonatorii de credite care au buget de venituri și cheltuieli; sau
  b) în conturi în afara bilanțului, de către instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local.


  Capitolul III Prefinanțarea

  Articolul 12
  (1) Transferul sumelor reprezentând prefinanțarea solicitată de beneficiari, în conformitate cu prevederile art. 18 din ordonanța de urgență și cu respectarea prevederilor contractelor/deciziilor de finanțare, se realizează pentru beneficiarii care nu primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis, cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:
  a) depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unei cereri de prefinanțare, pentru fiecare tranșă, care cuprinde suma solicitată cu încadrarea în valoarea maximă prevăzută la art. 18 alin. (1) din ordonanța de urgență, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din ordonanța de urgență;
  b) existența conturilor, deschise pe numele beneficiarului/ liderului de parteneriat/partenerilor, unde vor fi virate sumele aferente prefinanțării, conform activităților asumate în contractul/decizia de finanțare.
  (2) Transferul sumelor reprezentând prefinanțarea solicitată de beneficiari, în conformitate cu prevederile art. 18 din ordonanța de urgență și cu respectarea prevederilor contractelor/deciziilor de finanțare, se realizează pentru beneficiarii care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis, cu condiția îndeplinirii, cumulativ, a următoarelor cerințe:
  a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanțare, pentru fiecare tranșă, care cuprinde suma solicitată cu încadrarea în valoarea maximă prevăzută la art. 18 alin. (2) din ordonanța de urgență, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din ordonanța de urgență;
  b) constituirea unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării solicitate conform art. 18 alin. (2) din ordonanța de urgență, depusă, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, conform prevederilor art. 18 alin. (4) din ordonanța de urgență;
  c) existența conturilor, deschise pe numele beneficiarului/ liderului de parteneriat/partenerilor, unde vor fi virate sumele aferente prefinanțării.


  Articolul 13
  (1) Prefinanțarea se acordă în condițiile prevăzute la art. 18 alin. (1)-(3) din ordonanța de urgență.(2) În cazul proiectelor în parteneriat în care liderul de parteneriat sau partenerul este o entitate care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 7 alin. (1)-(5) și (15) din ordonanța de urgență, tranșa de prefinanțare acordată partenerului care nu se încadrează în categoriile de beneficiari menționate anterior nu poate depăși 10% din valoarea totală eligibilă aferentă activităților derulate de acesta conform contractului de finanțare.


  Articolul 14
  (1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația depunerii a unei/unor cereri de rambursare în termenul și cuantumul minim prevăzute la art. 18 alin. (7) din ordonanța de urgență. (2) Autoritățile de management au obligația:
  a) verificării cheltuielilor declarate de beneficiar în cererea/cererile de rambursare depusă/depuse, în scopul autorizării cheltuielilor eligibile;
  b) notificării beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor privind autorizarea prevăzută la lit. a), evidențiind distinct sumele aferente fondurilor europene și sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat, după caz.
  (3) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii instituții publice notificați potrivit alin. (2) lit. b) au obligația de a efectua, în termen de 3 zile lucrătoare, regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor autorizate de autoritățile de management în baza cererilor de rambursare, prevăzute la alin. (1), la subdiviziunile de venituri specifice cofinanțării publice asigurate din bugetul de stat și la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“ sau „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“, după caz, concomitent cu diminuarea sumelor evidențiate la subdiviziunea de venituri „Prefinanțare“. Regularizarea se efectuează de către beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii instituții publice pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin virarea sumelor corespunzătoare din contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare „Prefinanțare“ în conturile aferente subdiviziunilor de venituri specifice cofinanțării publice asigurate din bugetul de stat și subdiviziunii de venituri specifice programelor respective, după caz.(4) În cazul în care sunt respectate prevederile alin. (1), beneficiarul poate depune o nouă cerere de prefinanțare numai după ce autoritatea de management a recuperat din cheltuielile autorizate aferente fondurilor europene și cofinanțării asigurate de la bugetul de stat, după caz, cel puțin 50% din prefinanțarea acordată anterior.(5) Suma efectiv transferată de către autoritățile de management, aferentă fiecărei solicitări de tranșă de prefinanțare, cu excepția celei aferente primei tranșe, nu poate fi mai mare decât diferența dintre valoarea maximă a tranșei de prefinanțare prevăzută la art. 18 alin. (1) din ordonanța de urgență și prefinanțarea nejustificată prin cheltuieli eligibile autorizate de autoritatea de management din tranșa anterioară.(6) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), autoritățile de management au obligația să se asigure că sumele acordate ca tranșă de prefinanțare și nejustificate prin cereri de rambursare sunt recuperate, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/ partenerii cu privire la restituirea sumelor conform prevederilor art. 20 alin. (1) din ordonanța de urgență.(7) Prin notificarea prevăzută la alin. (6), autoritatea de management poate acorda posibilitatea beneficiarului de a restitui sumele datorate prin deducere din plata cererilor de rambursare aflate în curs de verificare/autorizare la nivelul acesteia.(8) În aplicarea dispozițiilor alin. (7), prefinanțarea nejustificată se deduce din cota-parte aferentă fondurilor europene. În cazul în care suma aferentă fondurilor europene este insuficientă pentru recuperarea prefinanțării, diferența rămasă de recuperat va fi dedusă din valoarea aferentă cofinanțării asigurate de la bugetul de stat în conformitate cu procentele de finanțare prevăzute în contractul/decizia de finanțare, cu obligația reîntregirii ulterioare a contului de disponibil din care a fost acordată prefinanțarea.(9) Reîntregirea contului de disponibil prevăzută la alin. (8) se efectuează prin virarea sumei deduse din cofinanțare din contul de cheltuieli bugetare aferent cofinanțării asigurate de la bugetul de stat în contul de disponibil din care a fost acordată prefinanțarea.(10) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (6) nu sunt restituite în termenul prevăzut la art. 20 alin. (2) din ordonanța de urgență, se aplică prevederile art. 20 din ordonanța de urgență.(11) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (6) au fost restituite integral, beneficiarul/liderul de parteneriat poate solicita o nouă tranșă de prefinanțare.(12) În cazul în care se respectă termenul prevăzut la art. 18 alin. (7) din ordonanța de urgență, însă valoarea cererilor de rambursare depuse nu este în cuantumul prevăzut art. 18 alin. (7) din ordonanța de urgență, autoritatea de management are obligația notificării beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat până la valoarea integrală a tranșei acordate, cu aplicarea prevederilor alin. (7), (10) și (11), după autorizarea cererii/cererilor de rambursare depuse.(13) Autoritatea de management are obligația să asigure recuperarea sumelor acordate ca prefinanțare până la cererea de rambursare finală inclusiv, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor cu aplicarea prevederilor alin. (7), (10) și (11).(14) Sumele recuperate de autoritatea de management sau restituite de beneficiar/liderul de parteneriat/partener, după caz, sting obligația de plată a acestuia și asigură îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021, în ordinea acordării tranșelor de prefinanțare.(15) Pentru a putea beneficia de prefinanțare, beneficiarii/ liderii de parteneriat pentru activitățile proprii/partenerii, alții decât instituții publice, au obligația să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanțării și efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitată aceasta.(16) În cazul în care contul este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanțare aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acesta, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către beneficiari/parteneri în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.(17) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferența dintre dobânda brută acumulată în conturile prevăzute la alin. (16), corespunzătoare sumelor de prefinanțare rămase disponibile în conturi, și valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii și a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează autorității de management și se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanțării, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.(18) În cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/ partenerul nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanțe între sumele virate conform alin. (17) și sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management are obligația de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene și cofinanțării publice asigurate din bugetul de stat, cel târziu la cererea de rambursare finală.(19) Prefinanțarea acordată beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, precum și beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.


  Articolul 15
  (1) În cazul operatorilor regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând prefinanțarea solicitată de beneficiari conform contractelor/deciziilor de finanțare se transferă de către autoritatea de management, cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:
  a) depunerea de către beneficiar a unei solicitări, conform contractului/deciziei de finanțare;
  b) existența a cel puțin un contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuție lucrări, din planul de achiziție al proiectului, încheiat între beneficiar și un operator economic;
  c) respectarea calendarului/graficului pentru depunerea cererilor de rambursare aferente proiectului.
  (2) Prefinanțarea prevăzută la alin. (1) se acordă în tranșe de maximum 10% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare și se recuperează conform prevederilor art. 18 alin. (12) din ordonanța de urgență.


