LEGE nr. 143 din 26 mai 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism și cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 31 mai 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 173 din 8 decembrie 2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism și cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1192 din 12 decembrie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 3 - Managementul deșeurilor, componentei 10 - Fondul local, componentei 11 - Turism și cultură, componentei 12 - Sănătate - Investiția 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - obiective de investiții cu contracte de lucrări în derulare încheiate cu Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A., componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative
  2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul instituțional pentru participarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate din Planul național de redresare și reziliență, componenta 3 - Managementul deșeurilor: investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, subinvestiția I1.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar și subinvestiția I1.c. Centre integrate de colectare separată pentru aglomerări urbane, componenta 10 - Fondul local: investiția I1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice, componenta 11 - Turism și cultură: investiția 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, investiția 2. Modernizarea/Crearea de muzee și memoriale și investiția 4. Implementarea a 3.000 km de piste pentru biciclete, componenta 12 - Sănătate - investiția 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - obiective de investiții cu contracte de lucrări în derulare încheiate cu Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., componenta C14 - Buna guvernanță: investiția 1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor și componenta 15 - Educație: investiția 1. Construirea, operaționalizarea și echiparea a 110 creșe.
  3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3

  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11 alineatul (7), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  a^1) lucrări pentru amplasarea echipamentelor automate de preluare a ambalajelor care fac obiectul sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, împreună cu containerul în care acestea sunt amplasate, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, în suprafață de maximum 25 mp, în baza avizului de amplasare, și care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice;
  2. La articolul 11^1, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  h) centre de colectare cu aport voluntar, precum și centre integrate de colectare separată pentru aglomerări urbane, pe terenurile cu destinație agricolă, indiferent de categoria de folosință a acestora, precum și pe terenuri neproductive și degradate.
  3. După articolul 11^1 se introduce un nou articol, articolul 11^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 11^2

  Se pot executa fără autorizație de construire lucrările pentru amplasarea și racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a punctelor/stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice, care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal și/sau rutier, pe baza unui aviz de amplasare emis de autoritatea administrației publice locale competente să emită autorizația de construire conform dispozițiilor art. 4.
  4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Implementarea proiectelor de investiții aferente investiției 1. Construirea, operaționalizarea și echiparea a 110 creșe din cadrul componentei 15 - Educație se realizează cu denumirea de «Program guvernamental construire creșe Sfânta Ana» de către Compania Națională de Investiții - C.N.I. - S.A., denumită în continuare C.N.I., în calitate de entitate aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care are rolul de structură de implementare definită conform art. 3 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare.
  5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Implementarea proiectelor de investiții aferente investiției 4. Implementarea a 3.000 km de piste pentru biciclete din cadrul componentei 11 - Turism și cultură poate fi realizată de către C.N.I., în calitate de entitate aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care are rol de structură de implementare definită conform art. 3 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea implementării proiectelor prevăzute la alin. (1) și (1^1):7. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 5^1
  (1) Implementarea proiectelor de investiții cu contracte de lucrări în derulare încheiate de C.N.I. până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, aferente investiției 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul componentei 12 - Sănătate, se realizează de către C.N.I., în calitate de entitate aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care are rolul de structură de implementare definită conform art. 3 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare.(2) În vederea implementării proiectelor prevăzute la alin. (1):
  a) C.N.I., în calitate de structură de implementare, respectiv beneficiarii selectați în cadrul apelului de proiecte încheie un protocol de implementare;
  b) Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reformă și/sau investiții, C.N.I., în calitate de structură de implementare, respectiv beneficiarii selectați pentru finanțare încheie un contract de finanțare.
  8. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pe baza contractelor de finanțare încheiate cu coordonatorii de reforme și/sau investiții și beneficiarii, respectiv a protocoalelor de implementare încheiate cu beneficiarii, C.N.I. include în buget propunerile de credite de angajament și bugetare, depune cereri pentru aprobarea transferurilor de sume în numele beneficiarilor și efectuează plăți către furnizori pe baza transferurilor primite de la coordonatorul de reformă și investiții.9. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În aplicarea prevederilor alin. (3) și (4) se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la componenta 15 - Educație: investiția 1. Construirea, operaționalizarea și echiparea a 110 creșe, să diminueze soldul angajamentelor legale rămase de plată prevăzute la alin. 60.05.01 «Fonduri europene nerambursabile» și alin. 60.05.03 «Sume aferente TVA» din cadrul titlului 60 «Proiecte cu finanțare din sume reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR», concomitent cu realocarea acestora la o poziție distinctă din buget, în vederea efectuării plăților pentru structura de implementare definită conform prevederilor art. 4.10. La articolul 7, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), după semnarea contractelor de finanțare, C.N.I. poate depune cereri de transfer pentru plățile efectuate reprezentând cheltuieli eligibile: cote, taxe, avize, precum și eventualele cheltuieli efectuate de beneficiari în scopul realizării obiectivului de investiții.11. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2) și ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b și c) din aceeași lege, respectiv actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectelor care se realizează prin C.N.I., în calitate de structură de implementare, se efectuează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de ordonator principal de credite, sub autoritatea căruia C.N.I. își desfășoară activitatea.
  12. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Documentațiile tehnico-economice aferente proiectelor care se realizează prin C.N.I., în calitate de structură de implementare, a căror valoare intră în competența de aprobare a Guvernului, potrivit art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se avizează și se spun aprobării Guvernului de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de inițiator.13. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor de lucrări, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente achizițiilor directe, pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 26 mai 2023.
  Nr. 143.
  ------