HOTĂRÂRE nr. 44 din 10 noiembrie 2016privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
  Având în vedere prevederile art. 81 alin. (1) și (2), art. 103 alin. (1) lit. c) și art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 104 alin. (1) și (2), precum și al art. 114 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre reglementează setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora.


  Articolul 2
  (1) Prin locațiile în care funcționează secțiile de votare se înțelege atât sediile secțiilor de votare, cât și localurile de vot propriu-zise.(2) Prin ciclu electoral se înțelege intervalul de 4 ani dintre alegerile parlamentare.


  Articolul 3
  (1) Stabilirea locațiilor în care funcționează secțiile de votare se realizează cu respectarea următoarelor principii:
  a) principiul eficienței - trebuie să permită amenajarea și dotarea acestora la costuri cât mai mici;
  b) principiul predictibilității - trebuie să fie stabilite cu suficient timp înaintea datei votării;
  c) principiul sustenabilității - trebuie să poată fi utilizate în acest scop pentru cel puțin un ciclu electoral;
  d) principiul accesibilității - traseele stradale trebuie să asigure accesul egal al alegătorilor la locațiile în care funcționează secțiile de votare cărora le sunt arondați, iar imobilele în care acestea sunt amplasate trebuie să asigure accesul persoanelor cu dizabilități la localul de vot.
  (2) Localurile de vot se amenajează astfel încât să asigure legalitatea, accesibilitatea, eficiența și solemnitatea procesului de votare.


  Articolul 4
  (1) Sediile secțiilor de votare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) să aparțină, de regulă, domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;
  b) să dispună de dotările prevăzute de legislația în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor, precum și de planul de evacuare în caz de urgență;
  c) să fie racordate la rețelele de utilități publice de energie electrică, apă și canalizare, precum și la rețelele de telecomunicații și internet;
  d) să beneficieze de surse secundare de energie electrică;
  e) să dispună de cel puțin un grup sanitar igienizat, aerisit și accesibil;
  f) să beneficieze de echipamente și instalații în stare de funcționare;
  g) să permită afluirea și defluirea corespunzătoare a alegătorilor;
  h) să faciliteze asigurarea măsurilor de pază, de protecție și securitate;
  i) să dispună de spații utile suficiente pentru asigurarea controlului accesului alegătorilor în localurile de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor;
  j) să permită deplasarea normală, neobstrucționată, pe coridoare, holuri, culoare, vestibuluri și alte asemenea locuri de trecere și, de asemenea, să fie marcat corespunzător;
  k) să beneficieze de rampe speciale pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor care intenționează să își exercite dreptul de vot și să asigure accesibilitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000“.
  (2) Sediile secțiilor de votare nu pot fi stabilite în unitățile de asistență medicală cu paturi, respectiv în unități de asistență medicală primară și ambulatorie de specialitate.


  Articolul 5
  (1) Localurile de vot trebuie să dispună de o suprafață utilă suficientă pentru:
  a) asigurarea unor zone de staționare pentru persoanele autorizate în condițiile legii să participe ori să asiste la operațiunile electorale desfășurate în secția de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfășurarea normală a operațiunilor electorale;
  b) asigurarea zonei de lucru pentru operatorul de calculator;
  c) amplasarea cabinelor de vot, a urnelor de vot și a mobilierului necesar desfășurării activității biroului electoral al secției de votare;
  d) depozitarea în condiții de siguranță a buletinelor de vot, a tipizatelor și formularisticii electorale, precum și a altor materiale necesare sau rezultate din procesul de votare.
  (2) În ziua votării este interzisă închirierea sau utilizarea în alte scopuri a spațiilor în care se desfășoară votarea, a căilor de acces la acestea și a spațiilor tehnice aferente.(3) Localurile de vot trebuie să fie amplasate în încăperi uscate, luminate, ventilate, curate și confortabile din punct de vedere termic. (4) Localurile de vot trebuie să fie amplasate, de regulă, la parterul clădirilor.(5) Localurile de vot pot fi amplasate la etajele imobilelor numai sub condiția asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la procesul de votare.(6) Accesul în localul de vot se realizează prin coridoare, holuri, culoare, vestibuluri și alte asemenea locuri de trecere, delimitate și marcate corespunzător, prin care persoanele să se poată deplasa ușor.