  Articolul 16

  Sumele aferente fondurilor europene rezultate din operațiunile prevăzute la art. 14 alin. (18) și (19) se utilizează conform prevederilor art. 18 alin. (10) din ordonanța de urgență, iar sumele aferente cofinanțării publice rezultate din operațiunile prevăzute la art. 14 alin. (18) sunt virate lunar de autoritatea de management în contul de venit al bugetului de stat.


  Capitolul IV Mecanismul de acordare și de justificare/ recuperare a ratei forfetare

  Articolul 17
  (1) Pentru proiectele pregătite în cadrul Programului operațional Infrastructură Mare și finanțate în cadrul Programului operațional Dezvoltare durabilă ca proiecte noi sau ca proiecte etapizate, în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021, sumele reprezentând finanțarea ratei forfetare, prevăzute la art. 27 alin. (1) din ordonanța de urgență, se acordă beneficiarilor operatori regionali care furnizează/operează serviciul de apă și de canalizare, de către Autoritatea de management pentru Programul operațional Dezvoltare durabilă, denumită în continuare AM PODD, după depunerea următoarelor documente:
  a) documentele care atestă respingerea dosarului de credit pentru asigurarea cuantumului ratei forfetare de către trei instituții bancare sau a organizării a cel puțin unei proceduri pentru achiziționarea de servicii financiare și în care nu s-a prezentat niciun ofertant;
  b) strategia tarifară aprobată prin proiectul finanțat din fonduri europene, actualizată.
  (2) Acordarea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează conform prevederilor art. 27 alin. (1)-(3) din ordonanța de urgență, ținând cont de capacitatea financiară de rambursare a datoriilor beneficiarilor.


  Articolul 18
  (1) Acordarea sumelor reprezentând rata forfetară, prevăzută la art. 27 alin. (1) din ordonanța de urgență, se realizează în tranșe, conform graficului parte a acordului de finanțare a ratei forfetare, în baza cererii de acordare.(2) Cererea de acordare a sumelor reprezentând rata forfetară depusă de beneficiar nu poate depăși valoarea maximă a ratei forfetare astfel cum este stabilită la art. 27 alin. (1) din ordonanța de urgență.


  Articolul 19
  (1) Pentru ca beneficiarul să justifice sumele solicitate prin cererea de acordare a tranșei din rata forfetară, acestuia îi revine obligația transmiterii lunar de cereri de rambursare cu valoare solicitată „0“, aferente valorii tranșei acordate din rata forfetară.(2) Justificarea sumelor acordate conform alin. (1) se face pe bază de cheltuieli de tipul celor considerate eligibile conform cererii de finanțare.


  Articolul 20

  Neîncadrarea în termenele stabilite în graficul de rambursare aferent cererilor de rambursare cu valoare solicitată „0“ atrage suportarea acelor cheltuieli aferente ratei forfetare din resursele proprii ale beneficiarilor, precum și recuperarea de către AM PODD a sumelor acordate și nejustificate.


  Articolul 21
  (1) Cererile de rambursare cu valoare solicitată „0“ au același circuit și răspund acelorași cerințe precum cererile de rambursare, conform prevederilor art. 8.(2) La întocmirea acestora, beneficiarul va utiliza formularul cererii de rambursare cu valoare solicitată „0“. În coloana „Valoarea eligibilă solicitată la rambursare“ se va înscrie „0“, inclusiv în coloana TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cerere.


  Articolul 22

  Cheltuielile efectuate până la finalul perioadei de eligibilitate, cuprinse în cererile de rambursare cu valoare solicitată „0“, nu mai fac obiectul altor cereri de rambursare, decât în situația în care la finalizarea proiectului, în urma stabilirii valorii reale finale, contribuția beneficiarului acceptată de către AM PODD depășește valoarea privind contribuția la proiect, stabilită prin contractul de finanțare.


  Articolul 23
  (1) AM PODD nu acceptă cheltuielile incluse în cererile de rambursare prevăzute la art. 19 alin. (1), în cazul în care se constată diferențe cantitative/calitative între bunurile/ serviciile/lucrările plătite și cele livrate/recepționate/puse în funcțiune sau în cazul în care aceste cheltuieli sunt efectuate cu încălcarea prevederilor legale.(2) În situația prevăzută la alin. (1) beneficiarul are obligația depunerii unei noi cereri de rambursare cu valoare solicitată „0“ prin care să se justifice cheltuieli cel puțin egale cu valoarea cheltuielilor neacceptate, astfel încât contribuția aferentă ratei forfetare la proiect să fie conformă cu prevederile contractului de finanțare.(3) Dacă beneficiarul nu respectă obligația prevăzută la alin. (2), la finalizarea implementării proiectului, în urma stabilirii valorii reale finale a proiectului, AM PODD procedează la recuperarea sumelor aferente cheltuielilor ce nu au fost justificate prin depunerea unei cereri de rambursare cu valoare solicitată „0“.


  Articolul 24

  AM PODD notifică beneficiarul, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea verificărilor, cu privire la sumele acceptate/neacceptate în cererile de rambursare cu valoare solicitată „0“.


  Articolul 25
  (1) Pentru acordarea următoarei tranșe a ratei forfetare, beneficiarul are obligația de a justifica întreaga valoare acordată anterior, conform prevederilor art. 19.(2) Valoarea justificată de către beneficiar în condițiile prevăzute la alin. (1) trebuie acceptată de către AM PODD.


  Articolul 26

  Beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul operațional Dezvoltare durabilă, cărora li se aplică mecanismul ratei forfetare, au obligația de a justifica sumele acordate ca venituri nete generate de proiect până la data de 30 iunie 2030.


  Articolul 27

  Sumele aferente ratei forfetare neutilizate/ nejustificate de către beneficiari se restituie AM PODD, concomitent cu diminuarea valorii considerate eligibile, ținând cont de procentele stabilite în cererea de finanțare.


  Articolul 28
  (1) În situația constatării de către AM PODD a nerespectării termenelor și condițiilor în care au fost acordate sumele reprezentând finanțarea ratei forfetare, AM PODD are obligația de a notifica beneficiarii cu privire la restituirea acestora.(2) Beneficiarii au obligația restituirii, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării de către AM PODD, a sumelor reprezentând finanțarea ratei forfetare acordate.(3) În cazul în care beneficiarii nu restituie AM PODD sumele notificate, reprezentând finanțarea ratei forfetare acordate, în termenul prevăzut la alin. (2), acestea urmează a fi considerate sume plătite necuvenit, AM PODD având obligația de a aplica dispozițiile privind constituirea și recuperarea creanțelor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 29

  Beneficiarii restituie sumele acordate și justificate reprezentând finanțarea ratei forfetare într-o perioadă de maximum 15 ani, cu o perioadă de grație de 5 ani, care curge începând cu data de 30 iunie 2030.


  Capitolul V Mecanismul decontării cererilor de plată

  Articolul 30
  (1) Beneficiarii pot depune cereri de plată care să conțină documente acceptate la plată corespunzător prevederilor art. 22 alin. (2) din ordonanța de urgență.(2) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată care conține documentele acceptate la plată corespunzător prevederilor art. 22 alin. (2) din ordonanța de urgență, atât în nume propriu, cât și în numele partenerilor.(3) După efectuarea verificărilor cererii de plată, autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile în termenul prevăzut la art. 22 alin. (7) din ordonanța de urgență. În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, în situația în care nu există posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecții rezultate în urma verificării cererilor de rambursare, autoritatea de management diminuează corespunzător plățile aferente cererii de plată, în aceste situații beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume.(4) În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (7) din ordonanța de urgență, conturile distincte deschise de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri la Trezoreria Statului sunt nepurtătoare de dobândă.(5) Autoritatea de management/Organismul intermediar transmite beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor o notificare conform prevederilor ar. 22 alin. (7) din ordonanța de urgență.(6) Notificarea prevăzută la alin. (5) trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în Formularul nr. 3 - Notificare aferentă cererii de plată, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3:
  a) numărul și data facturilor și ale facturilor de avans;
  b) codul de identificare fiscală și denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanților de lucrări;
  c) suma cheltuielilor eligibile aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să fie plătite de beneficiar/lider de parteneriat/partener din suma primită detaliată pe cheltuiala eligibilă și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente întregii cheltuieli eligibile;
  d) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să fie plătite de beneficiar din contribuția acestuia, detaliată pe contribuția proprie eligibilă și alte cheltuieli decât cele eligibile;
  e) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN și codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management în care unitățile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, în situația în care nu au fost respectate prevederile legale.
  (7) Notificarea prevăzută la alin. (5) transmisă de autoritățile de management, aferentă statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în Formularul nr. 4 - Notificare aferentă cererii de plată privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4:
  a) numărul și data statului privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor;
  b) codul de identificare fiscală și denumirea beneficiarului sumei care se înscrie și în documentul de plată ce se depune de către plătitor la unitatea Trezoreriei Statului;
  c) suma reprezentând salariile nete aferente fiecărui stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, detaliată pe componenta nerambursabilă, respectiv pe componenta care se achită din contribuția proprie a beneficiarului; ambele componente se detaliază pe fiecare instituție financiar bancară la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiază de aceste sume;
  d) suma reprezentând impozitul pe venit aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, detaliată pe componenta nerambursabilă, respectiv pe componenta care se achită din contribuția proprie a beneficiarului;
  e) suma reprezentând fiecare contribuție de la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale aferentă statului privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, detaliată pe componenta nerambursabilă, respectiv pe componenta care se achită din contribuția proprie a beneficiarului;
  f) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN și codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management în care unitățile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, în situația în care nu au fost respectate prevederile legale.
  (8) O copie a notificării transmise beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului se depune de acesta la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care își are deschise conturile.(9) În situația în care pentru plățile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (3) nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligația de a majora bugetele locale cu sumele respective, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceleași condiții vor fi majorate și bugetele instituțiilor publice locale, după caz, finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(10) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură, stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, în parte, următoarele documente:
  a) ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. c), respectiv alin. (7) lit. c)-e), pentru suma totală virată de către autoritatea de management;
  b) ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. d) pentru suma achitată din contribuția proprie.
  (11) La rubrica „Reprezentând“ din ordinele de plată, prevăzute la alin. (10), se vor înscrie obligatoriu informații legate de numărul și data facturii, ale statelor privind plata salariilor, ale statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor care se achită.(12) Operațiunile prevăzute la alin. (10) și (11) se efectuează de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul prevăzut la alin. (4).(13) Plățile dispuse de beneficiari/lideri de parteneriat/ parteneri se efectuează numai pentru facturile, respectiv statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor înscrise în notificarea transmisă potrivit alin. (5), cuprinzând cel puțin elementele prevăzute la alin. (6) și (7).(14) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (10), unitățile Trezoreriei Statului verifică, în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (6), după caz, următoarele:
  a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
  b) existența creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;
  c) concordanța dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală și suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură;
  d) concordanța dintre numărul și data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, înscrise în notificare, cu cele înscrise la rubrica „Reprezentând“ din ordinul de plată;
  e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (10) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (6), pentru fiecare factură în parte;
  f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (5).
  (15) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (10), unitățile Trezoreriei Statului verifică, în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (7), după caz, următoarele:
  a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
  b) existența creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;
  c) concordanța dintre numărul și data statelor privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor cu cele înscrise la rubrica „Reprezentând“ din ordinele de plată depuse de beneficiarii sumelor;
  d) concordanța dintre sumele reprezentând totalul salariului net care se achită din sumele primite de la autoritatea de management și, respectiv, din contribuția proprie în fiecare din conturile deschise la instituțiile de credit, precum și dintre sumele aferente impozitului pe venit și contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale care se achită din sumele primite de la autoritatea de management și, respectiv, din contribuția proprie, potrivit notificării prevăzute la alin. (7), cu cele înscrise în ordinele de plată depuse de beneficiari la unitățile Trezoreriei Statului;
  e) dacă suma totală a ordinelor de plată depuse este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (7).
  (16) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (14) și (15), unitățile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autoritățile de management din contul deschis pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului potrivit alin. (4) în contul corespunzător de venituri ale bugetelor instituțiilor publice beneficiare „Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată“ sau în contul de disponibilități pe care beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, în calitate de beneficiari, alții decât instituții publice, au obligația să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistrați fiscal.(17) Operațiunile prevăzute la alin. (10) și (16) se efectuează la nivelul unităților Trezoreriei Statului în aceeași zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiarul unic/liderul de parteneriat/partener.(18) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (10) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (12), sau documentele de plată nu respectă condițiile prevăzute la alin. (14) și (15), unitățile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităților de management sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (4).(19) Prin excepție de la prevederile alin. (5)-(18), în cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistrați fiscal în România, în cadrul proiectelor, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii care primesc sume conform alin. (3) transferă sumele încasate, aferente acestor plăți, într-un cont propriu deschis la o instituție bancară, în vederea efectuării plăților în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor potrivit alin. (3). Costurile aferente efectuării plăților în valută vor fi suportate de beneficiari/liderii de parteneriat/parteneri din bugetul propriu.(20) În cazul plăților prevăzute la alin. (19), în notificarea prevăzută la alin. (5), la rubricile „Denumire furnizor“ și „Cod de identificare fiscală al furnizorului“ se vor completa datele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor pentru care s-a întocmit notificarea.(21) Beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 22 alin. (10) din ordonanța de urgență.(22) Autoritățile de management autorizează, potrivit prevederilor legale privind eligibilitatea cheltuielilor, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (21) și notifică beneficiarii, evidențiind distinct sumele aferente fondurilor europene și sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată din bugetul de stat.(23) Beneficiarii, instituții publice, care au fost notificați potrivit alin. (22), vor proceda în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie, pentru anul respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autoritățile de management în baza cererilor de plată la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidențiate la subdiviziunea de venituri „Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată“.


  Articolul 31
  (1) Sumele virate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.(2) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.(3) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 30 alin. (21) se deduc sumele virate pe baza cererii de plată.(4) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinațiilor, precum și de restituirea fondurilor virate în cazul în care aceștia nu justifică utilizarea lor.(5) Pentru sumele virate și nejustificate prin cereri de rambursare în termenul prevăzut la art. 22 alin. (10) din ordonanța de urgență, autoritățile de management notifică beneficiarilor/ liderilor de parteneriat/partenerilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, obligația restituirii acestora.(6) În cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, autoritatea de management constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor o notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită de aceștia.(7) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) și (6) nu poate depăși 15 zile de la data primirii notificărilor prevăzute la alin. (5) și (6).


  Articolul 32

  Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 31 alin. (6), se efectuează pe baza mecanismului prevăzut la art. 20 din ordonanța de urgență.


  Capitolul VI Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale

  Articolul 33

  Organismele intermediare cărora li s-a delegat de către autoritățile de management faza de angajare și/sau de lichidare a cheltuielilor, conform art. 29 din ordonanța de urgență, precum și autoritățile de management, cu excepția agențiilor pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, au obligația să respecte prevederile prezentului capitol.


  Articolul 34

  În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operațiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele operațiuni:
  a) organismul intermediar întocmește lista proiectelor selectate, conform Formularului nr. 5 - Lista proiectelor selectate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, și o transmite autorității de management;
  b) autoritatea de management completează, pe baza listei transmise de organismul intermediar, Formularul nr. 6 - Propunere de angajare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, cu suma propusă a fi angajată, în limita creditelor de angajament disponibile reflectate în anexă la bugetul propriu, conform art. 4 alin. (1). Formularul nr. 6 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu și, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite împreună cu Formularul nr. 5 - Lista proiectelor selectate;
  c) autoritatea de management transmite organismului intermediar o copie a Formularului nr. 5 - Lista proiectelor selectate, vizat ca listă de proiecte aprobate, în vederea semnării angajamentelor legale individuale, respectiv a contractelor/deciziilor de finanțare cu beneficiarii;
  d) organismul intermediar semnează contractele/deciziile de finanțare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu și întocmește lista cu acestea, pe care o transmite autorității de management, conform Formularului nr. 7 - Lista contractelor/deciziilor de finanțare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;
  e) autoritatea de management înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale;
  f) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligația verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor de finanțare semnate cu beneficiarii în valoarea listei de proiecte aprobate de autoritatea de management, respectiv Formularul nr. 5 - Lista proiectelor selectate.