  Articolul 6

  Configurația localurilor de vot trebuie să faciliteze paza, protecția și securitatea materialelor utilizate în procesul de votare.


  Articolul 7
  (1) La fiecare 300 de alegători arondați la o secție de votare se asigură câte o cabină de vot, dar, de regulă, nu mai mult de 5 cabine de vot.(2) Se recomandă confecționarea și amplasarea unei cabine de vot pentru persoanele cu handicap locomotor, dimensionată și marcată corespunzător.


  Articolul 8
  (1) Fiecare secție de votare trebuie să dispună de urne distincte pentru fiecare tip de scrutin, precum și de o urnă specială, care se etichetează corespunzător. (2) La estimarea numărului necesar de urne de vot se vor avea în vedere numărul alegătorilor arondați la secția de votare respectivă și numărul de pagini ale buletinelor de vot.


  Articolul 9

  Fiecare secție de votare trebuie să dispună de un număr de ștampile cu mențiunea „VOTAT“ cel puțin egal cu cel al cabinelor de vot, dar nu mai mare de numărul membrilor biroului electoral al secției de votare.


  Articolul 10
  (1) Cabinele de vot și urnele de vot trebuie să fie amplasate în aceeași încăpere în care își desfășoară activitatea biroul electoral al secției de votare, în raza vizuală a membrilor acestuia. (2) În timpul desfășurării votării trebuie asigurată limitarea/interzicerea staționării oricăror persoane pe o distanță de cel puțin 1-1,5 m față de locul unde sunt amplasate cabinele de vot și urnele de vot, cu excepția alegătorilor și a persoanelor desemnate de către președintele biroului electoral al secției de votare pentru însoțirea acestora în cazurile prevăzute de lege.


  Articolul 11
  (1) Asamblarea și dezasamblarea cabinelor de vot și a urnelor de vot, precum și manevrarea acestora trebuie să poată fi realizate rapid și simplu.(2) Caracteristicile tehnice ale cabinelor de vot și ale urnelor de vot, precum și normele tehnice privind amplasarea, asamblarea, securitatea și depozitarea acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2.(3) Abrogat.
  (la 18-11-2020, Alineatul (3) din Articolul 11 a fost abrogat de Articolul XII din HOTĂRÂREA nr. 24 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2020 )


  Articolul 12

  Pentru secțiile de votare din străinătate, prevederile prezentei hotărâri se aplică, după caz, cu luarea în considerare a condițiilor specifice privind organizarea secțiilor de votare din străinătate.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 14

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2008 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secțiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008, se abrogă.


  Articolul 15

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Ana Maria Pătru
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț

  București, 10 noiembrie 2016.
  Nr. 44.

  Anexa nr. 1

  Caracteristicile tehnice ale cabinelor de vot, precum și normele tehnice privind amplasarea, asamblarea, securitatea și depozitarea acestora1. Descrierea cabinei de vot1.1. Cabina de vot este o structură având forma unui paralelipiped dreptunghic, în interiorul căreia se află o poliță ce asigură suportul necesar aplicării ștampilei cu mențiunea „VOTAT“ pe buletinul de vot. Forma obișnuită a cabinei formează un U (vezi fig. nr. 1) a cărei deschidere permite accesul alegătorului în spațiul de votare.
  Figura nr. 1*) Notă
  *) Figura nr. 1 este reprodusă în facsimil.

  1.2. Spațiul de votare este unul închis, delimitat pe trei din cele patru laturi^1 de pereții acoperiți ai cabinei, iar la intrare este prevăzut cu o perdea. În interiorul acesteia se montează, la o înălțime utilă, o poliță ce asigură suportul necesar pentru exercitarea dreptului de vot. Notă
  ^1 Respectiv pe două din cele trei laturi în cazul cabinei de vot prezentate în figura nr. 2.
  1.3. Structura cabinei poate fi unică (alcătuită dintr-un singur schelet ale cărui elemente sunt inseparabile), modulară (compusă din mai multe panouri ce se pot îmbina între ele) sau complet demontabilă (compusă în întregime din elemente independente ce pot fi îmbinate între ele). 1.4. Cabinele de vot pot fi confecționate din mai multe panouri ce pot fi asamblate între ele și pliate în funcție de necesități și specificul secției de votare.1.5. Prin excepție de la pct. 1.1, în cazul în care specificitatea încăperii ce găzduiește secția de votare o impune (existența unor coloane, pereți semicirculari), cabina de vot poate avea și forma V sau L (vezi fig. nr. 2).
  Figura nr. 2*) Notă
  *) Figura nr. 2 este reprodusă în facsimil.