  Articolul 35

  În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar întreaga fază de angajare se efectuează următoarele operațiuni:
  a) autoritatea de management comunică organismului intermediar limita creditelor de angajament în cadrul căreia acesta poate semna angajamente legale, având în vedere limita creditelor de angajament reflectate în anexă la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, conform art. 4 alin. (1);
  b) organismul intermediar întocmește Formularul nr. 5 - Lista proiectelor selectate și completează Formularul nr. 6 - Propunere de angajare cu suma propusă a fi angajată în limita creditelor de angajament disponibile în limita de la lit. a). Formularul nr. 6 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu și, ulterior, aprobat de către conducătorul organismului intermediar împreună cu Formularul nr. 5 - Lista proiectelor selectate;
  c) organismul intermediar semnează contractele/deciziile de finanțare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu, pe baza Formularului nr. 5 - Lista proiectelor selectate;
  d) organismul intermediar transmite autorității de management o copie a Formularului nr. 6 - Propunere de angajare și a Formularului nr. 7 - Lista contractelor/deciziilor de finanțare, în vederea înregistrării în contabilitatea proprie a angajamentelor legale;
  e) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligația verificării încadrării valorii contractelor/deciziilor de finanțare semnate cu beneficiarii în limita creditelor de angajament prevăzute la lit. a).


  Articolul 36

  În cazul în care faza de angajare nu se deleagă unui organism intermediar, autoritatea de management, cu excepția agențiilor pentru dezvoltare regională în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, efectuează următoarele operațiuni:
  a) întocmește lista cu proiectele selectate, respectiv Formularul nr. 5 - Lista proiectelor selectate, și completează Formularul nr. 6 - Propunere de angajare cu suma propusă a fi angajată în limita creditelor de angajament disponibile în anexa la bugetul propriu, conform art. 4 alin. (1). Formularul nr. 6 - Propunere de angajare este supus vizei de control financiar preventiv propriu și, ulterior, este aprobat de către ordonatorul principal de credite;
  b) semnează contractele/deciziile de finanțare cu beneficiarii pe baza Formularului nr. 5 - Lista proiectelor selectate, contractele/deciziile de finanțare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;
  c) înregistrează în contabilitatea proprie angajamentele legale.


  Articolul 37

  Formularul nr. 6 - Propunere de angajare poate fi completat și în cazul în care autoritatea de management/ organismul intermediar realizează propuneri de angajare pentru fiecare proiect selectat.


  Articolul 38
  (1) În vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanțare și plată, autoritățile de management, cu excepția agențiilor pentru dezvoltare regională în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, rezervă, în prima lună a anului bugetar, în totalitate, creditele bugetare prevăzute, conform prevederilor art. 4 alin. (1), în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, completând Formularul nr. 8 - Angajament bugetar global, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.(2) În cazul în care valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplică în luna în care a intervenit modificarea respectivă.


  Articolul 39

  În cazul în care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operațiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, se efectuează următoarele operațiuni:
  a) organismul intermediar verifică existența cererilor de rambursare/prefinanțare, precum și a documentelor justificative anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din contractele/deciziile de finanțare;
  b) în cazul în care se confirmă corectitudinea documentelor verificate, organismul intermediar:
  (i) acordă viza „Bun de plată“, dacă această operațiune a fost delegată prin acordul de delegare, și transmite autorității de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea înregistrării în contabilitate și a parcurgerii fazelor de ordonanțare și plată a cheltuielilor;
  (ii) transmite autorității de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea continuării fazei de lichidare prin acordarea vizei „Bun de plată“, conform procedurilor interne, a înregistrării în contabilitate și a parcurgerii fazelor de ordonanțare și plată a cheltuielilor.


  Articolul 40

  În cazul în care nicio parte din operațiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a fost delegată organismului intermediar, autoritatea de management are responsabilitatea realizării operațiunilor prevăzute la art. 39.


  Articolul 41
  (1) Ordonanțarea cheltuielilor se face la nivelul autorității de management, folosind Formularul nr. 9 - Ordonanțare de plată, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, în limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli aferentă cofinanțării publice și pentru cota-parte de cheltuieli aferentă fondurilor europene.(2) În cazul în care ordonanțarea se face pentru mai multe cereri de plată/rambursare/prefinanțare, Formularul nr. 9 - Ordonanțare de plată va fi însoțit de o anexă, conform Formularului nr. 10 - anexă la ordonanțarea de plată, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10, care trebuie să cuprindă toate informațiile necesare completării ordinelor de plată.(3) Formularul nr. 9 - Ordonanțare de plată se completează separat pentru fiecare tip de plată, respectiv pentru cerere de plată/rambursare/prefinanțare plătită de beneficiari.


  Articolul 42

  Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management are obligația preluării în situațiile financiare proprii, întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilității, a operațiunilor înregistrate în sistemul contabil al autorității de management.


  Articolul 43
  (1) În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autorităților de management și cele ale beneficiarilor pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor operaționale, beneficiarii au obligația transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a Formularului nr. 11 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11, din care să rezulte sumele primite de la autoritățile de management și cele plătite acestora, conform prevederilor din contractele/deciziile de finanțare.(2) Autoritatea de management are obligația efectuării reconcilierii între înregistrările contabile privind debitele și registrul debitorilor, existente la nivelul acesteia.(3) Autoritatea de management are obligația efectuării reconcilierii între înregistrările contabile și înregistrările din SMIS aferente operațiunilor derulate la nivelul acesteia.


  Capitolul VII Prevederi specifice programelor operaționale regionale

  Articolul 44
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 33-43, în vederea parcurgerii fazelor de lichidare și/sau ordonanțare a cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale, agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management, aplică prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020, aprobată prin Legea nr. 277/2021.(2) Agențiile pentru dezvoltare regională cu rol de autoritate de management pentru programele operaționale regionale au obligația preluării în situațiile financiare proprii, întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilității, a operațiunilor înregistrate în sistemul contabil al autorității de management.(3) În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale agențiilor pentru dezvoltare regională cu rol de autoritate de management pentru programele operaționale regionale și cele ale beneficiarilor, beneficiarii au obligația transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a Formularului nr. 11 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la autoritățile de management și cele plătite acestora, conform prevederilor din contractele/deciziile de finanțare.(4) Agențiile pentru dezvoltare regională cu rol de autoritate de management pentru programele operaționale regionale au obligația efectuării reconcilierii între înregistrările contabile privind debitele și registrul debitorilor, existente la nivelul acestora.(5) Agențiile pentru dezvoltare regională cu rol de autoritate de management pentru programele operaționale regionale au obligația efectuării reconcilierii între înregistrările contabile și înregistrările din SMIS aferente operațiunilor derulate la nivelul acestora.


  Capitolul VIII Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat

  Articolul 45
  (1) Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect în conformitate cu prevederile art. 33 din ordonanța de urgență este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului/deciziei de finanțare încheiat/încheiate cu autoritatea de management/ organismul intermediar, precum și cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.(2) Prevederile alin. (1) nu exonerează partenerii de obligația implementării proiectului conform prevederilor acordului de parteneriat, a respectării prevederilor contractului/deciziei de finanțare încheiat/încheiate de liderul parteneriatului cu autoritatea de management/organismul intermediar și nici de respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.


  Articolul 46
  (1) Termenii, condițiile și responsabilitățile părților privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider și parteneri.(2) Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la semnarea contractului/deciziei de finanțare.(3) Acordul de parteneriat este parte integrantă a contractului/deciziei de finanțare.(4) Acordul de parteneriat cuprinde obligatoriu următoarele informații:
  a) datele de identificare ale liderului de parteneriat și partenerilor;
  b) descrierea activităților aflate în responsabilitatea fiecărui partener, respectiv a liderului de parteneriat;
  c) valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener, respectiv pentru liderul de parteneriat;
  d) contribuția financiară proprie a fiecărui partener la implementarea proiectului;
  e) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părți privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităților proprii din cadrul proiectului.
  (5) Autoritățile de management au obligația stabilirii, prin ghidurile aferente operațiunilor finanțate din fonduri europene, a informațiilor suplimentare necesar a fi cuprinse în acordurile de parteneriat, precum și a tipurilor de activități care nu pot fi implementate de parteneri.(6) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competența autorității/instituției/organizației care are calitatea de lider al parteneriatului, în cazul în care aceasta inițiază stabilirea parteneriatului.(7) Autoritățile/Instituțiile finanțate din fonduri publice au obligația de a face publică intenția de a stabili un parteneriat cu entități private în vederea implementării unui proiect finanțat din fonduri europene, menționând totodată principalele activități ale proiectului, bugetul, precum și condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii.(8) Procedura privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 34 alin. (1) din ordonanța de urgență, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor alin. (7) prin intermediul paginii proprii de internet și demonstrează, prin elaborarea unui raport, că în selecția partenerului/partenerilor a respectat următoarele condiții:
  a) a selectat una sau mai multe dintre entitățile private care au răspuns anunțului public în baza unor criterii transparente;
  b) organizația/organizațiile selectată/selectate are/au domenii de activitate în concordanță cu obiectivele specifice ale proiectului;
  c) în procesul de selecție a partenerului/partenerilor s-a respectat principiul utilizării eficiente a fondurilor publice.
  (9) Autoritățile de management pot stabili, prin ghidurile aferente operațiunilor finanțate din fonduri europene, în aplicarea art. 34 din ordonanța de urgență, metodologii/ proceduri de evaluare și selecție a partenerilor din sectorul privat de către entitățile finanțate din fonduri publice.


  Articolul 47
  (1) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului/ deciziei de finanțare.(2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat și partenerii, pentru activitățile proprii, au obligația deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la autoritatea de management atât a sumelor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate, la nivelul proiectului, cât și a sumelor reprezentând prefinanțare sau a celor aferente cererilor de plată, după caz.(3) În aplicarea dispozițiilor art. 18 alin. (1) din ordonanța de urgență, liderii de parteneriat din categoria beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5) și (15) din ordonanța de urgență solicită acordarea de prefinanțare doar în numele partenerilor lor, cu condiția ca acești parteneri să nu se încadreze în prevederile art. 7 alin (1)-(5),(8), (10) și (15) din ordonanța de urgență.(4) În aplicarea dispozițiilor art. 22 alin. (1) din ordonanța de urgență, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderii de parteneriat, reprezentați de beneficiari din categoria celor prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5) și (15) din ordonanța de urgență, depun cereri de plată doar în numele partenerilor lor, cu condiția ca acești parteneri să nu se încadreze în prevederile art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15) din ordonanța de urgență.(5) Sumele necesare desfășurării activităților proprii în cadrul proiectului, care se derulează prin unitățile Trezoreriei Statului, sunt gestionate de lider și parteneri prin conturile corespunzătoare prevăzute la art. 50.


  Capitolul IX Decizia de reziliere a contractului de finanțare

  Articolul 48
  (1) În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (2) din ordonanța de urgență, sumele de restituit individualizate prin decizia de reziliere a contractului de finanțare, prevăzută la art. 37 alin. (1) din ordonanța de urgență, emisă de autoritățile de management pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, se restituie din conturile de venituri deschise pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, în conturile de disponibilități ale programelor europene respective prevăzute la art. 49 alin. (4), în vederea reîntregirii conturilor fondurilor europene.(2) Operațiunile prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza unui referat de restituire adresat unității Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare, al cărui format standard este prevăzut în anexa nr. 17.


  Capitolul X Conturile aferente derulării fondurilor europene și a contribuției publice naționale totale

  Articolul 49
  (1) În vederea derulării operațiunilor financiare determinate de gestionarea programelor operaționale, reglementate prin ordonanța de urgență, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.(2) Pe numele Ministerului Finanțelor, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală pentru derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, gestionate de Autoritatea de Certificare și Plată, următoarele conturi de disponibilități:
  a) 56.12.01.11 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021“;
  b) 56.12.01.92 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional București-Ilfov“;
  c) 56.12.01.93 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Centru“;
  d) 56.12.01.94 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Nord-Est“;
  e) 56.12.01.95 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Nord-Vest“;
  f) 56.12.01.96 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud-Est“;
  g) 56.12.01.97 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud Muntenia“;
  h) 56.12.01.98 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud-Vest Oltenia“;
  i) 56.12.01.99 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Vest“;
  j) 56.12.01.27 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Tranziție justă“;
  k) 56.12.01.28 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Dezvoltare durabilă“;
  l) 56.12.01.29 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Transport“;
  m) 56.12.01.46 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare“;
  n) 56.12.01.47 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Sănătate“;
  o) 56.12.01.48 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Educație și ocupare“;
  p) 56.12.01.49 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Incluziune și demnitate socială“;
  q) 56.12.01.38 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Asistență tehnică“.
  (3) Pe numele Ministerului Finanțelor, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală pentru derularea operațiunilor financiare prevăzute la art. 5 și art. 13 din ordonanța de urgență următoarele conturi de disponibilități gestionate de Autoritatea de Certificare și Plată:
  a) 56.12.03.11 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021“;
  b) 56.07.03.92 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional București-Ilfov;
  c) 56.12.03.93 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Centru;
  d) 56.12.03.94 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Nord-Est;
  e) 56.12.03.95 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Nord-Vest;
  f) 56.12.03.96 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud-Est“;
  g) 56.12.03.97 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud Muntenia“;
  h) 56.12.03.98 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud-Vest Oltenia“;
  i) 56.12.03.99 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021- 2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Vest“;
  j) 56.12.03.27 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Tranziție justă“;
  k) 56.12.03.28 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Dezvoltare durabilă“;
  l) 56.12.03.29 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Transport“;
  m) 56.12.03.46 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare“;
  n) 56.12.03.47 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Sănătate“;
  o) 56.12.03.48 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Educație și ocupare“;
  p) 56.12.03.49 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Incluziune și demnitate socială“;
  q) 56.12.03.38 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare și din bugetul MF - Acțiuni generale pentru finanțarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Asistență tehnică“;
  (4) Pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pentru derularea operațiunilor financiare determinate de finanțarea programelor operaționale din fonduri externe nerambursabile, din bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale și din venituri din privatizare următoarele conturi de disponibilități:
  a) 56.12.06.27 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Tranziție justă“;
  b) 56.12.06.28 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Dezvoltare durabilă“;
  c) 56.12.06.29 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Transport“;
  d) 56.12.06.46 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare“;
  e) 56.12.06.47 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Sănătate“;
  f) 56.12.06.48 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Educație și ocupare“;
  g) 56.12.06.49 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Incluziune și demnitate socială“;
  h) 56.12.06.38 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Asistență tehnică“.
  (5) Pe numele fiecărei agenții pentru dezvoltare regională cu rol de autoritate de management se deschid la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrată fiscal, pentru derularea operațiunilor financiare determinate de finanțarea programelor operaționale din fonduri externe nerambursabile, din bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale și din venituri din privatizare, următoarele conturi de disponibilități:
  a) 56.12.06.92 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional București-Ilfov“;
  b) 56.12.06.93 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Centru;
  c) 56.12.06.94 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Nord-Est“;
  d) 56.12.06.95 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Nord-Vest“;
  e) 56.12.06.96 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud-Est“;
  f) 56.12.06.97 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud Muntenia“;
  g) 56.12.06.98 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud-Vest Oltenia“;
  h) 56.12.06.99 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare/indisponibilități temporare de fonduri europene și din venituri din privatizare pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Vest“.
  (6) Pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București următoarele conturi de disponibilități pentru derularea operațiunilor financiare determinate de recuperarea unor sume aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, cu detaliere pe programe operaționale:
  a) 56.12.05.27 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Tranziție justă“;
  b) 56.12.05.28 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Dezvoltare durabilă“;
  c) 56.12.05.29 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Transport“;
  d) 56.12.05.46 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare“;
  e) 56.12.05.47 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Sănătate“;
  f) 56.12.05.48 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Educație și ocupare“;
  g) 56.12.05.49 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Incluziune și demnitate socială“;
  h) 56.12.05.38 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Asistență tehnică“.
  (7) Pe numele fiecărei agenții pentru dezvoltare regională cu rol de autoritate de management se deschid la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistrate fiscal, următoarele conturi de disponibilități pentru derularea operațiunilor financiare determinate de recuperarea unor sume aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, cu detaliere pe programe operaționale:
  a) 56.12.05.92 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional București-Ilfov“;
  b) 56.12.05.93 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Centru“;
  c) 56.12.05.94 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Nord-Est“;
  d) 56.12.05.95 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Nord-Vest“;
  e) 56.12.05.96 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud-Est“;
  f) 56.12.05.97 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud Muntenia“;
  g) 56.12.05.98 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud-Vest Oltenia“;
  h) 56.12.05.99 „Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Vest“.
  (8) Pe numele fiecărei agenții pentru dezvoltare regională cu rol de autoritate de management se deschid la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrată fiscal următoarele conturi de disponibilități pentru derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor încasate de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor, potrivit art. 12 din O.U.G. nr. 133/2021:
  a) 56.12.02.92 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțare și alte sume a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional București-Ilfov“;
  b) 56.12.02.93 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea și alte sume a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Centru“;
  c) 56.12.02.94 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea și alte sume a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Nord-Est“;
  d) 56.12.02.95 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea și alte sume a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Nord-Vest“;
  e) 56.12.02.96 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea și alte sume a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud-Est“;
  f) 56.12.02.97 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea și alte sume a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud-Muntenia“;
  g) 56.12.02.98 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea și alte sume a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud-Vest Oltenia“;
  h) 56.12.02.99 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea și alte sume a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Vest“.
  (9) Pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se deschid, la solicitarea acestora, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, următoarele conturi de disponibilități pentru gestionarea sumelor restituite de unitățile Trezoreriei Statului în condițiile art. 30 alin. (6) lit. e), alin. (7) lit. f) și alin. (18), cu detaliere pe programe operaționale:
  a) 56.12.07.27 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Tranziție justă“;
  b) 56.12.07.28 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Dezvoltare durabilă“;
  c) 56.12.07.29 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Transport“;
  d) 56.12.07.46 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare“;
  e) 56.12.07.47 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Sănătate“;
  f) 56.12.07.48 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Educație și ocupare“;
  g) 56.12.07.49 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 - Programul operațional Incluziune și demnitate socială“;
  h) 56.12.07.38 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional Asistență tehnică“.
  (10) Pe numele fiecărei agenții pentru dezvoltare regională cu rol de autoritate de management se deschid la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrată fiscal următoarele conturi de disponibilități pentru gestionarea sumelor restituite de unitățile Trezoreriei Statului în condițiile art. 30 alin. (6) lit. e), alin. (7) lit. f) și alin. (18), cu detaliere pe programe operaționale regionale:
  a) 56.12.07.92 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional București-Ilfov“;
  b) 56.12.07.93 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Centru“;
  c) 56.12.07.94 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Nord-Est“;
  d) 56.12.07.95 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Nord-Vest“;
  e) 56.12.07.96 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud-Est“;
  f) 56.12.07.97 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud Muntenia“;
  g) 56.12.07.98 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Sud-Vest Oltenia“;
  h) 56.12.07.99 „Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform O.U.G. nr. 133/2021 - Programul operațional regional Vest“.
  (11) Pentru gestionarea sumelor prevăzute la art. 11 din ordonanța de urgență, pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București contul 01 „Credite bugetare deschise și repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanțați din bugetul de stat“ și contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“, cu detaliere potrivit clasificației bugetare. Ordonatorii principali de credite cu rol de autorități de management efectuează, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate, plăți către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri din contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ deschis pe numele acestora la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(12) Pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute la art. 12 din ordonanța de urgență se deschid credite bugetare din bugetul Ministerului Finanțelor în limita cărora se dispun plăți din contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ în conturile de disponibilități prevăzute la alin. (8).(13) Pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute la art. 13 din ordonanța de urgență se deschid credite bugetare din bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, în limita cărora se dispun plăți din contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ în contul de disponibilități prevăzut la alin. (3) lit. a).(14) În cadrul contului sintetic 56 „Disponibil pentru finanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2021-2027“ pot fi deschise și alte conturi analitice decât cele prevăzute la alin. (1)-(10), prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și ministrului finanțelor, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021.