  2. Parametri tehnici2.1. Cabinele de vot trebuie să îndeplinească următorii parametri tehnici:
  a) rezistența structurii și a panourilor ce o compun la oxidare, coroziune, la șocuri și fricțiuni mecanice, la acțiunea agenților chimici și atmosferici;
  b) rezistență la tracțiuni și fricțiuni mecanice, la acțiunea agenților chimici și la umiditate pentru perdeaua de la intrare;
  c) greutate scăzută, cuprinsă între 5-25 kg/cabina de vot;
  d) durabilitate/durată de viață crescută, astfel încât să acopere o perioadă de aproximativ 12-15 ani (3-4 cicluri electorale);
  e) rigiditatea structurii, astfel încât să se asigure stabilitatea acesteia;
  f) design modern, respectiv utilizarea unui număr cât mai redus de culori (spre exemplu, albastru);
  g) polițe din materiale rigide care să asigure un suport stabil. Acestea pot fi și din materiale sintetice, plastice sau acrilice încadrate cu ramă aluminiu, rabatabile/demontabile prevăzute cu sistem de fixare pe structură și pereții exteriori;
  h) pentru structură: profil metalic^2 în formă de L, C, U sau O, care garantează rigiditatea și permit diferite tipuri de îmbinări mecanice;
  i) pentru panourile exterioare și polițe: materiale sintetice, plastice, acrilice^3 care nu necesită izolarea la coroziune și care asigură un grad corespunzător de opacitate. În cazul utilizării materialului lemnos acesta trebuie să asigure rezistență, rigiditate și durabilitate crescute, corelate cu o greutate scăzută;
  j) pentru perdele: în afara materialelor textile se pot utiliza folii din materiale sintetice^4 cu rezistență crescută la rupere, dar care își păstrează flexibilitatea;
  k) volum util cuprins între 1,4 mc și 2 mc.
  3. Securizarea3.1. Securizarea cabinelor de vot se asigură prin închiderea a trei din cele patru laturi^5, de la înălțimea de 45 cm în sus, respectiv prin amplasarea la intrare a unei perdele de aceeași lungime cu zona securizată a peretelui cabinei.4. Depozitarea și manevrarea4.1. Manevrarea și depozitarea cabinelor de vot se fac astfel încât să prevină deteriorarea acestora. Depozitarea se face la sediul primăriilor ori în alte spații aflate în folosința sau administrarea autorităților administrației publice locale, precum și în spații aparținând unor persoane fizice sau juridice cu care au fost încheiate contracte în acest sens. 4.2. Acolo unde există posibilitatea, se asigură depozitarea la sediul instituțiilor unde s-au organizat secții de votare, prin încheierea unor procese-verbale de predare în custodie.4.3. Asigurarea manevrabilității și funcționalității cabinelor de vot se realizează și prin prevederea unor accesorii și dotări suplimentare (mânere pentru transport, huse, cleme și clipsuri pentru fixarea perdelelor). Cabinele pliabile, modulare și/sau demontabile necesită un spațiu de depozitare redus. Notă
  ^2 Aluminiu, PVC cu inserții metalice, oțel etc.
  ^3 Spre exemplu: Polyvinyl chloride (PVC), plexiglas, policarbonat, polipropilenă, dibond, sticlex, forex, makrolon, copoliester.
  ^4 Polyvinyl chloride (PVC), polyplan etc.
  ^5 Respectiv pe două din cele trei laturi în cazul cabinei de vot prezentate în figura nr. 2.
  5. Modalități de amplasare5.1. Modalitățile de amplasare au în vedere configurația localului secției de votare și dispunerea celorlalte dotări necesare membrilor biroului electoral al secției de votare (masă/birou, scaune, dulap etc.).5.2. Amplasarea cabinelor de vot se face pe un perete liber al localului secției de votare. Peretele din spate al cabinei de vot nu trebuie poziționat în dreptul ușilor și ferestrelor etc.
  Figura nr. 3*) Notă
  *) Figura nr. 3 este reprodusă în facsimil.