  Articolul 50
  (1) Sumele reprezentând prefinanțare și rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate se gestionează de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri, care au calitatea de instituții publice, prin conturi de venituri bugetare ale bugetelor din care aceștia sunt finanțați, deschise la solicitarea acestora, la unitățile Trezoreriei Statului, pe codurile de identificare fiscală ale instituțiilor publice respective. În cazul beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, care au calitatea de instituții publice finanțate integral din bugetele ordonatorilor de credite ai bugetului local, sumele se încasează în conturile de venituri bugetare codificate cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite ai bugetului local în care au fost aprobate sumele aferente finanțării valorii totale a proiectelor acestor entități publice.(2) În cazul beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alții decât cei prevăzuți la alin. (1), sumele reprezentând prefinanțare și/sau rambursare de cheltuieli eligibile efectuate în scopul implementării proiectelor se încasează în conturi de disponibilități deschise la solicitarea acestora.(3) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii prevăzuți la alin. (2) pot opta pentru deschiderea conturilor de disponibilități la unitățile Trezoreriei Statului sau la instituții de credit.


  Articolul 51
  (1) Pentru evidențierea sumelor aferente perioadei de programare 2021-2027, la unitățile Trezoreriei Statului se deschid pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, în calitate de instituții publice, în funcție de bugetul prin care se finanțează proiectul respectiv, inclusiv pe numele ordonatorilor principali de credite prevăzuți la art. 7, alin. (2)-(5) și (15) din ordonanța de urgență, conturi de venituri și cheltuieli bugetare în structura Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Conturile de disponibilități care se deschid la unitățile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alții decât instituții publice, sunt următoarele:
  a) 50.38.01 „Disponibil al operatorilor economici reprezentând prefinanțare aferentă proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021“;
  b) 50.38.02 „Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alții decât operatorii economici, reprezentând prefinanțare aferentă proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021“;
  c) 50.38.03 „Disponibil al operatorilor economici reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021“;
  d) 50.38.04 „Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alții decât operatorii economici, reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021“;
  e) 50.38.05 „Disponibil al operatorilor economici reprezentând rata forfetară aferentă proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021“.
  (3) În cadrul contului sintetic 50.38 „Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituții publice, aferent proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027“ pot fi deschise și alte conturi analitice decât cele prevăzute la alin. (2), prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și ministrului finanțelor, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021.(4) Conturile de disponibilități care se deschid la unitățile Trezoreriei Statului în vederea aplicării mecanismului decontării cererilor de plată prevăzut la capitolul V sunt următoarele:
  a) conturi care se deschid pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor în vederea încasării sumelor de la autoritățile de management:1. 50.93.01 „Disponibil al instituțiilor publice din administrația publică centrală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021“;2. 50.93.02 „Disponibil al instituțiilor publice din administrația publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021“;3. 50.93.03 „Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituții publice, aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021“;
  b) contul care se deschide pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alții decât instituții publice, în care se transferă sumele din contul prevăzut la lit. a) pct. 3 este contul 50.38.06 „Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituții publice, din sume virate de unitățile Trezoreriei Statului potrivit mecanismului decontării cererilor de plată, pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021“.
  (5) În cadrul contului sintetic 50.93 „Disponibil aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021“ pot fi deschise și alte conturi analitice decât cele prevăzute la alin. (4), prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și ministrului finanțelor, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021.(6) Pentru conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz, inclusiv ordonatorilor principali de credite prevăzuți la art. 7 alin. (2)-(5) și (15) din ordonanța de urgență, pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective. În cazul conturilor de venituri ale bugetului local, Trezoreria Statului eliberează extrase de cont unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective, atât pentru sumele cuvenite unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cât și pentru sumele cuvenite instituțiilor publice finanțate integral din bugetele acestora.(7) Pentru conturile de disponibilități prevăzute la alin. (2)-(4), Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/ liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz.(8) Sumele aferente fondurilor europene, virate eronat de către autoritățile de management în conturile de venituri ale bugetului de stat, se restituie de către unitățile Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în conturile din care au fost dispuse plățile, la cererea scrisă a autorităților de management care au efectuat virarea eronată, întocmită potrivit modelului din Formularul nr. 12 - Cerere de restituire a sumelor virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat de către autoritățile de management, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 12. Răspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata eronată revine exclusiv autorităților de management care solicită restituirea.(9) Sumele care pot fi restituite cu respectarea prevederilor alin. (8) sunt următoarele:
  a) sume virate la subdiviziunile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, codificate eronat cu codul de identificare fiscală al altor beneficiari decât cei cărora li se cuvin sumele sau cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468;
  b) sumele virate eronat la alte subdiviziuni de venituri ale bugetului de stat, altele decât cele prevăzute la lit. a), codificate cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului 8609468.