  Ansamblu de cabine înșiruite

  Figura nr. 4*) Notă
  *) Figura nr. 4 este reprodusă în facsimil.

  Ansamblu de cabine dispuse pe un perete neregulat


  Anexa nr. 2

  Caracteristicile tehnice ale urnelor de vot, precum și normele tehnice privind amplasarea, asamblarea, securitatea și depozitarea acestora1. Descrierea urnei de vot1.1. Urna de vot este un recipient prevăzut cu o fantă pentru introducerea buletinelor de vot. Aceasta poate fi alcătuită dintr-un singur corp care se închide în partea superioară cu un capac sau demontabilă, al cărei schelet se obține din îmbinarea unor elemente independente, ori chiar pliabilă, ale cărei construcție și materiale permit plierea.
  Figura nr. 1
  Figura nr. 2
  Figura nr. 3
  2. Parametri tehnici2.1. Confecționarea urnelor de vot trebuie să se realizeze cu asigurarea următorilor parametri tehnici:
  a) transluciditate^1;
  b) rezistența corpului principal și a capacului la șocuri și fricțiuni mecanice (incasabil), la variații de temperatură ce pot produce deformări (termorezistent), la agenții corosivi;
  c) greutate scăzută, cuprinsă între 0,5-10 kg/urnă;
  d) durabilitate/durată de viață crescută astfel încât să acopere o perioadă de aproximativ 12-15 ani (3-4 cicluri electorale);
  e) dimensiunea fantei pentru introducerea buletinelor de vot în urnă: 23 cm X 1,5 cm, având în vedere că buletinul de vot va avea dimensiunea de 21 cm x 29,7 cm (formatul A4);
  f) design modern. Spațiul necesar depozitării se reduce la urna în forma trunchiului de piramidă;
  g) volum util cuprins între 300-350 litri/urna fixă, respectiv 30-40 litri/urna specială.
  3. Urna specială3.1. Exercitarea dreptului de vot la domiciliul alegătorilor netransportabili din cauză de boală sau invaliditate este permisă numai în condițiile stabilite prin lege. Fiecare secție de votare trebuie să dispună de o singură urnă specială.3.2. Pentru confecționarea urnelor speciale trebuie asigurate caracteristici similare celor pentru urnele utilizate în secțiile de votare. Acestea se dimensionează corespunzător pentru a putea fi transportate cu ușurință.
  Figura nr. 4 Notă
  ^1 Din plexiglas, policarbonat, polipropilenă, dibond, sticlex, forex, makrolon, copoliester, polipropilenă etc.
  4. Securizarea4.1. Securizarea urnelor de vot se realizează prin sisteme de închidere cu cheie, lacăt și/sau sigilare cu (sigilii tip colier, șnur/panglică din material plastic/metal cu autoblocare).5. Depozitarea și manevrarea5.1. Manevrarea și depozitarea urnelor de vot se fac astfel încât să prevină deteriorarea acestora. Depozitarea se poate face la sediile primăriilor ori în alte spații aflate în folosința sau administrarea autorităților administrației publice locale, precum și în spații aparținând unor persoane fizice sau juridice cu care au fost încheiate contracte în acest sens. 5.2. Acolo unde există posibilitatea, se asigură depozitarea la sediul instituțiilor unde s-au organizat secții de votare, prin încheierea unor procese-verbale de predare în custodie.5.3. Urnele de vot trebuie depozitate la aceeași locație unde sunt depozitate cabinele de vot și celelalte materiale necesare organizării și desfășurării procesului electoral.6. Modalități de amplasare6.1. Urna de vot utilizată în secțiile de votare se dispune la ieșirea din cabina de vot, la o distanță de 1,5 m de aceasta, în spațiul dintre cabina de vot și locul unde se află așezați membrii biroului electoral al secției de votare. Modalitățile de amplasare au în vedere configurația localului secției de votare și amplasarea mobilierului necesar membrilor biroului electoral al secției de votare (masă/birou, scaune, dulap etc.).

  ----