  Capitolul XI Fluxurile financiare aplicabile implementării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF)

  Articolul 52
  (1) În aplicarea art. 7 alin. (8) din ordonanța de urgență, în bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru finanțarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, ai căror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat, se cuprind:
  a) sumele necesare cofinanțării publice naționale, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile la nivel de proiect, stabilită conform acordurilor/deciziilor de finanțare;
  b) sumele necesare plății taxei pe valoare adăugată neeligibilă;
  c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor considerate neeligibile de către Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b), stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanțare;
  d) contravaloarea sumelor aferente contribuției Uniunii Europene, care, în conformitate cu prevederile acordurilor/ deciziilor de finanțare, se rambursează după finalizarea proiectului;
  e) sumele neeligibile, altele decât cele prevăzute la lit. c), apărute în procesul de implementare și determinate de evenimente imprevizibile la data semnării acordurilor/deciziilor de finanțare, necesare pentru finalizarea proiectelor, cu avizul ministerului investițiilor și proiectelor europene și în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație;
  f) sumele aferente cheltuielilor generate de schimburile valutare efectuate în timpul implementării proiectelor.
  (2) În aplicarea art. 7 alin. (8) din ordonanța de urgență, în bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru finanțarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 7 alin. (6),art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență se cuprind la o poziție de cheltuieli distinct:
  a) sumele necesare cofinanțării publice naționale, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile la nivel de proiect, stabilită conform acordurilor/deciziilor de finanțare;
  b) sumele necesare plății taxei pe valoare adăugată neeligibile;
  c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor considerate neeligibile de către Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b), stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanțare;
  d) contravaloarea sumelor aferente contribuției Uniunii Europene, care, în conformitate cu prevederile acordurilor/deciziilor de finanțare, se rambursează după finalizarea proiectului;
  e) sumele neeligibile, altele decât cele prevăzute la lit. c), apărute în procesul de implementare și determinate de evenimente imprevizibile la data semnării acordurilor/deciziilor de finanțare, necesare pentru finalizarea proiectelor, cu avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație;
  f) sumele aferente cheltuielilor generate de schimburile valutare efectuate în timpul implementării proiectelor.
  (3) În aplicarea art. 7 alin. (10) din ordonanța de urgență, în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru finanțarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, ai căror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat, se cuprind:
  a) sumele necesare cofinanțării publice naționale, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile la nivel de proiect, stabilită conform acordurilor/deciziilor de finanțare;
  b) sumele necesare plății taxei pe valoare adăugată neeligibile;
  c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor considerate neeligibile de către Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b), stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanțare;
  d) sumele aferente contribuției Uniunii Europene, altele decât cele transferate de către Comisia Europeană, necesare pentru implementarea proiectului;
  e) sumele neeligibile, altele decât cele prevăzute la lit. c), necesare pentru finalizarea proiectului;
  f) sumele aferente cheltuielilor generate de schimburile valutare efectuate în timpul implementării proiectelor.
  (4) În aplicarea art. 7 alin. (10) din ordonanța de urgență, în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru finanțarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 7 alin. (6), art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, precum și pentru beneficiarii instituții publice autonome se cuprind, la o poziție de cheltuieli distinct:
  a) sumele necesare cofinanțării publice naționale, corespunzătoare valorii totale a costurilor eligibile la nivel de proiect, stabilită conform acordurilor/deciziilor de finanțare;
  b) sumele necesare plății taxei pe valoare adăugată neeligibile;
  c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor considerate neeligibile de către Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b), stabilite conform acordurilor/deciziilor de finanțare;
  d) contravaloarea sumelor aferente contribuției Uniunii Europene, care, în conformitate cu prevederile acordurilor/deciziilor de finanțare, se rambursează după finalizarea proiectului;
  e) sumele neeligibile, altele decât cele prevăzute la lit. c), necesare pentru finalizarea proiectului;
  f) sumele aferente cheltuielilor generate de schimburile valutare efectuate în timpul implementării proiectelor.
  (5) În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei au obligația să transmită Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene Formularul nr. 13 - Fișă proiect CEF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 13, finanțat în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei.(6) În vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la alin. (3) și (4), beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei au obligația să transmită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Formularul nr. 14 - Fișă proiect CEF - transporturi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14, finanțat în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei.(7) În scopul asigurării informațiilor necesare completării Formularului nr. 13 - Fișă proiect CEF și Formularului nr. 14 - Fișă proiect CEF - transporturi, beneficiarii, în calitate de autoritate contractantă, solicită la încheierea contractelor de lucrări/prestări servicii un calendar de implementare care să cuprindă inclusiv valoarea facturilor estimat a fi emise lunar/trimestrial de către contractori.(8) Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei completează datele privind cofinanțarea publică națională din Formularul nr. 13 - Fișă proiect CEF si Formularul nr. 14 - Fișă proiect CEF - transporturi , având în vedere cota acesteia în totalul cheltuielilor eligibile, aplicată corespunzător valorilor estimate prevăzute la alin. (1)-(4).(9) În cursul anului bugetar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pot solicita actualizarea datelor din Formularul nr. 13 - Fișă proiect CEF și Formularul nr. 14 - Fișă proiect CEF - transporturi, corespunzător stadiului de implementare a proiectului.(10) Sumele pentru pregătirea participării la apelurile de proiecte în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, cu excepția cazului în care pentru această activitate a fost emisă o decizie de finanțare a unei asistențe tehnice în cadrul mecanismului, se suportă din bugetul propriu al beneficiarilor.


  Articolul 53
  (1) În scopul primirii de la Comisia Europeană a sumelor aferente prefinanțării/rambursării cheltuielilor eligibile, beneficiarii deschid conturi în valută, conform acordului/deciziei de finanțare.(2) Sumele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) și lit. e) se transferă cu ordin de plată de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în conturile prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a).(3) Sumele prevăzute la art. 52 alin. (2) lit. a)-c) și lit. e) se transferă cu ordin de plată de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în conturile de venituri bugetare corespunzătoare, prevăzute la art. 51 alin. (1).(4) Sumele prevăzute la art. 52 alin. (3) lit. a)-c) și lit. e) se transferă cu ordin de plată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în conturile prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a).(5) Sumele prevăzute la art. 52 alin. (4) lit. a)-c) și lit. e) se transferă cu ordin de plată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în conturile de venituri bugetare corespunzătoare, prevăzute la art. 51 alin. (1).(6) La cererea beneficiarului, sumele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) și lit. e) și alin. (2) lit. a)-c) și lit. e) se transferă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu titlu de prefinanțare, prima tranșă fiind egală cu valoarea prevăzută în Formularul nr. 13 - Fișă proiect CEF-MIPE, corespunzător primului trimestru de implementare a proiectului.(7) La cererea beneficiarului, sumele prevăzute la art. 52 alin. (3) lit. a)-c) și lit. e) și alin. (4) lit. a)-c) și lit. e) se transferă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu titlu de prefinanțare, prima tranșă fiind egală cu valoarea prevăzută în Formularul nr. 14 - Fișă proiect CEF - transporturi, corespunzător primului trimestru de implementare a proiectului.(8) Următoarele tranșe de prefinanțare se transferă la solicitarea beneficiarului, cu condiția ca acesta să facă dovada utilizării a cel puțin 70% din prefinanțarea acordată anterior.(9) Ultima tranșă de prefinanțare se transferă în limita cotei de cofinanțare publică națională stabilite prin decizia de finanțare.(10) Sumele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. d) se transferă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în contul prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. b) în baza solicitării beneficiarului, însoțită de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturi de avans acordat contractorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele aferente proiectelor implementate.(11) Sumele prevăzute la art. 52 alin. (2) lit. d) se transferă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în conturile prevăzute la art. 57 alin. (2) în baza solicitării beneficiarului, însoțită de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturi de avans acordat contractorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele aferente proiectelor implementate.(12) Sumele prevăzute la art. 52 alin. (3) lit. d) se transferă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în contul prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. b) în baza solicitării beneficiarului, însoțită de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturi de avans acordat contractorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele aferente proiectelor implementate.(13) Sumele prevăzute la art. 52 alin. (4) lit. d) se transferă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în conturile prevăzute la art. 57 alin. (2) în baza solicitării beneficiarului, însoțită de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturi de avans acordat contractorilor în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele aferente proiectelor implementate.(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plății intermediare/finale rambursate de către Comisia Europeană, beneficiarii prevăzuți la art. 52 alin. (1) sunt obligați:
  a) să transfere, în contul de venituri ale bugetului de stat corespunzător, deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană;
  b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 52 alin. (1) rămas neutilizat, astfel:1. sumele primite de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în cursul anilor precedenți în contul 23.A „Cheltuieli ale bugetului de stat“, cu detaliere în structura clasificației funcționale și respectiv economice (alineat 85.01.05);2. sumele primite de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;
  c) să notifice Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).
  (15) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plății finale din partea Comisiei Europene, beneficiarii prevăzuți la art. 52 alin. (2) sunt obligați:
  a) să transfere, în contul de venituri ale bugetului de stat corespunzător, deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană;
  b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 52 alin. (2) rămas neutilizat, astfel:1. sumele primite de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în cursul anilor precedenți în contul 23.A „Cheltuieli ale bugetului de stat“, cu detaliere în structura clasificației funcționale și respectiv economice (alineat 85.01.05);2. sumele primite de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;
  c) să notifice Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).
  (16) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plății finale din partea Comisiei Europene, beneficiarii prevăzuți la art. 52 alin. (3) sunt obligați:
  a) să transfere în contul de venituri ale bugetului de stat corespunzător, deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană;
  b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 52 alin. (3) rămas neutilizat, astfel: 1. sumele primite de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii în cursul anilor precedenți în contul 23.A „Cheltuieli ale bugetului de stat“, cu detaliere în structura clasificației funcționale și respectiv economice (alineat 85.01.05); 2. sumele primite de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din care beneficiarul a încasat sumele respective;
  c) să notifice Ministerul Transporturilor si Infrastructurii cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).
  (17) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plății finale din partea Comisiei Europene, beneficiarii prevăzuți la art. 52 alin. (4) sunt obligați:
  a) să transfere în contul de venituri ale bugetului de stat corespunzător, deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană;
  b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 52 alin. (4) rămas neutilizat, astfel:1. sumele primite de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în cursul anilor precedenți în contul 23.A „Cheltuieli ale bugetului de stat“, cu detaliere în structura clasificației funcționale și respectiv economice (alineat 85.01.05);2. sumele primite de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din care beneficiarul a încasat sumele respective;
  c) să notifice Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).
  (18) În cazul nefinalizării proiectelor, beneficiarii sunt obligați să transfere în conturile corespunzătoare prevăzute la alin. (14)-(16) și alin. (17) lit. b) cuantumul sumelor acordate conform prevederilor art. 52 alin. (1) și (4).


  Articolul 54

  Sumele aferente finanțării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei se reflectă corespunzător în bugetul de venituri și cheltuieli al beneficiarilor prevăzuți la art. 52 alin. (1)-(4).


  Articolul 55

  Sumele primite de către beneficiarii prevăzuți la art. 52 alin. (1)-(4) conform art. 53 alin. (6) și (7), reprezentând prefinanțare rămasă neutilizată la sfârșitul anului, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.


  Articolul 56
  (1) Corespunzător fiecărei cereri intermediare/ finale de plată, transmisă la Comisia Europeană conform prevederilor acordului de finanțare, pentru justificarea cheltuielilor efectuate, beneficiarii transmit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene o declarație financiară privind aceste cheltuieli, precum și cheltuielile neeligibile, altele decât TVA, conform Formularului nr. 15 - Fișă justificare cheltuieli detaliate proiect finanțat în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF), din anexa nr. 15, însoțită de documentele justificative, cel târziu în ziua următoare celei de transmitere a cererii către Comisia Europeană.(2) Solicitarea beneficiarului prevăzută la art. 53 alin. (10) trebuie însoțită de Formularul nr. 15 - Fișă justificare cheltuieli detaliate proiect finanțat în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF) completat corespunzător, prevăzut în anexa nr. 15.(3) Corespunzător fiecărei cereri intermediare/finale de plată, transmisă la Comisia Europeană, conform prevederilor acordului de finanțare, pentru justificarea cheltuielilor efectuate, beneficiarii transmit Ministerului Transporturilor și Infrastructurii o declarație financiară privind aceste cheltuieli, precum și cheltuielile neeligibile, altele decât TVA, conform Formularului nr. 16 - Fișă justificare - transporturi cheltuieli detaliate proiect finanțat în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF), al cărui model este prevăzut în anexa nr. 16, însoțită de documentele justificative, cel târziu în ziua următoare în termen de 15 zile lucrătoare după cea de transmitere a cererii către Comisia Europeană.


  Articolul 57
  (1) Conturile deschise pe numele operatorilor economici în calitate de beneficiari la Trezoreria Statului în care se virează de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sumele prevăzute la art. 52 alin. (1) sau art. 52 alin. (3) sunt următoarele:
  a) 50.38.07 „Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei - prefinanțare“ - pentru sumele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) și lit. e) și alin. (3) lit. a)-c) și lit. e);
  b) 50.38.08 „Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei - rambursarea finală“ - pentru sumele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. d) și alin. (3) lit. d).
  (2) Pe numele beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (6), art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, precum și pe numele beneficiarilor instituții publice autonome la unitățile Trezoreriei Statului se deschid conturi de venituri și cheltuieli bugetare în structura Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pe numele beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (13) din ordonanța de urgență se deschid conturi de venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile în structura Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru încasarea sumelor primite în avans de la Comisia Europeană, după efectuarea schimbului valutar. (4) Beneficiarii prevăzuți la art. 7 alin. (12) din ordonanța de urgență au obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor rambursate de către Comisia Europeană, să vireze, în lei, sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile cheltuite inițial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale în conturile de venituri ale bugetelor din care au finanțate proiectele respective deschise în structura Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările și completările ulterioare.(5) Plățile dispuse din conturile de disponibil prevăzute la alin. (1) se efectuează pe răspunderea titularilor acestor conturi.


  Capitolul XII Dispoziții finale

  Articolul 58
  (1) Actele normative de nivel terțiar, subsecvente prezentei hotărâri, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 49 alin. (14), art. 51 alin. (3) și alin. (5) și art. 53 alin. (3) și (5) se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Anexele nr. 1-17*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  *) Anexele nr. 1-16 sunt reproduse în facsimil.


  Anexa nr. 1

  la normele metodologice


  Anexa nr. 2

  la normele metodologice


  Anexa nr. 3

  la normele metodologice


  Anexa nr. 4

  la normele metodologice


  Anexa nr. 5

  la normele metodologice


  Anexa nr. 6

  la normele metodologice


  Anexa nr. 7

  la normele metodologice


  Anexa nr. 8

  la normele metodologice


  Anexa nr. 9

  la normele metodologice


  Anexa nr. 10

  la normele metodologice


  Anexa nr. 11

  la normele metodologice


  Anexa nr. 12

  la normele metodologice


  Anexa nr. 13

  la normele metodologice


  Anexa nr. 14

  la normele metodologice


  Anexa nr. 15

  la normele metodologice


  Anexa nr. 16

  la normele metodologice


  Anexa nr. 17

  la normele metodologice
  REFERAT DE RESTITUIRE
  a sumelor rambursate în baza art. 48 alin. (2)
  nr. ........... din data de .................

  Către .....................................^1)
  Prin prezenta, .....................^2), cu sediul în localitatea ..............., str. ......................... nr. .........., județul/sectorul ................, având CIF .................., în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă și al ...........................^3) solicităm restituirea sumei de .................^4), rambursată în contul de venituri bugetare nr. ..................., codificat cu CIF ................, cod IBAN ..........................., reprezentând ..............., achitată cu Ordinul de plată nr. ............. din data de ................... .
  Restituirea va fi efectuată în contul nr. ...........^5), CIF ..............., cod IBAN ......................, deschis la Trezoreria .............. .
  Conducătorul autorității cu competențe
  în gestionarea fondurilor structurale,
  .........................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  L.S.

  ^1) Denumirea unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare în care au fost virate sumele rambursate.
  ^2) Denumirea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene.
  ^3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare.
  ^4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre și în litere.
  ^5) Contul în care vor fi recuperate sumele pentru reîntregirea fondurilor europene, conform reglementărilor în vigoare pentru fiecare program.

  ----